език

PS 85

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

За ръководството за експлоатация

 • Предупреждение! Преди да включите продукта, се уверете, че приложеното към продукта ръководство за експлоатация, включително инструкциите, указанията за безопасност и предупредителните указания, фигури и спецификации, са прочетени и разбрани. Запознайте се с всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания, фигури, спецификации, както и съставни части и функции. При неспазване има опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте ръководството за експлоатация, включително всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания за последващо използване.
 • Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
 • Приложеното ръководство за експлоатация отговаря на актуалното състояние на техниката момента на отпечатване. Винаги ще намерите актуалната версия онлайн на продуктовата страница на Hilti. Последвайте за тази цел връзката или QR кода в настоящото ръководство за експлоатация, обозначен със символа Image alternative.
 • Предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative SD карта
Image alternative USB
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Предупреждение за малки части, които могат да бъдат погълнати (плоска кръгла батерия)
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Скенер за стени
  PS 85
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност на измервателни инструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Измервателните инструменти могат да представляват опасност, ако с тях се работи неправилно. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини повреди по измервателния инструмент и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или неосветените работни зони може да доведат до злополуки.
 • Не работете с продукта във взривоопасна среда или на места, където има запалими течности, газове или прахове.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с продукта.
 • Използвайте продукта само в рамките на дефинираните граници на приложение.
 • Съблюдавайте специфичните за страната Ви разпоредби за предотвратяване на злополуки.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Предпазвайте продукта от дъжд или влага. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Избършете продукта на сухо, преди да го приберете в транспортния контейнер.
Безопасна работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с измервателен инструмент. Не използвайте измервателен инструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на измервателния инструмент може да доведе до сериозни наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки един момент поддържайте равновесие.
 • Носете лични предпазни средства. Носенето на персонално защитно оборудване намалява риска от наранявания.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Внимавайте да не включите продукта случайно. Уверете се, че измервателният инструмент е изключен, преди да го свържете към акумулатора, преди да го вдигате или пренасяте.
 • Използвайте продукта и принадлежностите съгласно инструкциите и както е описано за този специален тип уреди. Освен това се съобразявайте с работните условия и планираните дейности. Използването на продукти за приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за измервателни инструменти дори и ако много добре познавате измервателния инструмент и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
 • Измервателният инструмент не трябва да работи, ако наблизо има медицински уреди.
Използване и обслужване на измервателния инструмент
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Съхранявайте неизползвани в момента измервателни инструменти извън досега на деца. Не допускайте продукта да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, измервателните инструменти могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към измервателните инструменти грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на измервателния инструмент. Преди да използвате измервателния инструмент, предайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани измервателни инструменти.
 • При никакви обстоятелства продуктът не може да бъде модифициран или манипулиран. Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на продукта.
 • Преди важни измервания, както и след падане или други механични въздействия, трябва да проверите точността на измервателния инструмент.
 • По принцип резултатите от измерването може да се влияят от определени условия на околната среда. Това включва напр. близостта на уреди, които генерират силни магнитни или електромагнитни полета, вибрации и промени в температурата.
 • Бързо променящите се условия на измерване може да изопачат резултатите от измерването.
 • Когато продуктът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира. Големите разлики в топлината може да доведат до неправилни операции и неверни резултати от измерването.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че принадлежностите са здраво закрепени.
 • Въпреки че измервателният инструмент е проектиран за тежка работа в строителството, трябва да боравите с него внимателно, както с други оптични и електрически уреди (бинокъл, очила, фотоапарат).
 • Спазвайте посочените стойности на температурата при работа и съхранение.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасна работа
 • Дръжте измервателния инструмент далече от всякакви импланти.
 • Съблюдавайте специалните местни разпоредби за предотвратяване на злополуки.
 • Не използвайте измервателния инструмент, за да изследвате хора или животни.
 • Уредът не трябва да се използва в близост до бременни жени или хора с пейсмейкър.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Извадете акумулатора преди съхранение.
Използване и обслужване на измервателния инструмент
 • Преди употреба проверете предварителните настройки на измервателния инструмент, както и настройките, които сами сте направили.
 • След включване и по време на работа винаги обръщайте внимание на информацията и предупредителните съобщения на дисплея.
 • Поддържайте долната част на скенера и колелата чисти, тъй като това може да окаже влияние върху точността на измерване.
 • Не поставяйте стикери или табели в зоната с датчици на гърба на измервателния инструмент. Влияния върху резултатите от измерването оказват най-вече табелки от метал.
 • По време на процеса на сканиране винаги дръжте всичките 4 колела в контакт със земята. Не минавайте през стъпала или ръбове.
 • По време на процеса на сканиране дръжте измервателния инструмент само за предвидената за целта ръкохватка, за да не повлияете на измерването.
 • По време на процеса на сканиране не носете ръкавици и осигурете адекватно заземяване. Ако заземяването е неадекватно, откриването на материали (също откриването на кабели под напрежение) може да бъде нарушено.
 • Винаги движете измервателния инструмент напред-назад по един и същ начин.
 • Не пробивайте на места, където измервателният инструмент е открил обекти. Съблюдавайте диаметъра на пробиване и винаги включвайте подходящ фактор за безопасност.
 • Не използвайте измервателния инструмент за проследяване на критични обекти като носещи структурни елементи, високоволтови линии, газопроводи или паропроводи, тръбопроводи високо налягане и подобни обекти.
 • Никога не разчитайте само на измервателния инструмент. В допълнение проверете резултатите от измерванията, като използвате други източници на информация, контролни измервания и ако е необходимо, тестово пробиване.
 • Уверете се, че каишката за китката на ръката е здраво закрепена. Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на каишката за китката на ръката за възможни повреди.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Използвайте само доставената каишка за китката на ръката.
 • Носете измервателния инструмент само за предвидената за целта ръкохватка. Поддържайте ръкохватката суха, чиста и незамърсена с масла и със смазки.
 • Поддържайте дисплея чист и лесен за четене. Избърсвайте дисплея само с чиста кърпа, която не надрасква повърхността.
 • По принцип резултатите от измерването може да бъдат повлияни от определени условия на околната среда. Това включва напр. близостта до уреди, които създават силни магнитни или електромагнитни полета, овлажнявания, строителни материали със съдържание на метал, изолационни материали с алуминиева кашировка, слойни конструкции, основи с кухини, както и лесно проводими тапети или керамични облицовки. Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в основи съблюдавайте и други източници на информация (напр. строителни планове).
 • По време на процеса на сканиране избягвайте близостта на уреди, които излъчват силни електрически, магнитни или електромагнитни полета (например мобилни телефони). Ако е възможно, деактивирайте съответните функции за всички уреди, чието излъчване може да наруши измерването, или изключете уредите.
 • Не използвайте измервателния инструмент близо до военни съоръжения, летища, самолети или радиоастрономически съоръжения без предварително разрешение.
 • След падане или други механични въздействия трябва да проверите точността на измервателния инструмент. Ако измервателният инструмент е повреден, ремонтирайте го в сервизен център на Hilti .
 • Поддържайте зададените работни температури и температури на съхранение.

Внимателно боравене и използване на акумулатори

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80 °C (176 °F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или акумулаторен електроинструмент като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Внимателно боравене и употреба на зарядни клетки

 • Никога не поглъщайте зарядни клетки. Поглъщането на зарядна клетка може да причини сериозни вътрешни изгаряния и смърт в рамките на 2 часа.
 • Уверете се, че кръглите батерии няма да попаднат в ръцете на деца. Ако подозирате, че кръглата батерия е била погълната или поставена в друг отвор на тялото, се свържете с местния център за контрол на отравянията, за да получите информация за лечението.
 • Използвайте само посочените в това Ръководство за експлоатация зарядни клетки. Не използвайте други зарядни клетки или друго електрозахранване.
 • Непрезареждаеми кръгли батерии не трябва да се презареждат. Кръглата батерия може да протече, да експлодира, да гори и да нарани хора.
 • Не разреждайте насила, не зареждайте, не разглобявайте и не изгаряйте кръглата батерия. Не нагрявайте кръглата батерия над максималната температура, посочена от производителя. В противен случай съществува риск от нараняване поради изтичане на газ или експлозия, което може да доведе до химически изгаряния.
 • Извадете използваните кръгли батерии и ги рециклирайте или изхвърлете незабавно в съответствие с местните разпоредби. Дръжте кръглите батерии далеч от достъпа на деца. НЕ изхвърляйте кръглите батерии с битовите отпадъци и не ги изгаряйте. Разредените кръгли батерии може да протекат и по този начин да повредят продукта или да наранят хора.
 • Изтощените кръгли батерии също могат да доведат до тежки наранявания или смърт. Боравете с изтощените кръгли батерии също толкова внимателно, колкото и с нови такива.
 • Не позволявайте повредена зарядна клетка да влиза в контакт с вода. Изтичането на литий може в комбинация с вода да генерира водород и по този начин да доведе до пожар, експлозия или до нараняване на хора.
 • При смяна на кръгла батерия се уверете, че кръглата батерия е сменена правилно. Уверете се, че кръглата батерия е поставена правилно в съответствие с полярността (+ и -). Има опасност от експлозия.
 • Винаги затваряйте докрай отделението за кръгли батерии. Ако отделението за кръгли батерии не може да се затвори добре, спрете да използвате продукта и извадете кръглата батерия. Дръжте кръглата батерия далеч от достъпа на деца.
 • Не смесвайте стари и нови кръгли батерии, различни марки или видове кръгли батерии, като алкални, цинково-въглеродни или презареждаеми кръгли батерии.
 • Извадете кръглите батерии от продукти, които няма да се използват дълго време, и ги рециклирайте или изхвърлете незабавно в съответствие с местните разпоредби. НЕ изхвърляйте кръглите батерии с битовите отпадъци и не ги изгаряйте.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Колело
 2. Маркировъчен жлеб горе
 3. Дисплей
 4. Маркировъчен жлеб вляво / вдясно
 5. Обслужващ панел
 6. Ръкохватка
 7. Винт на държач за зарядна клетка
 8. Държач за зарядна клетка
 9. Бутон за деблокиране на акумулатора
 10. Акумулатор
 11. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатора
 12. Място за поставяне на карта microSD
 13. USB букса, тип C
 14. Сензорна зона
 15. Отвори
 16. Функционален бутон вляво
 17. Бутони със стрелки
 18. Бутон Старт/Стоп
 19. Функционален бутон вдясно
 20. Бутон скрийншот
 21. Бутон Вкл./Изкл.

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява скенер за стени. Той е предназначен за откриване на обекти като метали, черни метали (армировъчно желязо), цветни метали (мед, алуминий), дървени греди, пластмасови тръби, тръбопроводи и кабели в сухи основи.
Работата с устройствата е ограничена до лица, които са професионално активни в строителството.
Image alternative
 • За този продукт използвайте само литиево-йонни акумулатори на Hilti от тип B 12. Hilti препоръчва за този продукт използването на посочените в тази таблица акумулатори.
 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените тук типове серии.

Обем на доставката

скенер за стена, USB кабел, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Преглед на режимите на измерване

Измервателният инструмент разполага със следните режими на измерване:
 • Локализиране на обекти за намиране на обекти в стени, подове и тавани.
 • Локализиране на пропуски за намиране на пропуски.
 • Измерване на разстояние за определяне измерването на разстояния.
Можете да променяте режима в елемента от менюто Режим на измерване.

Технически данни

Всички дадени данни са измерени върху специални изпитвателни стендове, най-често в лабораторна среда. Въз основа на добавките в базовите материали, промените в условията на околната среда или особеностите на обработваните обекти (напр. огънати обекти), резултатите от измерванията може да се отклоняват съществено от зададените стойности (вижте също Раздел Допълнителни указания за безопасност). Нашите стандартни лабораторни условия са:
 • Температура: 20 °C
 • Относителна влажност на въздуха: 36,5%
 • Клас на якост на бетон: C 50⁄60
Максимална дълбочина на откриване в сух бетон
200 мм
(7,9 дюйм)
Дълбочина на откриване за абсолютно надеждни резултати в сух бетон
метални обекти
≤ 85 мм
(≤ 3,3 дюйм)
други обекти
≤ 80 мм
(≤ 3,1 дюйм)
Дълбочина на детектиране на дървени греди в стени сухо строителство
38 мм
(1,5 дюйм)
Дълбочина на детектиране на метални обекти в свеж бетон
60 мм
(2,4 дюйм)
Дълбочина на детектиране на обекти в други поддържани типове стени
80 мм
(3,1 дюйм)
Точност на индикираната дълбочина на обекта (допълнително отклонение, в зависимост от приложението)
в сух бетон
±5 мм
(±0,2 дюйм)
в свеж бетон
±10 мм
(±0,4 дюйм)
Точност на измерване спрямо средата на обекта
±5 мм
(±0,2 дюйм)
Минимално разстояние между два съседни обекта
40 мм
(1,6 дюйм)
Точност на измерване при измерване на разстояние
±10 мм / 1 м
(±0,4 дюйм / 3 фут ‒ 3 дюйм)
Честотен радар сензор
1,8 GГц … 5,7 GГц
Максимална мощност на предаване на радарни сензори
0,00001 мВт
Честотен индуктивен сензор
48 кГц … 52 кГц
Максимална сила на магнитно поле (при 10 м)
20 дБмкА/м
Максимална височина на приложение спрямо референтна височина
2 000 м
(6 561 фут ‒ 8 дюйм)
максимална относителна влажност на въздуха
90 %
Максимална относителна влажност на въздуха за разпознаване на тоководещи обекти
50 %
Степен на замърсяване в съответствие с IEC 61010-1
2
Типична продължителност на работа с B 12‑30 акумулатор
≈ 6 h
Зарядна клетка
CR2032 (3 V литиева батерия)
Срок на годност на зарядна клетка
прибл. 36 месеца
Вид защита
IP 5X
Размери (дължина x ширина x височина), без акумулатор
264 мм x 115 мм x 100 мм
(10,4 дюйм x 4,5 дюйм x 3,9 дюйм)
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01 без акумулатор
0,57 кг
(1,26 фунт)
Околна температура при експлоатация
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
10,8 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Монтаж на каишка за ръка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неправилно свързване на задържащо въже за инструменти! Продуктът може да падне.
 • Не прикрепяйте задържащо въже за инструменти към отвора и/или каишката за ръка.
 1. Издърпайте тънката лента на каишката за ръка през отвора от долната страна на продукта.
 2. Прекарайте широката лента през тънката лента и затегнете здраво каишката за ръка.

Включване / изключване на измервателен инструмент

Преди включването на измервателния инструмент се уверете, че зоната на сензора не е влажна. При нужда подсушете измервателния инструмент с кърпа.
 1. За да включите измервателния инструмент, натиснете бутона Вкл./Изкл. или бутона Старт/Стоп.
  • При работна температура извън обхвата се показва съобщение за грешка и измервателният инструмент автоматично се изключва. Оставете измервателния инструмент да се охлади или загрее и след това го включете отново.
  Измервателният инструмент автоматично се изключва напълно след 5 минути неизползване. В главното меню можете да промените продължителността на времето до деактивирането.
 2. За да изключите измервателния инструмент, натиснете бутона Вкл./Изкл.

Меню

Навигиране в менюто

На функционалните бутони вляво и вдясно, в зависимост от индикацията на екрана, са отредени различни функции. Тези функции се изобразяват графично на дисплея директно или чрез съответния функционален бутон.
 1. За да отворите менюто, натиснете функционалния бутон вляво.
 2. За да се придвижвате в менюто, натиснете бутоните със стрелки нагоре и надолу.
 3. За да потвърдите избраната опция от менюто, натиснете бутона Старт/Стоп.
 4. За да се върнете в предишното меню, натиснете функционалния бутон вляво.
 5. За да излезете от менюто, натиснете функционалния бутон вдясно (в подменю Галерия не е наличен).

Елементи от менюто

Галерия Можете да извиквате запаметени изображения или да ги изтривате чрез натискане на функционалния бутон вдясно под символа за кошче.
Фрагменти от данните за изображенията остават в паметта и биха могли да бъдат реконструирани. За окончателното изтриване изберете Форматиране на вътрешна памет . Ако е поставена SD-карта, най-напред изберете Форматиране на SD карта , след това извадете SD картата и накрая форматирайте вътрешната памет. Като алтернатива можете да изтриете окончателно изображенията също в менюто Настройки на уреда през Фабрични настройки .
Режим на измерване Задайте желания режим на измерване. След направения избор измервателният инструмент включва директно в желания режим. В режим на измерване Локализиране на обекти допълнително можете да установите подходящия тип стена за измерването и изгледа на резултатите от измерването.
Настройки на уреда
 • Измервателен прът: Включете или изключете измервателния прът за режими на измерване за локализиране на обекти, както и локаризиране на пропуск (с изключение на спот изглед). С помощта на мерителния прът можете напр. да установите разстоянието между средите на обекти. Натиснете функционалния бутон вдясно, за да нулирате измервателния прът.
 • Яркост на екрана : Настройте степента на яркост на дисплея.
 • Аудио : Включете или изключете тона на сигнала. При включен тон на сигнала се произвежда звуков сигнал при всяко натискане на бутон и при всеки намерен обект в сензорната зона.
 • Стартиране на настройки : Изберете с какви настройки (напр. тип стена, изглед, измервателен прът) ще стартира измервателният инструмент при включване. Изберете между приемане на настройките при последното изключване и персонализирана основна настройка (отговаря на актуалните настройки в главното меню).
 • Изключване след ... : Изберете времевия интервал, след който измервателният инструмент се изключва автоматично, ако не се използва.
 • Език : Изберете използван език за индикациите.
 • Дата & Час : Настройте дата и час за запаметяване на изображения и изберете формата на датата и часа. Ако часът и датата не се запаметяват, сменете зарядната клетка (вижте „поставяне/ смяна на зарядна клетка (вижте изображение D)", стр. 31).
 • Единица мярка : Изберете единицата мярка за индикаторите за измерване. (Не се предлага на всички пазари.)
 • Фабрични настройки : Можете да върнете всички опции на менюто към фабричните настройки. Едновременно с това всички запаметени изображения се изтриват окончателно.
Информация за уреда Тук ще намерите информация за уреда, като например инсталираната версия на софтуера.

Контекстно-сензитивна информация и помощ

Ако чрез функционалния бутон вдясно на дисплея се показва символът за въпросителен знак, чрез натискане на функционалния бутон вдясно ще се покаже контекстно-сензитивна информация и помощ. При промяна на типа стена и изгледа тази опция е на разположение във всички режими на измерване за локализиране на обекти, както и при локализиране на пропуск.

Запаметяване / пренасяне на резултати от измерването

Запаметяване на резултати от измервания като изображение

В изгледа на обекта е налична функция за скрийншот на панорама. С нея можете да запаметите резултатите от измерванията (включително дълбочината на обектите за всеки показан обект) под формата на изображение, за да ги документирате или анализирате по-късно.
 1. Измерете желаната зона както обикновено.
 2. След това натиснете бутона скрийншот.
  • При поставена карта microSD изображенията се запаметяват на картата. В друг вариант изображенията се качват на вътрешната памет на измервателния инструмент и могат да бъдат прехвърлени през USB интерфейс.

Пренос на данни чрез USB интерфейс

USB интерфейсът служи изключително за пренос на данни. През него не може да се зареждат акумулатори или други уреди.
 1. Отворете капачето на USB буксата.
 2. Свържете USB буксата на изключения измервателен инструмент чрез USB кабел към Вашия персонален компютър.
  Свържете измервателния инструмент през USB интерфейса само към Вашия персонален компютър. При свързване към други устройства измервателният инструмент може да бъде повреден.
 3. Включете измервателния инструмент.
 4. На Вашия персонален компютър отворете браузър на данни и изберете работно устройство Hilti PS 85 . Съхранените файлове може да се копират от вътрешната памет на измервателния инструмент, да се преместят на Вашия персонален компютър или да се изтрият.
 5. След като сте приключили желания от Вас процес, отстранете работното устройство по съответния ред.
  Винаги отстранявайте най-напред работното устройство от операционната система на Вашия персонален компютър (изваждане на работното устройство), тъй като в противен случай вътрешната памет на измервателния инструмент може да се повреди.
 6. След това изключете измервателния инструмент посредством бутона Вкл./Изкл.
 7. Отстранете USB кабела и затворете капачето на USB буксата за защита от прах и водни пръски.

Пренос на данни с карта microSD

Ако в измервателния инструмент има поставена карта microSD, при запаметяването изображенията автоматично се съхраняват на картата, а не на вътрешната памет на измервателния инструмент.
Изключете измервателния инструмент преди да извадите картата microSD. В противен случай картата microSD може да се повреди.
 1. Отворете капачето на мястото за поставяне на картата microSD.
 2. Леко натиснете картата microSD в измервателния инструмент, докато тя се освободи.
 3. Издърпайте картата microSD от мястото й за поставяне и я свържете към Вашия персонален компютър. Запаметените данни може да бъдат копирани, преместени на Вашия персонален компютър или изтрити.
 4. След това отново поставете картата microSD в мястото й за поставяне. При вмъкването внимавайте за правилната посока на поставяне. Плъзнете картата microSD докрай, докато тя се застопори.
 5. Затворете капачето на мястото за поставяне за защита от прах или водни пръски.

Ъпдейт на софтуера

При нужда можете да актуализирате софтуера на измервателния инструмент.
Най-новата версия на софтуера е достъпна за изтегляне на следната връзка: Download
 • Ако версията на софтуера е по-нова от тази на Вашия продукт, изтеглете файла за ъпдейт.
 • Заредете файла за ъпдейт на картата microSD.
 • Поставете картата microSD в измервателния инструмент.
 • Включете измервателния инструмент.
 • Ако бъде намерен нов, неинсталиран досега файл за ъпдейт, процесът на ъпдейт стартира автоматично.
 • Процесът на ъпдейт се индикира на дисплея. Този процес може да продължи няколко минути.
 • След завършване на ъпдейта измервателният инструмент се рестартира автоматично.
 • Hilti препоръчва след това файлът за ъпдейт да се изтрие от картата microSD.
  Изключете измервателния инструмент преди да извадите картата microSD.

Режим на измерване Локализиране на обекти

Принцип на действие

С измервателния инструмент се проверява основата на сензорната зона. Ако се откриват повече обекти един върху друг в стената, на дисплея се появява обектът, който е най-близо до повърхността.
В режим на измерване Локализиране на обекти можете допълнително да зададете съответстващия на планираното измерване тип стена и изглед на резултатите от измерването.

Откриваеми обекти

Разпознават се такива обекти, които са различни от материала на стената.
 • Пластмасови тръби (напр. водопроводни пластмасови тръби с диаметър минимум 10 мм, празни тръби с диаметър минимум 20 мм в масивен ограждащ ги материал)
 • Електрически проводници (независимо от това дали са тоководещи или не)
 • Трифазни проводници на променлив ток (напр. за фурни)
 • Слаботокови проводници (напр. звънец, телефон, мрежови кабели, Smart Home)
 • Метални тръби, - тръби, - трегери от всякакъв вид (напр. стомана, мед, алуминий)
 • Армировъчно желязо
 • Дървени греди
 • Кухини

Особени случаи на измерване

  Неблагоприятните условия принципно могат да изопачат резултата от измерването:
 • Многослойни стенни конструкции.
 • Празни пластмасови тръби и дървени греди в кухини и леки стенни конструкции.
 • Обекти, които са разположени косо в стената.
 • Метални повърхности и влажни зони; при определени обстоятелства (напр. при високо съдъражние на вода) такива места могат да бъдат изобразени като обекти. Моля, имайте предвид, че бетонът се нуждае от няколко месеца до окончателното му изсъхване.
 • Кухини в стена; такива места може да бъдат изобразени като обекти.
 • Близо до уреди, които имат силни магнитни или електромагнитни полета, напр. базови станции за мобилна радиокомуникация или генератори.
Преди да пробивате в стената, да режете или фрезовате, трябва да се подсигурите и от други източници на информация срещу възможни опасности. Тъй като резултатите от измерването могат да бъдат повлияни от въздействия на околната среда или от състоянието на стената, възможно е да възникне опасност, въпреки че индикаторът не показва наличие на обект в сензорната зона.

Типове стени

Промяна на типовете стениЗа възможно най-добрите резултати от измерването винаги задавайте съответстващия тип. Дълбочината на измерване зависи от типа стена и е максимум 85 мм (3,3 инча).
 • Натиснете левия или десния бутон със стрелка, докато се покаже желаният тип стена.
 • Натиснете бутона Старт/Стоп, за да изберете типа стена.
Тип стена зидария/универсалнаТипът стена зидария/универсална е пригоден за най-честите приложения при масивни зидарии или други хомогенни материали. Показнат се пластмасови и метални обекти, както и електро- и други проводи. Кухини в зидария или празни пластмасови тръби с диаметър по-малък от 2 см (0.8 инча) може евентуално да не бъдат показвани. Този режим е най-подходящ за хомогенни основни типове материали като пясъчни тухли или глинени плочи.
Тип стена бетонТипът стена бетон е пригоден специално за приложение в сух бетон. Индикират се пластмасови и метални обекти, както и електрически и други кабели. Евентуално не се индикират празни пластмасови тръби с диаметър по-малък от 2 см (0.8 инча). Когато избирате типа стена, можете допълнително да зададете максималната дълбочина на измерване между 8 см (3,1 инча) и 20 см (7,9 инча).
Тип стена сухо строителствоТипът стена сухо строителство е пригоден за откриване на дървени греди, метални щендери, както и електро- и други проводи в стени със сухи конструкции (дърво, гипсокартон и др.). Запълнени пластмасови тръби и дървени греди се показват по идентичен начин. Не се разпознават празни пластмасови тръби. Ако идентифицирате множество обекти (0-2 мм (0-0.08 инча) в близост до повърхността, опитайте се да работите, като използвате подложка (напр. 1 см (0.4 инча) дебел плексиглас).
Тип стена вертикално перфорирана тухлаТипът стена вертикално перфорирана тухла е пригоден специално за приложения при вертикално перфорирани тухли. Вертикално перфорираните тухли са тухли с множество малки кухини, които са предимно във вертикално направление. Показват се метални обекти, електрически и други проводи, както и запълнени с вода пластмасови тръби. Кухини или празни пластмасови тръби може евентуално да не бъдат показвани.
Тип стена хоризонтално перфорирана тухлаТипът стена хоризонтално перфорирана тухла е пригоден специално за приложения при хоризонтално перфорирани тухли. Хоризонтално перфорираните тухли са тухли с множество малки кухини, които са предимно в хоризонтално направление. Показват се плоско разположени метални обекти, електро- и други проводи, както и запълнени с вода пластмасови тръби до максимална дълбочина на измерване 2 см. Кухини или празни пластмасови тръби може евентуално да не бъдат показвани. За да се подобри резултатът от измерването, допълнително сканирайте хоризонтално перфорираните тухли с режим вертикално перфорирани тухли. Внимавайте за правдоподобни и неправдоподобни обекти (призрачни обекти).
Тип стена свеж бетонТипът стена свеж бетон е пригоден специално за приложение при бетон, който все още не е напълно втвърден и изсъхнал. Показват се метални обекти, пластмасови и метални тръби, както и електропроводи. Не може да се направи разлика между тоководещи и нетоководещи електропроводи. Максималната дълбочина на измерване е 6 см (2.4 инча). Моля, имайте предвид, че бетонът се нуждае от няколко месеца до окончателното му изсъхване.

Изглед

Промяна на изгледа
 • Натиснете повторно бутона със стрелка нагоре или надолу, докато се покаже желаният изглед.
 • Натиснете бутона Старт/Стоп, за да изберете изглед.

Спот изглед

Image alternative
В спот изгледа се показва първи резултат от измерване, без измервателният инструмент да се движи по основата. Затова този изглед е особено подходящ за измервания в ъгли или на тесни места. Максималната дълбочина на измерване е 6 см. Намерените обекти са показвани със свойството на материала, но без данни за дълбочина.
Винаги, когато е възможно, трябва да движите измервателния инструмент в спот изглед, за да получите възможно най-добрите резултати от измерването. Без придвижване на измервателния инструмент най-вече е ограничено локализирането на пластмасови тръби и дървени греди.
Индикатор за измерванеАко не бъде открит обект, се появява само външният кръг на дисплея и свети в зелено.
Ако наблизо има обект, тогава външният кръг свети в червено. Ако измервателният инструмент се приближава към даден обект, броят на кръговете се увеличава. Ако измервателният инструмент се отдалечава от даден обект, броят на кръговете намалява.
При достатъчна сила на сигнала се показват ориентировъчни стрелки. За да се локализира конкретно средата на обекта, движете измервателния инструмент по посока на ориентировъчните стрелки. Над средата на даден обект индикаторът за измерване показва максимален акцент и при достатъчна сила на сигнала се индикира центриращ кръст. Цветовото кодиране на свойството на материала е идентично на това в изгледа на обект.
Ако ориентировъчните стрелки или центриращият кръст не се показват, възможно е също в неспосредствена близост да има обект.

Изглед на обекта

Image alternative
В изгледа на обекта са налични най-добрите възможни резултати от измерването, както и максималните дълбочини на измерване. Разпознатите обекти се показват в рамките на измервателната отсечка, заедно с данни за дълбочината и при нужда със свойства на материала.
Процес на измерване
 • Поставете измервателния инструмент върху основата и го преместете в посоката на движението му по основата. Резултатите от измерването се показват на дисплея, след като е измерена минимална отсечка от прибл. 10 см.
 • Движете измервателния инструмент постоянно, в права линия, с лек натиск върху основата, тала че колелата да имат стабилен контакт със стената.
 • За да постигнете оптимални резултати, движете измервателния инструмент бавно през цялата обследвана повърхност и наблюдавайте резултатите от измерването при хода назад. Измерваната отсечка трябва да е най-малко 40 см.
 • По всяко време можете да започнете ново измерване с натискане на бутона Старт/Стоп.
 • Ако повдигнете измервателния инструмент от стената по време на измерването, на дисплея се запазва последният измерен резултат. При повторно поставяне или възобновяване на движението измерването започва наново.
 • За особено чувствителни измервания използвайте спот изглед с подходящия тип стена.
Image alternative
В зависимост от функцията, надеждно биват намирани крайните контури или ръбове на обекти, които преминават напречно спрямо посоката на движение на измервателния инструмент. Поради тази причина винаги обхождайте напречно зоната, която ще се изследва.
За да се локализират дадени обекти, достатъчен е еднократен обход на измервателната отсечка. Ако желаете да локализирате или маркирате даден намерен обект, придвижете измервателния инструмент обратно по измервателната отсечка.
Разположението на даден намерен обект в стената можете да установите, като направите повече измервателни отсечки, в различни посоки, една след друга.
Индикатор за измерванеАко не бъде открит обект в зоната на датчиците, прекъснатите линии и средната линия са изцяло в зелено. Ако бъде разпознат обект, той се появява между двете прекъснати линии на дисплея, съответно двете прекъснати линии и средната линия стават изцяло или частично червени.
В дясната скала на измерване се показва дълбочината на обекта до горния му ръб или край.
Представените свойства на намерените обекти на дисплея могат да се отклоняват от действителните свойства на обектите. Това се отнася най-вече за много тънки обекти, които на дисплея се изобразяват по-дебели. По-големи, цилиндрични обекти (напр. пластмасови или водопроводни тръби) може да се появят на дисплея по-тесни, отколкото са в действителност.
Цветово кодиране на свойството на материалаСпоред вида и дълбочината на обекта е възможно да се идентифицират свойствата на материала.
Те са кодирани по цвят, както следва:
в оранжево
токопроводящ обект
в синьо
магнитен / съдържащ желязо метал (например армировъчно желязо)
в тюркоазено
немагнитен метал (напр. медна тръба)
в бяло
Неметал (напр. дървесина, пластмаси)
в сиво
Неизвестно свойство на материала
 • При тоководещи обекти не се индикира друго свойство.
 • Трифазните електропроводи може да не бъдат разпознати като тоководещи електропроводи.
 • При относителна влажност на въздуха над 50 процента определянето на свойството „тоководещ“ може да бъде ограничено.
Маркиране на обектиМожете да маркирате намерените обекти с маркировъчния жлеб над или по външния ръб на измервателния инструмент.
 • Движете измервателния инструмент към намерения обект, който желаете да маркирате.
 • Насочете измервателния инструмент така, че средата на обекта да попадне върху средната линия на дисплея.
 • Поставете съответно по една маркировка на маркировъчния жлеб отгоре, отдясно и отляво.
 • На точката на пресичане на изобразените маркировки се намира средата на обекта.
 • Като опция насочете измервателния инструмент така, че средата на обекта да попадне върху една от двете прекъснати линии на дисплея.
 • По този начин обектът се намира в средно положение под съответния външен ръб на измервателния инструмент.
 • Начертайте линия по протежение на този външен ръб върху основата и маркирайте с кръст върху линията позицията на съответния страничен маркировъчен жлеб.
 • На това място се намира средата на обекта.
 • Разположението на даден намерен обект в стената можете да установите, като направите повече измервателни отсечки, в различни посоки, една след друга, и свържете съответните маркировки.

Изглед за сигнал 2D

Image alternative
В изгледа за сигнал 2D се показва силата на сигнала на съответната измервателна позиция в комбинация с дълбочината на обекта. Изгледът за сигнал 2D е вариант на изгледа на обект. Той показва силата на сигнала вместо символи за обекта. Максималната сила на сигнала изобразява горния ръб на обектите.
Изгледът за сигнал 2D може да се използва за локализиране на близко разположени един до друг обекти и за по-добро оценяване на сложни състави на материала. По-малки обекти и обекти, разположени един зад друг, могат да бъдат намерени при определени обстоятелства. Съблюдавайте указанията за процеса на измерване в изгледа за обект.
Съблюдавайте указанията за процеса на измерване в изгледа за обект .

Signal View (Изглед за сигнал)

Image alternative
В Signal View се показва силата на сигнала на съответната измервателна позиция без информация за дълбочината на обекта. Signal View може да се използва за локализиране на близко разположени един до друг обекти и за по-добро оценяване на сложни състави на материала посредством проявата на сигнала.

Режим на измерване Локализиране на пропуски

В този режим на измерване се показва относителната влажност на материала на повърхността. Този режим е пригоден да разпознава местата на максимална влажност на материала и евентуално да показва наличие на възможен пропуск. Различните материали на повърхността, плоско разположени обекти и нехомогенности в основата (като напр. фуги) може да изопачат резултата.

Режим на измерване Измерване на разстояние

В този режим на измерване можете да измервате разстояния между обекти.
Референтна точка на измерването винаги е горната маркировъчна помощна мярка. Измерването е възможно само в права посока спрямо посоката на движение на колелата. Разстоянието спрямо началната точка се измерва постоянно. Показаната на дисплея стойност на измерване отговаря на разстоянието спрямо началната точка на актуалното измерване, а не на цялата отсечка на движение. При движение назад, в посока начална точка, стойността на измерване става по-малка.
Ако измервателният инструмент не показва достоверни стойности на разстояния, измерете предварително зададено разстояние от напр. 1 м (3 фута). Ако отклонението не е в допустимия толеранс (вижте Раздел Технически данни), обърнете се към сервиз на Hilti .

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почиствайте същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Смяна на зарядна клетка

За да можете да запаметите времето на измервателния инструмент, той има зарядна клетка. Ако зарядната клетка е разредена, тя трябва да се смени.
Image alternative
 1. Демонтирайте винта на държача за зарядна клетка.
 2. Издърпайте държача за зарядна клетка (при нужда с подходящ инструмент) от неговия слот.
 3. Извадете празната зарядна клетка и поставете нова зарядна клетка. Внимавайте за правилното разположение на полюсите. Плюсовият полюс на зарядната клетка трябва да сочи нагоре.
 4. Поставете обратно държача за зарядна клетка на неговото място. Внимавайте държачът за зарядната клетка да е поставен правилно и изцяло, в противен случай не може да се гарантира защитата от прах и водни пръски.
 5. Монтирайте винта на държача за зарядна клетка и го затегнете здраво на ръка.

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Продуктът не може да се включи.
Разреждане на акумулатор
 • Сменете акумулатора или заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно щракване.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Въвеждане през обслужващия панел не е възможно
Обслужващ панел неизправен
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Колелата не се движат свободно
Колелата са запрашени или замърсени
 • Почистете колелата и корпуса.
Продуктът не може да бъде свързан към персонален компютър.
Продуктът не е разпознат от компютъра.
 • Проверете дали драйверът е актуален. При нужда трябва да актуализирате драйвера и/или Вашата операционна система.
USB кабелът е неизправен.
 • Проверете свързването към друг USB кабел. При нужда подменете USB кабела.
USB буксата на продукта е неизправна.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti .
Картата microSD не функционира.
Картата microSD не е разпозната.
 • Проверете функцията на картата microSD с друго устройство (напр. компютър).
 • Използвайте друга или нова карта microSD. Ако и тази карта не е разпозната, обърнете се към сервиз на Hilti .
Картата microSD не е четлива.
 • Проверете картата microSD и мястото за поставяне в измервателния инструмент за наличие на замърсявания. Почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Ако не можете да решите проблема, обърнете се към сервиз на Hilti .

FCC-указание (валидно за САЩ)/IC-указание (валидно за Канада)

Направените тестове показват, че уредът е в границите на предписаните стойности в раздел 15 от FCC-разпоредбите за цифрови уреди клас B. Тези гранични стойности предвиждат достатъчна защита срещу смущения, предизвикани от излъчване при инсталиране в жилищни райони. Уредите от този тип произвеждат и използват високи честоти, а могат и да излъчват същите. Затова тези уреди могат да причиняват смущения в радиоприемането, ако не бъдат инсталирани и експлоатирани съгласно инструкциите.
Няма гаранция обаче за това, че при определено инсталиране не могат да се появят смущения. Ако този уред предизвиква смущения в приемането на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и повторно включване на уреда, потребителят трябва да отстрани смущенията с помощта на следните мерки:
 • Преориентиране или преместване на приемната антена.
 • Увеличаване на разстоянието между уреда и приемника.
 • Включване на уреда към контакта на токов кръг, който се различава от този на приемника.
 • Обърнете се за помощ към Вашия търговски представител или опитен радио и телевизионен техник.
Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на уреда.
Този уред отговаря на Параграф 15 от FCC-разпоредби и изпълнява в RSS‑220 дефинираните изисквания във връзка с RSS-Gen на IC.
При въвеждане в експлоатация са задължителни следните две условия:
 • Този уред не трябва да генерира вредни лъчения.
 • Уредът трябва да абсорбира всякаква радиация, включително радиация, която задейства нежелани операции.
За потребители в САЩ: Работата с това оборудване е ограничена до правоприлагащи институции, противопожарни и спасителни служби, научноизследователски институти, търговски минни компании, строителни компании и частни лица, действащи от името на тези групи. Дейности, извършени от други лица, представляват нарушение на 47 U.S.C. §301 и може да доведат до тежки санкции.
Изисквания за координация
 1. Системите за UWB изображения изискват координация от FCC, преди оборудването да може да се използва. Операторът трябва да спазва всички ограничения за използването на оборудването, произтичащи от тази координация.
 2. Потребителите на UWB устройства за изображения се задължават да докладват за оперативни зони на Службата по инженерство и технологии на FCC, която координира тази информация с Федералното правителство чрез Националната администрация по телекомуникации и информация. Информацията, предоставена от потребителя на UWB, трябва да включва името, адреса и друга подходяща информация за контакт с потребителя, желаната/ите географска/и област(и) на използване и FCC ID номер и друга номенклатура на UWB устройството. Ако устройството за изображения е предназначено за мобилни приложения, географската област на действиие може да бъде щатът(ите) или окръгът(зите), в който/които работи устройството. Потребителят на система за изображения за фиксирани операции трябва да посочи конкретно географско местоположение или адрес, където устройството ще се използва. Тази документация трябва да бъде изпратена до отдела за координация на спектъра, OET, Федерална комисия по комуникациите, на адреса на централата на FCC, както е посочено в 47 CFR 0.401(a)., ATTN: UWB координация.
 3. Производителите или техните упълномощени търговски представители трябва да информират купувачите и потребителите на техните системи, че трябва да координират подробни области на работа с FCC, преди да използват устройствата.
 4. Потребителите на одобрени, координирани UWB системи могат да ги прехвърлят на други квалифицирани потребители и на други места, ако уведомят FCC за промяна в собствеността или местоположението и се координират със съществуващата одобрена операция.
 5. Докладът за координация на FCC/NTIA идентифицира географските области, където работата на система за изображения изисква допълнителна координация или където работата на система за изображения е забранена. Ако е необходима допълнителна координация за дейноости в определени географски области, ще бъде осигурен контакт за координация по места. С изключение на дейностите в рамките на тези определени зони, не е необходима допълнителна координация с FCC, след като исканата информация относно системата за UWB изображения бъде подадена на FCC освен ако докладваните зони на действие се променят. Ако зоната на действие се промени, актуализираната информация ще бъде предоставена на FCC в съответствие с процедурата в параграф 2) от този раздел.
 6. Координирането на рутинните UWB операции отнема не повече от 15 работни дни от получаването от NTIA на искането за координиране. За специални, ограничени във времето операции, времето за обработка може да бъде съкратено, ако обстоятелствата го оправдават. Работата на UWB системите при извънредни ситуации, засягащи безопасността на живота или имуществото, може да се извършва без координация, при условие, че потребителят на UWB оборудване следва процедура за уведомяване, която съответства на описаната процедура в § 2.405 (a) до (e) от този Раздел.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
За потребители в Канада: Това радарно устройство за изображения трябва да се използва само ако е насочено към пода или стената и допира пода или повърхността на стената, или се намира на разстояние 20 см от тях. Това радарно устройство за изображения може да се използва само от правоприлагащи иинституции, научноизследователски институти, търговски минни компании, строителни компании и организации за аварийно-спасителна и пожарогасителна дейност.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Допълнителна информация

Принадлежности, системни продукти и повече данни за Вашия продукт ще намерите тук.

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ настоящата документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само с тях. Използвайте само оригинални Hilti акумулатори!
ОписаниеHilti акумулаторите са оборудвани със системи за управление и защита на клетките.
Акумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват голяма специфична енергийна плътност. Литиево-йонните клетки са подложени на много нисък ефект на паметта, но са много чувствителни към въздействието на сила, дълбоко разреждане или високи температури.
Разрешените продукти за Hilti акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Безопасност
 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Постъпвайте съгласно указанията в Раздел Мерки при горящ акумулатор .
Поведение при повредени акумулатори
 • Винаги се свързвайте със сервиз на Hilti , ако има повреден акумулатор.
 • Не използвайте акумулатор, от който излиза течност.
 • Избягвайте директен контакт с кожата и/или очите, ако течността изтича. Винаги носете защитни ръкавици и защита за очите при работа с батерийна течност.
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата батерийна течност. Спазвайте местните разпоредби за почистване на батерийна течност.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, с креда на прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Изхвърлете контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Внимавайте за необичайно поведение на акумулатора като неправилно зареждане, необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане ва течности. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако предполагате, че има проблем с вътрешния акумулатор, свържете се със сервиз на Hilti .
 • Ако акумулаторът спре да работи, вече не може да се зарежда или ако изтича течност, трябва да го изхвърлите. Виж Раздел Поддръжка и третиране на отпадъци .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално експлозивни газове.
 • При интензивно разпространение на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Повикайте на помощ пожарната команда преди да започнете опит за гасене.
 • Гасете горящия акумулатор само с вода от възможно най-голямо разстояние. Праховите пожарогасители и противопожарните одеяла са неефективни за литиево-йонни акумулатори. На околните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества горящи акумулатори. Отстранете всички незасегнати материали от най-близката околна среда, за да изолирате засегнатите акумулатори.
В случай, когато акумулаторите не се охлаждат, пушат или горят:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие ограничава разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на запалване.
 • Оставете акумулатора в кофа за най-малко 24 часа, докато се охлади напълно.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора чист и незамърсен от масла и смазки. Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка с власинки или с чиста, суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърле акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.