език

TE DRS‑Y

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Да се използва прахозащитна маска
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Прахоуловител
  TE DRS‑Y
  Поколение
  01
  Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този продукт. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
 • Преди пускане в експлоатация прочетете и спазвайте ръководствата за експлоатация и информацията, свързана с безопасността на системните продукти.
 • Използвайте модула само заедно с посочените в Употреба по предназначение електроинструменти, в противен случай има опасност от нараняване.
 • Извадете щепсела от контакта или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да правите настройки по уреда, да сменяте принадлежности или да прибирате уреда за съхранение. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания.
 • При обработката материалът може да се натроши. Натрошеният материал може да нарани тялото и очите. При експлоатация на продукта носете защита за очите, защитна каска и антифони.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Освен това имайте предвид работните условия и дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали монтираната принадлежност е здраво закрепена.
 • Изсмукването на вода е забранено.
 • Модулът не трябва да се употребява за изсмукване на взривоопасни вещества, тлеещи, горящи или запалими вещества, агресивни прахове (напр. магнезиев или алуминиев прах) и течности (напр. бензин, разтворители, киселини, охлаждащи и мажещи средства).
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • За съответното приложение по възможност използвайте подходящ, препоръчан от Hilti обезпрашител.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност от отделящия се при работа прах. Използвайте обезпрашител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах.
 • За да избегнете електростатични ефекти, използвайте антистатичен смукателен маркуч.
 • Уверете се, че адаптерът и външните повърхности на патронника са почистени от масла и смазки. Ако прахоуловителят се монтира с омаслени и/или мажещи части, прахоуловителят може да изпадне. Отстранете маслата и мазнините от адаптера и от външните повърхности на патронника с кърпа.
 • Уверете се, че модулът не се нагрява твърде много. При температури над 80 °C материалът се топи.
 • Не използвайте модула за носене или стартиране на системата. Използвайте предвидените за целта ръкохватки на електроинструмента.
 • По време на работа.не дръжте електроинструмента за смукателната глава или за смукателната тръба.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Адаптер
 2. Смукателна основа с допълнителна ръкохватка
 3. Свързващ елемент
 4. Силфон 12-52
 5. Дълбокомеp
 6. Захващащ винт звезда
 7. Гайка
 8. Смукателна глава дълга
 9. Смукателна глава средна
 10. Смукателна глава къса
 11. Силфон 68-90/ 290 мм
 12. Смукателна тръба
 13. Силфон 68-90/550 мм
 14. Силфон 100-150/550 мм

Употреба по предназначение

Image alternative
Описаният продукт представлява прахоуловител, който се използва като принадлежност в комбинация с Hilti ударно-пробивни машини SDS‑Max и обезпрашители.

Обем на доставката

смукателна основа, силфон 68-90/290 мм, смукателна глава къса, смукателна глава средна, смукателна глава дълга, адаптер, свързващ елемент, силфон 12-52, дълбокомер, захващащ винт звезда, гайка, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Силфон


Силфон 68‑90/290
Силфон 68‑90/550
Силфон 100‑150/550
Силфон 12‑52
Тегло
660 г
(23,3 oz)
880 г
(31,0 oz)
920 г
(32,5 oz)
1 000 г
(35,3 oz)
Инструмент тип
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Ударно свредло
Диаметър на инструмента
68 мм … 90 мм
(2,7 дюйм … 3,5 дюйм)
68 мм … 90 мм
(2,7 дюйм … 3,5 дюйм)
100 мм … 150 мм
(3,9 дюйм … 5,9 дюйм)
12 мм … 52 мм
(0,5 дюйм … 2,0 дюйм)
Дължина на инструмента
290 мм
(11,4 дюйм)
550 мм
(21,7 дюйм)
550 мм
(21,7 дюйм)
520 мм … 570 мм
(20,5 дюйм … 22,4 дюйм)
Приложение
Пробиване с ударна боркорона
Пробиване с ударна боркорона
Пробиване с ударна боркорона
Ударнo пробиване

Смукателна глава


Смукателна глава къса
Смукателна глава средна
Смукателна глава дълга
Тегло
660 г
(23,3 oz)
710 г
(25,0 oz)
760 г
(26,8 oz)
Инструмент тип
заострено длето, плоско длето, многоъгълен инструмент
заострено длето, плоско длето, многоъгълен инструмент
заострено длето, плоско длето, многоъгълен инструмент
Дължина на инструмента
250 мм … 400 мм
(9,8 дюйм … 15,7 дюйм)
300 мм … 400 мм
(11,8 дюйм … 15,7 дюйм)
400 мм … 500 мм
(15,7 дюйм … 19,7 дюйм)
Приложение
Къртене
Къртене
Къртене

Температури

Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Експлоатация

Монтаж на прахоуловител

Уверете се, че превключвателят за избор на функции е в правилната позиция за работа.
Свободната дължина на инструмента, стърчаща от смукателната глава, не трябва да надвишава 145 мм и да бъде по-малка от 30 мм. Това гарантира оптимално прахоулавяне.
Може да се използват само заострени длета, плоски длета, многоъгълни инструменти, ударно пробивни боркорони, ударно-пробивни бормашини, показани в Преглед на Употреба по предназначение.
Уверете се, че по време на монтажа в електроинструмента не е поставен сменяем инструмент.
Image alternative
 1. Отворете монтираната допълнителна ръкохватка на електроинструмента.
 2. Отстранете допълнителната ръкохватка.
 3. Изберете правилната подредба на всмукателната система според Илюстрация на Употреба по предназначение и монтирайте частите и допълнителната ръкохватка върху смукателната основа.
 4. Плъзнете монтираната система с допълнителна ръкохватка през патронника до позицията на гърловината на задвижващия механизъм на позицията на допълнителната ръкохватка.
 5. Завъртете смукателната основа и допълнителната ръкохватка в желаното положение.
 6. Фиксирайте допълнителната ръкохватка, като затегнете дръжката.
 7. Вкарайте инструмента в патронника.
  За тази цел съблюдавайте Ръководството за експлоатация на електроинструмента.
 8. Свържете един обезпрашител към прахоуловителя.
  За извършване на ударно пробиване изпълнете допълнително следните работни стъпки.
 1. Регулирайте дължината на силфона така, че върхът на свредлото да си стърчи с прибл. 15 мм.
 2. Поставете дълбокомера.
 3. Настройте дълбокомера на желаната дълбочина на пробиване.
 4. Обезопасете дълбокомера срещу изместване с помощта на захващащ винт звезда.

Демонтаж на прахоуловител

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване със сменяем инструмент! Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Image alternative
 1. Изключете обезпрашителя от прахоуловителя.
 2. Отстранете сменяемия инструмент от патронника.
 3. Отворете държача на допълнителната ръкохватка, като завъртите дръжката.
 4. Издърпайте прахоуловителя в посока напред от електроинструмента.
 5. Демонтирайте допълнителната ръкохватка от прахоуловителя.
 6. Монтирайте допълнителната ръкохватка на електроинструмента.
 7. Фиксирайте допълнителната ръкохватка, като завъртите дръжката.

Експлоатация

Уверете се, че превключвателят за избор на функции се намира в подходящо за работа положение.
Съблюдавайте Ръководството за експлоатация на обезпрашителя. Изпразвайте обезпрашителя редовно.
 1. Свържете обезпрашителя и включете обезпрашителя.
 2. Включете електроинструмента.

Обслужване и поддръжка

Грижи за модула

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Не използвайте масла или смазки, или почистващи препарати.
Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 1. Отстранете упоритите замърсявания и проверете дали смукателният отвор в смукателната основа е без остатъци от прах. .
 2. Почиствайте модула на редовни интервали със студена вода.
  Модулът трябва да е напълно сух преди следваща употреба, за да се предотврати полепването на прах.
 3. Редовно почиствайте вътрешната страна на адаптерите от остатъци от мазнини и прах.

Техническа поддръжка

 • Редовно преглеждайте всички външни части на продукта и на принадлежностите за наличие на повреди и се уверете в изправното функциониране на всички елементи на управление. Не работете с продукта, ако има повредени части или елементите на управление не функционират изправно.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Прекомерно образуване на прах.
Обезпрашителят е пълен.
 • Изпразнете обезпрашителя.
Смукателната глава и/или силфонът са износени или повредени.
 • Подменете смукателната тръба и/или силфона.
Запушен смукателен канал.
 • Почистете смукателния канал.
Свободни дължини на инструмента над 145 мм.
 • Използвайте по-къс сменяем инструмент или по-дълга смукателна глава.
Смукателният маркуч на обезпрашителя не е монтиран правилно.
 • Вкарайте смукателния маркуч на обезпрашителя изцяло в основата.
Остатъците от сондажната ядка запушват засмукването.
 • Отстранете сондажната ядка със сондажните изрезки.
Твърде голямо разстояние между ударно-пробивната боркорона и смукателната тръба.
 • Използвайте само Hilti ударно-пробивни боркорони.
Прахоуловителят изпада
Прахоуловителят не е монтиран правилно.
 • Монтирайте прахоуловителя съгласно Ръководството за експлоатация. Основата трябва да бъде монтирана на предвидената позиция.
Базовата част и/или гърловината на уреда са омаслени или омазнени.
 • Използвайте кърпа, за да отстраните масло и грес от основата и външните повърхности на гърловината на уреда.
Допълнителна ръкохватка не е затегната.
 • Затегнете допълнителната ръкохватка.
Допълнителната ръкохватка е счупена.
 • Подменете допълнителната ръкохватка.
Не е монтиран адаптер.
 • Да се монтира адаптерът.
Прахоуловителят не може да бъде демонтиран.
Обтяжната лента на допълнителната ръкохватка не е отворена достатъчно
 • Разхлабете още допълнителната ръкохватка, за да отворите максимално обтяжната лента.
Постоянен звуков сигнал на обезпрашителя.
Износени удебеления на силфон.
 • Подменете силфона.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Image alternative
Допълнителна информация за експлоатацията, технологията, околната среда и рециклирането ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Този линк ще намерите също и в края на Ръководството за експлоатация като QR код.