език

HDE 500‑A12

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Национална система за третиране на отпадъци
Image alternative Положение Изкл.
Image alternative Непрекъснато дозиране
Image alternative Обемно дозиране 5...80 мл
Image alternative Обемно дозиране 1...16
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Продуктът поддържа NFC-технология, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Акумулаторен уред за нагнетяване:
  HDE 500-A12
  Поколение:
  01
  Сериен номер:

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди началото на работата проверявайте дали акумулаторът и монтираните принадлежности са здраво закрепени.
 • Носете защита за очите и защитни ръкавици, когато сменяте принадлежности.
 • Преди да преминете към приложението, имайте предвид таблицата с параметри за безопасност на продукта, указанията върху опаковката и инструкцията за употреба на фолийния контейнер.
 • Започнете с нагнетяване на масата само в непосредствения работен периметър.
 • Не насочвайте продукта срещу себе си или срещу друго лице.
 • Никога не оставяйте продукта без надзор.
 • Не работете с продукта, ако има повредени части или елементите на управление не функционират изправно. Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте ред в работния Ви периметър. Дръжте далече от работната среда предмети, на които бихте могли да се нараните.
 • Носете неплъзгащи обувки.
 • Имайте предвид влиянието на околната среда. Не използвайте продукта, ако е налице опасност от пожар или експлозия.
 • Не използвайте дефектни/износени касети.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Описание

Преглед

Image alternative
 1. Преден лагерен конус за вграждане на касета/картуз
 1. Държач за прием на касета/картуз
 1. Заден лагерен конус за вграждане на касета/картуз
 1. Избиращ прекъсвач за дозиране
 1. Паралелни подаващи щанги с дръжка
 1. Бутон за деблокиране
 1. Ръкохватка
 1. Акумулатор
 1. Бутони за деблокиране на акумулатор с допълнителна функция Активиране на индикацията за състоянието на зареждане
 1. Прекъсвач на налягане
 1. Фолиен контейнер
 1. Касета черна
 1. Касета червена
 1. Картуз

Употреба по предназначение

Продуктът е предназначен за изпразване на Hilti фолийни контейнери и картузи и за дозиране на съдържанието им. Акумулаторният уред за нагнетяване HDE 500‑A12 е предназначен само за преработка на Hilti фолийни контейнери с вместимост 330 мл или 500 мл, както и на картузи с вместимост 580 мл.

Продуктът може да бъде използван с една касета или с един картуз:
Image alternative
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B12. За оптимална работа Hilti препоръчва за този продукт посочените в таблицата акумулатори.в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените в таблицата типове серии в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Обем на доставката

Уред за нагнетяване и Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Индикация за състоянието на зареждане

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след леко натискане на бутон/а за деблокиране (максимум до усещане за осезаемо съпротивление).
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
 • Състояние на зареждане: < 10 %
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаването на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.

Технически данни


HDE 500-A12
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 без акумулатор
1,8 кг
Номинално напрежение
10,8 В
Температура на съхранение
−40 ℃ … 85 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
10,8 В
Тегло на акумулатор
Вижте края на това Ръководство за експлоатация
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−40 ℃ … 85 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

HDE 500-A12
Типово ниво на звуковата мощност по крива А (LWA)
75,5 дБ
Отклонение при измерено ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ
Типово ниво на звуковото налягане на емисиите по крива A (LpA)
64,5 дБ
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ
Информация за вибрациите
Обща стойност на вибрациите (ah)
B 12/2.6 Li‑Ion
0,2 м/с²
B 12/4.0 Li-Ion
0,2 м/с²
Отклонение (Kah)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Изваждане на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Защита срещу падане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • Използвайте само разрешеното за Вашия продукт препоръчано Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
 • Не закрепвайте задържащото въже за инструменти към куката за колан. Не използвайте кука за колан, за да повдигнете продукта.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте само като защита от падане Hilti задържащото въже за инструменти #2261970 или #2261971.
  Image alternative
 • Закрепете куката с пружинка към носеща конструкция. Проверете надеждното закрепване на куката с пружинка.
 • В зависимост от използваното Hilti задържащо въже за инструменти прикрепете втората кука с пружинка или примката към продукта, както е показано на снимката. Проверете за надеждното закрепване.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti задържащото въже за инструменти.

Поставяне на касета и фолиен контейнер

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване Ръцете могат да бъдат приклещени при невнимателно завъртане на касетата.
 • При завъртане на касетата не дръжте ръцете в областта на приемника на касетата.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Опасност от химикали.
 • Проверявайте касетата за наличие на повреди или замърсявания. Двете бутала трябва лесно и изцяло да могат да се придвижват напред и назад в касетата. Подменяйте повредените и/или силно замърсени касети.
Image alternative
 1. Натиснете бутона за деблокиране.
 2. Издърпайте подаващите щанги назад в крайна позиция.
 3. Вкарайте предната част на касетата в предния лагерен конус.
 4. Издърпайте касетата върху задния лагерен конус и завъртете касетата нагоре.
 5. Въртете статичния смесител върху фолийния контейнер.
 6. Плъзнете фолийния контейнер в касетата.
 7. Завъртете касетата в продукта.

Поставяне на картуз

Image alternative
 1. Натиснете бутона за деблокиране.
 2. Издърпайте подаващите щанги назад в крайна позиция.
 3. Пъхнете предната част на картуза в предния лагерен конус.
 4. Издърпайте картуза върху задния лагерен конус и завъртете картуза нагоре.
 5. Завъртете статичния смесител върху картуза.
 6. Завъртете картуза в продукта.

Ръчно изхвърляне на началния разтвор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване Опасност от химикали.
 • Не насочвайте уреда за нагнетяване срещу себе си или срещу други хора. Започнете с дозирането само при завинтен статичен смесител. Неправилната употреба може да доведе до наранявания.
Началният разтвор трябва да бъде изхвърлян след всяка смяна на статичния смесител.
Изтичащият в началото разтвор не е подходящ за приложение.
Image alternative
 1. Поставете избиращия прекъсвач за дозиране на Image alternative.
 2. Натискайте прекъсвача на налягането, докато смесителят се напълни докрай.
 3. Поставете избиращия прекъсвач за дозиране на съответното количество начален разтвор Image alternative.
  Обърнете внимание на обема на изхвърляне в инструкциите за фолийните контейнери.
  Едно щракване върху дозиращото колело съответства на 1 мл.
 4. Изхвърлете началния разтвор.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Впръскване на разтвор

Използвайте нов статичен смесител при всеки нов фолиен контейнер, при всеки нов картуз и при втвърден смесител.
Image alternative
 1. Натиснете прекъсвача на налягането.
 2. Впръскайте разтвора.

Изваждане на касета и фолиен контийнер

Image alternative
 1. Поставете избиращия прекъсвач за дозиране на Image alternative.
 2. Натиснете бутона за деблокиране.
 3. Издърпайте подаващите щанги назад в крайна позиция.
 4. Завъртете касетата нагоре.
 5. Отстранете фолийния контийнер.
 6. Натиснете планката върху касетата.
 7. Натиснете касетата при задния лагерен конус в посока надолу.
 8. Издърпайте надолу касетата от предния лагерен конус.

Изваждане на картуз

Image alternative
 1. Поставете избиращия прекъсвач за дозиране на Image alternative.
 2. Натиснете бутона за деблокиране.
 3. Издърпайте подаващите щанги назад в крайна позиция.
 4. Завъртете картуза в посока нагоре.
 5. Натиснете картуза в посока надолу при задния лагерен конус.
 6. Издърпайте надолу картуза от предния лагерен конус.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Ако са налични, почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • При нужда смазвайте подаващите щанги.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте батерия със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване.
  Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Транспортиране и съхранение на уреди за нагнетяване

 • При транспортиране и съхранение поставете избиращия прекъсвач за дозиране на Image alternative.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Помощ при наличие на смущения

При всички неизправности съблюдавайте индикатора за състоянието на зареждане и грешки на акумулатора. Виж Раздел Индикатори на литиево-йонния акумулатор .
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Продуктът не функционира.
Акумулаторът не е поставен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно щракване.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора.
Избиращият прекъсвач за дозиране е на Image alternative
 • Изберете желаното дозиране.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращата планка на акумулатора е замърсена.
 • Почистете фиксиращата планка и застопорете акумулатора. Ако проблемът не е отстранен, обърнете се към сервиз на Hilti .
Силно загряване на продукта или на акумулатора.
Продуктът е претоварен (използван е извън границата на приложение).
 • Преди всякакви дейности съблюдавайте данните за мощност на Вашия продукт. Вижте Технически данни.
Електрическа повреда
 • Изключете продукта незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се затопли бавно до стайна температура.
Продуктът прекъсва преждевременно процеса на екструдиране
Включва се защитата срещу претоварване; масата на разтвора в статичния смесител е втвърдена
 • Подменете статичния смесител.
Включва се защитата срещу претоварване; силите на нагнетяване са твърде големи за продукта.
 • Увеличете температурата на контейнера.
Фолийният контейнер е празен
 • Подменете празния фолиен контейнер.
Касетата не може да се завърти в продукта.
Фолийният контейнер не е поставен напълно в касетата.
 • Поставете фолийния контейнер в касетата в крайна позиция.
Подаващата щанга не е издърпана докрай назад
 • Натиснете бутона за деблокиране и издърпайте подаващата щанга докрай назад.
Касетата не се застопорява с ясно "щракване"
Фиксиращите планки са замърсени
 • Почистете фиксиращите планки.
Фиксиращите планки са дефектни
 • Поставете друга касета. Ако проблемът не е отстранен, потърсете услугите на сервиз на Hilti .
От смесителя не изтича продукт
Масата на разтвора в статичния смесител е втвърдена
 • Отвинтете втвърдения смесител и завинтете нов смесител.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Image alternative
Допълнителна информация за експлоатацията,технологията, околната среда и рециклирането ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Този линк ще намерите също и в края на документацията като QR код.