език

PM 2-LG

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Продуктът поддържа NFC-технология, която е съвместима с iOS- и Android платформи.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Линеен лазер
  PM 2-LG
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Стикери на продукта

Информация за лазера
Image alternative Лазер клас 2, базиран на стандарт IEC60825-1/EN60825-1:2014 и съответстващ на CFR 21 § 1040.10 и 1040.11 (Laser Notice 56).
Да не се гледа директно срещу лъча.

Безопасност

Общи указания за безопасност на измервателни инструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Измервателните инструменти могат да представляват опасност, ако с тях се работи неправилно. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини повреди по измервателния инструмент и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или неосветените работни зони може да доведат до злополуки.
 • Не работете с продукта във взривоопасна среда или на места, където има запалими течности, газове или прахове.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с продукта.
 • Използвайте продукта само в рамките на дефинираните граници на приложение.
 • Съблюдавайте специфичните за страната Ви разпоредби за предотвратяване на злополуки..
Безопасна работа с електроинструменти
 • Предпазвайте продукта от дъжд или влага. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Въпреки че продуктът е защитен срещу проникване на влага, Вие трябва да го подсушите преди да го натоварите в транспортния контейнер.
Безопасна работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с измервателен инструмент. Не използвайте измервателен инструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на измервателния инструмент може да доведе до сериозни наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки един момент поддържайте равновесие.
 • Носете лични предпазни средства. Носенето на персонално защитно оборудване намалява риска от наранявания.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Внимавайте да не включите продукта случайно. Уверете се, че измервателният инструмент е изключен, преди да го свържете към акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте.
 • Използвайте продукта и принадлежностите съгласно инструкциите и така, както е описано за този специален тип уреди. Освен това се съобразявайте с работните условия и планираните дейности. Използването на продукти за приложения, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за измервателни инструменти дори и ако много добре познавате измервателния инструмент и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
 • Измервателният инструмент не трябва да работи, ако наблизо има медицински уреди.
Използване и обслужване на измервателния инструмент
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Съхранявайте неизползвани в момента измервателни инструменти извън досега на деца. Не допускайте продукта да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, измервателните инструменти могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към измервателните инструменти грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на измервателния инструмент. Преди да използвате измервателния инструмент, предайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани измервателни инструменти.
 • При никакви обстоятелства продуктът не може да бъде модифициран или манипулиран. Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на продукта.
 • Преди важни измервания, както и след падане или други механични въздействия, трябва да проверите точността на измервателния инструмент.
 • По принцип резултатите от измерването може да се влияят от определени условия на околната среда. Това включва напр. близостта на уреди, които генерират силни магнитни или електромагнитни полета, вибрации и промени в температурата.
 • Бързо променящите се условия на измерване може да изопачат резултатите от измерването.
 • Когато продуктът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира. Големите разлики в топлината може да доведат до неправилни операции и неверни резултати от измерването.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че принадлежностите са здраво закрепени.
 • Въпреки че измервателният инструмент е проектиран за тежка работа в строителството, трябва да боравите с него внимателно, както с други оптични и електрически уреди (бинокъл, очила, фотоапарат).
 • Спазвайте посочените стойности на температурата при работа и съхранение.

Допълнителни указания за безопасност за лазерни измервателни инструменти

 • При неправилно отваряне на продукта може да се генерира лазерно лъчение, което надвишава клас 2. Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
 • Обезопасете измерваното място. Уверете се, че при монтирането на продукта Вие не насочвате лазерния лъч срещу други лица или срещу самите себе си. Лазерните лъчи трябва да преминават далече над или под нивото на очите.
 • Поддържайте чист изходния прозорец на лазера, за да се избегнат неправилни измервания.
 • Преди измервания/приложевия и няколко пъти при употреба проверете продукта за неговата точност.
 • Измервания, правени в близост до отразяващи обекти, респ. повърхности, през стъкла на прозорци или други подобни материали, могат да изопачат резултата от измерванията.
 • Монтирайте продукта върху подходящ държач, върху статив или го поставете на равна повърхност.
 • Забранява се работата с лати за измервания в близост до електропроводни линии с високо напрежение.
 • Уверете се, че наоколо не се използва друг лазерен измервателен инструмент, който би могъл да повлияе на измерването Ви.
 • Не позволявайте лазерните лъчи да излизат извън неохраняваните зони.

Допълнителни указания за безопасност

 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали монтираните принадлежности са здраво закрепени.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът отговаря на строгите изисквания на съответните разпоредби, Hilti не може да изключи вероятността от смущаване на уреда при силно излъчване, което може да доведе до неправилни действия. В този случай и при други фактори на несигурност трябва да се извършват контролни измервания. Също така Hilti не може да гарантира, че няма да бъдат смущавани други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).

Лазерна класификация за лазерни продукти клас 2

Продуктът отговаря на лазерен клас 2 съгласно IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 и съгласно CFR 21 § 1040 (FDA). Тези продукти може да бъдат използвани без необходимост от допълнителни защитни мерки. Въпреки това не трябва да гледате директно в източника на светлина, както и директно в слънцето. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча. Не насочвайте лазерния лъч срещу хора.

Внимателно боравене и използване на батерии

 • Извадете батериите от продукта, ако не го използвате продължително време. При по-продължително съхранение батериите може да корозират и да се саморазредят.
 • Уверете се, че батериите няма да попаднат в ръцете на деца.
 • Не смесвайте нови и стари батерии. Винаги подменяйте всички батерии едновременно. Не използвайте батерии от различни производители или с различни типове означения.
 • Не поставяйте повредени батерии.
 • Използвайте само типа батерия, предназначена за този продукт. Използването на различни батерии може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • При смяната на батерии внимавайте за правилната полярност. Има опасност от експлозия.
 • Не прегрявайте батериите и ги дръжте далече от огън. Батериите може да експлодират и е възможно да се отделят токсични вещества.
 • Не зареждайте батериите.
 • Не споявайте батериите в продукта.
 • Не разреждайте батериите чрез късо съединение. Батериите може да изтекат, да експлодират, да изгорят и да наранят хора.
 • Не повреждайте батериите и не разглобявайте батериите. Батериите може да изтекат, да експлодират, да изгорят и да наранят хора.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Отделение за батерии
 2. Индикатор за състоянието на зареждане
 3. Бутон за режим на приемник
 4. Бутон за линеен режим
 5. Изходен прозорец на лазера
 6. Резба за закрепване
 7. Превключвател за избор Вкл./ Изкл. и заключване/ отключване на махалото
 8. Уши за закрепване на защитата от падане
 9. Позиция на табелката с данни

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява самонивелиращ се линеен лазер, който е предназначен за нивелиране и извършване на подравнителни работи. Линейният лазер има две зелени линии (хоризонтална и вертикална) и една точка на пресичане на линии. Линейният лазер може да се управлява от един човек. Линиите и пресичането на линиите са с обхват прибл. 20 м (65 фута). Обхватът зависи от яркостта на околната светлина. Продуктът е предназначен за употреба в закрити помещения.
Възможни приложения са: Нивелиране на контакти, кабелни канали, радиатори и инсталации; Нивелиране на окачени тавани; Нивелиране и подравняване на врати и прозорци; Пренасяне на височини; Вертикално подравняване на тръби.

Работни съобщения

Състояние
Значение
Светодиодът не свети.
 • Уредът е изключен.
 • Батериите са празни.
 • Батериите не са поставени правилно.
Светодиодът свети постоянно.
Лазерният лъч е включен. Уредът работи. Батериите са пълни.
Светодиодът мига бързо.
Батериите са почти празни.
Светодиодът мига.
Уредът е бил изключен автоматично, но махалото не е заключено.
Лазерният лъч мига два пъти на всеки 10 (махалото не е заключено), респ. 2 (махалото е заключено) секунди.
Батериите са почти празни.
Лазерният лъч мига пет пъти и след това свети постоянно.
 • Изключващата автоматика е била деактивирана.
 • Режимът на приемника е бил активиран или деактивиран.
Лазерният лъч мига с висока честота.
Уредът не може да се самонивелира.
Лазерният лъч мига на всеки 2 секунди.
Режим на работа на наклонена линия; Махалото е заключено, поради което линиите не са подравнени.

Обем на доставката

Линеен лазер, чанта, 4x AA батерии (не се предлагат на всички пазари), Ръководство за експлоатация, сертификат на производителя

Технически данни

Обхват на линиите и пресечна точка без лазерен приемник
20 м
(65 фут ‒ 10 дюйм)
Работен диапазон на линии и пресечна точка с лазерен приемник (зависим от яркостта на околната среда и позицията на приемника спрямо лазера)
2 м … 50 м
(6 фут ‒ 10 дюйм … 164 фут)
Време за самонивелиране
3 с
Диапазон на самонивелиране (типично)
±4°
Точност до 10 м (33 фута)
±3 мм
(±0,1 дюйм)
Дебелина на линията (разстояние 5 м)
< 2 мм
(< 0,1 дюйм)
Лазер клас
Клас 2, видим, 510 - 530 нм, ±10 нм (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 и 1040.11) (FDA)
Лазерни линии с дивергенция на лъча *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Средна изходна мощност (макс.) (p)
< 1 мВт
Дължина на вълната (λ), ±10 нм
510 нм … 530 нм
Продължителност на импулса (tp)
< 60 мкс
Честота на повторение на импулса (f)
< 12 кГц
Електрозахранване
Батерии 4x 1,5V AA
Време на работа (типично), всички линии са включени
при 24°C (72°F) : 10 h
Време на работа (типично), само хоризонтални или вертикални линии са включени
при 24°C (72°F) : 20 h
Автоматично изключване (активирано след)
1 h
Индикатор за работно състояние
Светодиод и лазерни лъчи
Работна температура
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Температура на съхранение
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Защита от прах и водни пръски (извън отделението за батерии)
IP 54 съгласно IEC 60529
Резба на статив
UNC 1/4"
Размери дължина x ширина x височина
66 мм x 116 мм x 103 мм
(2,6 дюйм x 4,6 дюйм x 4,1 дюйм)
Тегло с включени основа и батерии
600 г
(21,2 oz)

Експлоатация

Поставяне / смяна на батерии

 • Внимавайте за правилната полярност на батериите.
 • Винаги сменяйте всички батерии.
 • Използвайте само батерии, произведени съгласно изискванията на националните стандарти.
Image alternative
 1. Отворете отделението за батерии.
 2. Ако е необходимо, извадете празните батерии.
 3. Поставете новите батерии.
 4. Затворете отделението за батерии.

Защита срещу падане от височина

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • Използвайте само препоръчаното за Вашия продукт Hilti обезопасяване против падане.
 • Преди всяка употреба проверявайте обезопасяването против падане и точките на закрепване на обезопасяването против падане за възможни повреди.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте като защита срещу падане от височина само Hilti предпазното устройство против падане PMA 92.
 • Закрепете предпазното устройство против падане към лазера и към носеща конструкция. Проверете за надеждното закрепване.
  Спазвайте Ръководството за експлоатация на Hilti предпазното устройство против падане.

Включване на лазерни лъчи

 1. Поставете превключвателя за избор в положение Image alternative (включено / отключено).
  • Всички лазерни линии и всички точки са включени.
 2. Натиснете неколкократно бутона за линеен режим, докато настройте желания линеен режим.
  • Продуктът многократно превключва между режимите на работа по следния ред: всички линии, хоризонтална линия, вертикална линия.

Настройка на лазерен лъч за функция "Наклонена линия"

 1. Поставете превключвателя за избор в положение Image alternative (включено / заключено).
  • Хоризонталната линия е включена.
 2. Натиснете неколкократно бутона за линеен режим, докато настройте желания линеен режим.
  • Продуктът многократно превключва между режимите на работа по следния ред: хоризонтална линия, вертикална линия, всички линии.
  При функцията "Наклонена линия" махалото е заключено и лазерът не е добре нивелиран.
  Лазерният / те лъчи мигат на всеки 5 секунди.

Изключване на лазерни лъчи

 1. Поставете превключвателя за избор в положение OFF .
  • Лазерният лъч е изключен и махалото е заключено.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди да поставите акумулатора, уверете се, че съответният продукт е изключен.
 1. Лазерният лъч се изключва автоматично, когато акумулаторът е изтощен.

Примери за приложение

Пренасяне на височина

Image alternative

Подравняване на профили за сухо строителство

Image alternative

Подравняване на таванни осветителни тела

Image alternative

Подравняване на тръбопроводи

Image alternative

Подравняване на нагревателни елементи

Image alternative

Подравняване на врати и прозорци

Image alternative

Активиране или деактивиране на режим на лазерен приемник

Обхватът на лазерния приемник може да бъде ограничен поради структурната асиметрия на мощността на лазера и възможни смущаващи външни източници на светлина.
Работете откъм силната страна на линейния лазер и избягвайте да работите на пряка светлина, за да постигнете оптимален обхват. Силната страна е предната страна на линейния лазер.
 1. За да активирате режима на приемника, натиснете бутона Режим на приемника.
  • Лазерният лъч мига пет пъти за потвърждение.
  • Светодиодът до бутона Режим на приемника свети в зелено.
  • Видимостта на лазерните лъчи намалява.
 2. Натиснете отново бутона Режим на приемника, за да деактивирате режима на приемника.
  • Светодиодът до бутона Режим на приемника изгасва.
  • Видимостта на лазерните лъчи се увеличава отново до нормалното ниво.
  При изключване на лазера се деактивира режимът на приемника.

Проверка

Проверка на нивелирането на лазерния лъч

Image alternative
 1. Разстоянието между стените трябва да бъде най-малко 10 м.
 2. Поставете лазера върху равна и хоризонтална повърхност на около 20 см от стената (A), и насочете точката на пресичане на лазерните линии към стената (A).
 3. Маркирайте точката на пресичане на лазерните линии с кръстче (1) на стената (A) и с кръстче (2) на стената (B).
 4. Поставете лазера върху равна и хоризонтална повърхност на около 20 см от стената (B), и насочете точката на пресичане на лазерните линии към кръстчето (1) на стената (A).
 5. Регулирайте височината на точката на пресичане на лазерните линии по такъв начин, че пресечната точка да съответства на маркировката (2) на стената (B). Ако е необходимо, използвайте статив или стенен държач.
 6. Маркирайте отново точката на пресичане на лазерните линии с кръстче (3) на стената (A).
 7. Измерете отместването D между кръстчетата (1) и (3) на стената (A) (RL = дължина на помещението).
Image alternative
 1. Изчислете стойността R.
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 3 мм (1⁄8″).
 2. Ако резулатът е извън допустимия толеранс, обърнете се към сервиз на Hilti .

Проверка на точност на хоризонталната линия

Image alternative
 1. Поставете уреда до ръба на дадено помещение с дължина най-малко 10 м.
  Повърхността на пода трябва да е равна и хоризонтална.
 2. Включете всички лазерни лъчи и се уверете, че ключалката на махалото е освободена.
 3. Сложете маркировка на разстояние най-малко 10 м от уреда, така че точката на пресичане на лазерните линии да попада в центъра на маркировката (d0) и вертикалната линия на маркировката да минава точно по средата на вертикалната лазерна линия.
 1. Завъртете уреда на 45° по посока на часовниковата стрелка, гледано отгоре.
Image alternative
 1. След това маркирайте точката (d1) върху маркировката, където хоризонталната лазерна линия се среща с вертикалната линия на маркировката.
 2. Сега завъртете уреда на 90° обратно на часовниковата стрелка.
 3. След това маркирайте точката (d2) върху маркировката, където хоризонталната лазерна линия се среща с вертикалната линия на маркировката.
 4. Измерете следните вертикални разстояния: d0-d1, d0-d2 и d1-d2. Определете най-голямото (dmax) и най-малкото разстояние (dmin).
 5. За d0-d1, d0-d2 и d1-d2 важи:
Image alternative
 1. Най-голямото измерено вертикално разстояние може да е макс. 5 мм при измервано разстояние 10 м.
  • dmax-dmin = разстояние от най-високата маркировка до най-ниската маркировка в милиметри/¹⁄₁₀ инч
  • D = разстояние от уреда до маркировката в метри/фут

Проверка на точност на вертикалната линия

За проверката Ви е необходим отвор за врата или нещо подобно с чиста височина най-малко 2 м. Освен това от всяка страна трябва да има най-малко 2.5 м пространство.
Image alternative
 1. Включете уреда и се уверете, че ключалката на махалото е освободена.
 2. Поставете уреда на пода на разстояние 2,5 м от отвора за врата и подравнете отвесната линия с центъра на отвора за врата.
 3. Маркирайте средата на отвесната линия на пода (1) и в горния край на отвора за врата (3), както и на 2,5 м зад отвора за врата на пода (2).
Image alternative
 1. Поставете уреда на пода точно зад точка (2) и подравнете лазерния лъч така, че той да преминава през точките (2) и (1).
 2. Отклонението между лазерната линия и точка (3) може да се отчете директно в горния край на отвора на врата. Тази стойност съответства на отклонението при двойна височина.
 3. Измерете височината на отвора за врата.
 4. Максимално допустимото отклонение възлиза на 3 мм на 10 м височина.
Image alternative
 1. Максимално допустимото отклонение е резултат от отклонението, определено съгласно горния метод:
 2. Максимално допустимото отклонение в милиметри трябва да е по-малко от 0.3 мм/м x двойната височина в метри.
  • d = измерено двойно отклонение в милиметри/ ¹⁄₁₀ инч
  • H = височина на вратата в метри

Поведение при несъответствия

 • Ако установите несъответствия, обърнете се към сервиз на Hilti .

Обслужване и поддръжка

Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Издухайте праха от изходния прозорец на лазера. Не допирайте с пръсти изходния прозорец на лазера.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Hilti сервиз за измервателна техника

Сервизът Hilti за измервателна техника извършва проверка, а при отклонение извършва също възстановяване и повторен контрол за съответствие със спецификацията на измервателния уред. При проверката съответствието със спецификацията се удостоверява писмено със сертификат от сервиза. Препоръчително е:
 • Изберете подходящ интервал за проверка съобразно употребата.
 • След подлагане на уреда на изключително натоварване и преди извършване на важни дейности, но най-малко веднъж годишно, оставайте уреда за проверка в Hilti сервиз за измервателна техника.
Проверката в Hilti сервиза за измервателна техника не освобождава потребителя от контрол върху измервателния уред преди и по време на експлоатация.

Транспортиране и съхранение

Транспортиране
 • Преди всяка употреба, също преди и след продължително транспортиране проверете продукта за наличие на повреди.
Съхранение
 • Съхранявайте продукта и батериите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Никога на съхранявайте продукта на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и батериите извън обсега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба, също преди и след продължително съхранение проверете продукта за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Продуктът не може да се включи.
Батерията е празна
 • Сменете батериите.
Грешна полярност на батерията
 • Поставете батериите правилно.
Отделението за батерии не е затворено
 • Затворете отделението за батерии.
Продуктът или включвателят/изключвателят е неизправен
 • Обърнете се към сервиз на Hilti.
Отделните лазерни лъчи не функционират.
Лазерният източник или лазерният контрол не е изправен
 • Обърнете се към сервиз на Hilti.
Продуктът може да се включи, но не се вижда лазерен лъч.
Лазерният източник или лазерният контрол не е изправен
 • Обърнете се към сервиз на Hilti.
Температурата е твърде висока или твърде ниска
 • Оставете продукта да се охлади или да загрее.
Автоматичното нивелиране не функционира.
Продуктът е монтиран върху твърде наклонена основа
 • Поставете продукта върху равна и хоризонтална основа.
Махалото е заключено
 • Освободете махалото.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Принадлежности, системни продукти и повече информация за Вашия продукт ще намерите тук.

Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.
Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Тайван.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!