език

TE 6-A36

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Дясно/ляво въртене
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударно-пробивна бормашина
  TE 6‑A36
  Поколение:
  04
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на токов удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като противопрахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далече от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако могат да бъдат монтирани съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, предайте повредените части за ремонт. Много от злополуките се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с течността. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента Ви трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост . Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност при ударно-пробивна машина

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Използвайте доставените заедно с продукта допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на продукта носете защита за очите, защитна каска, антифони и подходяща дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Грижливо боравене и употреба на електроинструменти
 • Изключете продукта незабавно, ако сменяемият инструмент блокира. Продуктът може да се отклонява настрани.
 • Преди да оставите продукта, изчакайте, докато престане да работи.

Указания за безопасност

 • Съблюдавайте всички указания за безопасност в настоящата документация и върху уреда.
 • Използвайте дихателна защита, предпазваща лицето и дихателните пътища от наслояване на остатъци от прах при пробиване и при сервизни работи.
 • При монтиран прахоуловител винаги използвайте страничната ръкохватка на удурно-пробивната машина на Hilti .

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Прахозащитна капачка
 2. Патронник
 3. Освобождаване на инструмента
 4. Дълбокомеp
 5. Превключвател за избор на функции
 6. Превключвател за дясно/ляво въртене с блокировка срещу включване
 7. Ключ за управление
 8. Ръкохватка
 9. Бутони за освобождаване на акумулатор
 10. Индикация за състояние на зареждане и грешка (литиево-йонен акумулатор)
 11. Акумулатор
 12. Свързване към прахуловител TE DRS-6-A(02)
 13. Странична ръкохватка
 14. Осветление в работната среда

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторна ударно-пробивна машина. Той е предназначен за пробиване в стомана, дърво и зидария, за ударно пробиване в бетон и зидария и за завиване и отвиване на винтове. Продуктът може да бъде използван допълнително за леки къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.

 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 36.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
При задействан команден ключ и до 5 секунди след отпускане на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно. При мигащи светодиоди на индикатора на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Обем на доставката

ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, дълбокомер, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Ударно-пробивна машина


TE 6‑A36
Номинално напрежение
36 В
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01/2003
3,7 кг
Обороти на празен ход при измерване
1 050 об/мин
Енергия на единичен удар в съответствие с EPTA-Procedure 05/2009
2,5 Дж
Диапазон за пробиване в бетон/зидария (ударно пробиване)
4 мм … 28 мм
Диапазон на пробиване в дърво (плътно свредло)
3 мм … 20 мм
Диапазон на пробиване в метал (плътно свредло)
3 мм … 13 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шума
Ниво на звукова мощност (L WA)
102 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (K WA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (L pA)
91 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (K pA)
3 дБ(А)
Стойности на вибрациите
Ударно пробиване в бетон (a h, HD)
13 м/с²
Пробиване в метал (a h, D)
2,5 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на ударно-пробивната машина.
 • Преди да поставите акумулатора в уреда, се уверете, че ударно-пробивната машина е изключена и превключвателят за дясно/ляво въртене се намира в средно положение (блокировка срещу включване).
Image alternative
 1. Поставете акумулатора в държача на уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 2. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

Image alternative
 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора в посока назад.

Монтаж на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху продукта.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Уверете се, че обтягащата лента се намира в предвидения за нея жлеб на продукта.
Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете дълбокомера отпред в предвидените за целта 2 направляващи отвора.
 3. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Монтиране и настройка на дълбокомер

Image alternative
 • При нужда монтирайте дълбокомера и го настройте.

Монтиране / демонтиране на патронник

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Опасност от възпрепятстване на потребителя поради монтиран, но неизползван дълбокомер.
 • Отстранете дълбокомера от уреда.
Image alternative
 • Монтирайте / демонтирайте патронника.

Поставяне на инструмент

Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
  • Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по уреда.
 2. Пъхнете сменяемия инструмент в патронника до ограничителна позиция и го оставете да се застопори.
 3. След като поставите инструмента, дръпнете същия, за да проверите безопасното му застопоряване.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Изваждане на инструмент

Image alternative
 • Издърпайте обратно блокировката на инструмента до ограничителна позиция и извадете сменяемия инструмент.

Работа на таванна височина

Image alternative
 • Монтирайте прахоуловителния пръстен DCD за работа на таванна височина.

Позициониране на секач

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative.

Работа

Превключвател за избор на функции

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в желаната работна позиция.
  • По време на работа не бива да се задейства превключвателят за избор на функции. Опасност от повреда!

Дясно/ляво въртене

Image alternative
 • Настройте превключвателя за дясно/ляво въртене в желаната посока на въртене.

Безударно пробиване

 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative.

Ударнo пробиване

 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative.

Къртене

 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative.
  • За оптимално охлаждане на двигателя изберете дясно въртене (посока на въртене при пробиване).

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранете внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почистете корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Почистване на прахозащитната капачка

 • Почиствайте редовно прахозащитната капачка на патронника с чиста и суха кърпа.
 • Забърсвайте внимателно уплътнението и го смазвайте леко отново със смазка на Hilti .
 • Ако уплътнението е повредено, на всяка цена подменете прахозащитната капачка.

Транспорт и съхранение

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Ударно-пробивната машина не е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Светодиодите на акумулатора не дават индикация.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с двойно щракване.
Разреждане на акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Оставете акумулатора да се охлади и доведете акумулатора до стайна температура.
1 светодиод на акумулатора мига.
Разреждане на акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Оставете акумулатора да се охлади и доведете акумулатора до стайна температура.
4 светодиода на акумулатора мигат.
Ударно-пробивната машина е претоварена за кратко време.
 • Освободете командния ключ и го задействайте отново.

Ударно-пробивната машина е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Няма удар.
Ударно-пробивната машина е твърде студена.
 • Поставете ударно-пробивната машина върху земята и я оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Превключвателят за избор на функции е на "Безударно пробиване" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции на "Ударно пробиване" Image alternative.
Командният ключ не може да се натисне, респ. е блокирал.
Превключвателят за дясно/ляво въртене е в средно положение.
 • Натиснете превключвателя за дясно/ляво въртене в посока надясно или наляво.
Шпинделът на уреда не се върти.
Превишена е допустимата температура в работен режим на електрониката на ударно-пробивната машина.
 • Оставете уреда да се охлади.
Разреждане на акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен или е на позиция "Къртене" Image alternative, или на позиция "Позициониране на секача" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Безударно пробиване" Image alternative или "Ударно пробиване" Image alternative.
Ударно-пробивната машина се изключва автоматично.
Защитата срещу претоварване се задейства.
 • Освободете командния ключ. Оставете ударно-пробивната машина да се охлади. Задействайте отново командния ключ. Намалете натоварването на уреда.
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Загрейте акумулатора бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно "двойно щракване".
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и отново поставете акумулатора.
Силно нагорещяване на ударно-пробивната машина или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете незабавно ударно-пробивната машина. Отстранете акумулатора и го наблюдавайте. Оставете го да се охлади. Свържете се със сервиз на Hilti .
Ударно-пробивната машина е претоварена.
 • Изберете уред с по-голяма мощност.
Инструментът не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте блокировката на инструмента докрай до ограничителя и извадете инструмента.
Инструментът не се сваля.
Ударно-пробивната машина е включена на позиция ляво въртене.
 • Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене на позиция дясно въртене.
Превключвателят за избор на функции е на "Безударно пробиване" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции на "Ударно пробиване" Image alternative.

Опционална принадлежност

Прахоуловителен пръстен DCD

Прахоуловителният пръстен DCD се използва като принадлежност за ударно-пробивната машина на Hilti . Той събира голям процент от възникващия прах и при работа на таванна височина може бързо и лесно да бъде закрепен за ударно-пробивната машина.

Прахоуловител TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Прахоуловителят TE DRS‑6‑A се използва като принадлежност за Hilti ударно-пробивната машина TE 6‑A36. Той събира голям процент от възникващия прах и може бързо и лесно да бъде закрепен за ударно-пробивната машина. В прахоуловителя е интегриран смукателен филтър. Той е задвижван със собствен двигател. При включване на ударно-пробивната машина модулът получава ток от акумулатора на ударно-пробивната машина.
Прахоуловителят не е подходящ за пробивни работи в метал и дърво.
условия : TE DRS-6-A OSHA
Уредът TE DRS-6-A OSHA изпълнява Директивата OSHA 1926.1153 Table 1. Той е оборудван с механизъм за почистване на филтри.

Монтиране на прахоуловител

Преди монтажа внимавайте фиксиращите точки и електрическите интерфейси на ударно-пробивната машина и на прахоуловителя да бъдат безпрашни и лесни за преместване.
Image alternative
 1. Проверете прахоуловителя за наличие на повреди.
 2. Проверете лекотата на движение на телескопа.
 3. Включете дясното/лявото въртене на ударно-пробивната машина в средно положение.
 4. Свалете дълбокомера от страничната ръкохватка.
 5. Плъзнете прахоуловителя в посока отпред към уреда, докато се застопори.
 6. Проверете дали след монтажа прахоуловителят е застопорен правилно.

Пробиване с прахоуловител

 1. За да стартирате прахоуловителя, натиснете бутона за управление на ударно-пробивната машина.
 2. Дръжте бутона за управление натиснат, докато се достигне пълната всмукателна мощност.
 3. Поставете смукателната глава вертикално върху основата.
 4. Пробийте пробивния отвор и издърпайте продукта бавно от пробивния отвор, за да съберете възможно най-много прах.

Изпразване на контейнер за прах

Пълният контейнер за прах или запушеният филтър могат да доведат до прекомерно образуване на прах и трябва да бъдат изпразвани редовно.
Изпразнете контейнера за прах след пробиване на 8-10 отвора (16 мм x 50 мм) (5/8 инча x 2 инча).
За да намалите до минимум образуването на прах, съхранявайте праха в запечатан контейнер.
Image alternative
 1. Дръжте уреда хоризонтално и го оставате да работи за кратко.
  • По този начин остатъците от прах, които са се събрали в прахоуловителя, ще бъдат засмукани в контейнера за прах.
 2. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и го задръжте натиснат.
 3. Издърпайте контейнера за прах в посока надолу от прахоуловителя.
 4. Изпразнете контейнера за прах.
  • Филтърът е замърсен.
   • Подменете филтъра.
  • Филтърът е почистени от замърсявания.
 5. Плъзнете празния контейнер за прах в посока отдолу в прахоуловителя, докато се застопори.

Почистване на филтър TE-DRS-OSHA

Почистете филтъра след пробиване на 5 отвора (16 мм x 50 мм) (1/2 инча x 3 инча).
Image alternative
 • Ако всмукателната мощност намалява, натиснете механизма за почистване на всеки 5 пъти напред и назад, докато се чуе ясно щракване.

Демонтаж на прахоуловител

Image alternative
 1. Включете дясното / лявото въртене на ударно-пробивната машина в средно положение.
 2. Натиснете деблокировката DRS и я задръжте в натиснато положение.
 3. Издърпайте прахоуловителя в посока напред от уреда.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r4694033.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.