език

TE 800
TE 800-AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Индикатор за сервиз
Image alternative Избор на мощност

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударен секач
  TE 800-AVR
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност за електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с дефектнотокова защита. Използването на ключ с дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като дихателна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за регулиране или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете по-добре да контролирате електроинструмента, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове не заклинват и се водят по-леко.
 • Използвайте елестроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност за ударен секач

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • При къртене на тавани, стени и подове внимавайте стойката Ви да бъде безопасна и стабилна. Внезапният пробив може да наруши равновесието Ви!
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • При експлоатация на продукта Вие и намиращите се в близост хора носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони и лека маска за дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Електрическа безопасност
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Вниманелно боравене и употреба на електроинструменти
 • Преди да поставите продукта настрани, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник и позициониране на секача
 2. Охлаждащи отвори
 3. Обтягаща лента
 4. Вентилационни отвори
 5. Странична ръкохватка
 6. Включвател/изключвател
 7. Ръкохватка
 8. Индикаторно поле
 9. Сервизен индикатор
 10. Индикатор за избор на мощност
 11. Мрежов кабел
 12. Типова табелка
 13. Дръжка

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрически ударен секач с пневматичен ударен механизъм. Той е предназначен за тежки къртачни работи в зидария и бетон.

 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Ударният секач е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която значително намалява вибрациите.

Сервизен индикатор

Ударният секач е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Сервизният индикатор свети.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване. Занесете продукта своевременно в сервиз на Hilti . Така той винаги ще бъде в готовност за работа.

Индикатор за избор на мощност

Ударният секач е оборудван с индикатор за избор на мощност със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Индикаторът за избор на мощност свети.
Мощността на секача е намалена на 70%. За да се достигне пълна мощност, натиснете отново превключвателя за избор на мощност. Можете да настройте на пълна мощност само ако уредът е свързан към източник на захранване.

Обем на доставката

ударен секач, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Ударен секач

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номиналното напрежение, номиналния ток, честотата и номиналната консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE 800
TE 800‑AVR
Номинална консумация
1 850 Вт
1 850 Вт
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05
21 Дж
21 Дж
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
10,5 кг
10,6 кг

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Ниво на звукова мощност (LWA)
98 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
87 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациите

TE 800
TE 800‑AVR
Къртене (ah, Cheq)
16 м/с²
8 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтиране на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху ударния секач.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно.
Image alternative
 • Монтирайте страничната ръкохватка.

Смяна на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При експлоатация инструментът се нагорещява.
 • При смяна на инсктрументи носете защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент .
 2. Пъхнете сменяемия инструмент докрай в патронника до ограничителя и го оставете да се застопори.
  • Продуктът е в готовност за работа.
 3. Издърпайте обратно докрай блокировката на инструмента до ограничителя и извадете сменяемия инструмент.
  Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.

Изваждане на инструмент

ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. Опасност при контакт между горещ инструмент и лесно запалими материали.
 • Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При експлоатация инструментът се нагорещява.
 • При смяна на инсктрументи носете защитни ръкавици.
Image alternative
 • Извадете инструмента.

Позициониране на секача

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в положение "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене", докато се застопори.
Секачът може да бъде позициониран в 6 различни позиции (на стъпки през 60°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответната оптимална работна позиция.

Настройка на мощността на секача

 1. Натиснете превключвателя за избор на мощност.
  • Индикаторът за избор на мощност свети в жълто.
  • Мощността е намалена на 70%.
  Ако искате да къртите прецизно, намалете мощността на 70%.
  За да можете да настройте мощността, уредът трябва да бъде свързан към източник за захранване.
 2. За да къртите отново на пълна мощност, натиснете превключвателя за избор на мощност.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Липсващите заземяващи проводници и прекъсвачи с дефектнотокова защита могат да доведат до тежки наранявания и изгаряния.
 • Уверете се, че в електрическия проводник за строителни обекти, захранван от мрежа или генератор, винаги са налични и свързани заземяващ проводник и прекъсвач с дефектнотокова защита.
 • Не работете с какъвто и да е продукт без тези мерки за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
Изисквайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на работите!

Къртене

Image alternative
 1. Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  Работа при ниски температури: Уредът изисква минимална работна температура, за да заработи ударният механизъм. За да достигнете тази температура, притиснете уреда за кратко време към основата и го оставете да поработи на празен ход. Ако се налага, повторете тази процедура, докато ударният механизъм заработи.
 2. Поставете секача на около 80-100 мм (3¹⁄₈" - 4") от ръба.
 3. За да включите уреда, натиснете включвателя/изключвателя в посока надясно.
  • Включвателя/изключвателят е застопорен в дясната позиция.
 4. За да изключите уреда, натиснете включвателя/изключвателя в посока наляво.
  • Включвателят/изключвателят е застопорен в лявата позиция.
  Твърде малката сила на натиск води до отскачане на секача. Твърде голямата сила на натиск води до намаляване на мощността на къртене.
  При работа с арматурна стомана, моля, винаги насочвайте секача към ръба на материала, а не към арматурната стомана.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Инициализацията на електрониката е включена (до около 1 секунда след включването на щепсела) или електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • След това изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Мрежовият кабел или щепселът са неизправни.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Командният ключ показва дефект.
 • Предайте уреда за проверка от електроспециалист и при нужда подменете графитите.
Генератор в Спящ режим
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка).
Уредът не се включва и индикаторът за сервиз свети в червено.
Графитите са износени.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Повреди по уреда.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Няма удар.
Уредът е твърде студен.
 • Поставете уреда за кратко време върху основата и го оставете да се върти на празен ход, за да достигне работна температура.
Повреди по уреда.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Уредът не се включва.
Инициализацията на електрониката е включена (до около 1 секунда след включването на щепсела) или електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • След това изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Мрежовият кабел или щепселът са неизправни.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Командният ключ показва дефект.
 • Предайте уреда за проверка от електроспециалист и при нужда подменете графитите.
Генератор в Спящ режим
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка).
Уредът се включва и индикаторът за сервиз свети в червено.
Сервизният индикатор свети.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за прверка или за ремонт.
Уредът не работи на пълна мощност.
Намаляването на мощността е активирано.
 • Натиснете превключвателя за избор на мощност (съблюдавайте индикатора за избор на мощност). След това изключете уреда и отново го включете.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно голямо напречно сечение. (1,5 мм² до 40 м; 2,5 мм² при 65 м).
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Включете уреда към друго електрозахранване.
Ударният секач не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте блокировката на инструмента докрай назад до ограничителя и извадете инструмента.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r3140904.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.