език

TE 6-CL

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударно-пробивна машина
  TE 6-CL
  Поколение
  02
  Сериен №

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с чукове

Указания за безопасност за всички дейности
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да доведе до наранявания.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Застопорете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите неподвижно детайла. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
 • Уверете се, че инструментите притежават подходяща система за захващане към уреда и че са фиксирани надеждно в патронника.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел, при нужда освободете фиксатора на ключа за управление. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на напрежението.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник на електроинструмента, той трябва да се подмени със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа мрежовият или удължителният кабел се повреди, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При често обработване на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Прахът по повърхността на уреда, най-вече от проводящи материали, или влагата могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Работно място
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Възможно е да се отделят и/или да паднат отломки и да наранят намиращи се в близост хора.
Персонална безопасност
 • Носете защитни ръкавици. По време на експлоатация ударно-пробивната машина може да загрее. При подмяна на инструмент контактът с инструмента може да причини наранявания, като порязвания и изгаряния.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник с прахозащитна капачка
 2. Дълбокомеp
 3. Превключвател за избор на функции
 4. Ключ за управление
 5. Ръкохватка
 6. Превключвател за дясно/ляво въртене
 7. Странична ръкохватка

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа ударно-пробивна машина. Тя е предназначена за извършване на пробивни работи в бетон, зидария, гипсокартон, дърво, пластмаси и метал. Ударно-пробивната машина може да бъде използвана допълнително за леки къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.

 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Обем на доставката

ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, дълбокомер, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Ударно-пробивна машина

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номиналното напрежение, номиналния ток, честотата и номиналната консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE-6-CL
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
3,2 кг
Ø Ударно свредло
5 мм … 28 мм
Ø Свредло за дърво
3 мм … 20 мм
Ø Свредло за метал
≤ 13 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Ниво на звукова мощност (LWA)
98,5 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (L pA)
87,5 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациите
Емисионна стойност на вибрациите при къртене (ah, Cheq)
13,0 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите при ударно пробиване в бетон (ah, HD)
15,3 м/с²
Отклонение от посочените стойности на вибрация (K)
1,5 м/с²

Използване на удължителен кабел

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменете повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтаж на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху ударно-пробивната машина.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте за това обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на уреда.
Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете държача (обтягащата лента) отпред през патронника до предвидения за целта жлеб.
 3. Позиционирайте страничната ръкохватка в желаното положение.
 4. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Монтаж на дълбокомер

Image alternative
 1. Натиснете и задръжте деблокиращия бутон на страничната ръкохватка.
 2. Прокарайте дълбокомера отпред в предвидения за целта отвор на страничната ръкохватка. Настройте дълбокомера на желаната дълбочина на пробиване.
 3. Освободете деблокиращия бутон.
  • Дълбокомерът е заключен.

Поставяне на сменяем инструмент

Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по уреда.
Image alternative
 1. Поставете сменяемия инструмент в патронника и го завъртете с минимална сила на натиск, докато се застопори с ясно щракване.
 2. След като поставите инструмента, дръпнете същия, за да проверите безопасното му застопоряване.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, изключете незабавно уреда и кабела от мрежата. Не допирайте неизправното място!
 • Проверявайте редовно всички съединителни проводници. Подменете дефектните удължителни кабели. Предайте повредените мрежови кабели на оторизиран специалист за подмяна.
Принципно се препоръчва употребата на дефектнотокова защита (RCD) с максимален ток на изключване 30 mA.

Дясно/ляво въртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно или ляво въртене.

Безударно пробиване

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Безударно пробиване" Image alternative.

Ударно пробиване (пробиване с удар)

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" Image alternative.

Позициониране на секач

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
  • Къртачът може да бъде позициониран в 18 различни позиции (на стъпки през 20°). По този начин може с плоски и фасонни секачи в да се работи винаги в съответната оптимална работна позиция.

Къртене

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в позиция "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Къртене" Image alternative, докато се застопори.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене" Image alternative.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При експлоатация инструментът се нагорещява.
 • При смяна на инсктрументи носете защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Издърпайте заключването на инструмента назад в крайна позиция.
 2. Извадете сменяемия инструмент.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Подмяна на прахозащитна капачка

Image alternative
 1. Издърпайте патронника назад и свалете прахозащитната капачка.
 2. Почистете патронника.
 3. Поставете новата прахозащитна капачка върху патронника.

Смяна на патронника

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Опасност от възпрепятстване на потребителя поради монтиран, но неизползван дълбокомер.
 • Отстранете дълбокомера от уреда.
При подмяна на инструмента с превключвателя за избор на функции изберете положение "Къртене" Image alternative.
Image alternative
 1. Издърпайте нагоре маншета на патронника.
 2. Издърпайте патронника от държача.
 3. Издърпайте нагоре маншета на почистения / новия патронник.
 4. Поставете патронника върху държача.
 5. Завъртете патронника за кратко, докато същият се застопори.

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Прекъснато електрозахранване.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Няма удар.
Уредът е прекалено студен.
 • Поставете ударно-пробивната машина на пода и я оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Превключвателят за избор на функции е в положение "Безударно пробиване" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" (пробиване с удар) Image alternative.
Ударно-пробивната машина не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел има твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно напречно сечение.
Ключът за управление не е натиснат докрай.
 • Натиснете ключа за управление докрай до ограничителя.
Свредлото не се върти.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен или е в положение "Къртене" Image alternative или "Позициониране на секача" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Безударно пробиване" Image alternative или "Пробиване с удар" Image alternative.
Свредлото не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте заключването на инструмента назад до крайна позиция и извадете инструмента.
Свредлото не пробива.
Уредът е включен в положение въртене наляво.
 • Превключете уреда в положение въртене надясно.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
С настоящото удостоверяваме, че този продукт е "съвместим с RoHS".

TE 6-CL

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударно-пробивна машина
  TE 6-CL
  Поколение
  02
  Сериен №

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с чукове

Указания за безопасност за всички дейности
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да доведе до наранявания.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Застопорете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите неподвижно детайла. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
 • Уверете се, че инструментите притежават подходяща система за захващане към уреда и че са фиксирани надеждно в патронника.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел, при нужда освободете фиксатора на ключа за управление. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на напрежението.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник на електроинструмента, той трябва да се подмени със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа мрежовият или удължителният кабел се повреди, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При често обработване на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Прахът по повърхността на уреда, най-вече от проводящи материали, или влагата могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Работно място
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Възможно е да се отделят и/или да паднат отломки и да наранят намиращи се в близост хора.
Персонална безопасност
 • Носете защитни ръкавици. По време на експлоатация ударно-пробивната машина може да загрее. При подмяна на инструмент контактът с инструмента може да причини наранявания, като порязвания и изгаряния.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник с прахозащитна капачка
 2. Дълбокомеp
 3. Превключвател за избор на функции
 4. Ключ за управление
 5. Ръкохватка
 6. Превключвател за дясно/ляво въртене
 7. Странична ръкохватка

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа ударно-пробивна машина. Тя е предназначена за извършване на пробивни работи в бетон, зидария, гипсокартон, дърво, пластмаси и метал. Ударно-пробивната машина може да бъде използвана допълнително за леки къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.
 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Обем на доставката

ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, дълбокомер, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Технически данни

Моля, потърсете на специфичната за Вашата страна типова табелка номиналното напрежение, номиналния ток, честотата и/или номиналната консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE-6-CL
Тегло
3,5 кг
(7,7 фунт)
Ø Ударно свредло
1/4 дюйм … 1 1/8 дюйм
Ø Ударно свредло
5 мм … 28 мм
Ø Свредло за дърво
3/16 дюйм … 3/4 дюйм
Ø Свредло за дърво
3 мм … 20 мм
Ø Свредло за метал
≤ 13 дюйм
Ø Свредло за метал
≤ 13 мм

Използване на удължителен кабел

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменете повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтаж на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху ударно-пробивната машина.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте за това обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на уреда.
Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете държача (обтягащата лента) отпред през патронника до предвидения за целта жлеб.
 3. Позиционирайте страничната ръкохватка в желаното положение.
 4. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Монтаж на дълбокомер

Image alternative
 1. Натиснете и задръжте деблокиращия бутон на страничната ръкохватка.
 2. Прокарайте дълбокомера отпред в предвидения за целта отвор на страничната ръкохватка. Настройте дълбокомера на желаната дълбочина на пробиване.
 3. Освободете деблокиращия бутон.
  • Дълбокомерът е заключен.

Поставяне на сменяем инструмент

Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по уреда.
Image alternative
 1. Поставете сменяемия инструмент в патронника и го завъртете с минимална сила на натиск, докато се застопори с ясно щракване.
 2. След като поставите инструмента, дръпнете същия, за да проверите безопасното му застопоряване.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, изключете незабавно уреда и кабела от мрежата. Не допирайте неизправното място!
 • Проверявайте редовно всички съединителни проводници. Подменете дефектните удължителни кабели. Предайте повредените мрежови кабели на оторизиран специалист за подмяна.
Принципно се препоръчва употребата на дефектнотокова защита (RCD) с максимален ток на изключване 30 mA.

Дясно/ляво въртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно или ляво въртене.

Безударно пробиване

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Безударно пробиване" Image alternative.

Ударно пробиване (пробиване с удар)

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" Image alternative.

Позициониране на секач

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
  • Къртачът може да бъде позициониран в 18 различни позиции (на стъпки през 20°). По този начин може с плоски и фасонни секачи в да се работи винаги в съответната оптимална работна позиция.

Къртене

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в позиция "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Къртене" Image alternative, докато се застопори.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене" Image alternative.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При експлоатация инструментът се нагорещява.
 • При смяна на инсктрументи носете защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Издърпайте заключването на инструмента назад в крайна позиция.
 2. Извадете сменяемия инструмент.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Подмяна на прахозащитна капачка

Image alternative
 1. Издърпайте патронника назад и свалете прахозащитната капачка.
 2. Почистете патронника.
 3. Поставете новата прахозащитна капачка върху патронника.

Смяна на патронника

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Опасност от възпрепятстване на потребителя поради монтиран, но неизползван дълбокомер.
 • Отстранете дълбокомера от уреда.
При подмяна на инструмента с превключвателя за избор на функции изберете положение "Къртене" Image alternative.
Image alternative
 1. Издърпайте нагоре маншета на патронника.
 2. Издърпайте патронника от държача.
 3. Издърпайте нагоре маншета на почистения / новия патронник.
 4. Поставете патронника върху държача.
 5. Завъртете патронника за кратко, докато същият се застопори.

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Прекъснато електрозахранване.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Няма удар.
Уредът е прекалено студен.
 • Поставете ударно-пробивната машина на пода и я оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Превключвателят за избор на функции е в положение "Безударно пробиване" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" (пробиване с удар) Image alternative.
Ударно-пробивната машина не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел има твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно напречно сечение.
Ключът за управление не е натиснат докрай.
 • Натиснете ключа за управление докрай до ограничителя.
Свредлото не се върти.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен или е в положение "Къртене" Image alternative или "Позициониране на секача" Image alternative.
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Безударно пробиване" Image alternative или "Пробиване с удар" Image alternative.
Свредлото не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте заключването на инструмента назад до крайна позиция и извадете инструмента.
Свредлото не пробива.
Уредът е включен в положение въртене наляво.
 • Превключете уреда в положение въртене надясно.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти и е сертифициран от посочения тук сертифициращ орган.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

FCC / IC Декларация

Този уред съответства на част 15 от FCC-Директиви и RSS-210 на IC. При експлоатацията следва да бъдат спазени следните две условия:
 1. Този уред не трябва да причинява вредни смущения.
 2. Този уред трябва да приема получени смущения, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани действия.