език

SF 6-A22
SF 6H-A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.

Информация за продукта

Hilti продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Описаният продукт и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Ще имате нужда от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
Данни за продукта
Пробивен винтоверт
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Поколение
01
Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на токов удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като противопрахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далече от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако могат да бъдат монтирани съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, предайте повредените части за ремонт. Много от злополуките се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с течността. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента Ви трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Допълнителни указания за безопасност за винтоверт

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на уреда носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Изключете електроинструмента незабавно, ако инструментът блокира. Уредът може да се отклони настрани.
 • Преди да свалите електроинструмента, изчакайте, докато престане да работи.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Завъртаща се странична ръкохватка
 2. Патронник (бързозатягащ патронник/шестоъгълно гнездо)
 3. Регулиращ пръстен за въртящ момент и функция
 4. Ключ с две скорости
 5. Превключвател за дясно/ляво въртене с блокировка срещу включване
 6. Команден ключ (с електронен регулатор на оборотите)
 7. Ръкохватка с гасене на вибрациите
 8. Осветление
 9. Кука за колан (опция)
 10. Акумулатор
 11. Индикатор за състоянието на зареждане и грешка (литиево-йонен акумулатор)
 12. Бутон за освобождаване с допълнителна функция Активиране на индикацията за състояние на зареждане

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен пробивен винтоверт с ръчно задвижване. Той е предназначен за пробиване в стомана, дърво и пластмаси, лек бетон и зидария, както и за завиване и отвиване на винтове.

 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Обем на доставката

пробивен винтоверт, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират с индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига, уредът е в готовност за работа.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, уредът не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял.
4 светодиода мигат, уредът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаване на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.
При мигащи светодиоди на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Индикация за претоварване и прегряване

Уредът е оборудван с електронна защита от претоварване и защита от прегряване. При претоварване или прегряване уредът се изключва автоматично. Ако командният ключ се освободи и се натисне отново, може да се получи забавяне при включване (фази на охлаждане на уреда).

Технически данни

Пробивен винтоверт


SF 6-A22
Номинално напрежение
21,6 VDC
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄8.0
3,1 кг
Обороти
1-ва скорост
0 об/мин … 480 об/мин
2-ра скорост
0 об/мин … 1 600 об/мин
Въртящ момент (меко уплътнение за резбово съединение) Image alternative
≤ 50 Н⋅м
Брой удари
·/·

SF 6H-A22
Номинално напрежение
21,6 VDC
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄8.0
3,1 кг
Обороти
1-ва скорост
0 об/мин … 480 об/мин
2-ра скорост
0 об/мин … 1 600 об/мин
Въртящ момент (меко уплътнение за резбово съединение) Image alternative
≤ 50 Н⋅м
Брой удари
28 800 об/мин

Допустим диаметър за сменяеми инструменти

Ø Диапазон на затягане бързозатягащ патронник
1,5 мм … 13 мм
Ø Свредло за дърво (твърдо)
1,5 мм … 20 мм
Ø Свредло за дърво (меко)
1,5 мм … 32 мм
Ø Свредло за метал
1,5 мм … 13 мм
Ø Пробиване в бетон/зидария (ударно пробиване)
4 мм … 12 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от вибрации трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: Поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работни процеси.
Стойности на шумовите емисии

SF 6-A22
SF 6H-A22
Емисионно ниво звуково налягане (LpA)
73 дБ(А)
84 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
84 дБ(А)
95 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

SF 6-A22
SF 6H-A22
Емисионна стойност на вибрациите при пробиване в метал (ah,D)
2 м/с²
2 м/с²
Отклонение при пробиване в метал (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите при ударно пробиване в бетон (ah,ID)
·/·
4 м/с²
Отклонение при ударно пробиване в бетон (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлоатация

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Пробивният винтоверт може да бъде включен по невнимание.
 • Преди да поставите акумулатора, се уверете, че пробивният винтоверт е изключен и блокировката срещу включване е активирана.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Електрически опасности. Замърсените контакти могат да предизвикат късо съединение.
 • Преди да поставите акумулатора, се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на пробивния винтоверт не са запълнени с чужди тела.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Ако акумулаторът не е поставен правилно, той може да изпадне.
 • Проверете стабиното положение на акумулатора в уреда, за да не може да изпадне и да застраши както Вас, така и други хора.
Image alternative
 • Поставете акумулатора и контролирайте стабилното положение на акумулатора в уреда.

Изваждане на акумулатор

Image alternative
 • Извадете акумулатора.

Монтаж и настройка на странична ръкохватка

Image alternative
 • Монтирайте страничната ръкохватка.

Монтиране на кука за колан (опционално)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Падналият уред може да изложи на опасност Вас и други лица.
 • Преди да започнете работа, проверете дали куката за колан е здраво закрепена.
С куката за колан можете да закрепите уреда за колана по продължение на тялото. Куката за колан може да бъде монтирана за носене от дясната или лявата страна.
Image alternative
 • Поставете плочата за завинтване в предвидения за целта водач.

Поставяне или изваждане на свредло

Image alternative
 • Поставете свредлото в патронника или го извадете.

Поставяне или изваждане на адаптер за накрайници/накрайник

Image alternative
 • Поставете адаптера за накрайници в патронника и го завъртете докрай.

Пробиване Image alternative

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да блокира внезапно и това да доведе до отклонение на уреда встрани.
 • Използвайте уреда със страничната ръкохватка и винаги го дръжте здраво с две ръце.
 • Винаги хващайте страничната ръкохватка отвън.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. От основата може да се отчупи материал.
 • Използвайте защита за очите.
Image alternative
 • Поставете регулиращия пръстен за въртящ момент и функция върху символа "Пробиване" Image alternative.

Ударно пробиване Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Поставете регулиращия пръстен на функция "Ударно пробиване" Image alternative.

Завинтване

Image alternative
 • С регулиращия пръстен за въртящ момент и функция настройте необходимия въртящ момент.

Избор на скорост

Image alternative
 • Изберете скоростта.

Настройка за дясно/ляво въртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене на позиция дясно или ляво въртене.

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение

Транспорт и съхранение

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Транспортирайте уреда и акумулаторите опаковани поотделно.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Пробивният винтоверт не функционира.
Акумулаторът е поставен неправилно.
 • Поставете акумулатора.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Всички 4 светодиода мигат.
Пробивният винтоверт не функционира.
Ударният винтоверт е претоварен за кратко време.
 • Освободете командния ключ и отново го задействайте.
Защита срещу прегряване
 • Оставете пробивния винтоверт да се охлади и почистете вентилационните отвори.
1 светодиод мига.
Пробивният винтоверт не функционира.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до препоръчаната работна температура.
Акумулаторът е твърде горещ.
 • Темперирайте акумулатора до препоръчаната работна температура.
SF 6H-A22
Ударното пробиване е невъзможно.
Функцията на регулиращия пръстен не е настроена правилно.
 • Поставете регулиращия пръстен на функция "Ударно пробиване " Image alternative.
Командният ключ не може да се натисне, респ. е блокиран.
Превключвателят за дясно/ляво въртене е в средно положение (транспортно положение).
 • Натиснете превключвателя за дясно/ляво въртене в посока наляво или надясно.
Пробивният винтоверт или акумулаторът са силно нагрети.
Електрическа повреда
 • Незабавно изключете пробивния винтоверт, извадете акумулатора и се свържете със сервиз на Hilti .
Пробивният винтоверт е претоварен (премината е границата на приложение).
 • Проверете Вашата област на приложение.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative