език

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative За употреба само в закрити помещения
Image alternative Двойна изолация

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Зарядно устройство
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прахообразни вещества. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички регулиращи инструменти или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Преди да променяте настройките на уреда и да заменяте приспособленията, или ако не използвате уреда продължително време, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-леко.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Внимателно боравене и използване на зарядни устройства

 • Със зарядното устройство зареждайте само одобрени Hilti литиево-йонни акумулатори, за да избегнете наранявания.
 • Местоположението на зарядното устройство трябва да е чисто, хладно, сухо, без опасност от замръзване.
 • По време на процеса на зареждане зарядното устройство трябва да може да отдава топлина, затова вентилационните отвори трябва да бъдат свободни. Не извършвайте зареждане в затворен контейнер.
 • Отнасяйте се грижливо към продукта. Уверете се, че няма счупени или повредени по такъв начин части, че продуктът вече не може да функционира правилно. Ако някои части са повредени или счупени, предайте продукта за ремонт, преди да продължите да го използвате.
 • Използвайте зарядните устройства и съответните акумулатори съобразно настоящите инструкции и както е предписано за конкретния специален тип уреди. Използването на зарядни устройства за цели, различни от предвидените приложения, може да доведе до опасни ситуации.
 • Зареждайте акумулаторите само със зарядни устройства, препоръчвани от производителя. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение в контактите за акумулатор или за зареждане може да предизвика изгаряния или пожар.
 • Не съхранявайте акумулатора върху зарядното устройство. След зареждане винаги отстранявайте акумулатора от зарядното устройство.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Бутони за деблокиране с допълнителна функция Активиране на индикацията за състояние на зареждане
 2. Акумулатор
 3. Индикация за състоянието на зареждане на светодиод
 4. Лампичка за индикация
 5. Акумулатор с интерфейс

Употреба по предназначение

Image alternative

Описаният продукт представлява зарядно устройство за литиево-йонни акумулатори на Hilti с номинално напрежение от 7,2 до 36 волта. Той е предназначен за свързване към контакти от 100 до 127 волта или от 220 до 240 волта променливо напрежение, според модела в съответната страна.

Зарядното устройство C4-36-DC може да бъде свързано към контакт за автомобил с 12 волта, респ. 24 волта постоянен ток.
Разрешените за този продукт акумулатори ще намерите в края на настоящата документация.
Не всички акумуратори са налични на всички пазари.

Елементи за индикация

Елементи за индикация на зарядно устройство и акумулатор

Image alternative
Индикатор
Значение при акумулатора
Значение при зарядното устройство
Непрекъсната светлина
Индикация за състоянието на зареждане
Зарядното устройство е свързано и е в готовност за работа.
Мигащ
Процесът на зареждане е активен
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
Не свети
Зелената лампа на зарядното устройство свети постоянно, всички лампи на акумулатора са изгаснали: Смущение в акумулатора.
Смущение в зарядното устройство.

Индикация за състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Image alternative
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 100 %
3 светодиода светят, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
2 светодиода светят, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
1 светодиод свети, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 25 %

Обем на доставката

зарядно устройство, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Тегло
0,6 кг
1,1 кг
0,6 кг
Изходно напрежение
7,2 В … 36 В
7,2 В … 36 В
7,2 В … 36 В
Изходна мощност
110 V
90 Вт
350 Вт
·/·
230 V
90 Вт
365 Вт
·/·
12 V
·/·
·/·
60 Вт
24 V
·/·
·/·
60 Вт

Експлоатация

Включване на зарядно устройство C 4/36-90 и C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  • Зелената лампа на зарядното устройство свети.

Включване на зарядно устройство C 4/36-DC

C 4/36-DC
При зареждане на акумолатора на Hilti със зарядното устройство C 4/36-DC стартовата батерия на автомобила може да бъде разредена дотолкова,че да загуби функцията си.
В зависимост от това как работи автомобилът, зарядното устройство или се захранва незабавно, или след като запалването е включено.
 • Поставете мрежовия щепсел в контакта за запалка на автомобила.
  • При правилно входно напрежение зелената лампа на зарядното устройство свети постоянно.

Поставяне и зареждане на акумулатор

Акумулаторът не се поврежда дори ако остане в зарядното устройство продължително време. В този случай е необходимо зарядното устройство да се намира в работен режим (зеленият светодиод на зарядното устройство свети). След известно време индикацията за състоянието на зареждане на акумулатора изгасва, въпреки че акумулаторът е зареден докрай и не може да бъде активиран за повторна индикация. От съображения за безопасност се препоръчва, след завършване на процеса на зареждане, акумулаторът да бъде изваден от зарядното устройство.
Литиево-йонните акумулатори могат да се използват по всяко време, дори в частично заредено състояние. Степента на зареждане се индикира чрез светодиодите.
Image alternative
 1. Преди да използвате акумулатора, се уверете, че контактите са чисти и безмаслени.
 2. Плъзнете акумулатора в предвидения за целта интерфейс.
 3. Следете за това формата/кодът на акумулатора да съответстват на интерфейса.
  • След застопоряване на акумулатора в зарядното устройство процесът на зареждане започва автоматично.

Сваляне на акумулатор

Image alternative
 1. Задействайте механизма за освобождаване на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от зарядното устройство.

Помощ при наличие на смущения

Смущение
Възможна причина
Решение
Няма светлинен сигнал на акумулатора, акумулаторът се намира в зарядното устройство.
Акумулаторът евент. е неизправен.
 • Извадете акумулатора от зарядното устройство. Ако след активиране на индикацията за състоянието на зареждане на акумулатора лампите не светят, акумулаторът е неизправен. Предайте акумулатора в сервиз на Hilti за проверка.
Лампичките на зарядното устройство мигат.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен; не се извършва зареждане.я
 • Когато акумулаторът е достигнал необходимата температура, зарядното устройство превключва автоматично в процес на зареждане.
Няма светлинен сигнал на зарядното устройство.
Смущение в зарядното устройство.
 • Изключете уреда и отново го включете. Ако светлината все още е изключена, моля, занесете уреда в сервиз на Hilti .

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti уреди са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съгласно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електро- и електронните уреди в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Таблица на опасни вещества ще намерите на следния линк:
 • За C 4/36-90, 230 V, Китай: qr.hilti.com/2034530
 • За C 4/36-90, 110 V, Тайван: qr.hilti.com/2026281
 • За C 4/36-350, 230 V, Китай: qr.hilti.com/2028875
 • За C 4/36-350, 110 V, Тайван: qr.hilti.com/2028992
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.