език

TE 2000-AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Сервизен индикатор

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударен секач
  TE 2000‑AVR
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прахообразни вещества. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички регулиращи инструменти или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Преди да променяте настройките на уреда и да заменяте приспособленията, или ако не използвате уреда продължително време, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-леко.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност за ударен секач

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • При къртене на тавани, стени и подове внимавайте стойката Ви да бъде безопасна и стабилна. Внезапният пробив може да наруши равновесието Ви!
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • При експлоатация на продукта Вие и намиращите се в близост хора носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони и лека маска за дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Електрическа безопасност
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Вниманелно боравене и употреба на електроинструменти
 • Преди да поставите продукта настрани, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Ръкохватка
 2. Включвател/изключвател
 3. Носеща дръжка
 4. Сервизен индикатор
 5. Вентилационни отвори
 6. Патронник

Преглед на транспортната количка

Image alternative
 1. Дръжка
 2. Фиксираща скоба
 3. Държач за консумативи (секач)
 4. Колела
 5. Обезопасяване на колело (шайба, шплинт)
 6. Дорник за машина

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ударен секач с ръчно задвижване. Той е предназначен за къртене на бетон, зидария и асфалт. Той може да бъде използван също и за трамбоване и изкопаване.
Експлоатацията може да се извършва само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Предвиждано неправилно използване

 • Уредът може да се използва само в сухи помещения.
 • Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар и експлозия.
 • Застрашаващи здравето материали (напр. азбест) не трябва да бъдат обработвани.

Active Vibration Reduction

Продуктът е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която осезаемо намалява вибрациите.

Сервизен индикатор

Ударният секач е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Сервизният индикатор свети в червено.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване. Предавайте продукта своевременно в сервиз на Hilti , за да бъде винаги в готовност за работа.
Повреди по уреда.
Сервизният индикатор мига в червено.
Защита от прегряване
Електрозахранването е с твърде високо напрежение.

Обем на доставката

ударен секач, Ръководство за експлоатация, смазки. Транспортната количка се предлага като принадлежност.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.group

Технически данни

Ударен секач

Номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация ще намерите на специфичната за Вашата страна типова табелка.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
14,5 кг
Брой удари
30 Гц
Клас на защита
II

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии
Измерено ниво на звукова мощност (LWA)
97 дБ(А)
Гарантирано ниво на звукова мощност (LWAd)
100 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
77 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Стойности на вибрациите
Къртене (ah, Cheq)
4,8 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на сменяем инструмент

Image alternative
 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
  • Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по уреда.
 3. Поставете сменяемия инструмент в патронника и га завъртете с минимална сила на натиск, докато се застопори с ясно щракване.
 4. Проверете безопасното застопоряване на инструмента, като го издърпате.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Сменяемият инструмент може да бъде горещ и/или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
 • Никога не поставяйте горещ сменяем инструмент върху горими основи.
Image alternative
 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Издърпайте блокировката на инструмента назад в крайна позиция.
 3. Извадете сменяемия инструмент.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Липсващите заземяващи проводници и прекъсвачи с дефектнотокова защита могат да доведат до тежки наранявания и изгаряния.
 • Уверете се, че в електрическия проводник за строителни обекти, захранван от мрежа или генератор, винаги са налични и свързани заземяващ проводник и прекъсвач с дефектнотокова защита.
 • Не работете с какъвто и да е продукт без тези мерки за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
Изисквайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на работите!

Къртене

 1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 2. Поставете секача в желаната позиция.
 3. Натиснете включвателя/ изключвателя.
  Работа при ниски температури:
  Уредът изисква минимална работна температура, за да заработи ударният механизъм. За да достигнете тази температура, притиснете уреда за кратко време към пода и го оставете да поработи на празен ход. Ако се налага, повторете тази процедура, докато ударният механизъм заработи.

Изключване

 1. Натиснете включвателя/ изключвателя.
 2. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.

Указания за работа

Секачът може да бъде позициониран в 6 различни позиции (на стъпки през 60°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответната оптимална работна позиция.
  Image alternative
 • Поставете секача на около 80-100 мм (3¹⁄₈" - 4") от ръба.
 • При работа с арматурна стомана винаги насочвайте секача към ръба на материала, а не към арматурната стомана.
 • Започнете процеса на къртене под ъгъл от 70° до 80° спрямо бетонната повърхност и насочете върха към ръба. След това увеличете ъгъла на 90° и откъртете материала.
 • Завъртайте секача редовно, тъй като равномерното износване подпомага процеса на самонаточване.
 • Твърде малката сила на натиск води до отскачане на секача. Твърде голямата сила на натиск води до намаляване на мощността на къртене.

Опция транспортна количка

Транспорт

Транспортната количка осигурява безопасно транспортиране на ударния секач.
 • Осигурете стабилно положение на транспортната количка.
 • Поставете уреда върху предвидения за целта дорник за машината и по време на транспортиране винаги го подсигурявайте чрез държащата скоба.
 • Пъхнете секачите в предвидения за целта държач, докато се застопорят.
 • Използвайте безопасни транспортни коридори.
 • Не оставайте транспортната количка върху наклонени плоскости.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Таблица-справочник за повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва
Инициализирането на електрониката е в ход (до около 4 секунди след включването на щепсела)
 • Изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато
 • Включете друг електроуред, проверете функциите.
Мрежовият кабел или щепселът са повредени
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Генератор в спящ режим
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка). След това включете уреда и отново го изключете.
Няма удар
Уредът е твърде студен
 • Темперирайте уреда до минимална работна температура.
Повреда по уреда
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Уредът не се включва или се изключва по време на работа, а индикаторът мига в червено
Временна грешка (напр. прегряване или пренапрежение)
 • Изключете, оставете уреда да се охлади или включете уреда към друго токозахранване.
Уредът се включва, но индикаторът свети непрекъснато в червено
Предварително предупреждение за сервиз
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за сервизиране или за ремонт.
Уредът не се включва или се изключва по време на експлоатация
Удължителният кабел е твърде дълъг или с твърде малко напречно сечение
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и достатъчно голямо напречно сечение.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r6025050.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.