език

BX-S
BX‑SH B3

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

За ръководството за експлоатация

 • Предупреждение! Преди да включите продукта, се уверете, че приложеното към продукта ръководство за експлоатация, включително инструкциите, указанията за безопасност и предупредителните указания, фигури и спецификации, са прочетени и разбрани. Запознайте се с всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания, фигури, спецификации, както и съставни части и функции. При неспазване има опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте ръководството за експлоатация, включително всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания за последващо използване.
 • Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
 • Приложеното ръководство за експлоатация отговаря на актуалното състояние на техниката момента на отпечатване. Винаги ще намерите актуалната версия онлайн на продуктовата страница на Hilti. Последвайте за тази цел връзката или QR кода в настоящото ръководство за експлоатация, обозначен със символа Image alternative.
 • Предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.

Върху продукта

Информация за лазера
Image alternative Клас лазер 1, базиран на стандарт IEC/EN 60825-1:2014 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Лазер
  Държач
  BX-S
  BX-SH B3
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Този продукт може да породи сериозен риск, ако с него се борави неправилно. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини повреди по продукта и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или неосветените работни зони може да доведат до злополуки.
 • Не работете с продукта във взривоопасна среда или на места, където има запалими течности, газове или прахове.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с продукта.
 • Използвайте продукта само в рамките на дефинираните граници на приложение.
 • Съблюдавайте специфичните за страната Ви разпоредби за предотвратяване на злополуки.
Електрическа безопасност
 • Предпазвайте продукта от дъжд или влага. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Избършете продукта на сухо, преди да го приберете в транспортния контейнер.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на продукта може да причини сериозни наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки един момент поддържайте равновесие.
 • Носете лични предпазни средства. Носенето на лични предпазни средства намалява риска от наранявания.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Избягвайте неволно пускане в експлоатация. Уверете се, че продуктът е изключен, преди да поставяте батерии, да вземате или да носите продукта.
 • Използвайте продукта и принадлежностите съгласно инструкциите и както е описано за този специален тип уреди. Освен това се съобразявайте с работните условия и планираните дейности. Използването на продукти за приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност дори и ако познавате продукта отлично и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
 • Продуктът не трябва да се експлоатира, ако наблизо има медицински уреди.
Използване и обслужване на продукта
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Съхранявайте неизползвани в момента продукти извън обсега на деца. Не допускайте продукта да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. Продуктът става опасен, ако бъде използван от неопитни хора.
 • Отнасяйте се към продукта грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функционирането на продукта. Преди експлоатация на продукта предайте повредените части за ремонт. Много от злополуките се дължат на лошо поддържани продукти.
 • При никакви обстоятелства продуктът не може да бъде модифициран или манипулиран. Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на продукта.
 • Преди важни измервания, както и след падане или други механични въздействия, трябва да проверите точността на продукта.
 • По принцип резултатите от измерването може да се влияят от определени условия на околната среда. Това включва напр. близостта на уреди, които генерират силни магнитни или електромагнитни полета, вибрации и промени в температурата.
 • Бързо променящите се условия на измерване може да изопачат резултатите от измерването.
 • Когато продуктът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира. Големите разлики в топлината може да доведат до неправилни операции и неверни резултати от измерването.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че принадлежностите са здраво закрепени.
 • Въпреки че продуктът е предназначен за тежка работа в строителството, подобно на други оптични и електрически продукти (бинокли, очила, фотоапарати), трябва да се отнасяте към него внимателно.
 • Поддържайте зададените работни температури и температури на съхранение.

Допълнителни указания за безопасност

 • При неправилно отваряне на продукта може да се генерира лазерно лъчение, което надвишава клас 1. Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
 • Не насочвайте продукта към слънцето или други силни светлинни източници.
 • Не насочвайте лазера към други хора или към гола кожа от близко разстояние.
 • Изключете продукта, когато не го използвате.
 • Не използвайте продукта на силно осветени места. Лазерният лъч трябва да остане видим. Ако е необходимо, потъмнете или засенчете работната зона.
 • След падане на продукта или други механични въздействия трябва да проверите точността на продукта.
 • Поддържайте чист изходния прозорец на лазера, за да избегнете неправилни измервания.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че продуктът отговаря на строгите изисквания на съответните разпоредби, Hilti не може да изключи вероятността, продуктът да бъде смущаван от силно излъчване, което може да доведе до погрешно функциониране. В този случай и при други фактори на несигурност трябва да се извършват контролни измервания. Също така Hilti не може да гарантира, че няма да бъдат смущавани други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).

Внимателно боравене и използване на батерии

 • Извадете батериите от продукта, ако не го използвате продължително време. При по-продължително съхранение батериите може да корозират и да се саморазредят.
 • Уверете се, че батериите няма да попаднат в ръцете на деца.
 • Не смесвайте нови и стари батерии. Винаги подменяйте всички батерии едновременно. Не използвайте батерии от различни производители или с различни типове означения.
 • Не поставяйте повредени батерии.
 • Използвайте само типа батерия, предназначена за този продукт. Използването на различни батерии може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • При смяната на батерии внимавайте за правилната полярност. Има опасност от експлозия.
 • Не прегрявайте батериите и ги дръжте далече от огън. Батериите може да експлодират и е възможно да се отделят токсични вещества.
 • Не зареждайте батериите.
 • Не споявайте батериите в продукта.
 • Не разреждайте батериите чрез късо съединение. Батериите може да изтекат, да експлодират, да изгорят и да наранят хора.
 • Не повреждайте батериите и не разглобявайте батериите. Батериите може да изтекат, да експлодират, да изгорят и да наранят хора.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Изходен прозорец на лазера
 2. Регулиращ пръстен
 3. Бутон Вкл. / Изкл.
 4. Бутон за деблокиране
 5. Закрепващ винт
 6. Държач

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява лазер. Той е предназначен само за използване с акумулаторния уред за директен монтаж BX 3 . Ако лазерът е монтиран на съответния държач BX‑SH B3 (01) и е настроен на определено разстояние, лазерът позволява бързо определяне на точната позиция, в която следва да се постави следващият крепежен елемент.

Продуктът е предназначен за експлоатация в закрити помещения.

Обем на доставката

лазер, 3x AA батерии (не на всички пазари), Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Индикатор "Ниво на зареждане на батерията ниско"

Ако нивото на зареждане на батерията падне под 10%, лазерният диод мига по определен модел:
Време на възникване
Светлинен сигнал
При включване
5× мигане
При експлоатация
5× мигане (на всеки 5 минути)

Технически данни

Проектирани радиуси
300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм
(11,81 дюйм, 15,75 дюйм, 19,69 дюйм, 23,62 дюйм, 31,50 дюйм)
Точност (ако уредът за директен монтаж не е притискнат)
-15% ... +5%
Лазер клас
1
Автоматично изключване
≈ 6 мин
Продължителност на работа
при +20 °C (+68 °F): 15 h (типично)
Електрозахранване
3× AA‑батерия (1,5 V)
Диапазон на напрежение
2,7 В … 5 В
Максимална средна изходна мощност (p)
≤ 600 мВт
Тегло с включени батерии
266 г
(9,38 oz)
Тегло с държач и включени батерии
354 г
(12,49 oz)
Размери на лазера (дължина × ширина × височина)
103,6 мм × 70,1 мм × 76,4 мм
(4,079 дюйм × 2,760 дюйм × 3,008 дюйм)
Размери на държача (дължина × ширина × височина)
85,4 мм × 100,7 мм × 137,3 мм
(3,362 дюйм × 3,965 дюйм × 5,406 дюйм)
Максимална влажност на въздуха без конденз
85%
Околна температура при експлоатация
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Температура на съхранение
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Първо въвеждане в експлоатация

Устройството BX-S се доставя с вече поставени батерии (не на всички пазари). За да работите, най-напред трябва да отстраните изолационното фолио, което предпазва батериите от преждевременно разреждане.
 1. Отворете капака за отделението за батерии.
 2. Отстранете изолационното фолио.
 3. пълво поставете капака с планките върху отделението за батерии и го затворете. Капакът се застопорява с ясно щракване.

Смяна на батерии

Image alternative
 1. Отворете капака за отделението за батерии.
 2. Поставете три AA-батерии в отделението за батерии.
  • Внимавайте за правилната полярност.
 3. Първо поставете капака с планките върху отделението за батерията и го затворете. Капакът се застопорява с ясно щракване.

Монтиране на държач

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Риск от нараняване поради заклещване при монтажа на държача!
 • При монтажа на държача използвайте подходяща защита за ръцете.
Image alternative
 1. Отворете закрепващия винт.
 2. Поставете държача около уреда за директен монтаж.
 3. Затегнете здраво закрепващия винт.
 4. Проверете правилния монтаж.
  • Прорезите в държача трябва да съвпадат точно с вентилационните отвори на уреда за монтаж.

Монтаж / демонтаж на лазера

Image alternative
 1. Монтирайте държача.
 2. Поставете лазера с предния фиксираща планка върху държача.
 3. След това натиснете лазера със задната фиксираща планка върху държача, докато се застопори с ясно щракване.
 4. Проверете дали двете фиксиращи планки на лазера са здраво застопорени за държача.
 5. За демонтаж натиснете бутона за освобождаване на лазера и го извадете от държача.

Използване на лазер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване от лазерно лъчение! Излизащото лазерно лъчение може да избяга по неконтролиран начин.
 • Не използвайте продукта, ако обективът или изходният прозорец на лазера са счупени, или ако лазерът изглежда необичайно (твърде ярки или твърде тъмни участъци, прекъсната лазерна дъга и т.н.).
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност поради неправилно използване! Изопачените резултати от измерването могат да доведат до неправилно забиване на крепежните елементи.
 • Продуктът е помощно стредство и не замества измервателния инструмент. Той е подходящ само за приблизително измерване и не може да предостави точни измерени стойности. При експлоатацията обърнете внимание на възникващия толеранс за измерване.
 • Използвайте лазера BX‑S само с помощта на съответния държач BX‑SH B3 на Hilti уред за директен монтаж от продуктовата гама BX 3.
 • Уредът за директен монтаж може да се използва само с опорното краче на магазинното устройство и трябва да бъде поставен точно под прав ъгъл.
 • Използвайте лазера само върху възможно най-плоски повърхности.
Image alternative
 1. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да включите лазера.
  Лазерът се изключва автоматично, ако в рамките на 6 минути не се монтира крепежен елемент.
 2. Настройте желаното разстояние на контролния диск.
 3. Монтирайте крепежен елемент (виж ръководството за уреда за директен монтаж).
 4. Поставете уреда за директен монтаж на следващия крепежен елемент върху повърхността, така че лазерната дъга да лежи точно в средата на предварително монтирания крепежен елемент.
  Правилният радиус се индикира само ако уредът за директен монтаж не е притиснат.
 5. Монтирайте следващия крепежен елемент.
 6. Повтаряйте стъпките от 3 до 5, докато вече не искате да монтирате други крепежни елементи.
 7. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да изключите лазера.

Обслужване и поддръжка

Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Издухайте праха от изходния прозорец на лазера. Не допирайте с пръсти изходния прозорец на лазера.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Проверка на точността

 1. Върху равна повърхност маркирайте една точка (кръстче).
 2. Монтирайте лазера правилно върху уреда за директен монтаж.
 3. Поставете уреда за директен монтаж с цевта в центъра на маркираното кръстче.
 4. Включете лазера и го настройте на 300 мм.
 5. Направете още три маркировки върху проектирания лазерен кръг отдясно, отляво и над маркировка изход.
 6. Изключете лазера и оставете уреда за директен монтаж настрани.
 7. Сега измерете разстоянията между маркировка изход и трите нови маркировки.
  • Отклонението на всяка точка не трябва да е повече от -15% до + 5% от 300 мм.
  • Ако отклонението е по-голямо, обърнете се към сервиз на Hilti .
 8. Повторете стъпките от 4 до 7 за всички останали радиуси (400 мм, 500 мм, 600 мм и 800 мм).

Транспортиране и съхранение

Транспортиране
 • Преди всяка употреба, както преди и след продължително транспортиране проверявайте продукта за наличие на повреди.
Съхранение
 • Съхранявайте продукта и батериите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Никога на съхранявайте продукта на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и батериите извън обсега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба, както преди и след продължително транспортиране проверявайте продукта за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Лазерът не функционира.
Батериите са празни.
Батериите не са поставени правилно.
Изолационното фолио не е отстранено преди първата упореба.
Температурата е извън допустимия обхват.
 • Настройте продукта бавно в допустимия диапазон на експлоатационната температура.
Бутон Вкл./Изкл. или лазерът са неизправни.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti .
Грешни резултати от измерването
Замърсявания или чужди тела между държач и уред за директен монтаж или между държач и лазер
 • Почистете уреда за директен монтаж, държача и лазерното гнездо.
Държачът е монтиран неправилно върху уреда за директен монтаж или лазерът е монтиран неправилно върху държача
 • Демонтирайте държача и лазера и монтирайте двата продукта правилно.
Лазерният диод е неизправен или е променен с удар
 • Обърнете се към сервиз на Hilti .
Уредът за директен монтаж не е поставен под прав ъгъл спрямо повърхността.
 • Поставете уреда за директен монтаж точно под прав ъгъл спрямо повърхността. Използвайте опорното краче на магазинното устройство.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Опасност от неправилно третиране на отпадъци.
 • При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации: При изгаряне на пластмасови части се отделят отровни газове, които могат да разболеят хората. Батериите могат да експлодират и да причинят отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети. С лекомисленото третиране на отпадъците Вие създавате възможност оборудването да бъде използвано неправомерно от некомпетентни лица. По този начин може да нараните тежко себе си или други лица, както и да замърсите околната среда.
 • Предайте батериите за унищожаване съгласно националните разпоредби.
Image alternative Hilti уредите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електронни измервателни уреди заедно с битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.