език

SI‑AT‑A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Постоянен ток

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Тип
  SI‑AT‑A22
  Поколение
  01
  Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност

 • Съблюдавайте указанията за безопасност в Ръководството за експлоатация на ударния винтоверт.

Описание

Интелигентен затягащ модул

Image alternative
 1. Бутони за управление
 2. LCD дисплей
 3. Контролни светлини
 4. Баркод скенер
 5. Бутон за деблокиране
 6. USB свързваща букса
 7. Капак за USB букса (на Фиг. е повдигнат)

Бутони за управление

Image alternative
 1. бутон OK
 2. ляв бутон със стрелка
 3. десен бутон със стрелка
 4. блокиращ бутон
 5. бутон Scan

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електронен модул, който може да се използва при ударни винтоверти на Hilti с обозначението на модела SI… …AT‑A22 ("..." = произволен знак) за контролирано затягане на крепежни елементи, като по този начин се гарантира качеството на съединението. Дейностите се протоколират в модула и могат да бъдат селектирани за целите на документацията с компютърния софтуер AT Documentation Software .

На този модул не може да бъде настройван въртящ момент!
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само разрешените от Hilti зарядни устройства. Повече информация ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

 • За затягане на Hlti закрепванията използвайте само приставките за ударен винтоверт, описани в Ръководството за експлоатация на съответния продукт.

Възможни грешки при употреба

Този продукт не е подходящ за Hilti закрепвания в атомни електроцентрали!

Контролни лампички

Различните състояния на контролните лампички от двете страни на модула сигнализират за следните съобщения или състояния:
Състояние
Значение
Контролните лампички светят в зелено.
 • При сканиране: Баркодът, респ. QR кодът е бил разпознат.
 • При завинтване след автоматичното изключване на ударния винтоверт: Процесът на затягане е приключил успешно.
Контролните лампички мигат в червено.
 • При сканиране: Баркодът, респ. QR кодът не е бил разпознат.
 • При завинтване след изключване на ударния винтоверт: Винтовото съединение не може да бъде затегнато според избраните настройки. Причина за това може да бъде например предварителното ръчно изключване на ударния винтоверт.
Контролните лампички мигат в жълто.
Установява се, че винтовото съединение вече е било затегнато и след това отново е било разхлабено. Затова винтовото съединение е било затегнато със специални параметри, определени за повторното затягане, и процесът на затягане е приключил успешно.

Зумер

Вграденият в интелигентния затягащ модул зумер генерира следните контролни звукови сигнали като акустична обратна връзка:
 • Продължителен звуков сигнал: Потвърдителен сигнал (OK / Процесът е приключил успешно)
 • 2 кратки звукови сигнала, светодиодите мигат в жълто: предупредителен сигнал1 (OK, респ. не е OK / Повтаряща се операция)
 • 4 кратки звукови сигнала, светодиодите мигат в червено: Предупредителен сигнал 2 (не е OK / процесът е прекъснат)

USB връзка

Интелигентният затягащ модул може да бъде свързан към компютър посредством USB свързваща букса. Със софтуера AT Documentation Software наред с другото, са възможни следните функции:
 • Добавяне на набор от данни за нови крепежни елементи
 • Промяна / актуализация на вече съществуващ набор от данни
 • Деактивиране / активиране на функцията за документация
 • Зареждане на протокола на функцията за документация
 • Настройка на часовника в затягащия модул
Моля, потърсете повече информация в документацията за софтуера AT Documentation Software .
Може да изтеглите софтуера от следния линк:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Обем на доставката

Интелигантен затягащ модул, Ръководство за експлоатация, Кратко ръководство, USB кабел.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01
0,26 кг
Баркод скенер
Камера със скенер (Imager)

Експлоатация

Поставяне на интелигентен затягащ модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от късо съединение !
 • Преди да поставите затягащия модул, се уверете, че контактите на затягащия модул и контактите на ударния винтоверт не са запълнени с чужди тела.
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради паднал затягащ модул !
 • Контролирайте стабилното положение на затягащия модул на ударния винтоверт.
 • Плъзнете затягащия модул в посока отзад върху ударния винтоверт, докато се застопори в крайна позиция с ясно щракване.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от късо съединение !
 • Преди да поставите акумулатора, се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на затягащия модул не са запълнени с чужди тела.
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради паднал акумулатор !
 • Контролирайте стабилното положение на акумулатора на затягащия модул.
 • Плъзнете акумулатора в посока отзад върху затягащия модул, докато акумулаторът се застопори в крайна позиция с ясно щракване.

Включване/Изключване

Включване на затягащ модул

условия : Затягащият модул е изключен, дисплеят не дава индикация.
 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене на ударния винтоверт в положение дясно въртене.
 2. Натиснете за кратко ключа за управление на ударния винтоверт.
  • Осветлението на дисплея се включва, дисплеят показва за кратко стартовия екран Image alternative.
  • Контролните лампички светят първо за кратко време в червено, жълто, а след това в зелено. Прозвучава контролен сигнал.
  • Дисплеят показва с текущия кадър последно избрания режим на работа.
  • Ако на дисплея се индикира смущение:
   • Направете справка в Раздел "Помощ при наличие на смущения" какво означава изображението на дисплея, каква може да е причината за появата на съобщението и какви мерки можете да предприемете за отстраняване на смущенията.
 3. Натиснете блокиращия бутон.
  • Сега затягащият модул е блокиран, ударният винтоверт е в готовност за работа.

Изключване на затягащ модул

Интелигентният затягащ модул се изключва автоматично:
 • ако ударният винтоверт се изключи автоматично, след като не е бил използван продължително време
 • ако акумулаторът се извади
 • ако се прекъсне USB връзката на затягащия модул към компютъра чрез издърпване на USB щепсел.

Основна експлоатация

В настоящия раздел са описани често използваните основни функции, за да бъде показана обслужващата систематика. Детайлното обслужване във връзка с определени дейности ще намерите в раздела за въпросната дейност.
Деблокиране на модулЗа да се извършват настройки на интелигентния затягащ модул, той трябва да бъде деблокиран.
 • Ако искате да деблокирате интелигентния затягащ модул, натиснете блокиращия бутон Image alternative и го задръжте в натиснато положение най-малко 1 секунда.
 • На дисплея се появява текущ кадър на последно показания крепежен елемент, респ. на последно показания режим на работа
 • Затягащият модул е деблокиран и се намира в режим на настройки. Ударният винтоверт е деактивиран.
НавигацияАко на дисплея са показани текущият кадър и други елементи (опции, параметри), текущият кадър може да бъде преместен с помощта на бутоните със стрелки Image alternative и Image alternative.
Избор на опция / промяна на параметриПри деблокиран затягащ модул могат да бъдат променяни опции, респ. параметри, както е описано по-долу.
 • Позиционирайте текущия кадър на дисплея върху елемента, който ще се променя (опция / параметър).
 • Натиснете бутона OK.
 • Елементът се показва на черен фон.
 • Извършете желаната настройка посредством бутоните със стрелки.
 • Натиснете бутона OK, за да приемете индикираната настройка.
 • Сега елементът се индикира отново с текущия кадър.
Блокиране на модулСлед като са били извършени всички настройки, интелигентният затягащ модул трябва отново да бъде блокиран.
 • Натиснете блокиращия бутон Image alternative.
 • Текущият кадър на дисплея изчезва. Настроените параметри за преработка сега са запаметени и не могат да бъдат променяни по невнимание.
 • Интелигентният затягащ модул е блокиран, ударният винтоверт е активиран отново.

Основни настройки

Извикване на меню Основни настройки

 1. Ако затягащият модул е блокиран, тогава го деблокирайте, като натиснете блокиращия бутон и го задържите в натиснато положение най-малко 1 секунда.
 2. Натиснете бутона OK и го задръжте в натиснато положение най-малко 1 секунда.
  • Менюто Основни настройки се показва.

Избиране на функция в менюто Основни настройки

 1. Преместете текущия кадър посредством бутоните със стрелки върху символа с желаната функция.
  Функции на менюто Основни настройки
  Символ
  Функция
  Image alternative Индикация за дата и час в затягащия модул
  Настройката на часа е възможна само чрез софтуера AT Documentation Software .
  Image alternative Индикация за остатъчно време/време на експлоатация на ударния винтоверт до следващата наложителна поддръжка
  Image alternative Индикация за разпределение на паметта в затягащия модул
  Ако индикаторната стойност достигне 100 %, най-старите данни се презаписват.
  Със софтуера AT Documentation Software записаните данни могат да бъдат селектирани и заличени от паметта на затягащия модул.
  Image alternative Индикация на софтуерни версии на затягащия модул
  Image alternative Излизане от меню Основни настройки
 2. Натиснете бутона OK.

Индикации на дисплея за състояние на поддръжка/оставащо време на експлоатация

След активиране на символа  Image alternative в менюто Основни настройки оставащото време на експлоатация на ударния винтоверт до следващия момент на поддръжка е представено със следните индикации на дисплея.
Независимо от индикациите на дисплея използваният ударен винтоверт трябва да бъде поддържан в изправност най-малко веднъж годишно, за да се гарантира качеството на произведените заедно с него винтови съединения.
Индикации на дисплея за състоянието на поддръжка на ударния винтоверт
Индикатор
Значение
Image alternative Ударният винтоверт е в изправно състояние, не е необходима поддръжка в близко време.
Image alternative Ударният винтоверт подлежи на поддръжка в най-близко време.
Сегментите в правоъгълника отдясно на дисплея показват остатъчния процент от оставащото време на експлоатация.
Image alternative Ударният винтоверт подлежи на незабавна поддръжка.
Това предупредително съобщение се появява автоматично след изтичане на оставащото време на експлоатация. Режимите на работа "интелигентна експлоатация" и "завинтване" вече не могат да бъдат избирани.

Излизане от менюто Основни настройки

 1. Преместете текущия кадър върху символа Image alternative.
 2. Натиснете бутона OK.
  • На дисплея се показва последно избраният режим на работа.

Режими на работа

Следващите описания на отделните режими на работа са валидни само за положение дясно въртене на ударния винтоверт. В положение ляво въртене ударният винтоверт работи неконтролируемо.

Интелигентен режим на работа

В режим на работа "интелигентна експлоатация" интелигентният затягащ модул регулира и контролира затягането в избрания вид крепежен елемент. В този случай се използват параметрите за затягане на последно извършената актуализация на софтуера. Тъй като наименованията на продукта и параметрите за преработка могат да се променят, на затягащия модул винаги трябва да бъде инсталирана най-новата софтуерна версия.
 • Ако е избран интелигентният режим на работа, на ударния винтоверт светва индикаторът за въртящ момент "AT".
 • Сега превключвателят за работните етапи е без функция. Но ударният винтоверт се ВКЛЮЧВА и изключва с ключа за управление.
  Моля, съблюдавайте Ръководството за експлоатация на вашия ударен винтоверт.
Параметри за преработка в интелигентен режим
Image alternative
 1. Вид крепежен елемент (съкратено наименование на крепежния елемент)
 2. Материал / качество на материала / дизайн на продукта
 3. Диаметър (опционално)
Фигурата на дисплея показва подредбата на параметрите за преработка.
Вид крепежен елементВ затягащия модул са запаметени заводски параметри за преработка на различни видове крепежни елементи.
Показаният крепежен елемент трябва да съответства на използвания крепежен елемент.
Повече информация ще намерите в Краткото ръководство на SI-AT-A22 и в Ръководството за експлоатация на съответния продукт.

Режим на работа "завинтване"

В този режим на работа има на разположение общо 30 степени. Степента, предназначена за даден вид крепежен елемент, зависи от диаметъра на крепежния елемент и от специфицирания въртящ момент. Степента следва да се определи стъпка по стъпка, като се използват тези данни.
В режим на работа "завинтване" индикацията на дисплея изглежда по следния начин:
Image alternative
Цифрата вдясно до символа за винт показва избраната степен.

Определяне на нужната степен за режим на работа "завинтване"

 1. Image alternative ВНИМАНИЕ! Преди началото на завинтването се уверете, че контактните повърхности на компонентите за свързване са разположени една върху друга върху цялата повърхност и че гайката е била завъртяна докрай надолу към компонента.
 2. Затегнете крепежния елемент, като използвате ниска степен.
  • Започнете периодичния процес с една по възможност ниска степен, за да избегнете повреда на крепежния елемент поради твърде силно затягане.
 3. Проверете постигнатия въртящ момент на крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.
  За повтарящо се затягане на няколко крепежни елементи се уверете, че всички условия на завинтване остават непроменени. Промените при условията на завинтване могат да доведат до необходимостта от друга степен.
  Резултат 1 / 3Не е достигнат специфицираният въртящ момент на крепежния елемент, който ще се затяга.
  • Разхлабете крепежния елемент и настройте по-висока степен на затягащия модул.
  • Затегнете здраво крепежния елемент с новата степен и повторете отново тази стъпка за проверка.
  Резултат 2 / 3Специфицираният въртящ момент на крепежния елемент, който ще се затяга, е бил превишен.
  • Разхлабете крепежния елемент и настройте по-ниска степен на затягащия модул.
  • Затегнете здраво крепежния елемент с новата степен и повторете отново тази стъпка за проверка.
  Резултат 3 / 3Крепежният елемент е бил затегнат с помощта на специфицирания въртящ момент.
  Определена е правилната степен за крепежния елемент.

Режим на работа "нерегулирана експлоатация"

В този режим на работа е деактивиран интелигентният затягащ модул. Ударният винтоверт функционира така, сякаш няма наличен интелигентен затягащ модул. По този начин, при краткосрочна работа без интелигентен затягащ модул, същият не трябва да бъде изваждан.
Нерегулираната експлоатация е показана на дисплея по следния начин:
Image alternative
При нерегулирана експлоатация контролната лампа "AT" на индикатора на въртящия момент на ударния винтоверт не свети, но бутонът за настройка на различните работни етапи на ударния винтоверт е в готовност за работа.

Настройки в режим на работа

Режимът на работа може да бъде настройван на желания вид крепежен елемент по 2 различни начина:
 • Сканиране на приложения баркод, респ. QR код върху опаковката на Hilti продукта, който се закрепва.
 • Ръчна настройка с бутоните за управление на затягащия модул
Сканиране на баркода, респ. на QR кодаАко за продукта на Hilti , който ще се завинтва, има баркод или QR код, режимът на работа може да бъде настройван бързо и лесно чрез сканиране на този код върху продукта.
Ръчна настройкаАко за продукта, който ще се завинтва, няма баркод или QR код, режимът на работа може да бъде настройван с бутоните за управление на затягащия модул.
Режимът на работа "нерегулирана експлоатация" може да бъде настройван само ръчно.

Настройка на режим на работа с бутоните за управление

 1. Деблокирайте затягащия модул.
 2. При нужда придвижете текущия кадър с помощта на бутоните със стрелки към друга опция, с възможност за промяна.
 3. Натиснете бутона OK.
  • Сега избраната опция е представена на черен фон.
 4. Изберете желаната настройка посредством бутоните със стрелки.
 5. Натиснете бутона OK.
  • Избраната настройка се показва отново с текущия кадър.
 6. При нужда повторете последните 3 работни стъпки, за да извършите по-нататъшни настройки.
 7. Блокирайте затягащия модул.

Настройка на режим на работа чрез сканиране на баркода, респ. QR кода

 1. Деблокирайте затягащия модул.
 2. Натиснете бутона Scan.
  • Скенерът се активира, на дисплея се индикира готовност за прочитане посредством символа Image alternative.
Image alternative
 1. Сега задръжте модула на разстояние около 15 сантиметра (6″) по посока на баркода, респ. на QR кода, така че кодът да се намира вътре в рамката, проектирана от скенера.
  • Контролните лампички светят в зелено.
  • Прозвучава потвърдителният сигнал.
  • На дисплея е показан режимът за преработка на продукта, който ще се завинтва.
  • Контролните лампички мигат в червено.
  • Прозвучава предупредителният сигнал.
  • На дисплея е показан Image alternative Image alternative (кодът не може да бъде разчетен или е непознат).
   • Натиснете бутона Scan и сканирайте кода още веднъж.
    В паметта на затягащия модул е възможно все още да няма налични параметри за преработка на продукта, който ще се завинтва. Ако продуктът е съвместим със SI-AT, QR кодът на съответния продукт може да бъде сканиран в съответното Ръководство за експлоатация SI-AT-A22. Това позволява да се зареждат параметрите за обработка в паметта на модула SI-AT. Параметрите за преработка на продукта могат да бъдат зареждани също и през софтуера AT Documentation Software чрез USB в затягащия модул. За да се гарантира, че постоянно се използват актуалните параметри за преработка, софтуерът на затягащия модул следва да бъде редовно проверяван за извършена актуализация.
 1. Блокирайте затягащия модул.

Затягане на продукта в интелигентен режим на работа

Преди да използвате затягащия модул, се уверете, че продуктът, който ще се завинтва, е инсталиран правилно. Съблюдавайте указанията в Ръководството за експлоатация на продукта, който ще се завинтва, и изпълненията за тестване на крепежните елементи.
 1. Настройте режима на работа "интелигентна експлоатация".
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно въртене.
 3. Поставете ударния винтоверт с подходящ сменяем инструмент върху продукта, който ще се завинтва.
 4. Натиснете ключа за управление и го задръжте в натиснато положение, докато затягащият модул върне едно от следните съобщения за обратна връзка:
Image alternative
Резултат 1 / 4
 • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване".
 • Контролните лампички светят в зелено.
 • Прозвучава потвърдителният сигнал.
Крепежният елемент е бил затегнат правилно. Можете да продължите директно със следващия крепежен елемент от същия тип.
Image alternative
Резултат 2 / 4
 • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване".
 • Контролните лампички мигат в жълто.
 • Прозвучава предупредителният сигнал.
Винтовото съединение, което вече е било затегнато и след това отново освободено, е било затегнато повторно. ИНФО:  Ако крепежният елемент не е бил добре затегнат прпредварително, той трябва да бъде проверен, респ. затегнат с калибриран динамометричен ключ.
Image alternative
Резултат 3 / 4
 • Показва се съобщението "твърде ниско напрежение на акумулатора".
 • Контролните лампички мигат в червено.
Остатъчният капацитет на акумулатора е твърде нисък за крепежния елемент.
 • Натиснете бутона OK, за да потвърдите съобщението.
 • Поставете един по-добре зареден акумулатор.
Image alternative
Резултат 4 / 4
 • Показва се съобщението "неправилно приключило завинтване".
 • Контролните лампички мигат в червено.
 • Прозвучава предупредителният сигнал.
 • Затегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ

Затягане на продукт в режим на работа "завинтване"

 1. Настройте на режим на работа "завинтване".
 2. За продукта, който ще се завинтва, определете регулируемата степен на затягане и настройте същата.
 3. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно въртене.
 4. Поставете ударния винтоверт с подходящ сменяем инструмент върху продукта, който ще се завинтва.
 5. Натиснете ключа за управление и го задръжте в натиснато положение, докато затягащият модул върне едно от следните съобщения за обратна връзка:
Image alternative
Резултат 1 / 2
 • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване".
 • Контролните лампички светят в зелено.
 • Прозвучава потвърдителният сигнал.
Крепежният елемент е бил затегнат правилно. Можете да продължите директно със следващия крепежен елемент от същия тип.
Image alternative
Резултат 2 / 2
 • Показва се съобщението "неправилно приключило завинтване".
 • Контролните лампички мигат в червено.
 • Прозвучава предупредителният сигнал.
 • Затегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.

Тестване на крепежен елевент

Всички продукти на Hilti подлежат на постоянна актуализация, така че също и продукти, които не са описани в настоящата документация, могат да бъдат поддържани чрез модула SI-AT. Поддържайте софтуера и Ръководството за експлоатация винаги актуални.
Допълнителни системни продукти, одобрени за Вашия продукт, актуални Ръководства за експлоатация и инструкции за тестване ще намерите онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com .

Проверка на крепежния елемент на сегментни анкери

За да се уверите, че при винтовото съединение на сегментните анкери в режим "интелигентна експлоатация" е бил прилаган правилният специфициран инсталационен въртящ момент, съгласно Разрешение / Ръководство за експлоатация, трябва да проверите съответно първия и последния сегментен анкер с по мощта на калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания инсталационен въртящ момент трябва да се извърши непосредствено след затягането (инсталацията) на сегментния анкер.
Моментът на тестване съответства на инсталационния въртящ момент на съответния сегментен анкер и може да бъде намерен в Ръководството за експлоатация на този анкер.
 • Дозатегнете гайката на сегментния анкер с помощта на калибриран динамометричен ключ. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Гайката на сегментния анкер не е завъртяна повече от определения максимален ъгъл на въртене (< 360 °).
  Крепежният елемент е завинтен правилно.
  Резултат 2 / 2Гайката на сегментния анкер допълнително е завъртяна извън определения максимален ъгъл на въртене (> 360 °).
  Крепежният елемент е завинтен неправилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Ударният винтоверт трябва да бъде проверен в сервиз на Hilti .

Проверка на безопасността на крепежния елемент за инсталационни системи

За да се уверите, че при винтовото съединение на свързващите бутони в режим "интелигентна експлоатация" е бил прилаган правилният специфициран инсталационен въртящ момент съгласно Разрешение / Ръководство за експлоатация, трябва да проверите съответно първия и последния свързващ бутон с помощта на калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания инсталационен въртящ момент трябва да се извърши непосредствено след затягането (инсталацията) на свързващия бутон.
Моментът на тестване съответства на инсталационния въртящ момент на съответния свързващ бутон и може да бъде намерен в Ръководството за експлоатация за този свързващ бутон.
Уверете се, че използвате правилните параметри за настройка на подходящите крепежни елементи. Повече информация ще намерите в Ръководството за експлоатация на модула на въртящия момент и в Ръководството за експлоатация на съответния продукт. Image alternative
 • Дозатегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Крепежният елемент не е завъртян повече от определения максимален ъгъл на въртене (< 180 °).
  Завинтването на крепежния елемент е извършено правилно.
  Резултат 2 / 2Крепежният елемент допълнително е завъртян извън определения максимален ъгъл на въртене (> 180 °).
  Завинтването не е извършено правилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Ударният винтоверт трябва да бъде проверен в сервиз на Hilti .

Проверка на затягането във винтови съединения в режим на работа "завинтване"

 • Проверявайте на регулярни интервали с подходящ калибириран динамометричен ключ, съгласно фирмените разпоредби или качествените характеристики, дали е бил достигнат планираният въртящ момент на затягане.

Изваждане на затягащ модул

Image alternative
 1. Извадете акумулатора.
 2. Натиснете бутона за деблокиране на затягащия модул и го задръжте в натиснато положение.
 3. Изтеглете затягащия модул в посока назад от ударния винтоверт.

Свързване на затягащ модул към компютър

Image alternative
 1. Извадете затягащия модул.
 2. Плъзнате капака върху долната страна на затягащия модул.
  • Сега USB свързващата букса е достъпна.
 3. Включете щепсела (тип B, USB 2.0) на USB кабела в USB буксата на затягащия модул.
 1. Свържете другия щепсел (тип A) на USB кабела към Вашия компютър.
  • Сега затягащият модул се захранва с ток само от компютъра. На дисплея на модула се показва USB логото (Image alternative).
  Ако отстраните USB щепсела на затягащия модул, трябва да избутате отново капака чрез USB буксата, за да предпазите USB буксата от замърсяване.

Обслужване и поддръжка

За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com
 • Поддържайте продукта, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и почистени от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа.

Транспорт и съхранение

 • За да предотвратяване повреди при транспортиране и съхранение на интелигентния затягащ модул, използвайте доставената кутия за съхранение или куфарчето за ударния винтоверт.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Съблюдавайте също и указанията за отстраняване на смущения в Ръководството за експлоатация на използвания ударния винтоверт.
Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Показва се съобщението "блокиране на модул".
Деблокиран затягащ модул.
 • Натиснете блокиращия бутон, за да блокирате затягащия модул и да активирате ударния винтоверт.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде висока температура на акумулатора".
Акумулаторът е прегрял.
 • Сменете акумулатора или оставете акумулатора да се охлади.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде ниска температура на акумулатора".
Температурата на акумулатора е твърде ниска.
 • Поставете акумулатор, чиято температура е в интервала на работната температура на акумулатора (виж Ръководство за експлоатация на акумулатора).
Image alternative
Показва се съобщението "твърде висока температура на ударния винтоверт".
Ударният винтоверт е прегрял.
 • Оставете ударния винтоверт да се охлади и почистете вентилационните отвори.
Image alternative
Показва се съобщението "недостатъчно зареждане на акумулатора".
Зареждането на акумулатора не е достатъчно, за да завинтите правилно крепежния елемент.
 • Поставете един по-добре зареден акумулатор.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде голяма консумация на ток".
Консумацията на ток за кратко е твърде висока.
 • Натиснете бутона OK, за да потвърдите съобщението.
 • Повторете процеса на завинтване.
 • Ако съобщението се появява отново, свържете се със сервиз на Hilti .
Image alternative
Показва се съобщението "празна бутонна батерия".
Бутонната батерия на часовника в затягащия модул е празна.
  По-нататък в протокола за документацията не може да бъде гарантирана верността на данните за дата и час.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti , за да предадете батерията за подмяна.
Image alternative
Показва се съобщението "грешка в устройството".
Грешката в уреда е била е разпозната.
 • Свържете затягащия модул към компютър.
 • Със софтуера AT Documentation Software селектирайте паметта за грешки и следвайте указанията на софтуера за отстраняване на грешки.
Image alternative
Показва се съобщението "деактивирана функция за документация".
Деактивирана функция за документация (само предупредително съобщение).
 • Ако се нуждаете от функцията за документация, свържете затягащия модул към компютъра и активирайте функцията за документация в софтуера AT Documentation Software .
 • При нужда натиснете бутона OK, за да изтриете постепенно съобщението и да продължите стартовия процес на затягащия модул.
Image alternative
Показва се съобщението "памет заета на …%". (Съобщението се появява при стойности ≥ 90 %.)
Съхранението на данни в затягащия модул се определя спрямо показаната величина в проценти. Внимание: При достигане на 100 % се презаписват най-старите данни!
 • Свържете затягащия модул към компютър.
 • Със софтуера AT Documentation Software селектирайте данните, за да ги документирате в доклад.
 • След това изтрийте данните от паметта на затягащия модул, за да освободите място в паметта.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r4838537.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Декларация за съответствие

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт отговаря на приложените директиви и стандарти. Той е бил проверен и разрешен за използване заедно с предвидените за целта продукти.
Image alternative