език

SJD 6-A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Брой ходове при празен ход
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Описаният продукт и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Винаги подавайте тази информация, когато при възникнали въпроси за продукта се обръщате към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Махален прободен трион
  SJD 6-A22
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност при рязане с възвратно-постъпателно движение на режещия диск

 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Закрепете и обезопасете детайла върху стабилна основа с помощта на скоби или по друг начин. Ако придържате детайла само с ръка или към тялото си, той остава нестабилен, което може да доведе до загуба на контрол.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте уреда само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Поддържайте ръкохватките сухи и чисти.
 • При експлоатация на уреда носете подходящи защитни очила, антифони и защитни ръкавици.
 • При подмяната на сменяемия инструмент носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да причини порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • Не гледайте директно в осветлението (светодиод) и не осветявайте други хора в лицето. Съществува опасност от заслепяване.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност от отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Обезопасете детайла. Ако детайлът е закрепен със затегателни механизми или менгеме, той е фиксиран по-здраво, отколкото ако е закрепен само с ръка.
Специални указания за безопасност за пробивни триони
 • При рязане винаги движете продукта по посока на отдалечаване от тялото.
 • Никога не дръжте ръцете си пред или върху режещия нож.
 • Не режете в основи с неустановен състав и поддържайте отсечката за рязане горе и долу свободна от препятствия.
 • При рязането не хващайте участъка, намиращ се под детайла.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Стопорен бутон
 2. Включвател/изключвател
 3. Ръкохватка
 4. Регулатор за настройки на броя на ходовете
 5. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатора
 6. Бутон за деблокиране на акумулатора
 7. Акумулатор
 8. Вентилационни отвори
 9. Изсмукващ адаптер
 10. Стопорни куки
 11. Основна плоча
 12. Мащабиране за настройка на ъгъла на рязане
 13. Лост за регулация на махален ход
 14. Режещ нож
 15. Защита срещу допир
 16. Защитен капак
 17. Патронник
 18. LED-светлини
 19. Лост за освобождаване на режещия нож
 20. Защита срещу отчупване на стружки
 21. Електрозахранване за SJD DRS-6A прахоуловител (принадлежност)

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ръчноводим акумулаторен махален прободен трион. Той е предназначен за рязане на материали от пластмаса, дърво и метали, както и гипсови и влакнести плочи.

Продуктът е оборудван с демонтируем съединителен накрайник за опционален прахоуловител, който е предвиден за стандартни смукателни маркучи. За да свържете смукателния маркуч с продукта, може да имате нужда от подходящ адаптер.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

 • За този продукт използвайте само режещи ножове с T-опашка (опашка с една гърбица).

Възможни грешки при употреба

 • Продуктът не трябва да се използва за рязане на клони и стволове на дървета.
 • Продуктът не трябва да се използва за обработката на материали, застрашаващи здравето.
 • Продуктът не трябва да се използва за работа във влажна среда.
 • Съхранявайте електрозахранването за прахоуловител далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат да предизвикат късо съединение в контактите. Късото съединение в контактите може да доведе до изгаряния или до възникване на пожар.

Индикация за състоянието на зареждане

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след леко натискане на бутон/а за деблокиране (максимум до усещане за осезаемо съпротивление).
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
При задействан ключ за управление и до 5 секунди след освобождаване на ключ за управление прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно. При мигащи светодиоди на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Приспособление за издухване на стружките

Приспособлението за издухване на стружките подава въздушен поток към режещия нож, така че по линията за рязане да не остават стружки.

Брой на ходовете

Броят на ходовете може да бъде настройван от регулатора. Позицията 1 отговаря на 800 хода в минута, а позицията 6 отговаря на 3000 хода в минута.
В зависимост от това колко силно е натиснат включвателят/изключвателят, скоростта на хода започва със 75 хода в минута и нараства до определения ход, който е настроен на регулатора.

4-степенно махално движение

Чрез 4-степенното махално движение мощността на рязане и видът на разреза могат да бъдат напаснати към обработваемия материал. С лоста за регулация на махален ход се извършва превключване между 4-те степени.
Колкото по-чист и по-фин трябва да се получи ръбът на среза, толкова по-малка сепен на махален ход трябва да бъде избрана. Оптималната настройка може да се установи на базата на практически опити.
Състояние
Значение
Степен 0
Няма махално движение
Степен 1
Слабо махално движение
Степен 2
Средно махално движение
Степен 3
Голямо махално движение

Стопорен бутон

Image alternative
Стопорният бутон може да бъде поставен в три положения.
 • Средното положение е нормалното положение: Стопорният бутон може да се види отляво и отдясно. Той може напр. да бъде напаснат към броя на ходовете.
  Включвателят/изключвателят може да се натиска и освобождава.
 • Стопорният бутон може да се види само отляво: Транспортно положение (Уредът не може да се включи.)
  Включвателят/изключвателят е блокиран, той не може да се натисне.
 • Стопорният бутон може да се види само отдясно: След като уредът е изключен (включвателят/изключвателят е натиснат докрай), стопорният бутон може да се натисне надясно, за да се блокира положението "Вкл.". За да освободите блокировката, натиснете отново включвателя/изключвателя.

Защита срещу отчупване на стружки

Продуктът може да бъде оборудван със защита срещу отчупване на стружки.
Посредством защитата срещу отчупване на стружки се намалява раздирането на повърхността при рязане на дървени плоскости.

Автоматично изключване на уреда

Ако включвателят/изключвателят е натиснат непрекъснато за повече от 15 минути (напр. при транспортиране или при съхранение), уредът се изключва автоматично. По този начин се предотвратява изтощаването на акумулатора.

SJD DRS-6A Прахоуловител (принадлежност)

Прахоуловителят SJD DRS‑6A се използва като принадлежност за Hilti махалния прободен трион SJD 6-A22.
Той събира голям процент от възникващ прах и може бързо и лесно да бъде закрепен към махалния прободен трион. В прахоуловителя е интегриран смукателен филтър. Той е задвижван със собствен двигател. При включването на махалния прободен трион прахоуловителят черпи ток от акумулатора на триона. Прахоуловителят не е подходящ за работа с азбестосъдържащи материали, метален прах, прах от фибростъкло и въглеродни влакна. Прахоуловителят не трябва да се използва за влажни и взривоопасни прахове и стружки.

Обем на доставката

махален прободен трион, защитен капак, всмукателен адаптер, защита срещу отчупване на стружки, Ръководство за експлоатация, ключ за болтове с вътрешен шестостен.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Технически данни

Махален прободен трион


SJD 6-A22
Номинално напрежение
21,6 В
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄8.0
3,2 кг
Височина на хода
28 мм
Брой ходове при празен ход (n0)
75 об/мин … 3 000 об/мин
Максимална мощност на рязане в дърво
150 мм
Максимална мощност на рязане в алуминий
25 мм
Максимална мощност на рязане в нелегирана стомана
10 мм
Ъгъл на рязане (ляво/дясно)
0° … 45°
Външен диаметър на всмукателен адаптер
27,5 мм
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

SJD 6-A22
Ниво на звукова мощност (LWA)
98 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
5 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
87 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
5 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

SJD 6-A22
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на дървени плоскости (ah,B)
5,8 м/с²
Отклонение при рязане на пдч плоскости (K)
1,5 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на метална ламарина (ah,M)
5,6 м/с²
Отклонение при рязане на метална ламарина (K)
1,5 м/с²

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Поставяне на режещ нож

Image alternative
 1. Извадете акумулатора.
 1. Натискайте режещия нож (зъбците сочат в посоката на рязане) в патронника, докато ножът се застопори.
 2. Проверете дали режещият нож е закрепен надеждно, като го дръпнете с ръка.

Поставяне на защитен капак

 1. Извадете акумулатора.
Image alternative
 1. Плъзнете защитния капак от предната част на продукта, докато капакът се застопори.
  Защитният капак може да бъде поставен само ако основната плоча е в нормална позиция (положението на нулата).

Монтаж на всмукателен адаптер

Image alternative
 1. Плъзнете всмукателния адаптер хоризонтално отзад в основната плоча, докато двете стопорни куки се фиксират странично.
 2. Свържете маркуча на прахоуловителя към всмукателния адаптер.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Използване на прахоуловител

Прахоуловителят намалява праховото натрупване, повишава безопасността на труда поради по-добра видимост върху разреза и предотвратява по-голямо натрупване на прах и стружки на работното място.
 1. Поставете защитния капак.
 2. Винаги използвайте прахоуловител, ако продължително време обработвате дърво или материали, при които може да се отделя значително количество прах.

Включване

Image alternative
 1. Поставете акумулатора.
  Чрез функцията за безопасност се гарантира, че уредът не стартира, ако уредът най-напред се включи и едва след това акумулаторът се избута в държача на уреда.
 2. Уверете се, че стопорният бутон е поставен в средно положение.
 3. Натиснете включвателя/изключвателя.
 4. За да застопорите прекъсвача на "Вкл.", след това натиснете надясно стопорния бутон.
 5. За да освободите блокировката, натиснете отново включвателя/изключвателя.
  • Стопорният бутон се връща отново обратно в средно положение.

Рязане чрез потапяне

 1. Поставете лоста за настройка на махалното движение на позиция 0.
 2. Поставете продукта с предния ръб на основната плоча върху детайла за рязане.
 3. Дръжте здраво продукта и натиснете включвателя/изключвателя.
 4. Притиснете продукта силно към детайла и го потапяйте с постепенно намаляване на ъгъла на наклон.
 5. Ако сте пробили детайла за рязане, върнете продукта в нормалното работно положение.
  • Основната плоча е прилепнала плътно към повърхността.
 6. Продължете рязането по дължината на линията за рязане.

Изключване

 • Освободете включвателя/изключвателя.
  За да застопорите прекъсвача на "Изкл.", натиснете стопорния бутон наляво.

Демонтаж

Демонтаж на изсмукващ адаптер

Image alternative
 1. Натиснете навътре двете стопорни куки.
 1. Издърпайте назад изсмукващия адаптер от основната плоча.
 2. Извадете маркуча на прахоуловителя от изсмукващия адаптер.

Сваляне на защитен капак

 1. Извадете акумулатора.
Image alternative
 1. Наклонете леко защитния капак и го издърпайте напред.

Изваждане на режещ нож

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Неконтролируемото изхвърляне на режещия нож може да причини наранявания.
 • При изваждането на режещия нож дръжте продукта по такъв начин, че поради изскачането на режещия нож да не бъдат наранени хора или животни.
Image alternative
 1. Извадете акумулатора.
 1. Наклонете лоста за освобождаване на режещия нож настрани до крайна позиция.
  • Режещият нож се освобождава и се изважда.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почиствайте същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Почистване на изсмукващ адаптер

 1. Извадете акумулатора.
 2. Демонтирайте изсмукващия адаптер.
 3. Почистете изсмукващия адаптер.
 4. Проверете дали стопорните куки не са повредени.
 5. Монтирайте всмукателния адаптер.

Почистване на режещи ножове

 1. Обезмаслявайте редовно използваните режещи ножове.
 2. Поставете режещите ножове за 24 часа в керосин или обикновени средства за обезсмасляване.

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Режещият нож изпада.
Режещият нож не е застопорен правилно.
 • Повторете процеса по обтягане.
 • Обърнете внимание патронникът да е отворен изцяло и режещият нож да е натиснат докрай срещу съпротивлението.
Затягащата система е замърсена.
 • Почистете патронника.
Режещият нож не може да се постави.
Затягащата система е замърсена.
 • Почистете патронника.
Махалното движение не може да се регулира.
Жлебът на лоста на махалото е замърсен.
 • Почистете жлеба на лоста на махалото от замърсявания.
Махалното движение не функционира.
Механизмът с махалото е замърсен.
 • Проверете дали в областта на вилката на махалото има замърсяване и го почистете.
Лостът на броя на ходовете е на позиция "0".
 • Настройте желаната стойност.
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулаторът да се нагрее бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и отново поставете акумулатора.
1 светодиод мига.
Уредът не функционира.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде студен или твърде горещ.
 • Оставете акумулаторът да се нагрее или охлади бавно до стайна температура.
Всички 4 светодиода мигат.
Уредът не функционира.
Уредът е претоварен.
 • Освободете включвателя/изключвателя и го задействайте отново. След това оставете уредът да работи на празен ход прибл. 30 секунди.
Силно нагорещяване на продукта или на акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица на опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r5212958
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.