език

DD 150-U

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Указателни знаци

Използват се следните указателни знаци:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използва защитна каска
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки
Image alternative Да се използва лека маска за дихателна защита

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Данни за анализ
Image alternative Степен на пробиване на начални отвори
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Променлив ток
Image alternative Диаметър
Image alternative Забранява се транспортиране с кран
Image alternative Bluetooth (опция)
Image alternative Застопоряване в отворено състояние
Image alternative Застопоряване в затворено състояние
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.

Указателни табелки

Върху стойка за пробиване, основна плоча и диамантено-пробивна машина за ядково пробиване
Image alternative На стойката за пробиване и на вакуумната основна плоча
Горна половина на изображение : При хоризонтално пробиване с вакуумно закрепване стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.
Долна половина на изображение : Не може да се извършва пробиване вертикално нагоре с вакуумно закрепване без допълнително обезопасяване.
Image alternative На диамантено-пробивната машина за ядково пробиване
При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължителното използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро изсмукване.
Image alternative На диамантено-пробивната машина за ядково пробиване
Този продукт е оборудван с Bluetooth (опционално).

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Image alternative
  Тип:
  DD 150-U
  DD 150-U Image alternative
  Поколение:
  03
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с бормашини

Указания за безопасност за всички дейности
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения си съединителен проводник. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
Указания за безопасност при използване на дълги свредла
 • В никакъв случай не работете с по-високи обороти от определените за свредлото максимално допустими обороти. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Започвайте процеса на пробиване винаги с малък брой обороти и когато свредлото е в контакт с детайла. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Не прилагайте прекомерен натиск и пробивайте само в надлъжна посока. Свредлата могат да се огънат и затова да се счупят или да причинят загуба на контрол и наранявания.

Указания за безопасност за диамантено-пробивни машини

 • При извършването на пробивни работи, които изискват захранване с вода, извеждайте водата далече от работната зона или използвайте устройство за водохващане. Подобни предпазни мерки поддържат работната зона суха и намаляват риска от възникване на електрически удар.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения си съединителен проводник. Контактът на режещ инсрумент с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и металните части на електроинструмента и да доведе до възникване на електрически удар.
 • При диамантено пробиване носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Ако сменяемият инструмент блокира, по-нататък не извършвайте придвижване и изключете инструмента. Проверете основата на заклещването и отстранете причината за заклещване на сменяеми инструменти.
 • Ако искате отново да стартирате диамантено-пробивната машина, която е вкарана в детайла, преди включването проверете дали сменяемият инструмент се върти свободно. При заклинване на сменяемия инструмент е възможно той да не се върти и това може да доведе до претоварване на инструмента или до освобождаване на диамантено-пробивната машина от детайла.
 • При закрепване на стойката за пробиване за детайла посредством дюбели и винтове се уверете, че използваното укрепване при употреба е в състояние да поддържа висока стабилност на машината. Ако детайлът не е устойчив или е порест, дюбелът може да бъде изваден, при което стойката за пробиване се освобождава от детайла.
 • При закрепване на стойката за пробиване за детайла посредством вакуумна плоча внимавайте да има налична гладка, чиста и непореста повърхност. Не закрепвайте стойката за пробиване върху ламинирани повърхности, като напр. керамични плочки и напластени композиционни материали. Ако повърхността на детайла не е гладка, равна или достатъчно добре закрепена, вакуумната плоча може да се освободи от детайла.
 • Преди и след пробиване се уверете, че има достатъчно вакуум. Ако вакуумът не е достатъчен, вакуумната плоча може да се освободи от детайла.
 • Никога не извършвайте пробиване отгоре или в стена, ако машината е закрепена само посредством вакуумна плоча. При загубата на вакуум вакуумната плоча се освобождава от детайла.
 • При пробиване на отвори в стени или тавани се погрижете хората и работната зона от другата страна да са защитени. Боркороната може да излезе от свредловъчния отвор и сондажната ядка може да изпадне от другата страна.
 • При пробивни работи отгоре използвайте упоменатото в Ръководството за експлоатация устройство за водохващане. Погрижете се да не прониква вода в инструмента. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от възникване на електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по продукта.
 • Продуктът не е предназначен за лица с ограничени способности без да им е проведен инструктаж.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. В съответствие с приложението продуктът има голям въртящ момент. Дръжте страничната ръкохватка толкова далеч отвън, колкото е възможно.
 • В ръчен режим на експлоатация никога не използвайте блокировката за продължителен режим на работа.
 • Преди употреба създайте добра опора на електроинструмента. Този електроинструмент генерира голям въртящ момент. Ако електроинструментът няма сигурна опора по време на работа, може да се стигне до загуба на контрол и наранявания.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте продукта едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да причини наранявания.
 • Избягвайте контакт на кожата с шлам от пробиването.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон / зидария / скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се използва само от специалисти. Използвайте възможно най-ефективен прахоуловител. За целта използвайте препоръчана от Hilti мобилна прахосмукачка за дърво и/или минерални прахове, която е била настроена за този електроинструмент. Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръчва се носене на маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и диамантената боркорона са тежки. Части от тялото могат да бъдат притиснати. Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при употреба на продукта подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и обезопасени обувки.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта от срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и/или надолу и да наранят други хора.
 • Използвайте защитни очила, защитни ръкавици, а ако не употребявате прахоуловител, използвайте лека маска за дихателна защита. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Уверете се, че продуктът е надлежно закрепен към стойката за пробиване.
 • Внимавайте на стойката за пробиване винаги да бъде монтиран краен ограничител, тъй като иначе не е налице влияещата на безопасността функция краен ограничител.
 • Уверете се, че инструментите имат подходяща система за захващане на продукта и че са фиксирани надеждно в патронника.
 • При работа дръжте винаги мрежовия кабел, удължителния кабел и при нужда смукателния маркуч в положение назад от продукта. По този начин се намалява опасността от спъване в кабела или маркуча и падане по време на работа.
 • Не използвайте повредени кабели или маркучи.
 • Поставете приспособлението за захващане върху здрава, равна и хоризонтална повърхност. Ако приспособлението за захващане може да се измества или поклаща, електроинструментът не може да бъде управляван равномерно и безопасно.
 • Проверете състоянието на повърхността. Грубите повърхности могат да намалят силата на закрепване. Покрития и свързващи материали могат да се повредят по време на работа.
 • Не претоварвайте приспособлението за захващане и не го използвайте като стълба или скелетна конструкция. Претоварването или стоенето върху приспособлението за захващане може да доведе до това центърът на тежестта на приспособлението да се придвижи нагоре и същото да се преобърне.
 • При почивки в работно време поставяйте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване върху безопасна основа. Изчакайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване да спре работа, преди да я оставите.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване от електрическата мрежа, преди да извадите сондажната ядка или да подмените инструменти.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Избягвайте употребата на удължителни кабели с разклонители и едновременната експлоатация на няколко продукта.
 • Продуктът следва да се експлоатира само към мрежи със защитен проводник и с необходимите характеристики.
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на продукта може да станат токопроводими, ако напр. по невнимание сте повредили токопроводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Внимавайте да не се повреди мрежовият кабел при придвижването на шейната напред.
 • Никога не работете с продукта без доставената защита PRCD (за продукти без PRCD - никога без разделителен трансформатор). Преди всяка употреба проверявайте защитата PRCD.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако съединителният проводник за електроинструмента е повреден, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • Никога не използвайте продукта в замърсено или мокро състояние. Отлагащият се прах по повърхността на уреда, най-вече от проводими материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар. Затова най-вече при често обработване на проводими материали, през равни интервали от време, предавайте замърсените уреди в сервизите на Hilti за проверка.
 • Наклонете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване, за да изпразните пълната боркорона. Внимавайте за това водата да не попадне върху диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Работно място
 • Поискайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на пробивните работи. Пробивните работи в сгради и други структури могат да повлияят на статиката, особено при отделяне на арматурно желязо или носещи елементи.
 • При ненадеждно закрепена стойка за пробиване винаги придвижвайте монтираната на стойката за пробиване диамантено-пробивната машина за ядково пробиване само в посока надолу, за да предотвратите преобръщане.
 • Внимавайте мрежовият и удължителният кабел, смукателният и вакуумният маркуч да не попаднат в близост до въртящи се части.
 • При работа вертикално нагоре при мокро пробиване следва задължително да се използва система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро почистване.
 • При работа вертикално нагоре се забранява вакуумното закрепване без допълнително закрепване.
 • При хоризонтално пробиване стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.
 • В ръчен режим дръжте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване винаги здраво с една ръка за включвателя/изключвтеля.
 • Включете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване едва тогава, когато тя се намира в желаната позиция.

Описание

Елементи на уреда и органи за управление

Диамантено-пробивна машина за ядково пробиване DD 150-U

Image alternative
 1. Патронник
 2. Предавка
 3. Двигател
 4. Блокировка за продължителен режим на работа
 5. Мултифункционален дисплей
 6. Ръкохватка
 7. Бутон за управление Image alternative (данни за анализ)
 8. Бутон за управление Image alternative (степен на пробиване на начални отвори)
 9. Превключвател на предавки
 10. Странична ръкохватка
 11. Индикатор за водопропускливост
 12. Промивна/смукателна глава
 13. Покритие на графитни четки
 14. Включвател/изключвател
 15. Мрежов кабел, вкл. защита PRCD
 16. Типова табелка
 17. Интерфейсна платка
 18. Регулатор на вода
 19. Захранване с вода
 20. Смукателна връзка
 21. Заключващ винт (промивна/смукателна глава)

Стойка за пробиване DD-ST 150-U CTL

Image alternative
 1. Колонка
 2. Дръжка
 3. Кабелен държач
 4. Заключващ болт
 5. Дълбокомеp
 6. Индикатор за център за пробиване
 7. Вход за вакуум помпа
 8. Индикатор за нивелиране
 9. Манометър
 10. Вентилационен вакуум клапан
 11. Шейна
 12. Интерфейс за запис на AF-CA
 13. Ограничителен винт
 14. Регулиращи внтове на луфт в шейната (2x)
 15. Блокировка на шейна
 16. Нивелиращи винтове (4x)
 17. Основна плоча
 18. Вакуумни уплътнения
 19. Регулиращ лост

Принадлежност (опционално)

Image alternative
 1. Въртяща дръжка
 2. Лост
 3. Придвижващ механизъм
 4. Винтов шпиндел
 5. Завъртаща приставка на колонка
 6. Вакуумна основна плоча
 7. Държач за водохващане
 8. Водоуловител
 9. Ексцентрик
 10. Свързване на уреди
 11. Затягащ винт
 12. Дълбокомеp
 13. Адаптер за пробивни букси
 14. Уплътнителен пръстен
 15. Пробивна букса

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа диамантено-пробивна машина за ядково пробиване. Тя е предназначена за ръчно мокро и сухо пробиване, за мокро пробиване с използване на стойка като пробиване в проходни отвори и I или глухи отвори в (армирани) минерални основи.

 • Продуктът може да се експлоатира само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Bluetooth®

Този продукт е оборудван с Bluetooth.
Bluetooth представлява безжичен пренос на данни, който позволява на два Bluetooth продукта да комуникират помежду си на кратко разстояние.
За да се осигури стабилна Bluetooth връзка, между свързаните едно към друго устройства трябва да има линия на видимост..
Функции на Bluetooth при този продуктПодробна информация за функциите на Bluetooth можете да намерите в ръководството за експлоатация на сдвоеното устройство.
 • Показване на съобщения за обслужване и състояние на сдвоените устройства на Hilti дисплея на диамантено пробивната машина за ядково пробиване.
 • Връзка към мобилно крайно устройство чрез Hilti ON!Track 3 приложение за сервизни функции и за пренасяне на свързани с продукта данни за анализ.
Включване или изключване на Bluetooth
Hilti продуктите се доставят с изключен Bluetooth. При първо пускане в експлоатация Bluetooth се изключва автоматично.
 • За да изключите, натиснете и за най-малко 10 секунди задръжте едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • За да включите, натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Сдвояване на продуктиСдвояването с Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti остава, докато диамантено пробивната машина за ядково пробиване не бъде свързана към друго устройство на Hilti от същия тип или Bluetooth не бъде изключен. Сдвояването остава и след изключване и включване на продуктите и сдвоените продукти се свързват отново автоматично.
 • За да сдвоите Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti или мобилно крайно устройство, натиснете при включен Bluetooth едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Времевият прозорец за свързване към Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti е 2 минути. След изтичане на 2-те минути изграждането на връзка прекъсва.
Лиценз
Словната марка Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. , и употребата на тези търговски марки е лицензирана от Hilti .

Светлинни символи и пояснения за мултифункционален дисплей на диамантено-пробивна машина за ядково пробиване

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване трябва да бъде в готовност за работа (включена заедно със защита PRCD) за следните индикации.
Индикациите може да се различават в зависимост от избора на скорост и вида експлоатация.
Image alternative
Начален екран
Началният екран се показва, когато захранвате с ток диамантено-пробивната машина за ядково пробиване. Началният екран показва състоянието на Bluetooth, персонализираното име и серийния номер на диамантено-пробивната.машина за ядково пробиване.
 • Показаното на екрана продуктово име може да бъде променяно чрез Hilti ON!Track 3 приложение (предварителна настройка: 'Your name here').
Image alternative
Либела
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не е включена. Индикацията помага за нивелирането на системата, както и за подравняването на стойката за пробиване при наклонено пробиване. Индикацията показва подравняването на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване с помощта на символи и градуси.
 • Ъглова точност при стайна температура: ±2°
Image alternative
Индикация за скорост
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване работи на празен ход. Индикацията помага да се уверим, че зададената скорост е подходяща за използваната диамантена боркорона. Индикаторът показва горе вляво зададената скорост, а в средата - препоръчания обхват на диаметъра на боркороната за тази скорост в милиметър и цол.
 • Препоръчаният обхват на диаматъра на боркороната варира в зависимост от това дали диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е експлоатирана в ръчен режим или в режим с използване на стойка.
Image alternative
Ръчен режим на работа
Блокирането за продължителен режим на работа е деактивирано. Уредът се намира в ръчен режим на работа.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Режим със стойка за пробиване
Блокировката за продължителен режим на работа е активирана. Уредът се намира в режим с използване на стойка.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Активирана степен на пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е изключена или работи на празен ход. Функцията позволява намаляващо ниво на вибрациите при пробиване на начални отвори за боркорони с голям диаметър. Чрез повторно натискане на бутона Image alternative функцията може да бъде деактивирана по всяко време.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Остатъчна продължителност при степен на пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори е активирана. Индикацията показва остатъчната продължителност на работа на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване до автоматичното изключване.
 • За защита на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване степента на пробиване на начални отвори се изключва автоматично след максимум 2 минути.
  След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Деактивирана степен на пробиване на начални отвори
Степента на пробиване на начални отвори е била деактивирана. Оборотите и мощността на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се увеличават отново и пробиването може да продължи.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Невъзможно активиране на степен за пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива. Бутонът за активиране на степен за пробиване на начални отвори е бил натиснат, докато диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била под натоварване или в режим на охлаждане.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Твърде малка притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: жълт.
  Твърде малка притискаща сила. Увеличете притискащата сила.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Оптимална притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални онвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: зелен.
  Оптимална притискаща сила.
Image alternative
Премината граница на номинален ток
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Номиналният ток има е преминал границата от 20 A.
 • Притискащата сила е твърде висока. Намалете притискащата сила.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Твърде висока притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: червен.
  Твърде висока притискаща сила. Намалете притискащата сила.
Image alternative
Статусен ред за указания
Статусният ред индикира различни указания относно актуалния статус на уреда, като напр. зададена скорост или активирана степен на пробиване на начални отвори.
Image alternative
Статусен ред за предупреждения
Статусният ред индикира различни предупреждения за актуалния статус на уреда, които няма да доведат да незабавно спиране на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Image alternative
Bluetooth ВКЛ
Bluetooth е активиран в началната настройка.
За да изключите функцията Bluetooth, при изключен двигател натиснете и за 10 секунди задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Bluetooth ИЗКЛ
Bluetooth е деактивиран. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не може да бъде свързана към други уреди или принадлежности.
За да включите функцията Bluetooth, при изключен двигател натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Изграждане на връзка
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е в готовност за свързване към друг уред или към принадлежности.
За да стартирате изграждането на връзка, натиснете и за най-малко 1 секунда задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • Времевият прозорец за връзка към друг уред възлиза на 2 минути. След изтичане на 2 минути изграждането на връзка прекъсва.
Свързването на друг уред или принадлежност към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване продължава, докато:
 • Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се сдвои с уред или принадлежност от същия тип.
 • Bluetooth се изключи.
Image alternative
Прекъсната връзка
Наличната Bluetooth връзка към уред или принадлежност е прекъсната.
Image alternative
Анализ на времето за работа
Индикаторът показва горе времето за пробиване (диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в режим пробиване), а долу - отработените часове (включена диамантено-пробивна машина за ядково пробиване) на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в часове, минути и секунди.
За да нулирате времето за пробиване и всички други данни за анализ, натиснете бутона Image alternative за няколко секунди.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на поведението на потребителите
Тази индикация показва на оператора оценка на притискащото налягане по време на пробиването в %. По този начин поведението на потребителите може да бъде оптимизирано.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на посоката на пробиване
Тази индикация показва оценка на посоките на пробиване в %.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на избор на скорост
Тази индикация показва оценка на времето на експлоатация на съответната скорост в %. Стрелката винаги сочи към скоростта с най-висок процент на използване.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на експлоатацията
Тази индикация показва експлоатацията на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в ръчен режим на работа и в режим с използване на стойка в %.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Свързани уреди
Тази индикация прави преглед на всички уреди и принадлежности, свързани към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Стартиране изграждането на връзка
Стартирайте изграждането на връзка най-напред на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и след това на уреда или принадлежностите, които ще се свързват.
За да стартирате изграждането на връзка, натиснете и за най-малко 1 секунда задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Превключвателят на предавки не е застопорен
Превключвателят на предавки остава в междинно положение или не е застопорен правилно.
Задействайте превключвателя на предавки, докато напълно се застопори.
Image alternative
Блокировка срещу повторно пускане
Превишено е максималното време за работа с активирана степен на пробиване на начални отвори; смущения в мрежата; диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била претоварена; свръхтемпература, вода в мотора или работата в охлаждане е приключила.
Image alternative
Смущение в мрежата (понижено напрежение)
В електрическата мрежа възниква понижено напрежение. При понижено напрежение диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не се експлоатира на пълна мощност.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Свръхтемпература
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е прегряла и е изключена или се намира в режим на охлаждане. Индикаторът показва остатъчната продължителност на работа до охлаждането. Ако след изтичане на времето диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е все още твърде гореща, остатъчната продължителност на работа започва отначало.
Image alternative
Остатъчна продължителност на работа до подмяната на графитните четки
Двигателят на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се включва и границата на износване на графитните четки е почти достигната. Индикацията показва остотъчната продължителност на работа преди необходимостта от подмяна на графитните четки. Остатъчното време до автоматичното изключване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се индикира в часове и минути.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Сервизен индикатор
Графитните четки са износени и трябва да бъдат сменени.
Image alternative
Сработване след смяна на графитните четки
Двигателят на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване работи. Графитните четки са били сменени и трябва да сработват непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута, за да достигнат оптимална издръжливост.
 • Индикаторът показва остатъчната продължителност на работа до завършване на процеса на сработване.

Обем на доставката

диамантено пробивна машина за ядково пробиване, Ръководство за експлоатация, куфарче.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Принадлежности и резервни части

Резервни части
Артикул №
Обозначение
51279
Съединител за маркуч
2006843
Графитни четки 220-240 V
2212483
Графитни четки 100-127 V

Технически данни

Диамантено-пробивна машина за ядково пробиване

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и/или номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на табелката за технически данни на продукта. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

DD 150-U
Тегло съгласно EPTA Procedure-01
8,4 кг
Тегло на стойката за пробиване с комбинирана основна плоча и шейна
13,3 кг
Допустимо налягане във водопровода
≤ 6 бар
Идеално разстояние на маркировката върху закрепената с дюбели основна плоча от центъра за пробиване
267 мм
Идеално разстояние на маркировката върху вакуумната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм
Идеално разстояние на маркировката върху комбинираната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм
Дълбочина на пробиване
450 мм

Bluetooth

Честотна лента
2 400 МГц … 2 483 МГц
Максимално излъчена предавателна мощност
10 дБм

Работа с вакуумна основна плоча

Минимално понижено налягане
0,65 бар
Макс. диаметър на инструмент за ядково пробиване
162 мм

Диаметър на боркорона


1-ва скорост
2-ра скорост
3-та скорост
Ø Боркорони (използване на стойка, мокро)
102 мм … 162 мм
28 мм … 87 мм
12 мм … 25 мм
Ø Боркорони (Ръчно)
121 мм … 162 мм
41 мм … 112 мм
8 мм … 37 мм
Ø Боркорони (ръчно боркорони за сухо пробиване с PKD)
52 мм … 162 мм
·/·
·/·

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шума

Ръчно
Работа със стойка
Ниво на звукова мощност (L WA)
95 дБ(А)
105 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (K WA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (L pA)
84 дБ(А)
89 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (K pA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Стойности на вибрациите

Ръчно
Пробиване в бетон (мокро) (a h,DD)
3,9 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
Пробиване в тухли (ръчни боркорони за сухо пробиване в зидария с поликристални диамантени отрезни тела (PKD)) (a h,DD)
13,1 м/с²
Отклонение (K)
2,6 м/с²
Пробиване в тухли (Ръчни боркорони за сухо пробиване в зидария) (a h,DD)
6,7 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! При недостатъчно здраво закрепване стойката за пробиване може да се преобърне или да се завърти.
 • Преди употреба на диамантено пробивната машина за ядково пробиване закрепете стойката за пробиване с дюбели или с помощта на вакуумна основна плоча върху основата за обработване.
 • Използвайте само дюбели, които са подходящи за наличната основа, и съблюдавайте указанията за монтаж на производителя на дюбели.
 • Използвайте вакуумна основна плоча само ако наличната основа е подходяща за закрепването на стойката за пробиване с вакуумно закрепване.

Закрепване на стойка за пробиване с дюбел

Image alternative
 1. Поставете подходящия за съответната основа дюбел (Hilti метални дюбели с разширяваща се втулка, M12 или M16).
  Разстояние основна плоча
 2. Завинтете обтягащия шпиндел в дюбела.
 3. Развийте всички нивелиращи винтове, докато основна плоча с дюбели се свърже към основата.
 4. Поставете стойката за пробиване над обтягащия шпиндел и подравнете стойката за пробиване.
 5. Завийте гайката за обтягащия шпиндел върху обтягащия шпиндел без да затягате докрай.
 6. Нивелирайте основната плоча с помощта на 4-те нивелиращи винта.
  Всички нивелиращи винтове трябва да стоят здраво върху основата.
 7. Затегнете здраво притягащата гайка за шпиндела с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 8. Проверете надеждното закрепване на стойката за пробиване.
Разстояние основна плочаИзберете разстоянието съобразно използваната основна плоча.
Идеално разстояние на маркировката върху закрепената с дюбели основна плоча от центъра за пробиване
267 мм
Идеално разстояние на маркировката върху комбинираната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм

Закрепване на стойката за пробиване с вакуум

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване при падаща диамантено-пробивна машина за ядково пробиване !
 • Не се разрешава закрепването на стойката за пробиване на тавана само с вакуумно закрепване. Допълнително закрепване може да бъде гарантирано напр. посредством тежка монтажна опора или ходов винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неправилен контрол на налягането !
 • Преди и по време на пробивните работи трябва да се уверите, че стрелката на манометъра се намира в зеления сектор.
При използване на стойката за пробиване със закрепената с дюбели основна плоча изградете здрава и гладка връзка между вакуумната основна плоча и закрепената с дюбели основна плоча. Завинтете основната плоча с дюбели върху вакуумната основна плоча. Уверете се, че избраната боркорона не поврежда вакуумната основна плоча.
При хоризонтални пробивания подсигурете допълнително диамантено-пробивната машина за ядково пробиване (напр. верига, закрепена с дюбели).
Преди позициониране на стойката за пробиване внимавайте да има достатъчно място за монтаж и експлоатация.
Image alternative
 1. Завъртете всички нивелиращи винтове така, че да изпъкват на около 5 мм от вакуумната основна плоча в долната част.
 2. Свържете входа за вакуум помпата на вакуумната основна плоча с вакуум помпата.
 3. Определете центъра на отвора за пробиване. Изтеглете линия от центъра на отвора за пробиване в посоката, в която уредът ще застане.
 4. Поставете маркировка при посоченото разстояние от центъра на отвора за пробиване до линията.
  Разстояние маркировка
 5. Включете вакуум помпата, натиснете и задръжте вакуумния вентилационен клапан в натиснато положение.
 6. Подравнете маркировката на основната плоча върху линията.
 7. Ако стойката за пробиване е позиционирана правилно, освободете вентилационния вакуум клапан и притиснете основната плоча към основата
 8. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелиращите винтове.
 9. Проверете надеждното закрепване на стойката за пробиване.
Разстояние маркировкаИзберете разстоянието съобразно използваната основна плоча.
Идеално разстояние на маркировката върху вакуумната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм
Идеално разстояние на маркировката върху комбинираната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм

Закрепване на стойката за пробиване с винтов шпиндел

Image alternative
 1. Закрепете винтовия шпиндел за горния край на колонката.
 2. Позиционирайте стойката за пробиване върху основата.
 3. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелиращите винтове.
 4. Закрепете стойката за пробиване с винтовия шпиндел и затегнете същия.
 5. Проверете надеждното закрепване на стойката за пробиване.

Монтиране на кръстачка към стойката за пробиване

Кръстачката може да бъде монтирана от лявата или от дясната страна на шейната.
Image alternative
 1. За да монтирате кръстачката, изтеглете черния пръстен обратно.
 2. Сложете кръстачката върху оста.

Настройка на странична ръкохватка

Image alternative
 1. Разхлабете страничната ръкохватка, като завъртите страничната ръкохватка в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 2. Позиционирайте страничната ръкохватка.
 3. Фиксирайте страничната ръкохватка, като завъртите страничната ръкохватка по посока на часовниковата стрелка.
 4. Уверете се, че страничната ръкохватка е здраво закрепена.

Настройка на дълбокомер (принадлежност)

 1. Въртете с кръстачката, докато боркороната допре основата.
 2. С разстоянието между шейна и дълбокомер настройте желаната дълбочина на пробиване.
 3. Фиксирайте дълбокомера.

Фиксиране на диамантено-пробивна машина за ядково пробиване към стойката за пробиване

Преди пускане в експлоатация трябва да се контролира луфтът между шината и шейната.
Image alternative
 1. Застопорете шейната с блокировката на шейната.
 2. Монтирайте кръстачката върху блокиращия болт и издърпайте навън блокиращия болт.
 3. Закачете интерфейсната платка за куката на стойката за пробиване.
 4. Вмъкнете блокиращия болт и го затегнете здраво с помощта на кръстачката (по посока на часовниковата стрелка).
 5. Закрепете мрежовия кабел в кабеловода на шейната.
 6. Направете връзка с източника на вода.

Отстраняване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване от стойката за пробиване

 1. Застопорете шейната с блокировката на шейната.
 2. Затворете водния клапан на страничната ръкохватка.
 3. Изключете връзката от източника на вода.
 4. Отворете блокиращия болт с помощта на кръстачката (в посока, обратна на часовниковата стрелка).
 5. Издърпайте навън блокиращия болт.
 6. Завъртете уреда от стойката за пробиване.

Регулиране на луфт между релса и шейна

 1. Затегнете здраво на ръка регулиращите винтове с помощта на ключ за винтове с вътрешен шестостен.
  Въртящ момент
 2. Разхлабете отново регулиращите винтове със завъртане 1/4 оборот.
 3. Шейната е настроена правилно, ако остане в позиция без диамантена боркорона, а с диамантена боркорона се придвижва надолу.
Въртящ момент
Въртящ момент на затягане
5 Н⋅м

Регулиране на ъгъла на пробиване на стойката за пробиване с комбинирана основна плоча

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване на пръстите в областта на шарнира !
 • Използвайте защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Поставете регулиращото копче в положение ляво въртене.
 2. Освободете регулиращия лост долу на стойката за пробиване, докато жлебовете изскочат от гнездото.
 3. Поставете колонката в желаната позиция.
 4. Настройте регулиращото копче в положение дясно въртене.
 5. Задействайте регулиращия лост дотогава, докато жлебовете са напълно застопорени и колонката е фиксирана отново.

Свързване на устройство за прахоулавяне

Image alternative
 1. Отворете капака на промивната/смукателната глава.
 2. Поставете смукателния маркуч в смукателната връзка.
 3. Затворете водния клапан на страничната ръкохватка.

Инсталиране на вход за вода

ВНИМАНИЕ
Опасност поради неправилно използване! При неправилно използване маркучът може да бъде повреден.
 • Редовно проверявайте маркучите за наличие на повреди и и се уверете, че максимално допустимото налягане във водопровода не е превишено (виж Технически данни).
 • Внимавайте за това маркучът да не допира въртящи се части.
 • Внимавайте за това маркучът да не се повреди при придвижване на шейната напред.
 • Максимална температура на водата: 40°C.
 • Проверете свързаната водна система за нейната плътност.
За да предотвратите повреди по компонентите, използвайте само прясна вода или вода без замърсяващи частици.
Image alternative
 1. Затворете капака на промивната/смукателната глава.
 2. Свържете регулатора на вода под налягане към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 3. Направете връзка с източника на вода (съединяване на маркучи).

Монтаж на система за водохващане за стойка за пробиване (принадлежност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване трябва да стои под ъгъл 90° спрямо тавана. Уплътнението на системата за водохващане трябва да бъде пригодена към диаметъра на диамантената боркорона.
С използване на системата за водохващане можете целенасочено да отвеждате водата и по този начин да предотвратите замърсяване на околната среда.
Image alternative
 1. Отстранете винта на стойката за пробиване.
 2. Монтирайте държача за водохващане с винта на стойката за пробиване.
 3. Поставете водоуловителя с монтирана уплътнителна шайба за водохващане между двете подвижни рамена на държача.
 4. Затегнете водоуловителя към основата с помощта на двата винта на държача за водохващане.
 5. Към водоуловителя свържете прахосмукачка за мокро изсмукване или поставете съединител за маркуч, през който водата може да се оттича.

Монтаж на система за водохващане за ръчен режим на работа (принадлежност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване трябва да стои под ъгъл 90° спрямо тавана. Уплътнението на системата за водохващане трябва да бъде пригодена към диаметъра на диамантената боркорона.
С използване на системата за водохващане можете целенасочено да отвеждате водата и по този начин да предотвратите замърсяване на околната среда.
 1. Свалете пробивната букса от държача.
 2. Развийте заключващия пръстен от пробивната букса и поставете уплътнението.
  За да се избегне повреда на уплътнението, уплътнението с вдлъбнатините трябва да се постави върху позиционните щифтове.
  При малки боркорони трябва да се постави съответният адаптер за пробивни букси. За да се предотврати заклинване по време на отстраняването, стабилизиращите елементи на адаптера за пробивни букси не трябва да покриват дюзата за изсмукване на вода.
 3. Монтирайте заключващия пръстен и поставете водоуловителя в държача.
 4. Поставете ексцентрика на позиция Image alternative.
 5. Поставете системата за водохващане върху интерфейсната платка на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 6. Поставете ексцентрика на позиция Image alternative.
  • Системата за водохващане е фиксирана за диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 7. Монтирайте боркороната.
 8. Към водоуловителя свържете прахосмукачка за мокро почистване или поставете съединител за маркуч, през който водата може да се оттича.

Експлоатация

Монтаж на диамантена боркорона с патронник BI+

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване при смяната на инструмент! Инструментът се нагрява по време на работа. Той може да има остри ръбове.
 • При подмяната на инструменти винаги носете защитни ръкавици.
Диамантените боркорони трябва да бъдат подменяни, щом мощността на рязане, респ. скоростта на пробиване започнат видимо да намаляват. В общи линии такъв е случаят, когато диамантените сегменти са се износили на определена височина (<2 мм).
Image alternative
 1. При работа със стойка застопорете шейната с блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отворете патронника чрез завъртане по посока на символа Image alternative.
 3. Поставете диамантената боркорона отдолу върху зацепването на патронника на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и я въртете дотогава, докато се застопори.
 4. Затворете патронника чрез завъртане по посока на символа Image alternative.
 5. Проверете стабилното положение на диамантената боркорона в патронника.

Монтаж на диамантена боркорона с алтернативен патронник

 1. Блокирайте вала на уреда с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 2. Затегнете здраво боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.

Демонтаж на диамантена боркорона с патронник BI+

Image alternative
 1. При работа със стойка застопорете шейната с блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отворете патронника чрез завъртане по посока на символа Image alternative.
 3. Издърпайте задвижващата втулка на патронника по посока на стрелката към уреда. По този начин боркороната е деблокирана.
 4. Отстранете диамантената боркорона.

Демонтаж на диамантена боркорона с алтернативен патронник

 1. Блокирайте вала на уреда с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 2. Отстранете боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.

Избор на обороти

Задействайте превключвателя само в покой.
Image alternative
 1. Изберете положението на превключвателя съгласно използвания диаметър на боркороната.
 2. Завъртете превключвателя на предавки до препоръчаното положение, при едновременно ръчно завъртане на боркороната.

Активиране/деактивиране на блокировка за продължителен режим на работа

Никога не използвайте блокировката за продължителен режим на работа в ръчен режим!
 1. Натиснете включвателя/изключвателя и го задръжте в натиснато положение.
 2. Натиснете блокировката за продължителен режим на работа и я задръжте в натиснато положение.
 3. Освободете включвателя/изключвателя.
 4. Освободете блокировката за продължителен режим на работа.
  За да деактивирате отново блокировката за продължителен режим на работа, натискайте включвателя/изключвателя, докато блокировката за продължителен режим на работа се върне обратно в изходно положение.

Експлоатация на ключ с вградена дефектнотокова защита PRCD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар! Ако индикаторът на проводника с диференциална защита не изгасва при натискане на бутона 0 респ. TEST , диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не може да бъде експлоатирана по-нататък!
 • Предайте диамантенао-пробивната машина за ядково пробиване в сервиза на Hilti за ремонт.
 1. Включете мрежовия щепсел на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в заземен контакт.
 2. Натиснете бутона I респ. RESET на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.
 3. Натиснете бутона 0 респ. TEST на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът изгасва.
 4. Натиснете бутона I респ. RESET на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.

Използване на двукомпонентното приспособление за центроване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради погрешно приложение! Възможно е да се освободят части от приспособлението за центроване, ако то не е притиснато към основата.
 • При използване на двукомпонентно приспособление за центроване при празен ход не работете с диамантената машина за ядково пробиване без да имате заземен контакт.
За всеки диаметър на диамантените боркорони е необходимо различно приспособление за центроване.
 1. Поставете приспособлението за центроване отпред в диамантената боркорона.
 2. Началното пробиване се извършва само с леко натискане, докато боркороната се центрира. Едва след това засилете натиска. Направете 3-5 мм дълбок направляващ срез.
 3. Спрете уреда чрез освобождаване на включвателя/изключвателя. Изчакайте до пълното спиране на боркороната.
 4. Отстранете приспособлението за центроване от боркороната.
 5. Позиционирайте боркороната в направляващия срез, натиснете включвателя/изключвателя и продължете с пробиването.

Сухо пробиване с прахосмукачка чрез интегриран мрежов контакт за електроуреди

Използвайте боркорони с прорези само ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в контакта на прахосмукачката.
 4. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 5. Ако е налице свързване: натиснете включвателя Reset или бутона I на защитата PRCD.
 6. Позиционирайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 7. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
  Прахосмукачката стартира със закъснение след електроинструмента. След изключване на електроинструмента прахосмукачката изключва със закъснение.

Сухо пробиване с прахосмукачка без мрежов контакт за електроинструменти

Използвайте боркорони с прорези само ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Поставете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта и включете прахосмукачката.
 4. Включете мрежовия щепсел на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в контакта и натиснете бутона Reset или бутона I на защитата PRCD.
 5. Позиционирайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 6. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 7. Оставете прахосмукачката да работи още няколко секунди след изключване на уреда, за да съберете остатъчните количества материал.

Сухо пробиване без прахоуловител

Ако пробивате сухо без прахоуловител, използвайте боркорони с прорези. Носете подходяща маска с дихателна защита!
Не пробивайте вертикално нагоре, ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете включвателя Reset или бутона I на защитата PRCD.
 4. Позиционирайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 5. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване при ръчен режим на работа без система за водохващане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за хора и материали Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължителното използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за водно изсмукване.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете включвателя Reset или бутона I на защитата PRCD.
 4. Позиционирайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 5. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса. На индикатора на страничната ръкохватка можете да контролирате количеството вода.
 6. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване при ръчен режим на работа със система за водохващане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължително използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро изсмукване.
Преди да отворите водозахранването, изключете ръчно прахосмукачката за мокро изсмукване. Свържете водозахранването, преди да изключете прахосмукачката за мокро изсмукване.
Мрежовият контакт на прахосмукачката за мокро изсмукване не трябва да бъде използван.
 1. Монтирайте системата за водохващане за ръчен режим на работа.
 2. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 3. Ако използвате прахоуловител: Включете прахосмукачка за мокро изсмусване.
 4. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 5. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете бутона Reset или бутона I на защитата PRCD.
 6. Позиционирайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 7. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса. На индикатора на страничната ръкохватка можете да контролирате количеството вода.
 8. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантено-пробивна машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване със стойка за пробиване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
За пробиване вертикално нагоре е предписано изполване на прахосмукачка за мокро изсмукване със система за водохващане!
 1. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса.
 2. Включете уреда с блокировката за продължителен цикъл в продължителен режим на работа.
 3. Отворете блокировката на шейната.
 4. С помощта на кръстачката завъртете диамантено-пробивната боркорона до основата.
 5. Началното пробиване се извършва само с лек натис, докато боркороната се центрира. Едва след това засилете натиска.
 6. Регулирайте притискащата сила съобразно индикатора за пробивна мощност.

Използване на Rota-Rail (завъртаща приставка на колонка)

Rota-Rail позволява бърз и лесен достъп до сондажния отвор или сондажната ядка, без да е необходим частичен или цялостен демонтаж на системата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради погрешно приложение! Стойката за пробиване може да се повреди или счупи.
 • Никога не използвайте Rota-Rail като удължение за колонка.
 1. Застопорете шейната с блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отстранете ограничителния винт от задната част на колонката.
 3. Закрепете Rota-Rail така, че зъбчатите шини да сочат в същата посока.
 4. Затегнете здраво винта на Rota-Rail.
 5. Освободете блокировката на шейната и преминете с шейната върху Rota-Rail.
 6. Развийте закрепващите винтове на Rota- Rail и завъртете уреда с помощта на Rota- Rail наляво или надясно. Така позволявате достъпа до сондажния отвор.
 7. Отстранете сондажната ядка или подменете боркороната.
 8. Завъртете уреда с Rota-Rail обратно в първоначалната позиция и затегнете здраво закрепващите винтове на Rota-Rail. Преминете с уреда отново обратно върху колонката на стойката, за да можете да продължите работа.
 9. След демонтажа на Rota-Rail отново закрепете ограничителния винт за задната част на колонката.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Обслужване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване

 • При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода!
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Редовно почиствайте патронника и затягащите сегменти с кърпа за почистване и ги смазвайте с Hilti спрей.
 • Отстранете наличните замърсяващи частици от патронника.
 • При нужда отстранете филтъра при водния приток на страничната ръкохватка и изплакнете с вода филтърната мрежа в посока срещу потока.
 • Демонтирайте и почистете индикатора за водопропускливост щом се замърси.
 • За почистване на наблюдателното прозорче не използвайте абразиви или остри предмети!

Подмяна на графитни четки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар !
 • Уредът може да се експлоатира, обслужва и поддържа в изправност само от оторизиран и обучен персонал! Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности.
Сервизният индикатор се появява на дисплея, когато графитните четки трябва да бъдат подменени. Подменяйте графитните четки винаги едновременно.
 1. Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване от електрическата мрежа.
 2. Отворете капаците на графитните четки отляво и отдясно на двигателя.
  • Обърнете внимание на това как са монтирани графитните четки и как са разположени кабелите!
 3. Извадете износените графитни четки от диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 4. Поставете новите графитни четки точно по същия начин, по който са били разположени преди това старите графитни четки.
  • При поставянето внимавайте за това да не повредите изолацията на кабел детектора.
 5. Завинтете капаците на графитните четки отляво и отдясно на двигателя.
 6. Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
  След подмяна на графитните четки на дисплея се появява индикацията След подмяна на графитните четки . Времевата лента показва оставащота време до завършване на процеса на сработване.
  Ако не се съблюдава минималното време за сработване от 1 минута, продължителността на използване на графитните четки силно намалява.

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Транспортиране на диамантено-пробивна машина за ядково пробиване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Отделни части могат да се разхлабят и да изпаднат.
 • Не окачвайте на кран диамантено.пробивната машина за ядково пробиване и/или стойката за пробиване.
 • Транспортирайте поотделно диамантено-пробивната машина за ядково пробиване, стойката за пробиване и боркороната.
 • За улеснение по време на превоза поставете ходовия механизъм (принадлежност).
 • Преди съхранение на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване отворете регулатора на вода.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не функционира

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Мултифункционалният дисплей не дава индикация.
Защитата PRCD не е включена.
 • Проверете защитата PRCD за работоспособност и я включете.
Прекъснато електрозахранване.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
 • Проверете щепселните съединения, мрежовия кабел, токопроводимостта и предпазителя за мрежата.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Image alternative
Нужно е сервизиране.
Износени графитни четки.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване функционира

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Блокировка срещу повторно включване
Превключвателят на уреда е настроен на I , докато се е пускало токозахранването.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била претоварена
 • Изключете диамантено-пробивната машина с ядково пробиване и отново я включете.
 • Не претоварвайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване (напр. чрез непрекъснато задействане на плъзгащия съединител).
Максималното време на работа с активирана степен на пробиване на начални отвори е превишено.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Смущение в мрежата – прекъсване на захранването в електрическата мрежа.
 • Проверете дали други потребители не създават смущения в електрическата мрежа или евент. в генератора.
 • Проверете дължината на използвания удължителен кабел.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Двигателят е прегрял. Процесът на охлаждане е завършен.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Image alternative
Свръхтемпература
Двигателят е прегрял. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се намира в режим на охлаждане.
 • Изчакайте няколко минути, докато двигателят изстине, или оставете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване да работи на празен ход, за да ускорите процеса на охлаждане. При достигане на нормалната температура индикаторът изгасва и диамантено-пробивната машина за ядково пробиване преминава към блокировка за повторно включване. Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Image alternative
Оставащо време за работа до подмяна на графитните четки.
Границата на износване на графитните четки е почти достигната. Оставащото време за работа до автоматичното изключване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване възлиза на още няколко часа.
 • При следваща възможност предайте графитните четки за смяна.
Image alternative
Сработване след подмяна на графитните четки.
Графитните четки са били сменени и трябва да сработят.
 • Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
Image alternative
Невъзможно активиране на степента за начално пробиване
Дамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива.
 • Въртете с кръстачката, докато боркороната не допира повече основата.
Двигателят е прегрял. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се намира в режим на охлаждане.
 • Завършете режима на охлаждане.
Image alternative
Ниско напрежение - диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не работи на пълна мощност.
Смущение в мрежата – поява на понижено напрежение в електрическата мрежа.
 • Проверете дали други потребители не създават смущения в електрическата мрежа или евент. в генератора.
 • Проверете дължината на използвания удължителен кабел.
Image alternative
При индикатор за предавка мултифункционалният дисплей показва „0“, а диамантената боркорона не се върти.
Превключвателят на скорости не е застопорен.
 • Задействайте превключвателя на скорости, докато се застопори.
Image alternative
Връзката е била прекъсната
Съществуващата Bluetooth връзка е била прекъсната.
 • Уверете се, че е налице видима връзка между продукта и принадлежностите. Условията на околната среда, като напр. стоманобетонни стени, могат да повлияят на качеството на връзката.
 • Свържете принадлежностите отново към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Image alternative
Bluetooth изкл.
Bluetooth е деактивиран.
 • Активирайте функцията на Bluetooth. Натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Друга диамантено-пробивна машина за ядково пробиване се е свързала автоматично чрез Bluetooth с използваната принадлежност (напр. водопречистваща система).
Няколко диамантено-пробивни машини за ядково пробиване са сдвоени с една и съща принадлежност. Принадлежностите се свързват винаги с диамантено-пробивната машина за ядково пробиване, която позволява най-бързото изграждане на връзка.
 • Изключете Bluetooth от принадлежностите и отново го включете и подновете връзката на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване с принадлежностите.
Диамантената боркорона не се върти.
Диамантената боркорона се е заклещила в основата.
 • Придвижете диамантената машина за ядково пробиване направо.
 • Освобождаване на диамантената боркорона с гаечен ключ: Извадете мрежовия щепсел от контакта. Хванете диамантената боркорона близо до опашката с подходящ гаечен ключ и освободете диамантената боркорона чрез въртене.
 • Стойково пробиване: Завъртете с обръщателната ръчка и опитайте да освободите диамантената боркорона чрез придвижване на шейната нагоре надолу.
Скоростта на пробиване спада.
Достигната максимална дълбочина на пробиване.
 • Отстранете сондажната ядка и използвайте удължител за боркорона.
Сондажната ядка се е заклещила в диамантената боркорона.
 • Отстранете сондажната ядка.
Погрешна спецификация на основата.
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Висок процент на стомана (разпознава се при бистра вода с метални стружки).
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Неизправна диамантена боркорона.
 • Проверете диамантената боркорона за повреди и при нужда я подменете.
Избрана погрешна скорост на хода.
 • Изберете правилната скорост на хода.
Твърде малка сила на натиск.
 • Увеличете силата на натиск.
Твърде ниска мощност на уреда.
 • Изберете следващата по-ниска скорост на хода.
Износена диамантена боркорона.
 • Заточете диамантената боркорона върху заточващата плоча.
Твърде голямо количество водна маса.
 • Намалете количеството водна маса с регулатора на вода.
Твърде малко количество водна маса.
 • Проверете притока на вода до диамантената боркорона, респ. увеличете количеството водна маса с регулатора на вода.
Блокировката на шейната е затворена.
 • Отворете блокировката на шейната.
Прахът възпрепятства скоростта на пробиване.
 • Използвайте подходящ прахоуловител.
Кръстачката се върти без съпротивление.
Счупен срезен щифт.
 • Подновете срезния щифт.
Диамантената боркорона не може да се постави в патронника.
Опашката/патронникът са замърсени или повредени.
 • Почистете опашката, респ. патронника и смажете или подменете същите.
Изтича вода от промивната глава или предавателната кутия.
Твърде високо водно налягане.
 • Намалете водното налягане.
Износен уплътнителен пръстен за вал.
 • Подменете уплътнителния пръстен за вал.
Изтича вода от патронника по време на работа.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са замърсени.
 • Почистете и смажете опашката, респ. патронника.
Уплътнението на патронника или опашката са повредени.
 • Проверете уплътнението и при нужда го подменете.
Няма приток на вода.
Филтърът или индикаторът за водопропускливост са запушени.
 • Отстранете филтъра или индикатора за водопропускливост и ги изплакнете.
Пробивната система има твърде голям луфт.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са неизправни.
 • Проверете опашката и патронника и при нужда ги подменете.
Шейната има твърде голям луфт.
Хлабави винтови съединения на стойката за пробиване.
 • Проверете винтовете на стойката за пробиване за стабилност и при нужда дозатегнете същите.
Стойката за пробиване не е добре закрепена.
 • Закрепете по-добре стойката за пробиване.
Връзката между диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и шейната, респ. дистанционните елементи е свободна.
 • Проверете свързването и евент. закрепете отново диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Дисбаланс в системата (напр. силна вибрация)
Събиране на прах в боркороната.
 • Отстранете праха от боркороната.
 • За предотвратяване на електростатични ефекти използвайте антистатична прахосмукачка.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте отново диамантената боркорона.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Препоръчано предварително обработване като отпадък на шлама от пробиването

Съгласно разпоредбите за опазване на околната среда не се разрешава изхвърлянето на шлам от пробиването във водни басейни или в канализацията без предварителна обработка. Проучете действащите разпоредби в местните административни инстанции.
 1. Съберете шлама от пробиването (напр. с прахосмукачка за мокро изсмукване).
 2. Оставете шлама от пробиването да се утаи и изхвърлете твърдите съставки в депо за строителни отпадъци (коагулиращите средства могат да ускорят процеса на отделяне).
 3. Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, неутрализирайте водата чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.