език

DX 6-GR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Допълнително се използват следните символи:
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Указателни знаци

Върху продукта се използват следните указателни знаци:
Image alternative Внимание! Да се съблюдават указанията.
Image alternative Да се използва защита на главата
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използват антифони

Индикации на дисплея

На дисплея могат да бъдат показани следните индикации:
Image alternative Този символ показва състоянието на зареждане на батерията. Символът за поддръжка се появява, когато батерията е празна.
Image alternative Символът за поддръжка показва, че е настъпил моментът за поддръжка. Той се появява след 5 години, 30000 забивания или когато батерията е празна. Нашата препоръка: Обърнете се към Вашия сервиз на Hilti .
Image alternative Броячът на забивания показва кога ще настъпи следващата услуга на уреда. Освeн това даден период включва 500 забивания. Има общо 5 периода, които включват 2500 забивания.
Image alternative Този символ показва дали Bluetooth е включен. Ако символът не се показва на дисплея, Bluetooth е изключен.

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие ще се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Уред за директен монтаж
  DX 6-GR
  Поколение
  01
  Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност за уреди за директен монтаж с прахово задвижване

 • Не извършвайте никакви манипулации, респ. промени по уреда за директен монтаж.
 • Винаги използвайте напаснати един към друг уреди за директен монтаж, части за оборудване (плоски пластини, болтоводачи, магазинирани устройства, бутала и принадлежности) и консумативи (крепежни елементи и картуши).
 • Проверете уреда за директен монтаж и принадлежностите за наличие на повреди.
 • Подвижните части трябва да работят изправно и не трябва да заклинват. Спазвайте указанията за почистване и смазване в това Ръководство за експлоатация.
 • Всички части трябва да бъдат правилно монтирани за обезпечаване на изправната работа на уреда за директен монтаж. Повредените части трябва да бъдат надлежно ремонтирани или подменени в сервиз на Hilti , ако не е посочено друго в Ръководството за експлоатация.
 • Използвайте само Hilti DX картуши или други подходящи картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност.
 • Използвайте уреда за директен монтаж само за приложения, определени в предвидената употреба.
 • Не забивайте крепежни елементи в неподходящ материал на основата, напр. в твърде тънък, твърде твърд или твърде крехък материал. Забиването в такива материали може да причини счупване, натрошаване или пробиване на крепежните елементи. Примери за неподходящи материали са:
 • заваръчни шевове в стомана, чугун, стъкло, мрамор, пластмаси, бронз, месинг, мед, изолационни материали, кухи тухли, керамични плочки, тънки ламарини (< 4 мм) и газобетон.
 • Спазвайте Hilti 'Наръчник по скрепителна техника' или съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника'. Освен това винаги спазвайте Ръководството за експлоатация на крепежния елемент, който ще монтирате.
Изисквания преди употреба
 • Можете да експлоатирате или поддържате този уред за директен монтаж само ако сте упълномощени за това и сте били инструктирани за възможните опасности.
 • При употреба на уреда носете лични предпазни средства.
 • Носете подходящи защитни очила и защитна каска.
 • Носете защитни ръкавици. Уредът за директен монтаж може да загрява по време на работа.
 • Носете антифони. Запалването на пропелентен заряд може да увреди слуха.
 • Носете неплъзгащи обувки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работния участък предмети, на които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до злополуки.
 • Уверете се, че работната зона е добре осветена и освен това осигурете достатъчна вентилация в затворени помещения.
Безопасен начин на работа
 • Никога на натискайте уреда за директен монтаж в ръката Ви или друга част от тялото! Никога не насочвайте уреда за директен монтаж срещу други хора!
 • Не натискайте с ръка уреда за директен монтаж към магазинирано устройство или болтоводач, бутало или водач на бутало, или прикрепен крепежен елемент. Чрез натискане на уреда за директен монтаж с ръка уредът за директен монтаж може да бъде готов за употреба дори ако не е монтиран болтоводач. По този начин възниква риск от сериозно нараняване за Вас и други хора.
 • Намиращите се наблизо хора трябва да носят антифони, защита за очите и защитна каска.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с уред за директен монтаж. Не използвайте уреда за директен монтаж, ако сте уморени или се намирате под въздействието на наркотици, алкохол или медикаменти. Прекратете работата при болки или неразположение. Един момент на разсеяност при употребата на уреда за монтаж може да причини сериозни наранявания.
 • Избягвайте неблагоприятно положение на тялото. Заемете стабилна стойка и по всяко време пазете равновесие.
 • При задействането на уреда за директен монтаж дръжте ръцете си леко свити, а не изпънати.
 • При работа ограничете достъпа на други лица, особено на деца, до зоната за въздействие.
Грижливо боравене и употреба на уреди за директен монтаж
 • Използвайте уреда за директен монтаж само по предписание и в изправно състояние, а не за цели, за които той не е предназначен.
 • Не използвайте уреда за директен монтаж на места, където има опасност от пожари и експлозия.
 • Преди монтажа на крепежни елементи се уверете, че няма никой зад монтажния елемент в посоката на забиване, в която трябва да бъдат монтирани крепежните елементи. Опасност поради пробиване на крепежни елементи!
 • Внимавайте да не насочвате входното отверстие на уреда срещу самите себе си или срещу други хора.
 • Дръжте уреда за директен монтаж само за предвидените ръкохватки.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • Задействайте спусъка само ако уредът за директен монтаж е притиснат изцяло и вертикално към основата.
 • Преди експлоатация проверете избраната енергийна настройка.
 • Поставете крепежни елементи за тестване върху основата.
 • Винаги поставяйте уреда за директен монтаж върху гладки, равни и свободни повърхности, които се поддържат изцяло от основата.
 • При монтажа винаги дръжте уреда за директен монтаж перпендикулярно на основата. По този начин ще се намали рискът от отклонение на крепежния елемент от материала на основата.
 • Не забивайте крепежни елементи в налични отвори освен ако това не се препоръчва от Hilti (напр. DX-Kwik).
 • Не забивайте вече използвани крепежни елементи - опасност от нараняване! Използвайте нов крепежен елемент.
 • Крепежен елемент, който не се забива достатъчно дълбоко, не трябва да се монтира отново! Крепежният елемент може да се счупи.
 • Спазвайте необходимите разстояния до ръба и разстоянията между крепежни елементи (вижте Раздел Минимални разстояния).
 • Никога не оставяайте зареден уред за директен монтаж без надзор.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуш и крепежни елементи) преди извършване на дейности по почистване, сервизиране и поддръжка, при смяна на болтоводача, при прекъсване на работата, както и за съхранение.
 • Транспортирайте и съхранявайте уреда за директен монтаж в предоставения за целта Hilti куфар.
 • Съхранявайте неизползваните в момента уреди за директен монтаж разредени на сухо, безопасно място, извън обсега на деца.
 • Преди монтажа проверете основата за наличие на електрически кабели, водопроводи и газопроводи.
 • За повече информация изискайте Hilti 'Наръчник по скрепителна техника' или съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника' от Вашия местен Hilti  магазин.
Термични мерки за безопасност
 • Никога не превишавайте препоръчаната в Раздел Технически данни максимална честота на забиване.
 • Ако уредът за директен монтаж е прегрял или лентата за картуши се деформира или стопява, отстранете лентата за картуши и оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
 • Не демонтирайте уреда за директен монтаж, когато е горещ. Оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
Опасност от експлозия при картуши
 • Използвайте само картуши, които са подходящи, респ. са одобрени за уреда за директен монтаж.
 • Отстранете лентата за картуши, когато правите почивка, приключвате работа или транспортирате уреда за директен монтаж.
 • Не се опитвайте със сила да отстранявате крепежни елементи и/или картуши от магазинираната лента или от уреда за директен монтаж.
 • Съхранявайте неизползвани картуши според предписанията за съхранение на картуши за уреди за директен монтаж с прахово задвижване (напр. на сухо място, при температура между 5 °C и 25 °C) и на безопасно място.
 • Не оставяйте неизползвани или частично използвани ленти за картуши да лежат наоколо. Събирайте употребяваните ленти за картуши и съхранявайте лентите за картуши на подходящо и безопасно място.
 • Спазвайте всички указания за безопасност, боравене, съхранение в таблицата с параметри за безопасност на картуши.

Описание

Преглед на продукта (уред за директен монтаж)

Image alternative
 1. Регулиращ пръстен за енергийна настройка
 2. Направляваща втулка
 3. Бутало с рециркулация на отработените газове
 4. Бутало
 5. Бутални пръстени
 6. Деблокиращ бутон «Регулиращ пръстен за енергийна настройка»
 7. Корпус
 8. Слот за зареждане (изхвърляне)
 9. Бутон за управление на дисплея
 10. Кухина за картуши (вмъкване)
 11. Спусък
 12. Вентилационни отвори
 13. Интерфейс за монтаж на принадлежности
 14. Повърхности за хващане

Преглед на продукта (болтоводачи)

Image alternative
 1. Болтоводач
 2. Деблокиране на болтоводач
 3. Буфер
 4. Центрираща втулка

Елементи за управление на уреда за директен монтаж

На уреда за директен монтаж са разположени следните елементите за управление:
Image alternative Деблокиращ бутон «Регулиращ пръстен за енергийни настройки»
Бутонът деблокира «регулиращия пръстен за енергийни настройки» или се използва за демонтаж на буталото с рециркулация на отработените газове.
Image alternative Бутон за деблокиране на болтоводач (A)
Бутонът освобождава болтоводача за смяна на болтоводача или почистване на уреда за директен монтаж.

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява уред за директен монтаж на болтове за забиване пирони, болтове и крепежни елементи в стомана.

Продуктът може да се използва само заедно с оборудването, подходящо за уреда за директен монтаж. Болтоводачите, буталата и крепежните елементи трябва да бъдат напаснати помежду си.
Продуктът може да се използва само с резервни части и принадлежности на Hilti , както и с картуши и крепежни елементи на Hilti или други подходящи картуши и крепежни елементи.

Bluetooth ®

Словната марка Bluetooth ®, както и пиктограмите (лога) са регистрирани търговски марки и са собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяка употреба на тази словна марка/пиктограма от страна на Hilti Акционерно дружество се извършва след представяне на лиценз.
Bluetooth представлява безжичен пренос на данни, който позволява на два продукта с активиран Bluetooth да комуникират помежду си на кратко разстояние.
Този продукт е оборудван с ниско енергиен Bluetooth модул. Модулът позволява комуникация и трансфер на данни с мобилни телефони и Hilti гейтуей. Модулът се използва за проверка на състоянието на продукта и за пренос на настройки и данни и може да изпраща характеристики на данни като местоположение на приемащото крайно устройство, време на работа, общ брой приложения, брой на приложенията през интервала и времеви печат на преноса на данни.
Информация за предлаганите функции ще намерите в съответното Hilti приложение (п-жение).

Пренос на данни чрез Bluetooth

Интервалът за пренос на данни може да варира в зависимост от наличния източник на енергия на продукта. Обхватът може да варира значително в зависимост от външните условия, включително използваното приемащо устройство. В затворени помещения и поради наличието на метални прегради (напр. стени, рафтове, куфари и т.н.) обхватът на Bluetooth може да бъде значително по-малък. В зависимост от околната среда може да са необходими няколко интервала на изпращане, преди продуктът да бъде разпознат.
Ако продуктът не може да бъде разпознат, проверете следното:
Твърде голямо ли е разстоянието до крайното мобилно устройство?
→ Намалете разстоянието между крайното мобилно устройство и продукта.

Инсталиране и настройка на приложението

За да можете да използвате функциите за свързване, най-напред трябва да инсталирате съответното приложение на Hilti .
(1.) Изтеглете приложението от съответния магазин за приложения (Apple App Store, Google Play Store).
Изисква се потребителски акаунт в съответния магазин за приложения.
(2.) Когато стартирате приложението за първи път, влезте с Вашия акаунт или се регистрирайте.
(3.) Дисплеят на Вашето крайно мобилно устройство показва всички следващи стъпки за свързване на продукта към крайното мобилно устройство.
Също така спазвайте всички указания за работа на приложението. По този начин ще имате по-добър поглед върху процеса на свързване и функциите.

Информация за приложението

За да получите повече информация относно приложението, за да изтеглите и стартирате приложението, сканирайте QR кода в куфара.

Изисквания за картуши

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване при неочаквана експлозия! При картуши, които не отговарят на минималните изисквания за безопасност, можe да се образуват отлагания от неизгорял прах. Тези отлагания може да доведат до внезапна експлозия и сериозни наранявания на потребителя и хората наоколо.
 • Използвайте единствено и само картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност на Вашете местни законови правила!
 • Спазвайте интервалите за поддръжка и редовно предавайте уреда за почистване в Hilti-Service !
Използвайте само изброените в тази таблица Hilti DX картуши или други подходящи картуши, които отговарят на минималните изисквания за безопасност:
 • В страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия) важи, че картушите трябва да са CE-съвместими и че трябва да имат CE-маркировка за съответствие.
 • В Обединеното Кралство важи, че картушите трябва да са UKCA-съвместими и че трябва да имат UKCA-маркировка за съответствие.
 • В САЩ важи, че картушите трябва да отговарят на предписанията на ANSI A10.3-2020.
 • В неевропейските страни, членки на Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации C.I.P. важи, че картушите трябва да имат одобрение от C.I.P. за използвания уред за директен монтаж DX.
 • За останалите страни важи, че картушите са преминали теста за откриване на остатъци съгласно EN 16264 и трябва да се приложи съответната декларация от производителя.
Заряди
Обозначение на поръчката
цвят
сила
DX 6 заряд
титаниево сиво
силен
DX 6 заряд
черен
изключително силен

Минимални разстояния и разстояния до ръба

При закрепването трябва да са спазени минимални разстояния. Те могат да се различават едно от друго в зависимост от продукта.
Спазвайте указанията за приложение в Ръководството за експлоатация на използвания монтажен елемент в Hilti Наръчник по скрепителна техника или в съответното местно Hilti 'Техническо ръководство по скрепителна техника'.
Закрепване върху стоманаПри закрепване върху стомана винаги съблюдавайте следните минимални разстояния:
 • Минималното разстояние на ръбовете от ръба на основата до крепежния елемент трябва да възлиза най-малко на 15 мм.
 • Минималното междуосие между два крепежни елемента трябва да възлиза най-малко на 20 мм.
 • Минималната дебелина на основата трябва да възлиза на 6 мм.

Информация относно областите на приложение

За повече информация относно областите на приложение, прегледайте продуктовата страница на Hilti .

Технически данни


DX 6-GR
Тегло
3,42 кг
Дължина (уред за директен монтаж)
491 мм
Препоръчителна максимална честота на забиване
700 Забивания/ч.
Необходима сила на притискане
174 Н … 200 Н
Ход на притискане
19 мм
Температура на околната среда (съхранение и приложение)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц
Максимална излъчена мощност
−27,2 дБм

Информация за шума и вибрациите

Изброените звукови стойности бяха определени при следните рамкови условия:
Рамкови условия за информация за шума
заряд
калибър 6.8/11 черен
настройка за енергия
6
приложение
закрепване на 24‑мм-дърво върху бетон (C40) с X-P47 P8
Информация за шумовите емисии съгласно EN 15895
Ниво на звукова мощност (LWA)
106 ±2 дБ
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
103 ±2 дБ
Емисионно върхово ниво на звуково налягане (LpCpeak)
134 ±2 дБ
Информация за вибрациите съгласно EN 2006/42/EG
Вибрационни емисии
< 2,5 м/с²

Подготовка за работа

Монтаж на уред за директен монтаж

Image alternative
 1. Уверете се, че в уреда за директен монтаж няма лента със заряди.
 2. Подравнете маркерите със стрелки по права линия и поставете буталото с рециркулация на отработените газове в корпуса.
 3. Поставете болтоводача центрично в буталото с рециркулация на отработените газове.
 4. Поставете буталото.
 5. Поставете буфера върху болтоводача.
 6. Поставете болтоводача центрично и не наклонено в буталото с рециркулация на отработените газове.
 7. Завъртете болтоводача по посока на часовниковата стрелка, докато се застопори.
  • Болтоводачът е заключен.

Защита срещу падане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • За Вашия продукт използвайте само препоръчаното Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте като защита срещу падане само Hilti задържащото въже за инструменти #2261971.
  Image alternative
 • Прикрепете задържащото въже за инструменти с примката към продукта, както е показано на снимката. Проверете за надеждното закрепване.
 • Закрепете куката с пружинка към носеща конструкция. Проверете за надеждното закрепване на куката с пружинка.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti задържащото въже за инструменти.

Кука за скеле (принадлежност)

Image alternative
Куката за скеле (принадлежност) на Hilti може да се монтира за временно окачване на парапет или колан за инструменти. При монтажа следвайте Ръководството за монтаж, приложено към принадлежностите.
Копие на Ръководството за монтаж се намира в края на настоящото Ръководство за експлоатация.
Уредът за директен монтаж трябва да бъде обезопасен и с Hilti задържащо въже за инструменти.

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неволно задействане! Зареденият уред за директен монтаж може да бъде приведен в готовност. Неволно задействано забиване може да изложи на опасност Вас и други хора.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи), ако прекъснете работата с уреда.
 • Преди всички дейности по поддръжка, почистване и оборудване се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши и крепежни елементи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради горещи повърхности! По време на работа уредът за директен монтаж може да загрее.
 • Носете защитни ръкавици.
Ако съпротивлението при поставяне на лентата за картуши е необичайно високо, проверете дали лентата за картуши е съвместима с уреда за директен монтаж.
Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
Указания за безопасна употреба
Примерна илюстрация
Описание
Image alternative Не натискайте уреда за директен монтаж към части от тялото!
Чрез притискане към част от тялото (напр. ръка) уредът за директен монтаж може да бъде приведен в състояние на готовност. Това създава опасност от забиване в части от тялото.

Зареждане на лента за картуши

Image alternative
 • Плъзнете лентата за картуши с тесния край напред отдолу в дръжката на уреда за директен монтаж, докато лентата за картуши потъне докрай в уреда за директен монтаж.
  Когато поставяте начупена лента за картуши:
  Издърпайте с ръка изцяло поставената лента за картуши горе от уреда за директен монтаж, докато в отделението за картуши не попадне неизползван картуш.

Зареждане на уред за единично забиване

Image alternative
 • Плъзнете крепежния елемент отпред в болтоводача, докато шайбата отдолу на крепежния елемент се задържи в болтоводача.

Задаване на енергийна настройка

Изберете настройката за енергия съгласно приложението. Винаги започвайте с минималната енергийна настройка, ако няма налични емпирични стойности.
Image alternative
 1. Натиснете и задръжте бутона за деблокиране «Регулиращ пръстен за енергийна настройка».
 2. Завъртете «регулиращия пръстен за енергийна настройка» до желаното ниво на енергия.
  Нива на енергия:
  • 1 = най-ниска енергия
  • 8 = най-висока енергия
 3. Проверете дали закрепването е извършено правилно съгласно Ръководството за експлоатация на крепежния елемент.

Монтиране на крепежни елементи

Image alternative
 1. Позиционирайте уреда за директен монтаж.
 2. Дръжте уреда за директен монтаж по права линия спрямо работната повърхност и го притиснете под прав ъгъл.
 3. Натиснете освобождаващото устройство, за да забиете крепежния елемент.

Разреждане на уред за единично забиване

 1. Издърпайте лентата със заряди горе от уреда за директен монтаж.
 2. Издърпайте крепежния елемент от уреда за директен монтаж.

X-FCM Закрепване на решетъчна скара

Image alternative
 1. Забийте болта с резба върху стоманения трегер.
  Използвайте центриращата втулка, за да гарантирате лесно центриращо закрепване.
 2. Поставете задържащия фланец X-FCM.
 3. Следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж на крепежния елемент.

X-FCP Закрепване на рифелова ламарина

Image alternative
 1. Пробийте или щанцовайте предварително рифеловата ламарина.
  Съблюдавайте необходимите минимални разстояния:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Забийте болта с резба в предварително направения отвор.
 3. Поставете задържащия фланец X-FCP.
 4. Следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж на крепежния елемент.

X-GR Закрепване на решетка

Image alternative
 1. Поставете крепежния елемент за решетъчна скара в болтоводача.
 2. Поставете крепежния елемент за решетъчна скара през решетката в стоманата.
 3. Следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж на крепежния елемент.

Нулиране на индикатор за почистване

Индикаторът за почистване се състои от 5 лентички. Всяка лентичка включва 500 забивания.
Индикаторът за почистване е проектиран да показва правилните интервали за почистване при използване на следните заряди:
 • DX 6 заряд титаниево сиво
 • DX 6 заряд черен
 • Натиснете бутона за управление на дисплея за 10-12 секунди.
  • Индикаторът за почистване е нулиран.

Поведение при неизправности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия! При неправилно боравене със заряди същите може да бъдат запалени.
 • Не се опитвайте със сила да отстраните заряди от уреда за директен монтаж или лентата със заряди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради горещи повърхности! По време на работа уредът за директен монтаж може да загрее.
 • Носете защитни ръкавици.

Уредът е заседнал и не може да се разглоби

ОПАСНОСТ
Риск от нараняване при необезопасен уред за директен монтаж! Ако уредът за директен монтаж блокира при компресиране, уредът може да бъде зареден и необезопасен. Неволното задействане на забиването може да доведе до тежки наранявания.
 • По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора.
 1. Натиснете уреда за директен монтаж за най-малко 10 секунди и отново задействайте уреда.
 2. Свалете уреда за директен монтаж от работната повърхност.
  • Image alternative Внимавайте да не го насочвате срещу самите себе си или срещу други хора!
 3. Опитайте се да издърпате ръчно болтоводача в изходно положение.
  • Image alternative Свалете ръката си от спусъка и не поставяйте ръцете си пред входното отверстие!
 4. Издърпайте лентата за картуши незабавно от уреда за директен монтаж.
  • Image alternative Ако лентата за картуши не може да бъде отстранена:
   • Оставете уреда за директен монтаж да се охлажда на безопасно място под надзор.
   • По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора.
   • Свържете се със сервиз на Hilti .
 5. Извършете сервизиране на уреда.

Картушите не се запалват при уред за директен монтаж над работна температура

По всяко време следете дали уредът за директен монтаж сочи към Вас или други хора!
 1. Натиснете уреда за директен монтаж за най-малко 10 секунди и отново задействайте уреда.
 2. Ако картушите все още не се запалват, изчакайте 10 секунди и вдигнете уреда от работната повърхност.
 3. Издърпайте лентата за картуши незабавно от уреда за директен монтаж.
  • Ако лентата за картуши не може да бъде отстранена:
   • Оставете уреда за директен монтаж да се охлади на безопасно място под надзор.
   • Свържете се със сервиз на Hilti .
 4. Извършете сервизиране на уреда.
 5. Оставете картуша на сигурно място за съхранение.
 6. Изхвърлете незапалимите картуши според предписанията.
  • Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
 7. Оставете уреда за директен монтаж да се охлади и продължете работата с нова лента за картуши.

Картушът не се запалва, ако уредът е с работна темепература

 1. Преустановете веднага работа.
 2. Разредете уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи) и демонтирайте уреда за директен монтаж.
 3. Проверете избора на правилната комбинация от болтоводачи, бутала, крепежни елементи и картуши.
 4. Проверете буфера, буталото и болтоводачите за признаци на износване и при нужда подменете компонентите.
 5. Почистете и смажете уреда за директен монтаж.
  • Ако проблемът остане въпреки прилагането на посочените по-горе мерки, уредът не може да се използва продължително време.
  • Предайте уреда в сервиз на Hilti за проверка и при нужда за ремонт.
  В зависимост от уреда при редовна експлоатация той се замърсява и важни функционални компоненти се износват.
  Извършвайте редовно сервизиране на уреда. При интензивно използване проверявайте буталото и буфера на уреда за директен монтаж веднъж дневно, но най-късно след 2500 до 3000 забивания. Интервалът съответства на редовния цикъл на почистване на уреда за директен монтаж. Циклите на поддръжка и почистване се основават на типичното използване на уреда.
  Броячът на забивания показва броя на извършените забивания след последното нулиране на индикатора за почистване. Една лентичка включва 500 забивания.
  След 30000 забивания предайте уреда в сервиз на Hilti за извършване на поддръжка.

Обслужване и поддръжка

Грижи за уреда за директен монтаж

За почистване използвайте само доставените от Hilti почистващи принадлежности или еквивалентни материали. За почистване в никакъв случай не използвайте пръскачки, сгъстен въздух, почистване под високо налягане, разтворители или вода.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда на уреда за директен монтаж! В уреда за директен монтаж може да заклинят чужди тела и при задействане да повредят уреда.
 • Не допускайте проникване на чужди тела във вътрешността на уреда за директен монтаж.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда за директен монтаж с леко навлажнена кърпа за почистване.

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасни субстанции Замърсяванията по уредите DX съдържат субстанции, които могат да застрашат Вашето здраве.
 • По време на почистването не вдишвайте прах или замърсявания.
 • Не допускайте прах и замърсявания да попаднат в хранителни продукти.
 • Измивайте ръцете си след почистването на уреда за директен монтаж.
 • Почиствайте уреда за директен монтаж и използвайте Hilti спрей според спецификациите в Ръководството за експлоатация. По този начин ще избегнете смущения във функциите.
 1. Проверявайте редовно всички външни части на уреда за директен монтаж за наличие на повреди.
 2. Проверявайте редовно всички елементи за управление за изправно функциониране.
 3. Работете с уреда за директен монтаж само с подходящи заряди и с препоръчаната настройка за енергия.
  • Неправилните заряди или твърде високите настройки за енергия може да доведат до преждевременна повреда на уреда за директен монтаж.

Сервизиране на уреда

Извършете сервизиране на уреда, ако възникнат следните ситуации:
 1. Възникват енергийни колебания (разпознаваеми по неравномерната дълбочина на проникване на крепежния елемент).
 2. Отказ от възпламеняване на заряда (зарядът няма да се запали).
 3. Лекотата на използване осезаемо намалява.
  • Необходимата сила на притискане се увеличава забележимо.
  • Съпротивлението на спусъка се увеличава.
  • «Регулиращият пръстен за енергийна настройка» е труден за регулиране.
  • Лентата със зарядите може да бъде отстранена много трудно.
 4. Броячът на забивания показва, че се налага сервизиране на уреда.

Демонтаж на уред за директен монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неволно задействане! Зареденият уред за директен монтаж може да бъде приведен в готовност. Неволно задействано забиване може да изложи на опасност Вас и други хора.
 • Винаги разреждайте уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи), ако прекъснете работата с уреда.
 • Преди всички дейности по поддръжка, почистване и оборудване се уверете, че в уреда за директен монтаж няма картуши и крепежни елементи.
Image alternative
 1. Натиснете и задръжте бутона за деблокиране на болтоводача.
 2. Завъртете болтоводача до крайна позиция обратно на часовниковата стрелка.
 3. Издърпайте навън болтоводача заедно с буталото.
 4. Издърпайте буталото от болтоводача.
 5. Отделете буфера от болтоводача чрез усукване.
 6. Натиснете и задръжте деблокиращия бутон «Регулиращ пръстен за евергийна настройка».
 7. Завъртете «регулиращия пръстен за енергийна настройка» обратно на часовниковата стрелка до позиция за демонтаж.
 8. Издърпайте буталото с рециркулация на отработените газове от корпуса.

Проверка на бутало и буфер

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Наличието на неизправен буфер, бутало или неизправна опорна плоча увеличава риска от неизправности.
 • Проверете буфера или буталото за признаци на износване и подменете същите при наличие на повреди.
 • Не извършвайте никакви манипулации по буталото.
 • Не се опитвайте сами да ремонтирате неизправно бутало, напр. чрез заточване на върха.
 1. Буталото следва да бъде подменено в следните случаи:
  • Буталото е счупено.
  • Буталото е силно износено (напр. пробив на периферната пръстеновидна кота на върха на буталото над 90°)
  • Буталните пръстени са изскочили или липсват.
  • Буталото е огънато (проверка чрез търкаляне върху гладка повърхност).
 2. Буферът следва да бъде подменен в следните случаи:
  • Металният пръстен на буфера е счупен или се освобождава.
  • Буферът не се задържа повече върху болтоводача.
  • Под металния пръстен се разпознава силно неравномерно износване на гумата.

Почистване и смазване на уреда за директен монтаж

Използвайте само Hilti спрей. Използването на други смазочни материали може да причини неизправности или да повреди уреда за директен монтаж.
Image alternative
 1. Разредете уреда за директен монтаж (картуши и крепежни елементи) и демонтирайте уреда за директен монтаж.
 2. Почистете буталните пръстени с доставената плоска четка, докато буталните пръстени могат да се движат свободно.
 3. Почистете блокировката на болтоводача с плоската четка.
 4. Смажете блокировката на болтоводача и избършете блокировката леко с кърпа.
 5. Почистете буталото с рециркулация на отработените газове отвътре с доставената голяма кръгла четка.
 6. Смажете отвътре блокировката на буталото с рециркулация на отработените газове.
 7. Почистете задния край на буталото с рециркулация на отработените газове и щифтовете с плоската четка.
 8. Смажете щифтовете и след това избършете щифтовете леко с кърпа.
 9. Почистете конусното гнездо за заряди с предоставената конусна четка.
 10. Почистете слота за заряди с предоставения дълбач..

Финална проверка на уреда за директен монтаж

 1. След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали са поставени всички защитни устройства и дали функционират изправно.
 2. Нулирайте индикатора за почистване.

Проблеми с уреда за директен монтаж

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване! Преди да започнете да отстранявате неизправностите, се уверете, че в уреда за директен монтаж няма заряди. Ако зарядите не могат да бъдат извадени, свържете се със сервиз на Hilti
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Необходимата сила на притискане се увеличава
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Предайте уреда за ремонт.
 • Почистете гнездото за заряди.
 • Поставете нова лента със заряди.
Съпротивлението на спусъка се увеличава
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
«Регулиращият пръстен за енергийна настройка» е труден за регулиране
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Предайте уреда за ремонт.
 • Почистете гнездото за заряди.
 • Поставете нова лента със заряди.
Image alternative
Елементът не е забит достатъчно дълбоко
Твърде дълъг елемент.
 • Използвайте по-къс елемент.
Некачествен заряд.
 • Издърпайте лентата със зарядите с един заряд напред.
Твърде малко енергия за настройване
 • Увеличете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
 • Използвайте изключително силен заряд.
Image alternative
Буталото заклинва в рециркулацията на отработените газове
Повредено бутало.
 • Сменете буталото.
Износване на буфера във вътрешността на буталото с рециркулация на отработените газове.
 • Проверете буталото и буфера, при нужда ги сменете.
 • Обърнете се към Hilti сервиз, ако проблемът все още е налице.
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Предайте уреда за ремонт.
 • Почистете гнездото за заряди.
 • Поставете нова лента със заряди.
Image alternative
Буталото с рециркулация на отработените газове е заклинило. Уредът за директен монтаж не може да се задвижи.
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Предайте уреда за ремонт.
 • Почистете гнездото за заряди.
 • Поставете нова лента със заряди.
Блокиране поради замърсяване или бетонни стружки.
 • Ако грешката не е отстранена, свържете се със сервиз на Hilti .
Image alternative
Буталото заклинва в болтоводача
Буталото и/или буферът са повредени.
 • Отвинтете магазинираното устройство, проверете буталото и буфера и при нужда ги сменете.
Твърде много енергия за настройване
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
Буталото се огъва чрез забиване без закрепващ елемент
 • Избягвайте празните изстрели.
 • Проверете буталото за праволинейност и при нужда го подменете.
Уредът за директен монтаж не може да се задейства
Уредът за директен монтаж не е бил притиснат докрай.
 • Притиснете уреда за директен монтаж докрай.
Погрешно положение на буталото (при задействане буталото не е в изходна позиция)
Болтоводачът не застопорен правилно.
Отскачане на буталото поради твърде висока енергийна настройка.
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».

Проблеми с крепежни елементи върху стомана

Смущение
Възможна причина
Решение
Елементът не прониква достатъчно дълбоко в основата
Твърде малко енергия за настройване
 • Увеличете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
 • Използвайте изключително силен заряд.
Премината е границата на приложение (прекалено твърда основа).
 • Използвайте по-силна система, като напр. DX 76 (PTR) със свързани подходящи крепежни елементи.
Отскачане на буталото поради твърде висока енергийна настройка.
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
Image alternative
Елементът не се задържа в основата
Тънка стоманена основа (4‑5 мм)
 • Използвайте друга настройка на мощността или друг заряд.
Image alternative
Различни дълбочини на забиване
Неправилно положение на буталото
 • Отстранете лентата със зарядите и предайте уреда за ремонт.
 • Проверете буталото и буфера, при нужда ги подменете.
Уредът за директен монтаж е силно замърсен.
 • Почистете уреда за директен монтаж.
 • При нужда предайте уреда в сервиз на Hilti за проверка.
Отскачане на буталото поради твърде висока енергийна настройка.
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
Image alternative
Счупване на елемента
Твърде малко енергия за настройване
 • Увеличете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
 • Използвайте изключително силен заряд.
Премината е границата на приложение (прекалено твърда основа).
 • Използвайте по-силна система, като напр. DX 76 (PTR) със свързани подходящи крепежни елементи.
Твърде много енергия за настройване.
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
Елементът е забит твърде дълбоко
Твърде много енергия за настройване.
 • Намалете енергийната настройка на «регулиращия пръстен за енергийна настройка».
 • Използвайте по-слаби заряди.

Проблеми със зарядите

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Лентата със заряди не може да бъде придвижена
Повредена лента със заряди.
 • Сменете лентата със заряди.
Уредът за директен монтаж е силно замърсен.
 • Почистете уреда за директен монтаж.
 • При нужда предайте уреда в сервиз на Hilti за проверка.
Уредът за директен монтаж е повреден.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Използвана грешна лента със заряди
 • Използвайте само лента със заряди, предвидена за уреда за директен монтаж.
Image alternative
Лентата със заряди се отстранява трудно.
Уредът за директен монтаж е прегрял.
 • Оставете уреда за директен монтаж да се охлади под постоянен надзор.
 • След това внимателно отстранете лентата със зарядите от уреда за директен монтаж.
Разпределение на изгорели остатъци.
 • Предайте уреда за ремонт.
 • Почистете гнездото за заряди.
 • Поставете нова лента със заряди.
Image alternative
Зарядът не може да се възпламени
Некачествен заряд.
 • Издърпайте лентата със зарядите с един заряд напред.
Уредът за директен монтаж е замърсен.
 • Предайте уреда за ремонт.
Image alternative
Лентата със заряди се разтопява
При поставянето уредът за директен монтаж е притискан твърде дълго.
 • Отстранете лентата със зарядите и я подменете с нова лента със заряди.
 • Не натискайте твърде дълго, преди уредът за директен монтаж да се задейства.
Твърде висока честота на забиване (уредът за директен монтаж е твърде горещ).
 • Преустановете веднага работа.
 • Отстранете лентата със зарядите и оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
 • Никога не превишавайте препоръчаната максимална честота на забиване (виж Раздел Технически данни).
Image alternative
Зарядът се освобождава от лентата със заряди
Твърде висока честота на забиване (уредът за директен монтаж е твърде горещ).
 • Преустановете веднага работа.
 • Отстранете лентата със зарядите и оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
 • Никога не превишавайте препоръчаната максимална честота на забиване (виж Раздел Технически данни).

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Потвърждение на теста за C.I.P.

За страните-членки на Рамковата програма за конкурентноспособност и иновации (C.I.P.), които са извън юрисдикцията на ЕС и на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), важи следното: Уредът Hilti DX 6 е конструкционно одобрен и типово проверен. Въз основа на това върху уреда е поставен знак за разрешение за експлоатация на PTB с квадратна форма и е вписан номер на разрешението S 1035. По този начин Hilti гарантира съответствието с разрешения конструктивен тип.

Допълнителна информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай .
Тайван RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Тайван.
Русия RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Русия.