език

TE 1000-AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи върху продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударен секач
  TE 1000‑AVR
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност за електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с дефектнотокова защита. Използването на ключ с дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като дихателна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за регулиране или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете по-добре да контролирате електроинструмента, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове не заклинват и се водят по-леко.
 • Използвайте елестроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте уреда само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и почистени от масла и смазки.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • По възможност използвайте прахоуловител и подходяща мобилна прахосмукачка. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Изисквайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на работите. Работите по сгради и други структурни единици могат да повлияят на статиката, особено при отделяне на арматура или носещи елементи.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник на електроинструмента, той трябва да се подмени със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа мрежовият или удължителният кабел се повреди, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Прах по повърхността на уреда, най-вече от проводящи материали, или влага могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
 • При прекъсване на токозахранването изключете уреда и издърпайте мрежовия щепсел. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на напрежението.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник
 2. Вентилационни отвори
 3. Странична ръкохватка
 4. Дръжка
 5. Включвател/изключвател
 6. Ръкохватка
 7. Превключвател за избор на мощност
 8. Свързване към електроуред
 9. Мрежов кабел с кодиран, разглобяем щепселен съединител
 10. Сервизен индикатор
 11. Индикатор за избор на мощност

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрически ударен секач за тежки къртачни работи.

Той е предназначен за демонтажни и разрушителни работи на бетон, зидария, камък и асфалт.
 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Възможни грешки при употреба

Този продукт не е подходящ за обработване на животозастрашаващи материали.
Този продукт не е подходящ за работа във влажна среда.

Active Vibration Reduction (AVR)

Ударният секач е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която значително редуцира вибрациите.

Индикатор за избор на мощност

Ударният секач е оборудван с индикатор за избор на мощност със светлинен сигнал.
Чрез натискане на превключвателя за избор на мощност можете да намалите мощността на къртене на прибл. 70%. При намалена мощност светва индикаторът за избор на мощност.

Състояние на сервизния индикатор

Ударният секач е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Индикаторът за сервизиране свети в червено.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване.
Повреди по уреда.
Индикаторът за сервизиране мига в червено.
Защита от прегряване.
Електрозахранването е с твърде високо напрежение.
Занесете продукта своевременно в сервиз на Hilti . Така той винаги ще бъде в готовност за работа.

Обем на доставката

ударен секач, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.group .

Технически данни

Ударен секач

Номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация ще намерите на специфичната за Вашата страна типова табелка.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE 1000‑AVR
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
12,5 кг
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05
26 Дж

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии
Ниво на звукова мощност (LWA)
96 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
85 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Информация за шума и стойности на вибрациите
Къртене (ah, Cheq)
5 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтиране и регулиране на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху ударния секач.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно.
Image alternative
 • Монтирайте или регулирайте страничната ръкохватка.
  Съблюдавайте приложеното към страничната ръкохватка описание.

Сменяем мрежов кабел

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради утечка на ток при замърсени контакти.
 • Свързвайте разглобяемия електрически щепселен съединител с електроуреда само в чисто, сухо и свободно от напрежение състояние.
 • Свързване/Освобождаване на сменяем мрежов кабел.

Свързване на сменяем мрежов кабел

 1. Вкарайте кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител докрай в уреда.
 2. Завъртете щепселния съединител по посока на часовниковата стрелка, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта.

Изваждане на сменяем мрежов кабел от електроуреда

 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Завъртете докрай кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. Извадете мрежовия кабел от уреда.

Поставяне на сменяем инструмент

Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
 2. Поставете сменяемия инструмент в патронника и го завъртете с минимална сила на натиск, докато се застопори с ясно щракване.
  • Продуктът е в готовност за работа.
  Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване По време на експлоатация инструментът се нагорещява и може да разкрие остри ръбове.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици.
ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. Опасност при контакт между горещ инструмент и лесно запалими материали.
 • Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.
Image alternative
 1. Издърпайте обратно патронника.
 2. Извадете инструмента.

Работа

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда поради погрешно боравене!
 • По време на експлоатация не задействайте бутона за посока на въртене и/или избор на функции.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Къртене

Секачът може да бъде позициониран в 6 различни позиции (на стъпки през 60°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответната оптимална работна позиция.
Твърде малката сила на натиск води до отскачане на секача. Твърде голямата сила на натиск води до намаляване на мощността на къртене.
Image alternative
 1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 2. Поставете секача на около 80-100 мм (3¹⁄₈" - 4") от ръба.
 3. Започнете процеса на къртене под ъгъл от 70° до 80° спрямо бетонната повърхност и насочете върха към ръба. След това увеличете ъгъла на 90° и откъртете материала.
  • При работа с арматурна стомана винаги насочвайте секача към ръба на материала, а не към арматурната стомана.
 4. Завъртайте секача редовно, тъй като равномерното износване подпомага процеса на самонаточване.

Настройка на мощността на секача

 • Натиснете превключвателя за избор на мощност.
  • Чрез натискане на превключвателя за избор на мощност можете да намалите мощността на къртене на прибл. 70%.
  Настройката на мощността на къртене е възможна само при включен уред в работно състояние. Чрез повторно натискане на превключвателя за избор на мощност се връщате отново на пълна мощност. Ако уредът се изключи и повторно се включи, на разположение ще бъде отново пълната мощност на къртене.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Почистване на прахозащитната капачка

 • Почиствайте редовно прахозащитната капачка на патронника с чиста и суха кърпа.
 • Забърсвайте внимателно уплътнението и го смазвайте леко отново със смазка на Hilti .
 • Ако уплътнението е повредено, на всяка цена подменете прахозащитната капачка.

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Инициализирането на електрониката е в ход (до около 4 секунди след включването на щепсела). Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Генераторът е в Спящ Режим.
 • Натоварете генератора с втори консуматор (напр. лампа за строителна площадка). След това изключете уреда и отново го включете.
Сменяемият мрежов кабел не е свързан правилно.
 • Свържете сменяемия мрежов кабел правилно към електроуреда.
Индикаторът за сервизиране свети в червено.
Повреди по уреда или моментът за сервизно обслужване е достигнат.
 • Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
Индикаторът за сервизиране мига в червено.
Електрозахранването е с твърде високо напрежение.
 • Сменете контакта. Проверете мрежата.
Защита от прегряване.
 • Оставете уреда да се охлади. Почистете вентилационните отвори. Работата на празен ход е все още възможна.
Няма удар.
Уредът е твърде студен.
 • Поставете ударния секач върху земята и го оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Уредът не работи на пълна мощност.
Намаляването на мощността е активирано.
 • Задействайте превключвателя за избор на мощност (съблюдавайте индикатора за избор на мощност). Изключете уреда и отново го включете.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и / или достатъчно напречно сечение.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Включете уреда към друго електрозахранване.
Секачът не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е изтеглен изцяло назад.
 • Изтеглете застопоряването на патронника докрай назад и извадете инструмента.
Уредът се изключва по време на работа.
Защита от прегряване.
 • Оставете уреда да се охлади. Почистете вентилационните отвори. Работата на празен ход е все още възможна.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r9672135.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR-код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.