ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Европейски разпоредби за пожароустойчиво строително проектиране

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Важно е да вземете под внимание законовите изисквания за противопожарна защита още от началото на проекта Ви.

Разпоредбите, свързани с пожари, могат да се различават за различните държави, но могат също да се различават от един вид сграда до друг.

Колко дълго издържа в пожар окачен таван или окачена фасада зависи от конструкцията. И затова насоките за противопожарна защита посочват изискванията за различни класове сгради, от малка жилищна сграда до огромен промишлен обект. 

КАК ДА ИЗГРАЖДАТЕ ПОЖАРНИ АВАРИЙНИ И СПАСИТЕЛНИ ПЪТИЩА

Едно от най-важните нещата, които трябва да се обмислят, когато проектирате противопожарна защита, е да осигурите на хората в сградата достатъчно време, за да излязат от нея, ако има пожар.

Немските насоки MLAR [4] (текуща версия 11/2005) описват как да пазите аварийните пътища свободни и за колко дълго в случай на пожар.

Основните съобщения на MLAR [4] включват:

  • За пожароустойчиви окачени тавани, изискваната пожароустойчивост трябва да е гарантирана в случай на пожар, идващ от към под или над тавана.
  • Трябва да се спазват специални изисквания за инсталационните системи, монтирани между конструктивния и окачения таван.

KEY EUROPEAN STANDARDS

EN 13501 и EN 1366-1:2104 са едни от ключовите хармонизирани европейски стандарти, приложими във всички европейски страни, за пожароустойчиво проектиране на въздуховоди и контрол на дима.

В допълнение немската директива MLAR обяснява също колко е важна пожарната безопасност при вентилационните системи:

  • Раздел 5.2.2 се отнася до вентилационните системи, които трябва да са пожароустойчиви. Той гласи, че пожароустойчивите части от системата трябва да бъдат закрепени съответно с пожароустойчиви строителни компоненти.
  • Раздел 5.2.4 се отнася до вентилационните системи, разположени над окачени тавани. Той гласи, че ако вентилационните системи се инсталират над пожароустойчиви окачени тавани, тогава вентилационните системи трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да не паднат при пожар (вижте DIN 4102-4:1994-03 [6], глава 8.5.7.5).

ПОПИТАЙТЕ ИНЖЕНЕР