език

SR 30-A36

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Брой ходове при празен ход
Image alternative Безжичен пренос на данни
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Саблен трион
  SR 30-A36
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Допълнителни указания за безопасност при рязане с режещ диск с възвратно-постъпателно движение

 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Закрепете и обезопасете детайла върху стабилна основа с помощта на скоби или по друг начин. Ако придържате детайла само с ръка или към тялото си, той остава нестабилен, което може да доведе до загуба на контрол.

Допълнителни указания за безопасност при рязане

Безопасен начин на работа
 • Внимавайте ръцете Ви да не попадат в обсега на рязане или да не допират режещия диск. Със свободната си ръка дръжте уреда за допълнителната ръкохватка или за корпуса на мотора. Когато трионът се държи с двете ръце, те не могат да бъдат наранени при рязането.
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да причини порезни рани и изгаряния.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работата прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Не поставяйте ръцете си под детайла.
 • Никога не закрепвайте обработвания детайл в ръката Ви или над крака Ви. Обезопасете детайла върху стабилна подложка.
 • Винаги дръжте уреда здраво с двете ръце за предвидените за целта ръкохватки и поставяйте горната част на ръцете си в положение, в което можете да поемете силите на откат.
 • Поддържайте ръкохватките сухи и чисти.
 • Заставайте винаги отстрани на режещия диск, никога не поставяйте режещия диск на една линия с тялото Ви. При откат трионът може да отскочи назад!
 • В случай, че режещият диск заклини или дейностите са прекъснати, изключете триона и го оставете в материала, докато режещият диск спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите триона от детайла или да го издърпате назад, докато режещият диск се върти, иначе може да последва откат.
 • Ако искате отново да стартирате триона, който се намира в детайла, центрирайте режещия диск в процепа на среза и проверете дали зъбците не са се заклещили в детайла.
 • Бъдете особено внимателни при рязане в съществуващи стени или други невидими области. Потапящият режещ диск може да блокира при рязане в скрити обекти и да предизвика откат.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Не използвайте износени или повредени режещи дискове. Същите причиняват повишено триене, заклещване или откат на режещия диск.
 • Съблюдавайте инструкциите на производителя за работа с режещи дискове и тяхното съхранение.
 • Продуктът трябва да се натисне с притискащата обувка върху детайла, който ще се обработва. Това гарантира оптимална и безопасна работа.
 • За предпазване от горещи стружки носете подходящо защитно облекло.

Допълнителни указания за безопасност

 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Не използвайте износени или повредени режещи дискове. Същите причиняват повишено триене, заклещване или откат на режещия диск.
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
 • Обезопасете детайла върху стабилна подложка. Никога не закрепвайте обработвания детайл в ръката Ви или над крака Ви.
 • Включвайте продукта едва след като е поставен в работно положение.
 • По време на работа винаги движете уреда в посока на отдалечаване от тялото.
 • Работете с умерена сила на притискане и с подходяща скорост на рязане, особено при тръби с голям диаметър. По този начин се предотвратява прегряването на уреда.
 • При рязане на тръбопроводи се уверете, че в тръбопроводите вече няма наличие на течности. При нужда изпразнете тръбопроводите.
 • При рязане на тръбопроводи дръжте уреда по-високо от нивото на тръбопровода, който ще режете.
 • Уредът не разполага със защита срещу проникване на влага. Излизащата течност може да предизвика късо съединение в уреда.
 • Никога не режете в основи с неустановен състав и поддържайте отсечката за рязане горе и долу свободна от препятствия.
 • Ако режещият диск попадне на предмет, режещият диск може да доведе до откат на уреда.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да причини порезни рани и изгаряния.
 • Ако не използвате уреда, винаги отстранявайте акумулатора преди поддръжка, подмяна на инструменти и при транспортиране.
 • Активирайте фиксатора за транспортиране при съхранение и транспортиране на уреда.
 • Съблюдавайте инструкциите на производителя за работа с режещи дискове и тяхното съхранение.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при работа с уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • Винаги използвайте зарядно е целесъобразно продължително диск. Режещият диск трябва да се простира отвъд детайла по време на пълния ход.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Не гледайте директно в осветлението (светодиод) и не осветявайте други хора в лицето. Съществува опасност от заслепяване.
 • Отломките от материала могат да наранят тялото и очите. Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила и защитни ръкавици.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник
 2. Гнездо за адаптер за рязане
 3. Сгъваема кука за скеле
 4. Предварителен избор на обороти
 5. Фиксатор за транспортиране
 6. Ключ за управление
 7. Задна ръкохватка
 8. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатор
 9. Бутон за деблокиране на акумулатор
 10. Акумулатор
 11. Предпазен пръстен
 12. Предна част на ръкохватка
 13. Лост за освобождаване на режещ нож
 14. Смукателна връзка (САЩ: принадлежност)
 15. Притискаща обувка
 16. Бутон за деблокиране на притискаща обувка
 17. Режещ нож
 18. Адаптер за рязане (принадлежност)

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен саблен трион. Той е предназначен за рязане на дърво, дървоподобни и метални материали, както и на пластмаси.

Продуктът е предназначен за работа с две ръце.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 36.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Възможни грешки при употреба

 • Не режете тухли, бетон, газобетон, естествен камък или керамични плочки.
 • Не използвайте продукта за рязане на тръбопроводи, които все още съдържат течности.
 • Не режете в основи с неустановен състав.

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, уредът не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял или е напълно разреден.
4 светодиода мигат, уредът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаване на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.
При мигащи светодиоди на индикатора на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Обем на доставката

Саблен трион, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Технически данни


SR 30-A36
Номинално напрежение
36 В
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
5,2 кг
Честота на хода (Степен 1)
2 500 об/мин
Честота на хода (Степен 2)
2 800 об/мин
Дължина на хода
32 мм
Патронник
0,5 дюйм
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

SR 30-A36
Ниво на звукова мощност (LWA)
96 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
5 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
85 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
5 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

SR 30-A36
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на дървени плоскости (ah,B)
22,5 м/с²
Отклонение при рязане на пдч плоскости (K)
3,7 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите при рязане на дървени греди (ah,WB)
20,5 м/с²
Отклонение при рязане на дървени греди (K)
3,3 м/с²

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
36 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Издърпайте акумулатора от oт държача за уреда.

Монтаж на кука за скеле (принадлежност)

Image alternative
 1. Активирайте фиксатора за транспортиране.
 2. Монтирайте куката за скеле.

Поставяне на режещ диск

Използвайте само режещи дискове с 1/2"-опашки за захващане.
Image alternative
 1. Активирайте фиксатора за транспортиране или извадете акумулатора от уреда.
 2. Проверете дали опашката за захващане на инструмента е чиста и леко смазана с грес. Ако се налага, почистете и смажете опашката за захващане.
 3. Плъзнете блокиращия лост до крайна позиция в посока нагоре и го задръжте в това положение.
 4. Поставете режещия диск в патронника с натискане отпред.
 5. Оставете блокиращия лост да се плъзне обратно назад.
 6. Проверете с дърпане на режещия диск дали е застопорен.

Монтаж на смукателна връзка (САЩ: принадлежност)

Image alternative
 1. Издърпайте навън притискащата обувка.
 2. Поставете смукателната връзка върху гнездото за притискаща обувка.
 3. Вкарайте леко омаслената притискаща обувка изцяло във водача.

Експлоатация

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Водене на триона

Image alternative
 1. Дръжте триона за предвидените за целта дръжки.
 2. Водете триона към детайла.
 3. Водете триона напред и назад.
  • Ако с триона натискате детайла, режещият диск може да се счупи и да предизвика наранявания.

Рязане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при дефектна кука за скеле! Падналият уред може да изложи на опасност Вас и други лица.
 • Преди да започнете работа, проверете дали куката за скеле е закрепена здраво и не е повредена.
Image alternative
 1. Деактивирайте фиксатора за транспортиране и натиснете ключа за управление.
  • В секцията с изображения ще намерите различни начини за ефективно водене на триона.
 2. След като сте приключили с процеса на рязане, освободете ключа за управление.
 3. Активирайте фиксатора за транспортиране.

Изваждане на режещ диск

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Сменяемият инструмент може да бъде горещ и/или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
 • Никога не поставяйте горещ сменяем инструмент върху горими основи.
 1. Активирайте фиксатора за транспортиране или извадете акумулатора от уреда.
 2. Плъзнете блокиращия лост нагоре до крайна позиция и го задръжте в това положение.
 3. Ивадете режещия диск от патронника с издърпване напред.
 4. Оставете блокиращия лост да се плъзне обратно назад.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Редовно почиствайте и смазвайте патронника отвън. За целта, моля, използвайте Hilti спрей 314648.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Смяна на притискащата обувка

При нужда притискащата обувка може да бъде сменена.
Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Извадете режещия диск.
 3. Натиснете червения бутон за деблокиране на притискащата обувка в долната част на сабления трион.
 4. Издърпайте навън притискащата обувка.
 5. Натиснете червения бутон за деблокиране на притискащата обувка в долната част на сабления трион.
 6. Вкарайте леко омаслената притискаща обувка изцяло във водача.
 7. Проверете дали притискащата обувка е застопорена.

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Сабленият трион не е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Акумулаторът не е поставен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с щракване.
Акумулаторът е изтощен.
 • Заредете акумулатора.
Фиксаторът за транспортиране не е задействан.
 • Задействайте фиксатора за транспортиране.
Режещият диск не може да бъде отстранен от патронника.
Блокиращият лост не е натиснат до крайна позиция.
 • Натиснете блокиращия лост до крайна позиция и извадете режещия диск.
Патронник с примеси от остатъци от триона.
 • Отстранявайте остатъците от триона и редовно почиствайте патронника отвън. Грижи за уреда.

Сабленият трион е в готовност за работа

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не работи на пълна мощност.
Ключът за управление не е натиснат докрай
 • Натиснете ключа за управление докрай.
Разреждане на батерия
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Режещият диск не може да бъде отстранен от патронника.
Блокиращият лост не е натиснат до крайна позиция.
 • Натиснете блокиращия лост до крайна позиция и извадете режещия диск.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r5962277.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative