език

PR 30-HVSG A12

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Върху продукта

Информация за лазера
Image alternative Клас лазер 2, базиран върху стандарт IEC60825-1/EN60825-1:2007 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Да не се гледа директно в лъча.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ротационен лазер | лазерен приемник
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Image alternative
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Основни препоръки за безопасност

Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки. Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).

Общи мерки за безопасност

 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Дръжте лазерните уреди далеч от достъпа на деца.
 • При неумело завинтване на уреда може да възникне лазерно лъчение, което надвишава клас 2. Оставяйте уреда за ремонт само в сервизните отдели на Hilti .
 • Лазерните лъчи трябва да преминават далече над или под нивото на очите.
 • Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Указание съгласно FCC§15.21: Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на уреда.
 • След падане на уреда или други механични въздействия трябва да проверите точността на уреда.
 • Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба трябва да оставите уреда да се аклиматизира.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че уредът е здраво закрепен.
 • За да избегнете грешки при измервания, трябва да поддържате чисто изходното прозорче на лазера.
 • Въпреки че уредът е проектиран за работа при тежки условия в строителството, трябва да боравите с него внимателно, както с други оптични и електрически уреди (бинокъл, очила, фотоапарат).
 • Въпреки че уредът е защитен срещу проникване на влага, преди да го поставите в транспортната опаковка, трябва да го подсушите.
 • Проверявайте уреда преди важни измервания.
 • При употреба многократно проверявайте точността.
 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Съхранявайте лазера защитен от дъжд и влага.
 • Избягвайте допир с контактите.
 • Отнасяйте се грижливо към уреда. Проверявайте дали подвижните части на уреда функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават функциите на уреда. Преди да използвате уреда, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани уреди.

Целесъобразна организация на работните места

 • Обезопасете измерваното място. Уверете се, че при монтирането на лазера Вие не насочвате лъча срещу други лица или срещу самите себе си.
 • При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна стойка и пазете равновесие по всяко време.
 • Измервания, правени в близост до отразяващи обекти, респ. повърхности, през стъкла на прозорци или други подобни материали, могат да изопачат резултата от измерванията.
 • Внимавайте уредът да бъде монтиран върху равна стабилна основа (без вибрации!).
 • Използвайте уреда само в рамките на предварително дефинираните граници.
 • Използвайте уреди, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции и така, както е предписано за този специален тип уреди. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Използването на уреди за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Забранява се работата с измервателни лати в близост до електропроводни линии с високо напрежение.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът изпълнява строгите изисквания на приложимите разпоредби, фирмата Hilti не може да изключи следното:
 • Уредът може да бъде смущаван от ярко лъчение, което може да доведе до погрешно функциониране.
  В тези случаи, както и при други фактори на несигурност, следва да се проведат контролни измервания.
 • Уредът може да смущава други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).

Класификация на лазери при уреди от лазерен клас 2

Уредът отговаря на лазерен клас 2 съгласно IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Тези уреди може да бъдат използвани без необходимост от допълнителни защитни мерки.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Не насочвайте лазерния лъч към хора.
 • Никога не гледайте директно в източника на светлина на лазера. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча.

Внимателно боравене със задвижвани с акумулатор уреди

 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, директна слънчева светлина и огън. Има опасност от експлозия.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят. В противен случай има опасност от пожар, експлозия и кожни изгаряния.
 • Не подлагайте акумулатора на силни механични удари и не хвърляйте акумулатора.
 • Акумулаторите не бива да попадат в ръцете на деца.
 • Не допускайте проникване на влага. Проникналата влага може да доведе до късо съединение и да причини изгаряния или да предизвика пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата течност може да доведе до кожни дразнения или изгаряния.
 • Използвайте само разрешените за съответния уред акумулатори. При използването на други акумулатори или при използване на акумулатори за други цели е налице опасност от пожар и експлозия.
 • Съхранявайте акумулатора по възможност на хладно и сухо място. Никога на оставяйте акумулатора на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение на контактите на акумулатори или зарядни устройства може да причини изгаряния и да предизвика пожар.
 • Повредени акумулатори (например акумулатори с пукнатини, счупени части, изкривени, хлътнали и/или силно издадени навън контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват по-нататък.
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • При експорт на уреда трябва да изолирате акумулаторите или да ги извадите от уреда. При излизане на течност от акумулаторите уредът може да бъде повреден.
 • Ако неизползваният акумулатор е осезаемо твърде горещ, е възможно той или системата на уреда и акумулатора да са неизправни. Поставете уреда на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади.

Описание

Преглед на продукта

Ротационен лазер PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Лазерен лъч (равнина на въртене)
 2. Ротационна глава
 3. Устройство за насочване
 4. Ръкохватка
 5. Бутон за освобождаване на акумулатор
 6. Литиево-йонен акумулатор
 7. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатор
 8. Обслужващ панел
 9. Основна плоча с резба 5/8"

Обслужващ панел PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Бутон и светодиод за режим наклон
 2. Бутон и светодиод за функция Предупреждение за шок
 3. Бутон за скорост на ротация
 4. Светодиод за статус Вкл./Изкл. и автонивелиране
 5. Бутон Вкл./Изкл.
 6. Светодиод за режим за контрол (само при вертикално автоматично изравняване)
 7. Светодиод за индикация на състоянието на зареждане на акумулатора

Обслужващ панел и лазерен приемник PRA 30G

Image alternative
 1. Бутон Меню
 2. Наклон Минус в лява посока. С PRA 90 надолу. Навигация в менюто.
 3. Автоматично изравняване / режим за контрол / функция Маркиране
 4. Бутон OK
 5. Наклон Плюс в дясна посока. С PRA 90 нагоре. Навигация в менюто.
 6. Бутон Вкл./Изкл.
 7. Индикатор
 8. Маркировъчен жлеб
 9. Прозорче за детекция

Индикатор за лазерен приемник PRA 30G

Image alternative
 1. Разстояние на лазерния лъч от маркировъчния жлеб
 2. Индикатор за силата на звука
 3. Индикатор за изключване на зоните на лъча
 4. Индикатор за състоянието на батериите
 5. Индикатор за точност
 6. Индикатор за положението на приемника спрямо височината на лазерната равнина

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ротационен лазер с ротиращ, видим лазерен лъч, който може да бъде обслужван от едно лице. Уредът е предвиден за изчисляване, пренасяне и проверка на хоризонтални промени във височини, вертикални и наклонени равнини и прави ъгли.

 • За този продукт използвайте само Hilti B12/2.6 респективно B 12‑30 литиево-йонния акумулатор.
 • За този продукт използвайте само Hilti C 4⁄12‑50 зарядното устройство.

Автонивелиране

Автонивелирането се извършва след включването на уреда. Светодиодите показват съответния режим на работа. Автонивелирането е активно и може да бъде деактивирано с бутона Image alternative. Монтирането може да бъде извършено директно на земята, върху статив или с подходящи държачи.

Автоматично изравняване

Автоматичното изравняване позволява на дадено лице изравняване на лазерната равнина върху лазерния приемник. Ротационният лазер разпознава съответното изравняване при:
 • Хоризонтала в комбинация с автоматичния статив PRA 90 и лазерния приемник PRA 30G.
 • Наклон върху ос X в комбинация с лазерния приемник PRA 30G.
 • Вертикала в комбинация с лазерния приемник PRA 30G.

Наклон

Наклонът може да се извърши ръчно или автоматично. За по-голям наклон може да се използва адаптерът за наклон PRA 79.

Функцията за контрол

В комбинация с лазерния приемник PRA 30G ротационният лазер контролира изравняването на лазерната равнина. При отклонение на изравняването системата коригира посоката на лазерната равнина, за да я поддържа в нулевата точка на приемника. Ротационният лазер коригира всички грешки, възникнали от температурни колебания, вятър или други фактори. Ако оптичната връзка между лазерния лъч и лазерния приемник е прекъсната за повече от две минути, системата сигнализира за грешка. Функцията за контрол може да бъде активирана само при вертикално измерване чрез менюто AUTO.

Изключваща автоматика

Автоматично изключване ще последва, ако не е постигнато нивелиране, тъй като ротационният лазер:
 • Е наклонен твърде силно спрямо хоризонталата (освен в режим наклон).
 • Е блокиран механически.
 • Е излязъл извън строя при разтърсване или удар.
 • Е разпознал грешка.
След последвалото спиране въртенето се изключва и всички светодиоди мигат.

Функция Предупреждение за шок

Ако при експлоатация ротационният лазер излезе извън строя, уредът превключва в предупредителен режим с помощта на интегрираната функция Предупреждение за шок. Тази функция се активира едва на втората минута след постигане на прецизното нивелиране. Ако в рамките на тези 2 минути на обслужващия панел бъде натиснат бутон, са необходими още две минути, докато функцията се активира. Ако ротационният лазер е в предупредителен режим:
 • Всички светодиоди мигат.
 • Ротационната глава спира.
 • Лазерният лъч изгасва.
Сензитивността на функцията Предупреждение за шок може да бъде настроена чрез лазерния приемник PRA 30G.
Тази функция може да бъде деактивирана с бутона Image alternative, ако основата не е обезопасена срещу разтърсване или се работи в режим наклон.

Спящ режим

За работни паузи или други дейности може да бъде използван спящият режим на ротационния лазер. В такъв случай са запаметени всички настройки на лазерната равнина или наклона. Спящият режим пести ток и удължава експлоатационния срок на акумулатора.
Спящият режим се активира/деактивира с лазерния приемник PRA 30G.
Спящият режим остава активен маскимум 4 ч. След изтичане на този период системата се изключва.

Изключване на зоните на лъча

Отделни зони на лазерния лъч могат да бъдат деактивирани, за да:
 • предпазите себе си и други колеги от лазерния лъч.
 • не влияят на други измервания в близост.

Лазерен приемник/дистанционно управление

Hilti Лазерните приемници показват дигитално разстоянието между появяващия се лазерен лъч (лазерната равнина) върху полето на детекция и маркировъчния жлеб на лазерния приемник. Лазерният лъч може да се приема също и на по-големи разстояния. Уредът PRA 30G може да се използва като лазерен приемник и дистанционно управление за ротационния лазер.

Сдвояване на принадлежности и уред

Сдвояване на принадлежности и уредСдвояването представлява взаимно разпознаване на принадлежности и уреди чрез радиовръзка.
Ротационният лазер и лазерният приемник се доставят свързани по двойки. По този начин се гарантира безаварийна работа на други радиоуправляеми устройства в обкръжаващата среда.
Другите лазерни приемници или автоматичните стативи PRA 90 не могат да бъдат експлоатирани без сдвояване.

Светодиодни индикатори

Ротационният лазер е оборудван със светодиодни индикатори.
Състояние
Значение
всички светодиоди мигат
Уредът е бил ударен, изгубил е нивелацията или има грешка.
Светодиодът за автонивелиране мига в зелено
Уредът е във фаза нивелиране.
Светодиодът за автонивелиране свети постоянно в зелено
Уредът е нивелиран / е в изправен работен режим.
Светодиодът за предупреждение за шок свети постоянно в оранжево
Предупреждението за шок е деактивирано.
Светодиодният индикатор за наклон свети постоянно в оранжево
Режим наклон е активиран.
Светодиодът за контрол мига в оранжево
Уредът изравнява лазерната равнина спрямо референтната точка (PRA 30G).
Светодиодът за контрол свети постоянно в оранжево
Уредът е в режим за контрол. Изравняването спрямо референтната точка (PRA 30G) е правилно.

Индикация за състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Литиево-йонният акумулатор има индикация за състоянието на зареждане.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
По време на работа състоянието на зареждане на акумулатора се индикира на обслужващия панел на уреда.
В състояние на покой състоянието на зареждане се индикира с натискане на бутона за освобождаване.
По време на процеса на зареждане състоянието на зареждане се онагледява чрез индикатор на акумулатора (виж Ръководство за експлоатация на зарядно устройство).

Обем на доставката

ротационен лазер PR 30-HVSG A12, лазерен приемник/дистанционно управление PRA 30G, 2 батерии (AA-клетки), целева плочка PRA 54, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Технически данни за ротационен лазер


PR 30-HVSG A12
Номинално напрежение
10,8 В
Номинален ток
120 мА
Максимална относителна влажност на въздуха
80 %
Максимална височина на приложение над базовата височина
2 000 м
Обхват на приемане (диаметър) с PRA 30G
2 м … 300 м
Зона на действие на комуникация (PRA 30G)
200 м
Точност на 10 м (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
±1,0 мм
Клас лазер
2, видим
Обхват на самонивелиране
±5°
Експлоатационна температура
−10 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително акумулатор B12/2.6 респективно B 12‑30)
2,5 кг
Височина на падане (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
1,5 м
Клас на защита съгласно IEC 60529 (освен акумулатор и гнездо за акумулатор)
IP66
Отвесен лъч
Непрекъснат лъч, под прав ъгъл спрямо ротационната равнина
Максимална излъчена мощност
7,3 дБм
Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Технически данни за лазерен приемник

Номинално напрежение
3 В
Номинален ток
150 мА
Максимална относителна влажност на въздуха
80 %
Максимална височина на приложение над базовата височина
2 000 м
Диапазон на индикация за разстояние
±52 мм
Диапазон на индикация в лазерната равнина
±0,5 мм
Дължина на полето на детекция
≤ 120 мм
Индикация за център на горния ръб на корпус
75 мм
Време на изчакване без детекция преди самоизключване
15 мин
Обхват на дистанционното управление (диаметър) спрямо PR 30‑HVSG A12
2 м … 150 м
Тест за височина на падане в държача за приемник PRA 83 (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
2 м
Експлоатационна температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително батерии)
0,25 кг
Клас на защита съгласно IEC 60529, освен гнездото за батерии
IP66
Максимална излъчена мощност
−0,2 дБм
Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Експлоатация на ротационен лазер

Подготовка на работата

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Правилно използване на ротационния лазер и на акумулатора

Акумулаторът тип B12 няма клас на защита. Съхранявайте акумулатора защитен от дъжд и влага.
Съгласно разпоредбите на Hilti акумулаторът може да бъде използван само с прилежащите към него продукти и освен това трябва да бъде поставен в гнездото за батерии.
Image alternative
 1. Изображение 1: Работа в хоризонтален режим.
 2. Изображение 2: В режим наклон ротационният лазер трябва да се повдигне от страната на обслужващия панел.
 3. Изображение 3: Полагане или транспортиране в наклонено положение. Работа във вертикално положение.
  • Съхранявайте ротационния лазер така, че гнездото за акумулатора или самият акумулатор да НЕ сочат нагоре и да не може да проникне влага.

Поставяне / изваждане на акумулатор

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Електрически опасности. Замърсените контакти могат да предизвикат късо съединение.
 • Преди да поставите акумулатора в уреда, се уверете, че контактите на акумулатора и уреда не са запълнени с чужди тела.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Ако акумулаторът не е поставен правилно, той може да изпадне.
 • Проверете стабиното положение на акумулатора в уреда, за да не може да изпадне и да застраши както Вас, така и други хора.
 1. Плъзнете акумулатора навътре, докато се застопори.
  • Ротационният лазер е готов за включване.
 2. Натиснете бутона за деблокиране и го задръжте натиснат.
 3. Извадете акумулатора.

Включване на ротационен лазер и работа в хоризонтална посока

Преди важни измервания проверете точността на ротационния лазер, особено след като е падал на земята или е бил подложен на необикновени въздействия, или е бил съхраняван продължително време.
Image alternative
 1. Монтирайте ротационния лазер върху подходящ държач.
 2. Натиснете бутона Image alternative.
  • Светодиодът за автонивелиране мига в зелено.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
  За държач може да служи държач за стена или един статив. Ъгълът на наклон на контактната площ може да бъде максимум ± 5°.

Хоризонтално ръчно изравняване със статив PRA 90

Ротационният лазер е монтиран върху автоматичния статив PRA 90.
Лазерният приемник PRA 30G, ротационният лазер и автоматичният статив PRA 90 са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и обслужващият панел на автоматичния статив PRA 90 са насочени един срещу друг и имат пряка видимост.
Image alternative
 1. На ротационния лазер, на лазерния приемник PRA 30G и на автоматичния статив PRA 90 натиснете бутона Image alternative.
  • Уредите са в готовност за работа.
 2. За да регулирате лазерната равнина в посока нагоре, натиснете бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30G, или клавиша със стрелка "нагоре" на автоматичния статив PRA 90.
 3. За да регулирате лазерната равнина в посока надолу, натиснете бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30G, или клавиша със стрелка "надолу" на автоматичния статив PRA 90.

Хоризонтално автоматично изравняване със статив PRA 90

Ротационният лазер е монтиран върху автоматичния статив PRA 90.
Лазерният приемник PRA 30G, ротационният лазер и автоматичният статив PRA 90 са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и обслужващият панел на автоматичния статив PRA 90 са насочени един срещу друг и имат пряка видимост.
Image alternative
 1. На ротационния лазер, на лазерния приемник PRA 30G и на автоматичния статив PRA 90 натиснете бутона Image alternative.
  • Уредите са в готовност за работа.
 2. Дръжте маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30G на целевата височина, която ще се настройва. Лазерният приемник PRA 30G трябва да се придържа неподвижно или да се фиксира.
 3. Стартирайте автоматичното изравняване чрез двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative, или изберете функцията от менюто AUTO.
  • Автоматичният статив PRA 90 се придвижва нагоре и надолу, докато бъде постигната позицията. Освен това от лазерния приемник прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер се нивелира. Успешното приключване се индикира с непрекъснат сигнал в рамките на 5 секунди. Символът Image alternative се показва за кратко.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative се показва за кратко.
 4. Проверете регулирането на височината на индикатора.
 5. Отстранете лазерния приемник PRA 30G.
 6. Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване с двойно кликване на бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30G.

Вертикално ръчно изравняване

Ротационният лазер е закрепен надеждно вертикално (статив, държач за стена, фасаден адаптер или адаптер за шнурово скеле, или се намира на задните ръкохватки). Референтната точка (A) е поставена под лазерната глава (напр. пирон в шнурово скеле или цветна точка на земята).
Лазерният приемник PRA 30G и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и приемащата страна на ротационния лазер са насочени един срещу друг и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер се нивелира и след това проектира неподвижен лазерен лъч в посока надолу.
 2. Изравнете ротационния лазер така, че проектираният лазерен лъч да е изравнен точно спрямо референтната точка (A). Референтната точка не е основа на перпиндикуляр!
 3. За настройка на лазерната равнина в посока надясно, респ. наляво, натиснете бутона Image alternative, респ. Image alternative на лазерния приемник PRA 30G.
  • Ротационният лазер стартира с въртенето след натискане на един от двата бутона за посока.

Вертикално автоматично изравняване

Ротационният лазер е закрепен надеждно вертикално (статив, държач за стена, фасаден адаптер или адаптер за шнурово скеле, или се намира на задните ръкохватки). Референтната точка (A) е поставена под лазерната глава (напр. пирон в шнурово скеле или цветна точка на земята).
Лазерният приемник PRA 30G и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и приемащата страна на ротационния лазер са насочени един срещу друг и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер се нивелира и след това проектира неподвижен лазерен лъч в посока надолу.
 2. Изравнете ротационния лазер така, че проектираният лазерен лъч да е изравнен точно спрямо референтната точка (A). Референтната точка не е основа на перпендикуляр!
 3. Поставете маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30G на целевата площ (B), която ще се настройва. Лазерният приемник PRA 30G трябва да се придържа неподвижно или да се фиксира.
 4. Стартирайте автоматичното изравняване чрез двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative, или изберете функцията от менюто AUTO.
  • Лазерната глава се накланя надясно и наляво, докато позицията бъде постигната. Освен това от лазерния приемник прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер прави изравняване. Символът Image alternative се показва за кратко.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative се показва за кратко.
 5. Двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative.
  • По време на автоматичното изравняване: Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване.

Вертикално автоматично изравняване с функция за контрол

Ротационният лазер е закрепен надеждно вертикално (статив, държач за стена, фасаден адаптер или адаптер за шнурово скеле, или се намира на задните ръкохватки). Референтната точка (A) е поставена под лазерната глава (напр. пирон в шнурово скеле или цветна точка на земята).
Лазерният приемник PRA 30G и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и приемащата страна на ротационния лазер са насочени един срещу друг и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер се нивелира и след това проектира неподвижен лазерен лъч в посока надолу.
 2. Изравнете ротационния лазер така, че проектираният лазерен лъч да е изравнен точно спрямо референтната точка (A). Референтната точка не е основа на перпиндикуляр!
 3. Поставете маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30G на целевата площ (B), която ще се настройва. Лазерният приемник PRA 30G трябва да се придържа неподвижно или да се фиксира.
 4. Натиснете на PRA 30G бутона Image alternative, за да извикате менюто AUTO. Стартирайте автоматичното изравняване с функция за контрол Image alternative.
  • Лазерната глава се накланя надясно и наляво, докато позицията бъде постигната. Освен това от лазерния приемник прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, се извършва изравняване на ротационния лазер. Символът Image alternative се показва за кратко и звуковият сигнал спира.
  • Ротационният лазер превключва във функцията за контрол. Настъпилите малки отклонения в резултат на външни фактори се изравняват антоматично и лазерният лъч се поддържа на височината на маркировъчния жлеб на лазерния приемник.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative се показва за кратко.
 5. Лазерният приемник да PRA 30G не се отстранява от целевата площ, докато режимът за контрол е активен.
 6. Двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative.
  • По време на автоматичното изравняване: Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване.
  • При активна функция за контрол: Преустановете работата на функцията за контрол.

Ръчна настройка на наклон

Ротационният лазер е монтиран или здраво позициониран в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30G и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и приемащата страна на ротационния лазер са насочени един срещу друг и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния ръб на наклонената равнина.
 2. Чрез устройството за насочване на главата изравнете ротационния лазер успоредно на наклонената равнина.
 3. На ротационния лазер и лазерния приемник PRA 30G натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 4. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер свети постоянно светодиодът за режим наклон.
  • На лазерния приемник PRA 30G се появява символът за режим наклон.
 5. Наклонете лазерната равнина с бутоните Image alternative или Image alternative на лазерния приемник.
  При ръчна настройка на наклона ротационният лазер нивелира еднократно лазерната равнина и след това я фиксира еднократно. Обърнете внимание, че този ротационен лазер не балансира наклонената лазерна равнина спрямо възможно отклонение, причинено от промяната в условията на околната среда и/или преместването на закрепването. Вибрации, температурни промени или други фактори, които могат да се появят в рамките на деня, могат да повлияят на положението на лазерната равнина.

Настройка на наклон с адаптер за наклон PRA 79

В зависимост от приложението адаптерът за наклон PRA 79 може да бъде монтиран върху статив или държач за стена.
Ъгълът на наклон на адаптера за наклон PRA 79 е настроен на 0°.
 1. Монтирайте ротационния лазер върху адаптера за наклон PRA 79. Съблюдавайте Инструкцията за адаптера за наклон PRA 79. Обслужващият панел на ротационния лазер e насочен към Вас.
 2. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния ръб на наклонената равнина.
 3. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 4. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер свети постоянно светодиодът за режим наклон.
 5. Настройте желания ъгъл на наклон на адаптера за наклон PRA 79.
  При ръчна настройка на наклона ротационният лазер нивелира еднократно лазерната равнина и след това я фиксира еднократно. Обърнете внимание, че този ротационен лазер не балансира наклонената лазерна равнина спрямо възможно отклонение, причинено от промяната в условията на околната среда и/или преместването на закрепването. Вибрации, температурни промени или други фактори, които могат да се появят в рамките на деня, могат да повлияят на положението на лазерната равнина.

Автоматична настройка на наклон

Ротационният лазер е монтиран или здраво позициониран в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30G и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30G и приемащата страна на ротационния лазер са насочени един срещу друг и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния край на наклонената равнина.
 2. На ротационния лазер и лазерния приемник PRA 30G натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 3. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер свети постоянно светодиодът за режим наклон.
  • На лазерния приемник PRA 30G се появява символът за режим наклон.
 4. Позиционирайте маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30G на другия край на наклонената равнина.
 5. Стартирайте автоматичното изравняване чрез двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative, или изберете функцията от менюто AUTO.
  • Ротационният лазер накланя автоматично лазерната равнина върху ос X, докато бъде достигнат маркировъчният жлеб на лазерния приемник PRA 30G. Освен това от лазерния приемник прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер се нивелира върху ос Y. Успешното приключване се индикира с непрекъснат сигнал в рамките на 5 секунди. Символът Image alternative се показва за кратко.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative се показва за кратко.
 6. Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30G с бутона Image alternative.
  Ако ротационният лазер стартира автоматичното търсене в грешна посока, натиснете бутона Image alternative за промяна на посоката на търсене.

Ръчна функция Scanline

 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
 2. Настройте лазерната равнина на желаната позиция / височина. Функцията Scanline може да се използва както в хоризонтален и във вертикален режим, така и в режим наклон.
 3. Натиснете на PRA 30G бутона Image alternative, за да извикате менюто.
 4. Изберете елемента от менюто - функция Scanline Image alternative.
 5. Чрез подменюто за настройка на ширината на линията можете да променяте ширината на Scanlinie в четири степени.
 6. Чрез символите Image alternative и Image alternative можете да местите линията Scanlinie наляво и надясно. За целта лазерният приемник не трябва да бъде в обсега на лазерния лъч.

Автоматична функция Scanline

 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
 2. Настройте лазерната равнина на желаната позиция / височина. Функцията Scanline може да се използва както в хоризонтален и във вертикален режим, така и в режим наклон.
 3. На PRA 30G натиснете бутона Image alternative, за да извикате менюто AUTO.
 4. Стартирайте автоматичната функция Scanline Image alternative.
 5. Поставете лазерния приемник в желаната позиция. Ротационният лазер фокусира лъча автоматично върху една скъсена линия в областта на лазерния приемник.
  Ширината на Scanlinie може да бъде настройвана от менюто на PRA 30G. Колкото по-тясна е избраната Scanlinie, толкова по-ярка е тя.
 6. Чрез елемента на менюто - функция Scanline - можете да местите линията наляво и надясно с помощта на символите Image alternative и Image alternative. За целта лазерният приемник не трябва да бъде в обсега на лазерния лъч.

Деактивиране на функция Предупреждение за шок

 1. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
 2. Натиснете бутона Image alternative .
  • Постоянно светещият светодиод за деактивиране на функция Предупреждение за шок индикира, че функцията е деактивирана.
  За да се върнете в стандартния режим на работа, изключете ротационния лазер и отново го стартирайте.

Експлоатация на лазерен приемник

Поставяне на батерии в лазерен приемник

Image alternative
 • Поставете батериите в лазерния приемник.
  Използвайте само батерии, произведени съгласно изискванията на националните стандарти.

Сдвояване на ротационен лазер и лазерен приемник PRA 30G

 1. Позиционирайте двата уреда на разстояние прибл. 0,5 м. В продължение на най-малко 3 секунди на двата уреда едновременно натискайте бутона Image alternative.
  • Успешното сдвояване се потвърждава с мигане на всички светодиоди на ротационния лазер и с един сигнал на лазерния приемник PRA 30G. На лазерния приемник за кратко се появяват символите Image alternative и Image alternative.
  • Уредите са сдвоени.
  • Ротационният лазер и лазерният приемник се изключват.
 2. Включете отново уредите.

Сдвояване на статив PRA 90 и лазерен приемник PRA 30G

 1. Позиционирайте двата уреда на разстояние прибл. 0,5 м. В продължение на най-малко 3 секунди на двата уреда натискайте бутона Image alternative.
  • Успешното сдвояване се потвърждава с мигане на всички светодиоди на автоматичния статив PRA 90 и с един сигнал на лазерния приемник PRA 30G. На лазерния приемник за кратко се появяват символите Image alternative и Image alternative.
  • Уредите са сдвоени.
  • Автоматичният статив и лазерният приемник се изключват.
 2. Включете отново уредите.
  • На лазерния приемник се индикират ротационният лазер и автоматичният статив.

Приемане на лазерен лъч с лазерен приемник

 1. На лазерния приемник натиснете бутона Image alternative.
 2. Дръжте лазерния приемник с прозорчето за детекция в самата равнина на лазерния лъч.
 3. По време на изравняването дръжте лазерния приемник неподвижно и внимавайте за добра видимост между лазерния приемник и ротационния лазер.
  • Регистрирането на лазерния лъч се индикира оптично и акустично.
  • Лазерният приемник показва разстоянието до ротационния лазер.
  • Лазерният приемник може да бъде използван за разстояния (радиуси) до 300 м.

Пояснения на опциите на менюто

 • За да извикате менюто, натиснете бутона Image alternative.
 • Използвайте бутоните Image alternative и Image alternative, за да навигиране в менюто.
 • Избраният символ се показва с черен фон. Пример: Image alternative
 • Активната настройка се показва с черна рамка. Пример: Image alternative
 • За да потвърдите даден избор, натиснете бутона Image alternative.
Главно меню
Image alternative Функция маркиране
Image alternative Скорост на ротация
Image alternative Настройки за ротационен лазер
Image alternative Настройки за лазерен приемник
Image alternative Информация
Image alternative Обратно. Вие преминавате без извършване на промени на по-високо ниво или излизате от менюто.
Меню функция маркиране
Image alternative Меню настройка ширина на линията (индикаторът показва текущата ширина)
Image alternative Преместване на линията наляво
Image alternative Преместване на линията надясно
Подменю настройка на ширина на линията
Image alternative Широка
Image alternative Средна
Image alternative Тясна
Image alternative Точка
Меню скорост на ротация
Image alternative 300 оборота в минута
Image alternative 600 оборота в минута
Image alternative 1200 оборота в минута
Меню настройки за ротационен лазер
Image alternative Спящ режим
Image alternative Предупреждение за шок
Image alternative Изключване на зоните на лъча
Подменю предупреждение за шок
Image alternative Степен 1, висока сензитивност
Image alternative Степен 2, средна сензитивност
Image alternative Степен 3, ниска сензитивност
Подменю спящ режим
Image alternative Спящ режим включен
Image alternative Спящ режим изключен
Подменю изключване на зоните на лъча
Image alternative Пример: Активирана зона на лъча горе вляво
Image alternative Пример: Деактивирана зона на лъча горе вляво
Image alternative Другите зони на лъча се активират и деактивират по същия начин.
Меню настройки за лазерен приемник
Image alternative Сила на звука
Image alternative Точност
Подменю сила на звука
Image alternative Звук изключен
Image alternative Сила на звука степен 1
Image alternative Сила на звука степен 2
Image alternative Сила на звука степен 3
Подменю точност
Image alternative 1 мм
Image alternative 2 мм
Image alternative 5 мм
Image alternative 10 мм
Image alternative 25 мм
Меню информация
Image alternative Версии на софтуера
Image alternative Срок за сервиз
Image alternative QR код
Меню AUTOНатиснете бутона Image alternative еднократно, за да извикате менюто AUTO.
Image alternative Автоматично изравняване
Image alternative Автоматично изравняване с функция за контрол
Image alternative Автоматична функция Scanline

Лазерен приемник с държач PRA 83

Image alternative
 1. Поставете лазерния приемник косо в посока отгоре в гумената обвивка на PRA 83.
 2. Сега натискайте лазерния приемник в гумената обвивка, докато същата обгърне изцяло лазерния приемник.
 3. Прикрепете гумената обвивка към магнитната част на ръкохватката.
 4. Натиснете бутона Image alternative.
 5. Отворете въртящата част на ръкохватката.
 6. Закрепете държача PRA 83 за телескоп или изравняваща щанга и го фиксирайте посредством завъртане на въртящата част на ръкохватката.
  • Лазерният приемник е готов за извършване на измерване.

Лазерен приемник с държач PRA 80

Image alternative
 1. Отворете блокировката на PRA 80 и поставете лазерния приемник.
 2. Затворете блокировката на PRA 80.
 3. Натиснете бутона Image alternative.
 4. Отворете въртящата част на ръкохватката.
 5. Закрепете държача PRA 80 за телескоп или изравняваща щанга и го фиксирайте посредством завъртане на въртящата част на ръкохватката.
  • Лазерният приемник е готов за извършване на измерване.

Лазерен приемник с държач PRA 81

Image alternative
 1. Отворете блокировката на PRA 81 и поставете лазерния приемник.
 2. Затворете блокировката на PRA 81.
 3. Натиснете бутона Image alternative.
 4. Дръжте лазерния приемник с прозорчето за детекция в самата равнина на лазерния лъч.
 5. Позиционирайте лазерния приемник така, че индикаторът за разстояние да показва 0 .
 6. Измерете желаното разстояние с помощта на измервателната лента.

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с акумулаторния уред при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
Почистване на изходния прозорец на лазера
 • Издухайте праха от изходния прозорец на лазера.
 • Не допирайте с пръсти изходния прозорец на лазера.
  Прекалено грапавите почистващи материали могат да издраскат стъклото и по този начин да нарушат точността на уреда. Не използвайте други течности освен чист спирт или вода, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Подсушавайте Вашето оборудване, като спазвате граничните стойности на температурата.

Hilti сервиз за измервателна техника

Сервизът за измервателна техника на Hilti извършва също проверка при отклонение, възстановяване и повторен контрол за съответствие със спецификацията на уреда. При проверката съответствието с продуктовата спецификация се удостоверява писмено със сертификат от сервиза. Препоръчително е:
 • Изберете подходящ интервал за проверка съобразно употребата.
 • Оставяйте уреда за проверка в сервиз за измервателна техника на Hilti след подлагането му на изключително натоварване, преди извършване на важни дейности, но най-малко веднъж годишно.
Проверката от сервиза за измервателна техника на Hilti не освобождава потребителя от контрол върху уреда преди и по време на експлоатация.

Проверка на точност на измерванията

За да бъдат спазени техническите спецификации, уредът следва да бъде проверяван редовно (най-малко преди всяко по-голямо/важно измерване).
След падане на уреда от по-голяма височина следва да бъде проверена способността му да функционира. Въз основа на следните условия можем да направим заключение, че уредът функционира напълно изправно:
 • При падането не е била превишена посочената в Техническите данни височина на падане.
 • Уредът е функционирал безупречно и преди падането.
 • При падането уредът не е бил повреден механично (напр. счупване на пентапризма).
 • При експлоатация уредът генерира въртящ се лазарен лъч.

Проверка на хоризонтална главна и напречна ос

Image alternative
 1. Поставете статива на прибл. 20 м от стената и с помощта на либела изравнете хоризонтално главата на статива.
 2. Монтирайте уреда върпху статива и на стената изравнете главата на уреда с помощта на маркировъчния жлеб.
 3. Изображение a: С помощта на приемника прихванете една точка (точка 1) и маркирайте на стената.
 4. Завъртете уреда около оста на уреда на 90º по посока на часовниковата стрелка. Освен това не можете да променяте височината на уреда.
 5. Изображение b: С помощта на лазерния приемник прихванете втора точка (точка 2) и маркирайте на стената.
 6. Изображение c и d: Повторете двете преди това направени стъпки още два пъти, а точка 3 и точка 4 прихванете с помощта на приемника и маркирайте на стената.
  При внимателно изпълнение вертикалното разстояние на двете маркирани точки 1 и 3 (главна ос), респ. точки 2 и 4 (напречна ос), трябва да е съответно < 2 мм (при 20 м). При по-голямо отклонение изпратете уреда в сервиз на Hilti за извършване на калибриране.

Проверка на вертикална ос

Image alternative
 1. Поставете уреда вертикално върху възможно най-равна основа на разстояние прибл. 1 до 10 м от стената.
 2. Изравнете ръкохватките успоредно на стената.
 3. Включете уреда и маркирайте на земята референтната точка (R).
 4. С помощта на приемника маркирайте точка (A) в долния край на стената.
 5. С помощта на приемника маркирайте точка (B) на прибл. 10 м височина.
 6. Завъртете уреда на 180° и извършете изравняване спрямо референтната точка (R) на земята и спрямо долната маркираща точка (A) на стената. За тази цел можете също да използвате и автоматичното изравняване.
 7. Изравнете автоматично вертикалната лазерна равнина.
 8. С помощта на приемника маркирайте точка (С) на прибл. 10 м височина.
  • При внимателно изпълнение хоризонталното разстояние между двете маркирани точки (B) и (C) трябва да е < 2 мм (при 10 м). При по-голямо отклонение изпратете уреда в сервиз на Hilti за извършване на калибриране.

Транспорт и съхранение

Транспорт и съхранение

Транспортиране на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не функционира.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно щракване.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Уредът има грешка.
 • Изключете уреда и отново го включете. Ако грешката не е отстранена, свържете се със сервиз на Hilti .
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Загрейте акумулатора бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Силно нагорещяване на уреда или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Image alternative
Груба грешка. На ротационния лазер мигат всички светодиоди.
Груба грешка. Съобщението следва винаги със съответния символ.
 • Не е възможна по-нататъшната работа. Изключете всички уреди и отново ги включете.
Image alternative
Предупреждение
Предупредителното съобщение следва винаги със съответния символ.
 • Решенията могат да бъдат намерени в съответния символ.
Image alternative
Сдвояването е провалено
Не е възможно сдвояване на ротационен лазер и лазерен приемник.
 • Спазвайте точно Ръководството за сдвояване на уредите.
Image alternative
Сдвояването е провалено
Възможно е сдвояване на статив и лазерен приемник.
 • Спазвайте точно Ръководството за свързване по двойки на уредите.
Image alternative
Предупреждение за шок
Предупреждението за шок е било задействано.
 • Погрижете се за безопасното и без вибрации положение на ротационния лазер.
 • Променете сензитивността на функцията предупреждение за шок.
Image alternative
Предупреждение за позиция на лазера
Лазерът е наклонен твърде силно, не е възможно нивелиране.
 • Върнете лазера във възможно най-изправена позиция.
Image alternative
Предупреждение за наклон
Лазерен приемник извън обхвата на автоматичен наклон.
Image alternative
Предупреждение за режим за контрол
Функцията за контрол не е възможна или е прекъсната.
 • Проверете позиционирането на ротационния лазер и лазерния приемник и при нужда отново изравнете уредите.
 • Отстранете препятствията от лазерната равнина.
 • След това отново стартирайте функцията за контрол.
Image alternative
Предупреждение за настройка по височина
Не е възможна автоматична настройка па височина.
 • Стативът не е свързан в двойка. Извършване на сдвояване между статив, ротационен лазер и лазерен приемник.
 • Включете статива.
 • Включете ротационния лазер.
Image alternative
Недостатъчно зареждане на акумулатора на ротационния лазер.
Недостатъчно зареждане на акумулатора на ротационния лазер.
 • Заредете акумулатора.
Image alternative
Недостатъчно зареждане на акумулатора на лазерния приемник.
Недостатъчно зареждане на акумулатора на лазерния приемник.
 • Заредете акумулатора.
Image alternative
Недостатъчно зареждане на акумулатора на статива.
Недостатъчно зареждане на акумулатора на статива.
 • Заредете акумулатора.
Image alternative
Спящ режим активиран.
Уредът е в спящ режим.

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r7677226.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.