език

DSH 600
DSH 600-X

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Стрелка за посока на въртене върху предпазен щит
Image alternative Позиция Спиране на двигателя
Image alternative Позиция Работещ двигател
Image alternative Стартер помпа
Image alternative Регулиращ винт за жигльор за празен ход
Image alternative Регулиращ винт за пълна газова дюза
Image alternative Регулиращ винт за празен ход
Image alternative Горивна смес
Image alternative Посока на въртене при отваряне на капака на резервоара
Image alternative Щок (не при -X)
Image alternative Да се използват антифони, защита за очите, дихателна защита и защитна каска
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки
Image alternative Безжичен пренос на данни

Етикет върху машината

Предупредителни знаци
Image alternative Предупреждение за опасност от пожар при струя от искри
Image alternative Предупреждение за откат
Image alternative Предупреждение за вдишване на отровни пари и отработени газове
Image alternative Максимален брой обороти на шпиндела
Image alternative Предупреждение за гореща повърхност
Забранителни знаци
Image alternative Да не се използват назъбени отрезни дискове
Image alternative Да не се използват повредени отрезни дискове
Image alternative Пушенето и боравенето с открит пламък е забранено

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Шлифовъчно-отрезна машина
  DSH 600 | DSH 600-X
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Безопасен начин на работа

 • Използвайте само правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Продуктът може да бъде използван само от хора, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Продуктът не е предназначен за деца.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на продукта може да доведе до сериозни наранявания.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при работа с уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, защитни обувки и лека маска за дихателна защита.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазка.
 • Никога не използвайте уреда без предпазен щит. Регулирайте предпазния щит правилно. Той трябва да бъде здраво фиксиран и позициониран за максимална защита, така че възможно най-малка част от отрезния диск да сочи необезопасена в посока на потребителя. Погрижете се възникналите при употреба искри да не пораждат опасност. Предпазният щит служи за защита на работещия от отделящи се части на счупени отрезни дискове и от неволен допир до отрезния диск, както и от неконтролируеми хвърчащи искри.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • Заемете стабилно положение при работа и пазете равновесие по всяко време. Така при неочаквани ситуации ще можете да контролирате продукта по-добре. Избягвайте неудобните положения на тялото.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако при пълни обороти се освободи предпазната ръчка на дросела, поради спирането възниква насочен напред преобръщащ момент на уреда. Бъдете готови и дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Ако Вашият продукт или отрезният диск са паднали, проверете Вашия продукт и отрезния диск за наличие на повреди. При нужда подменете отрезния диск.
 • Изключете продукта, преди да регулирате предпазния щит или да подмените отрезния диск.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до отрезния диск може да причини наранявания и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • С цел редуциране запрашаването по време на рязане на минерални материали и асфалт Ви препоръчваме да работите в работен режим: мокро рязане.
 • Избягвайте допира на кожата до образуващия се шлам в работен режим: мокро рязане.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на праховете могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия и на намиращите се в близост лица. С цел редуциране запрашаването по време на рязане Ви препоръчваме да работите в режим мокро рязане. Осигурете добро проветрение на работното място. Препоръчва се носенето на маска за дихателна защита с филтър клас P2. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби относно материалите за обработване.
 • Азбестосъдържащият материал не трябва да бъде отделян.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
 • Преди началото на работния процес потърсете информация от отговорния строителен инженер, архитекта или оторизирания представител на строителния надзор. Прорези в носещи стени или други структури могат да повлияят на статиката, по-специално при рязане на арматурно желязо или носещи елементи.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и/или надолу и да наранят други хора.
 • Не оставяйте продукта да работи без надзор. Изключете двигателя и изчакайте, докато отрезният диск застане напълно неподвижно, преди да поставите продукта върху земята или да го транспортирате.
 • Ако използвате Вашия продукт без външна водна помпа, капакът на помпата трябва да бъде монтиран на всяка цена.
 • След употреба изключете продукта.
 • Отнасяйте се грижливо към продукта. Проверявайте дали има счупени или повредени по такъв начин части, че да се наруши функционирането на продукта. Преди експлоатация на продукта предавайте повредените части за ремонт.
 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да предотвратите опасности от наранявания.
 • Ремонтът на продукта трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на продукта.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.

Безопасност при работа с електроинструменти

 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.

Безопасност на работното място

 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Не работете в затворени помещения. Въглеродният окис, неизгорелите въглеводороди и бензолът в отработените газове могат да причинят задушаване.
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работния периметър предмети, с които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до възникване на злополуки.
 • Горещите искри, които възникват в отработените газове или при процес на рязане, могат да причинят пожари и/или експлозии. Уверете се, че възникващите искри не могат да възпламенят запалими (бензин, суха трева и др.) или взривни вещества (газ и др.).
 • Преди монтажа на водната помпа се уверете, че не е превишено максимално допустимото налягане на водопровода от 6 бара.

Течности (бензин и масло) и пари

 • Оствете продукта да се охлади преди зареждане с гориво.
 • Никога на пушете по време на зареждане с гориво.
 • Не зареждайте продукта с гориво в зоната на работния периметър. При зареждането внимавайте горивото да не бъде разклащано. Използвайте подходяща фуния.
 • Избягвайте вдишването на бензинови пари и отработени газове. Осигурете достатъчно проветрение.
 • Не използвайте бензин или други запалими течности по време на дейностите по почистването.

Отрезни работи с отрезни дискове

 • Използвайте само отрезни дискове, чиито допустими обороти са най-малкото равни на максималните обороти на шпиндела.
 • Внимавайте за това външният диаметър и дебелината на отрезния диск да отговарят на обозначените размери на Вашия продукт.
 • Никога не използвайте повредени, овални или вибриращи отрезни дискове.
 • Не използвайте повредени диамантени отрезни дискове (пукнатини в опорния диск, отчупени или затъпени сегменти, повредени отвори на гнезда, изкривен или усукан опорен диск, силно оцветяване поради прегряване, износен опорен диск под диамантените сегменти, диамантени сегменти без странично допълнително отстояние и т. н.).
 • Не използвайте назъбен режещ инструмент.
 • При монтажа на отрезния диск внимавайте зададената посока на въртене на отрезния диск да съвпада с посоката на въртене на шпиндела.
 • Отрезните дискове и фланецът или други принадлежности трябва да съответстват точно на шпиндела на Вашия продукт. Отрезните дискове, които не съответстват точно на шпиндела на продукта, се въртят неравномерно, вибрират много силно и може да доведат до загуба на контрол.
 • Използвайте винаги запазен невредим затегателен фланец с правилния диаметър, съответстващ на използвания отрезен диск. Подходящият затегателен фланец поддържа отрезния диск и по този начин намалява вероятността от счупване на отрезния диск.
 • Водете продукта равномерно и без да упражнявате страничен натиск върху отрезния диск. Поставяйте уреда върху детайла винаги под прав ъгъл. При рязане не променяйте посоката на рязане, нито чрез страничен натиск, нито чрез извиване на отрезния диск.
 • Използвайте защитни ръкавици при подмяната на отрезни дискове, тъй като отрезният диск се нагорещява при употреба.
 • Абразивни отрезни дискове, които се използват в режим мокро рязане, трябва да бъдат употребени в рамките на един и същи ден, тъй като продължителната мокрота и въздействието на влагата влияят негативно върху здравината на отрезния диск.
 • Съблюдавйте срока на годност на свързаните със синтетична смола отрезни дискове и не използвайте отрезни дискове след изтичане на този срок.

Транспорт и съхранение

 • При транспортиране изключете продукта.
 • След употреба отстранете отрезния диск от продукта. При транспортиране с монтиран отрезен диск отрезният диск може да се повреди.
 • Боравете внимателно с отрезни дискове и ги съхранявайте съгласно инструкциите на производителя.
 • Съхранявайте и транспортирайте продукта винаги в изправено положение и никога лежащ настрани.
 • Продуктът не трябва да бъде транспортиран с кран.
 • Съхранявайте неизползваните продукти на сигурно място. Когато продуктите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо, разположено на високо или затворено място, далеч от достъпа на деца.
 • При разполагане на продукта обърнете внимание на стабилното положение на продукта.
 • След употреба оставете продукта най-напред да се охлади, преди да го опаковате или покриете.
 • Съхранявайте бензин и масло в добре проветрени помещения, в съответстващи на нормативните изисквания контейнери за гориво.

Описание

Преглед на продукта

Бензинова шлифовъчно-отрезна машина

Image alternative
 1. Предпазен щит
 2. Водоснабдяване
 3. Захранване с вода
 4. Предна ръкохватка
 5. Лост за газ
 6. Задна ръкохватка
 7. Въжена система стартери
 8. Капак на горивен резервоар
 9. Помпа за стартер
 10. Индикатор за гориво
 11. Дроселен лост (DSH 600)
 12. Плоча за стъпало
 13. Изпускателен отвор с искров филтър
 14. Отрезен диск
 15. Затегателен винт
 16. Затегателен фланец
 17. Типова табелка
 18. Предпазна ръчка на дросел (DSH 600)
 19. Предпазна ръчка на дросел с интегрирано задействане на спирачната система (DSH 600-X)
 20. Включвател/изключвател с интегрирана блокировка в положение полугаз
 21. Кранче за вода
 22. Щепсел за запалителни свещи
 23. Филтриращ елемент за дюза за вода
 24. Дръжка за регулиране на предпазен щит
 25. Коляно на водопровод с интегрирани дюзи за вода
 26. Блокиращ отвор за подмяна на отрезни дискове
 27. Режещо рамо
 28. Капак на помпа
 29. Капак на въздушен филтър

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява моторизирана шлифовъчно-отрезна машина за сухо или мокро рязане на асфалт, както и на минерални или метални строителни материали с диамантени или абразивни отрезни дискове.

Шлифовъчно-отрезната машина не е подходяща за работа в среда, застрашена от пожар или експлозия.

Възможни грешки при употреба

 • Безиновата шлифовъчно-отрезна машина не трябва да се използва при работа с лопата.

Препоръки при употреба

 • С цел редуциране запрашаването по време на рязане Ви препоръчваме да работите в режим на работа: мокро рязане. С помощта на самозасмукващата водна помпа (принадлежност) Вие можете да работите без да зависите от водната мрежа, като всмуквате напр. вода директно от контейнер.
 • Не разделяйте детайла само с една манипулация, а придвижвайте Вашата шлифовъчно-отрезна машина многократно насам-натам и така постепенно ще проникнете до желаната дълбочина на рязане.
 • При сухото рязане при работещ продукт на всеки 30 до 60 секунди изваждайте отрезния диск от среза за около 10 секунди, за да предотвратите повреди по диамантения отрезен диск.
 • Заостряйте диамантени отрезни дискове (да не остават диаманти извън структурния състав), затъпени от рязане в силно абразивни материали, като варовик или други подобни.

Спецификация на отрезните дискове

За този продукт следва да се използват диамантени отрезни дискове съгласно EN 13236. За този продукт могат също така да се използват и свързани със синтетична смола, усилени с влакна отрезни дискове съгласно EN 12413 (права, неизвита форма, тип 41), за да се обработват метални строителни материали.
Следва да се съблюдават указанията на производителя на шлифовъчно-отрезни машини относно употреба и монтаж.

Обем на доставката

бензинова шлифовъчно-отрезна машина, набор инструменти DSH 600/DSH 600-X, комплект консумативи DSH 600/DSH 600-X, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Спирачка за режещ диск

DSH 600-X
Продуктът е оборудван с интегрирана спирачка за режещ диск, за да повиши безопасността на потребителя.
Режещият диск е стопиран след освобождаването на предпазната ръчка на дросела най-много след 10 секунди.
Ако при пълни обороти се освободи предпазната ръчка на дросела, поради спирането възниква насочен напред преобръщащ момент на уреда. Затова дръжте винаги здраво с две ръце предвидените за целта ръкохматки.

Консумативи и износени части

 • Въздушен филтър
 • Въже (5 броя)
 • Стартер
 • Бензинов филтър
 • \Запалителна свещ
 • Набор инструменти
 • Комплект цилиндри
 • Скрепителен винт kpl.
 • Фланец за абразивни отрезни дискове (с интегриран центриращ пръстен 20 мм/1")
 • Фланец за диамантени отрезни дискове (с интегриран центриращ пръстен 20 мм/1")

Технически данни

Бензинова шлифовъчно-отрезна машина


DSH 600
DSH 600-X
Кубатура
63,3 см³
63,3 см³
Тегло с фланец за диамантени дискове, без отрезен диск, при празен резервоар
9,75 кг
9,85 кг
Номинална мощност при 8.500 об./мин. съгласно ISO 7293
3,2 кВт
3,2 кВт
Максимален брой обороти на шпиндела
5 500 об/мин
5 500 об/мин
Максимален брой обороти на отрезния диск
5 500 об/мин
5 500 об/мин
Максимална дълбочина на рязане
120 мм
120 мм
Карбуратор
Walbro; Модел: WT-1207
Walbro; Модел: WT-1203

Други технически данни

Тип двигател
Двутактов двигател/ едноцилиндров/ въздушно охлаждане
Максимални обороти на двигателя
9350 ± 200 об/мин
Обороти на празен ход
2900 ± 200 об/мин
Запалване (тип)
Електронно
Разстояние между електродите
0,5 мм
Запалителна свещ
NGK, тип: CMR7A-5
Въртящ момент за затягане на запалителната свещ
12 Н⋅м
Горивна смес
API-TC масло 2% (1:50)
Вместимост на резервоар
0,87 л
Отвор на гнездо за отрезен диск/ диаметър на центрираща приставка на центриращата втулка
20 мм
Отвор на гнездо за отрезен диск/ диаметър на центрираща приставка на центриращата втулка
25,4 мм
Image alternative Минимален външен диаметър на фланец за диамантени отрезни дискове (само за дискове със стоманена сърцевина; Фланците са маркирани с "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 мм
Image alternative Минимален външен диаметър на фланец за абразивни отрезни дискове (многослойни дискове)
78 мм
Максимален външен диаметър на диска
300 мм
Максимален външен диаметър на диска
12 дюйм
Максимална номинална дебелина на диска (само за дискове със стоманена сърцевина)
4,5 мм
Максимална номинална дебелина на диска (многослойни дискове)
4,0 мм
Въртящ момент за затягане на отрезния диск
25 Н⋅м

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно ISO 19432

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на бензинови шлифовъчно-отрезни машини. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на уреда. Ако обаче уредът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на уреда и сменяемите инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

DSH 600
DSH 600-X
Ниво на звуково налягане (Lpa,eq)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
Отклонение
3,0 дБ(А)
3,0 дБ(А)
Измерено ниво на звукова мощност (Lwa)
113 дБ(А)
113 дБ(А)
Отклонение
2,2 дБ(А)
2,2 дБ(А)
Гарантирано ниво на звукова мощност (Lwa)
115 дБ(А)
115 дБ(А)
Общи стойности на вибрациитеНивото на звуково налягане, както и стойностите на вибрациите, са изчислени при съблюдаване на 1/7 празен ход и 6/7 пълен товар.

DSH 600
DSH 600-X
Стойност на вибрациите на ръкохватката отпред (ahv,eq)
≤ 2,5 м/с²
≤ 2,5 м/с²
Отклонение
1,3 м/с²
1,3 м/с²
Стойност на вибрациите на ръкохватката отзад (ahv,eq)
≤ 2,5 м/с²
≤ 2,5 м/с²
Отклонение
1,3 м/с²
1,3 м/с²

Въвеждане в експлоатация

Гориво

Експлоатирайте двутактовия двигател с горивна смес от бензин и масло. Качеството на горивната смес има решаващо въздействие върху функциите и срока на годност на двигателя.
ОПАСНОСТ
Опасност от пожар и експлозия. Бензиновите пари са лесно запалими.
 • Никога на пушете, когато зареждате с гориво.
 • Не зареждайте продукта с гориво в зоната на работния периметър (Минимум на 3 м разстояние от работното място).
 • Не зареждайте продукта с гориво при работещ двигател. Изчакайте докато двигателят се охлади напълно.
 • Внимавайте за това открит пламък или искри да не могат да възпламенят бензиновите пари.
 • Внимавайте горивото да не бъде разклащано. Ако все пак това се случи, почистете незабавно засегнатите места.
 • Контролирайте горивния резервоар за наличие на плътност.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Може да възникне опасност за здравето поради вдишване на бензинови пари и допир до бензин.
 • Избягвайте директния контакт на кожата с бензин. Носете защитни ръкавици.
 • Наложително е да сменяте облеклото, ако дрехите Ви са пропити със замърсявания от гориво.
 • Осигурете добро проветряване на работното място, за да избегнете вдишването на бензинови пари.
 • Използвайте горивен резервоар, съответстващ на нормативните предписания.

Използване на двутактово масло

 • Използвайте качествено двутактово масло за двигатели с въздушно охлаждане, което трябва да отговаря най-малко на спецификацията API-TC.

Бензин

 • Използвайте обикновен или супер бензин с октаново число от минимум 89 ROZ.
  Съдържанието на алкохол (например етанол, метанол и други) на използваното гориво не трябва да надвишава 10%, тъй като в противен случай експлоатационната годност на двигателя се нарушава значително.

Смесване на гориво

Ако използвате гориво с грешно съотношение на смесване или неподходящо масло, ще повредите двигателя.
Използвайте съотношение на смесване 1:50. Това съответства на 1 част качествено двутактово масло със спецификация API-TC и 50 части бензин (напр. 100 мл масло и 5 литра бензин в една туба за пълнене).
 1. Поставете най-напред необходимото количество двутактово масло в горивния резервоар.
 2. След това сипете бензин в горивния резервоар.
 3. Затворете горивния резервоар.
 4. Смесете горивото чрез разклащане на горивния резервоар.
  Ако качеството на използваното двутактово масло или на бензина е неизвестно, тогава увеличете съотношението на смесване на 1:25.

Пълнене или зареждане с гориво

 1. Смесете горивото (двутактово масло/бензинова смес) чрез разклащане на горивния резервоар.
 2. Поставете продукта в стабилно, изправено положение.
 3. Отворете горивния резервоар, като завъртите капака в посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете капака.
 4. Напълнете бавно с гориво през фуния.
 5. Затворете горивния резервоар, като поставите капака и завъртите по посока на часовниковата стрелка.
 6. Затворете горивния резервоар.

Дейности по монтажа и настройките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Допирът до въртящ се отрезен диск може да доведе до наранявания. Горещите машинни части или горещият отрезен диск могат да причинят изгаряния.
 • Внимавайте двигателят да бъде изключен преди извършване на монтажни или преустройствени работи, отрезният диск да е спрял напълно и продуктът да е охладен.
 • Носете защитни ръкавици.

Монтиране на отрезен диск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване и повреда. Неподходящите отрезни дискове или закрепващият материал могат при експлоатация да бъдат счупени или да доведат до загуба на контрол върху продукта.
 • Внимавайте допустимите обороти на отрезния диск да бъдат най-малко равни на посочените върху продукта максимални обороти. Отрезните дискове, фланците и винтовете трябва да пасват на Вашия продукт.
 • Използвайте само отрезни дискове, чието гнездо за отвор има диаметър 20 мм или 25,4 мм (1").
 • Използвайте само големия фланец с диаметър 78 мм/3", за да фиксирате добре абразивен отрезен диск.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда. Повредените отрезни дискове могат да се счупят.
 • След като на отрезния диск е бил нанесен удар, проверете отрезния диск за наличие на повреди и при нужда го подменете.
 • Никога не използвайте повредени, овални или вибриращи отрезни дискове.
 • Не използвайте свързани със синтетична смола, усилени с влакна отрезни дискове, които са с изтекъл срок на годност или вече са размекнати от водата.
Image alternative
 1. Пъхнете фиксиращия щифт в отвора на капака на ремъка и въртете отрезния диск, докато фиксиращият щифт се застопори.
 2. Развийте скрепителния винт с ключа в посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете скрепителния винт с диска.
 3. Отстранете фиксиращия щифт.
 4. Свалете затегателния фланец и отрезния диск.
 5. Проверете дали отворът на гнездото на отрезния диск, който ще се монтира, отговаря на центриращата приставка на центриращата букса.
  Центриращата букса е снабдена от едната страна с центрираща приставка с диаметър 20 мм, а на срещуположната страна е снабдена с центрираща приставка с диаметър 25,4 мм (1").
 6. Почистете затягащите и центриращите повърхности на продукта, както и на отрезния диск.
 1. Изберете една от следните алтернативи.
  Image alternative
  • Използвайте само големия фланец, за да фиксирате здраво абразивния отрезен диск.
  Image alternative
  • При диамантените дискове употребявайте малкия фланец, за да използвате цялата дълбочина на рязане.
 2. Поставете отрезния диск заедно с центриращия издатък върху задвижващата ос и внимавайте за правилната посока на въртене.
  • Стрелката за посока на въртене върху отрезния диск съответства на посочената върху продукта посока на въртене.
 3. Поставете затегателния фланец и диска върху задвижващата ос и завъртете силно скрепителния винт по посока на часовниковата стрелка.
 4. Пъхнете фиксиращия щифт във фиксиращия отвор на капака на ремъка и въртете отрезния диск, докато фиксиращият щифт се застопори.
 5. Затегнете здраво скрепителния винт (въртящ момент на затягане: 25 Nm).
 6. Отстранете фиксиращия щифт.
  След монтажа на нов отрезен диск оставете Вашия продукт да работи ненатоварен на пълни обороти прибл. 1 минута.

Регулиране на предпазен щит

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване. Изхвърчащите частици или искри могат да наранят хора.
 • Настройте предпазния щит така, че посоката на летене на отделените частици материал и искри да е различна от мястото, където се намират потребителят и продуктът.
 • Хванете предпазния щит за предвидената за целта ръкохватка и завъртете предпазния щит в желаната позиция.

Монтиране на водна помпа (принадлежност)

Image alternative
 1. Развийте скрепителните винтове капака на помпата, свалете същите и съхранявайте капака на помпата на сигурно място.
  Ако продуктът се експлоатира без водна помпа, капакът на помпата трябва да бъде монтиран.
 2. Поставете водната помпа и подравнете, завъртайки леко отрезния диск, зъбното зацепване на водната помпа и съединителния конус, докато зъбното зацепване се захваща едно в друго.
  • Позицията е кодирана, погрешен монтаж не е възможен.
 3. Монтирайте трите скрепителни винта и ги затегнете здраво (въртящ момент на затягане: 8 Nm).
 4. Свържете маркуча на помпата със съединителния проводник на шлифовъчно-отрезната машина.
 5. Свалете прахозащитната капачка от края на маркуча за захранването с вода.
 6. Свържете водната помпа към водопроводната тръба или закачете смукателния маркуч напр. в контейнер с вода.
  Водното налягане във водопроводната тръба не трябва да бъде повече от 6 бара.
  Ако водната помпа не е свързана със захранващ водопровод, тогава монтирайте прахозащитната капачка на края на маркуча за захранване с вода.

Демонтиране на водна помпа (принадлежност)

 1. Преустановете водоснабдяването на водната помпа.
 2. Поставете прахозащитната капачка на края на маркуча за захранването с вода.
 3. Прекъснете връзката между помпата и продукта.
 4. Развийте трите скрепителни винта на помпата и демонтирайте помпата.
 5. Поставете капака на помпата върху продукта, монтирайте трите скрепителни винта и ги затегнете здраво (въртящ момент на затягане: 4 Nm).

Монтиране на комплект зъбни колела (принадлежност)

Image alternative
 1. Развийте двата долни скрепителни винта на защитната ламарина.
 2. Закрепете основната плоча с помощта на двата винта.
 3. Закрепете колелата и подложните шайби с винтовете от двете страни на основната плоча.

Експлоатация

Стартиране на двигател

ОПАСНОСТ
Опасност от задушаване. Въглеродният моноксид, неизгорелите въглеводороди и бензолът в отработените газове могат да доведат до задушаване.
 • Не работете в затворени помещения, ями или корита и внимавайте да има добро проветряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от горене. При работа на двигателя ауспухът става екстремно горещ. И след изключване на двигателя той остава горещ още дълго време.
 • Носете защитни ръкавици и избягвайте допира с ауспуха.
 • Не поставяйте горещия продукт върху запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Повреденият ауспух увеличава силата на звука над максимално допустимите граници и по този начин причинява увреждане на слуха.
 • Никога не използвайте продукта, ако ауспухът е повреден и/или е преоборудван, или липсва.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради притискане на пръстите на ръцете или риск от изгаряния при монтирана водна помпа. Допирът до корпуса за помпа може да предизвика наранявания.
 • Хващайте предната ръкохватка само от горната или от лявата страна.
 1. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 600
  Image alternative
  • Натиснете предпазната ръчка на дросела и я задръжте натисната.
  • Натиснете лоста за газ и го задръжте натиснат.
  • Поставете включвателя/изключвателя в положение "Старт".
  • Освободете ръката си от предпазната ръчка на дросела и лоста за газ.
   • Положението на полугаз е активирано.
  • Задействайте помпата за стартер 2-3 пъти, докато бутонът на помпата се напълни изцяло с гориво.
  • Ако посоченото по-долу условие е изпълнено, допълнително извършете настоящото действие:
   условия : Двигателят е студен.
   • Издърпайте нагоре дроселния лост.
    • Щокът е активиран.
  • Проверете дали отрезният диск се движи свободно.
  • Поставете левия крак върху плочата за стъпало.
  • Изтеглете бавно с дясната ръка ръчния въжен стартер, докато усетите съпротивление.
  • Издърпайте рязко и силно ръчния въжен стартер.
  • След като чуете първото запалване (след 2 до 5 издърпвания), изтласкайте обратно надолу въздушната клапа на дроселния лост в изходно положение.
  • Издърпайте рязко и силно ръчния въжен стартер, повторете този процес, докато двигателят запали.
   При твърде много опити за запалване с активиран щок двигателят се задавя.
  • Щом двигателят започне да работи, трябва за кратко да натиснете лоста за газ.
   • Блокировката за полугаз е деактивирана и двигателят работи на празен ход.
 2. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Натиснете предпазната ръчка на дросела и я задръжте натисната.
  • Натиснете лоста за газ и го задръжте натиснат.
  • Поставете включвателя/изключвателя в положение "Старт".
  • Освободете ръката си от предпазната ръчка на дросела и лоста за газ.
   • Положението на полугаз е активирано.
  • Задействайте помпата за стартер 2-3 пъти при студен старт, докато бутонът на помпата се напълни изцяло с гориво.
  • Проверете дали отрезният диск се движи свободно.
  • Поставете левия крак върху плочата за стъпало.
  • Изтеглете бавно с дясната ръка ръчния въжен стартер, докато усетите съпротивление.
  • Изтеглете рязко и силно ръчния въжен стартер.
  • Повторете този процес, докато двигателят запали.
  • Щом двигателят започне да работи, трябва за кратко да натиснете лоста за газ.
   • Блокировката за полугаз е деактивирана и двигателят работи на празен ход.

Проверка след старт на двигателя

 1. Проверете дали отрезният диск работи тихо на празен ход и дали след кратко подаване на пълна газ отрезният диск от празен ход отново преминава в пълен покой.
  • Ако отрезният диск се върти на празен ход, намалете оборотите на празен ход. Ако това не е възможно, моля, занесете продукта в сервиз на Hilti .
 2. Проверете изправното функциониране на включвателя/изключвателя. Поставете включвателя/изключвателя в положение "Стоп".
 3. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 600
  • Ако двигателят е студен, изтласкайте дроселния лост в посока нагоре. Ако това не помага, издърпайте щепсела за запалителните свещи и занесете продукта в сервиз на Hilti .
 4. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 600-X
  • Ако двигателят не изгасва, натиснете бутона за помпата (помпа за стартер). Ако това не помага, издърпайте щепсела за запалителните свещи и занесете продукта в сервиз на Hilti .

Изключване на двигател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Въртящият се отрезен диск може да се счупи и/или да изхвърли материал в произволна посока.
 • Оставете отрезния диск да спре да се върти, преди да изключите шлифовъчно-отрезната машина.
 1. Освободете лоста за газ.
 2. Поставете включвателя/изключвателя в положение "Стоп".
  • Двигателят спира.

Техники за рязане

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да можете да работите с този продукт оптимално, съблюдавайте следните указания за безопасност:
 • Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазка.
 • Преди началото на работния процес и веднага след като неволно сте попаднали на препятствие, проверете дали отрезният диск и предпазният щит не са повредени.
 • Уверете се, че няма хора в работната зона и особено по посоката на рязане в тази зона. Ограничете достъпа на други лица на прибл. 15 м от работното Ви място.
 • Водете продукта равномерно и без да упражнявате страничен натиск върху отрезния диск.
 • Избягвайте опасни работни положения.
 • Поставяйте уреда върху детайла винаги под прав ъгъл. При рязане не променяйте посоката на рязане, нито чрез страничен натиск, нито чрез извиване на отрезния диск.
 • Обезопасете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите детайла неподвижно. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с продукта.
 • Притегнете кръглите детайли по такъв начин, че те да не могат да се въртят.
 • Не отрязвайте наведнъж няколко детайла, а ги отрязвайте един след друг.
 • Обезопасете детайла и отрязаната част по такъв начин, че те да не могат да се движат неконтролируемо.
 • Режете детайла винаги в положение на пълна газ.
Избягване заклинването на отрезния диск
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от контузии или наранявания. Заклинването на отрезния диск в прореза може да доведе до придвижване нагоре, придърпване напред или възникване на откат.
 • Уверете се, че при рязането отрезният диск не заклинва.
Image alternative
  Причини за заклинване на отрезния диск:
 • Дълбочината на среза е твърде голяма.
 • Прорезът се затваря (напр. при рязане на тръби или плочи).
 • Отрезният диск е изкривен.
 • Използван е неподходящ отрезен диск (отрезният диск заклинва).
 • Отрезният диск се направлява твърде бързо в наличен прорез.
В зависимост от работното положение заклинването поражда различни опасни ситуации.
Image alternative
 • Придърпване напред може да се появи при хоризонтални срезове (напр. на пода). Шлифовъчно-отрезната машина дърпа рязко напред, при което уредът може да бъде изтръгнат от оператора.
 • Придвижване нагоре може да се появи при вертикални срезове (напр. върху стена). Шлифовъчно-отрезната машина дърпа рязко нагоре, при което уредът може да бъде изтръгнат от оператора.
 • Ако отрезният диск се потапя в детайла в област, която не е разрешена, може да възникне откат.
Така избягвате опасни ситуации поради заклинване на отрезния диск:
 • Разрязвайте дебелия детайл с възможно повече срезове. Избягвайте твърде големи дълбочини на рязане.
 • Подпирайте плочи или големи детайли така, че по време на и след процеса на рязане прорезът да остане отворен.
 • Поставяйте отрезния диск винаги в посока отгоре върху детайла.
 • Отрезният диск може да допира детайла само в една позиция под точката на въртене.
 • Бъдете особено внимателни, когато поставяте отрезния диск в наличен срез.
 • Внимавайте за това да не изкривите отрезния диск.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Допирът до въртящ се отрезен диск или горещи метални части може да доведе да наранявания и изгаряния.
 • Преди всякакви работи по поддръжка, ремонт, почистване и обслужване изключете двигателя и оставете продукта да се охлади.

Таблица за техническо обслужване

1 - Преди започване на работа | 2 - На половин година | 3 - При нужда

1
2
3
Направете проверка за изправно състояние, за окомплектовка и течове, при нужда извършете ремонт.
X


Проверете за примеси, при нужда ги почистете.
X


Проверете елементите за управление за надеждното им функциониране, при нужда ги ремонтирайте.
X


Проверете за изправното състояние на отрезния диск, при нужда го подменете.
X


Дозатегнете достъпните отвън гайки и винтове.
X
X
X
Проверете горивния филтър за замърсявания, при нужда го сменете.

X
X
Подменете въздушния филтър, ако продуктът не се задейства или мощността на двигателя чувствително намалява.


X
Почистете или сменете запалителните свещи, ако продуктът не сработва или сработва само принудително.


X
Регулирайте броя на оборотите на празен ход, ако отрезният диск не спира на празен ход.


X
Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт, ако ремъкът се измъкне при натоварване на отрезния диск.


X

Почистване или подмяна на въздушен филтър

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда. Проникващият прах разрушава продукта.
 • В никакъв случай не работете без или с повреден въздушен филтър.
 • При смяна на въздушния филтър продуктът трябва да се намира в изправено, а не в странично положение. Внимавайте да не попадне прах върху филтърния екран, разположен под въздушния филтър.
Подменете въздушния филтър, ако мощността на двигателя спадне чувствително или се влоши поведението на машината при запалване.
Image alternative
 1. Развийте скрепителните винтове на капака на въздушния филтър и го свалете.
 2. Почистете внимателно въздушния филтър и филтърната камера от наличния прах (използвайте прахосмукачка).
 3. Развийте скрепителните винтове на филтърния държач и отстранете въздушния филтър.
 4. Поставете новия въздушен филтър и го фиксирайте с филтърния държач.
 5. Поставете капака на въздушния филтър и затегнете скрепителните винтове.

Подмяна на прекъснато стартерно въже

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда. Твърде късото стартерно въже може да повреди корпуса.
 • В никакъв случай не използвайте скъсано стартерно въже, а го подменете.
 1. Развийте четирите скрепителни винта и свалете монтажната група за стартер.
 2. Развийте двата скрепителни винта на капака и свалете капака.
 3. Отстранете останалите парчета от въжето от навиващата макара и дръжката стартер.
 4. Направете здрав възел в единия край на новото стартерно въже и вкарайте отгоре в кабелната макара свободния край на въжето.
 5. Изтеглете свободния край на въжето отдолу през отвора в корпуса на стартера, както и отдолу през дръжката стартер, а в края на въжето също направете здрав възел.
 6. Изтеглете стартерното въже от корпуса, както е показано, и го изтеглете през шлица на навиващата макара.
 7. Задръжте здраво стартерното въже в близост до шлица на навиващата макара и завъртете навиващата макара по посока на часовниковата стрелка до крайна позиция.
 8. Завъртете обратно навиващата макара от точката на закрепване с минимум ½ до максимум 1 ½ обороти, докато шлицът на макарата се припокрие с прохода в корпуса на стартера.
 9. Задръжте здраво навиващата макара и изтеглете въжето от корпуса в посока дръжка стартер.
 10. Задръжте въжето под напрежение и освободете навиващата макара, за да може стартерното въже да се изтегли от само себе си.
 11. Изтеглете стартерното въже до крайна позиция и проверете дали навиващата макара може да се завърти на ръка в това положение още минимум ½ обороти по посока на часовниковата стрелка. Ако това не е възможно, пружината трябва да се освободи с един оборот в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 12. Монтирайте капака и закрепете същия с двата скрепителни винта.
 13. Поставете стартерната група на уреда и я натиснете внимателно надолу. Чрез изтегляне на стартерното въже се постига застопоряване на куплунга и цялостно прилягане на стартерната група.
 14. Фиксирайте стартерната група с четирите скрепителни винта.

Подмяна на горивен филтър

При зареждане на продукта с гориво внимавайте в резервоара да не попаднат замърсявания.
Image alternative
 1. Отворете горивния резервоар.
 2. Извадете горивния филтър от горивния резервоар.
 3. Проверете горивния филтър.
  • Ако горивният филтър е силно замърсен, подменете същия.
 4. Избутайте назад клемата на маркуча и извадете замърсения горивен филтър.
 5. Поставете нов горивен филтър и го закрепете с клемата на маркуча.
 6. Поставете горивния филтър обратно в горивния резервоар.
 7. Затворете горивния резервоар.

Почистване на запалителни свещи, настройка на разстоянието между електродите или смяна на запалителна свещ

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Непосредствено след работа с продукта запалителната свещ и някои части на двигателя могат да бъдат горещи.
 • Носете защитни ръкавици и оставете продукта да се охлади.
Image alternative
 1. Изтеглете щепсела на запалителна свещ с леко въртеливо движение.
 2. Развийте запалителната свещ от цилиндъра с ключ за запалителни свещи.
 3. При нужда почистете електрода с мека телена четка.
 4. Проверете разстоянието между електродите (0,5 мм) и при нужда го настройте до необходимото разстояние с помощта на луфтомер.
 5. Поставете запалителната свещ в щепсела за свещи и дръжте резбата на запалителната свещ срещу цилиндъра.
 6. Поставете включвателя/изключвателя в положение "Старт".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. При допир до електроди е възможно възникване на електрически удар.
 • Не допирайте електродите на запалителните свещи.
 1. Издърпайте при ръчния въжен стартер.
  • Сега трябва ясно да се види искра от запалване.
 2. Завийте запалителната свещ с ключ за запалителни свещи в цилиндъра (въртящ момент на затягане: 12 Nm).
 3. Поставете щепсела за запалителни свещи върху запалителната свещ.

Настройка на карбуратор

Карбураторът на този продукт е оптимално настроен и пломбиран още преди да бъде доставен (дюза H и L). При този карбуратор потребителят може да регулира броя на оборотите на празен ход (дюза T). Всички други работи по настройките трябва да се извършват от сервиз на Hilti .
Неправомерни манипулации по настройката на карбуратора могат да причинят повреда на двигателя.
 • Почистете въздушния филтър.
 • Доведете температурата на продукта до работна температура.
 • Image alternative
 • Използвайте подходяща отвертка с шлицова глава (ширина на острието 4 мм/ ⁵/₃₂ ") и завъртете регулиращия винт през допустимия диапазон на настройка без да прилагате сила.
 • Настройте жигльора за празен ход (T) така, че продуктът да работи на празен ход на тихи обороти и отрезният диск да е спрял.

Почистване на дюзи за вода

Image alternative
 1. Развийте филтриращия елемент на коляното на водопровода.
 2. Почистете дюзите за вода с тел.
 3. Монтирайте филтриращия елемент.

Грижи за продукта

За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com
 • Поддържайте продукта, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и незамърсени от масло и смазка.
 • Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа или със суха четка. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността на продукта.

Поддръжка

 1. Редовно преглеждайте всички външни елементи на продукта и на принадлежностите за повреди и се уверете в изправното функциониране на всички елементи на управление.
 2. Не работете с продукта, ако има повредени части или елементите на управление не функционират изправно. Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.

Контрол след извършване на дейности по обслужване и поддръжка

 • След извършване на работи по обслужване и поддръжка проверете дали всички защитни устройства са поставени и функционират изправно.

Транспорт и съхранение

Транспортиране на продукт в превозно средство

ОПАСНОСТ
Опасност от пожар и експлозия. Ако при транспортирането продуктът се преобърне, от горивния резервоар може да изтече гориво.
 • Изпразнете докрай горивния резервоар на продукта, преди да го опаковате и да го изпратите с пакетната служба.
 • Транспортирайте продукта по възможност в оригиналната му опаковка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар. Горещите машинни части могат да възпламенят намиращия се наоколо материал.
 • Оставете продукта да се охлади напълно, преди да го опаковате или натоварите в превозното средство.
 1. Демонтирайте отрезния диск.
 2. Обезопасете продукта срещу преобръщане, повреда и изтичане на гориво.

Съхраняване на горивна смес

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Тъй като в горивния резервоар може да има поява на налягане, съществува опасност при отварянето да пръска гориво навън.
 • Отваряйте внимателно запушалката за горивния резервоар.
 • Съхранявайте горивото само в добре проветрено, сухо помещение.
 1. Подготвяйте само толкова горивна смес, колкото Ви е необходима за няколко дни.
 2. Почиствайте през определено време горивния резервоар.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Отрезният диск се забавя при рязане или изобщо не се движи.
Твърде силен натиск по среза (отрезният диск заклинва в среза).
 • Намалете натиска по среза и придвижвайте продукта в посока направо.
Отрезният диск не е надлежно монтиран и затегнат.
 • Проверете монтажа и въртящия момент на затягане.
Насторена е направилна посока на въртене.
Предната част на рамото на триона не е фиксирано.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Силни вибрации, разминаване на среза.
Отрезният диск не е надлежно монтиран и затегнат.
 • Проверете монтажа и въртящия момент на затягане.
Повреден отрезен диск (неподходяща спецификация, пукнатини, липсващи сегменти, огънат, прегрял, деформиран и т. н.).
 • Сменете отрезния диск.
Грешно монтирана центрираща букса.
 • Проверете дали отворът на гнездото на режещия диск, който ще се монтира, отговаря на центрираща приставка на центриращата букса.
Диамантеният отрезен диск подскача нагоре и е възможно да заседне.
Неподходящ диамантен отпрезен диск
 • Използвайте отрезни дискове на Hilti .
Неподходящ фланец за диамантен отрезен диск
 • При конкурентните отрезни дискове използвайте фланеца за абразивни отрезни дискове.
Шлифовъчно-отрезната машина не се задейства или се задейства само принудително.
Горивният резервоар е празен (няма гориво в карбуратора).
Въздушният филтър е замърсен.
 • Сменете въздушния филтър.
DSH 600
Задавен мотор (мокра запалителна свещ).
 • Подсушете запалителната свещ и камерата на цилиндъра (изваждане на запалителната свещ).
 • Затворете изтеглящия лост и повторете многократно стартовия процес.
DSH 600-X
Задавен мотор (мокра запалителна свещ).
 • Подсушете запалителната свещ и камерата на цилиндъра (изваждане на запалителната свещ).
Неправилна горивна смес.
 • Изпразнете и изплакнете резервоара и горивопровода.
 • Напълнете горивния резервоар с правилното гориво.
Въздух в горивопровода (няма гориво в карбуратора).
 • Обезвъздушаване на горивопровода чрез многократно задействане на горивната смукателна помпа.
Горивният филтър е замърсен (никакво или твърде малко гориво в карбуратора).
 • Почистете горивния резервоар и подменете горивния филтър.
Липсва или се вижда слаба запалителна искра (при извадена запалителна свещ).
 • Почистете запалителната свещ от изгоряло.
 • Проверете разстоянието между електродите и го настройте.
 • Подменете запалителната свещ.
 • Проверете запалителни бобини, кабели, щепселни съединения и прекъсвачи, при нужда сменете дефектната част.
Твърде ниска компресия.
 • Проверете компресията на мотора и при нужда сменете износените части (бутални пръстени, бутала, цилиндри и т.н.).
Твърде ниска околна температура.
 • Загрейте бавно шлифовъчно-отрезната машина до стайна температура и повторете стартовия процес.
Предпазната решетка срещу искри или изпускателният отвор са замърсени.
 • Почистете предпазната решетка срещу искри или изпускателния отвор.
Ниска мощност на мотора/на рязане
Въздушният филтър е замърсен.
 • Сменете въздушния филтър.
Липсва или се вижда слаба запалителна искра (при извадена запалителна свещ).
 • Почистете запалителната свещ от изгоряло.
 • Проверете разстоянието между електродите и го настройте.
 • Подменете запалителната свещ.
 • Проверете запалителни бобини, кабели, щепселни съединения и прекъсвачи, при нужда сменете дефектната част.
Неправилна горивна смес.
 • Изпразнете и изплакнете резервоара и горивопровода.
 • Напълнете горивния резервоар с правилното гориво.
Неподходяща спецификация на отрезния диск за материала, който подлежи на рязане.
 • Подменете отрезния диск или се свържете със сервиз на Hilti за консултация.
Задвижващият ремък или отрезният диск приплъзва.
 • Проверете клемите за закрепване на диска.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Твърде ниска компресия.
 • Проверете компресията на мотора и при нужда сменете износените части (бутални пръстени, бутала, цилиндри и т.н.).
Работа на надморска височина над 1500 м.
 • Предайте карбуратора в сервиз на Hilti за настройка.
Неоптимална настройка на смес (гориво/въздушна смес).
 • Предайте карбуратора в сервиз на Hilti за настройка.
Отрезният диск не спира на свободен ход.
Твърде високи обороти на празен ход.
 • Проверете оборотите на празен ход и при нужда ги настройте.
Положение "полугаз" е блокирано.
 • Освободете положението "полугаз".
Центробежният съединител е дефектен.
 • Сменете центробежния съединител.
Отрезният диск не се върти.
Твърде малко натягане на ремъка или сцепен ремък.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Стартерният модул не функционира.
Съединителните муфи не се движат.
 • Почистете съединителните муфи, за да се задвижат отново.
DSH 600-X
След освобождаване на предпазната ръчка на дросела режещият диск се върти повече от 15 секунди.
Спирачната лента е износена.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Спирачният кабел е прекалено обтегнат.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.

Третиране на отпадъци

Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Сондажен шламСъгласно разпоредбите за опазване на околната среда изхвърлянето на отпадъчната след пробиване вода във водни басейни или в канализация без предварителна обработка не е позволено.
 • Проучете действащите разпоредби в институциите по места.
Ние Ви препоръчваме следната предварителна обработка:
 • Съберете сондажния шлам (например с прахосмукачка за мокро почистване).
 • Оставете сондажния шлам да се утаи и изхвърлете твърдата маса на място за изхвърляне на чакъл (коагулиращите средства биха могли да ускорят процеса на утаяване).
 • Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, я неутрализирайте чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative