език

SI-AT-22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерирането в илюстрациите показва важни работни стъпки или компоненти, които са важни за работните стъпки. В текста тези работни стъпки или компоненти са означени със съответните номера, напр. (3) .
Image alternative Позиционните номера се използват в илюстрацията Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Продуктът поддържа NFC-технология, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Модул за адаптивен въртящ момент
  SI‑AT‑22
  Поколение
  02
  Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност

 • Съблюдавайте указанията за безопасност в Ръководството за експлоатация на ударния винтоверт.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Дисплей
 2. Контролни светлини
 3. Заключващ бутон
 4. Ляв бутон със стрелка
 5. Десен бутон със стрелка
 6. Бутон OK
 7. Бутон Scan
 8. Скенер
 9. Капак за USB интерфейс (на Фиг. е повдигнат)
 10. USB интерфейс тип C
 11. Бутон за деблокиране

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електронен модул, който извършва контролирано затягане на крепежни елементи и по този начин да осигурява качеството на връзката. Той може да се използва само с Hilti ударни винтоверти със суфикса AT‑22 в обозначението на модела. Дейностите се протоколират в модула и могат да бъдат селектирани за целите на документацията с компютърния софтуер AT Documentation Software .
На този модул не може да бъде настройван ръчно определен въртящ момент!
За затягане на Hilti закрепванията използвайте само приставките за ударен винтоверт, описани в Ръководството за експлоатация на съответния продукт.
За този продукт използвайте само Hilti Nuron литиево-йонните акумулатори от тип B 22, препоръчани в Ръководството за експлоатация на ударния винтоверт.

Възможни грешки при употреба

Не работете с този продукт по тоководещи проводници.
Този продукт не е подходящ за Hilti закрепвания в атомни електроцентрали! За повече информация се обърнете към сервиз на Hilti .

Информация за лазера

Image alternative Клас лазер 1, базиран на стандарт IEC/EN 60825-1:2014 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Контролни лампи

Модулът за затягане може да показва различни съобщения или състояния чрез контролните лампи.
Състояние
Значение
Контролните лампи светят в зелено.
 • При сканиране: Баркодът, QR кодът или кодът на матрицата на данните е бил разпознат.
 • При завинтване след автоматичното изключване на ударния винтоверт: Процесът на затягане е приключил успешно.
Контролните лампи мигат в червено.
 • При сканиране: Баркодът, QR кодът или кодът на матрицата на данните не е бил разпознат.
 • При завинтване след изключване на ударния винтоверт: Винтовото съединение не може да бъде затегнато според избраните настройки. Причина за това може да бъде например предварителното ръчно изключване на ударния винтоверт.
Контролните лампи мигат в жълто.
В зависимост от крепежния елемент модулът е разпознал следното:
 • A) Винтовото съединение на болтовия анкер или на шпилка с химичен дюбел е вече е било затегнато и отново е било развито. След това винтовото съединение е било допълнително затегнато според определените параметри за дозатягане и процесът на затягане е бил завършен успешно.
 • B) Винтовото съединение за монтажни системи и анкерни шини вече е затегнато, но модулът не може да разпознае, че е бил приложен правилният момент на затягане. В случай, че винтовото съединение не е затегнато с калибриран динамометричен ключ или контролните лампи на модула не светят в зелено, винтовото съединение трябва да се провери с калибриран динамометричен ключ и - ако е необходимо - да се затегне с правилния въртящ момент при монтаж.

Зумер

Затягащият модул може да изведе следните контролни тонове като акустична обратна връзка чрез зумера:
Състояние
Значение
Дълъг звуков сигнал
Потвърдителен сигнал
 • OK
 • Процесът е приключил успешно
 • Контролните лампи светят в зелено.
2 кратки звукови сигнала
Предупредителен сигнал 1
 • OK, респ. не OK, в зависимост от крепежния елемент и приложението (напр. Повтаряща се операция, неразпознат въртящ момент на затягане. Вижте Раздел Затягане на продукта в интелигентен режим на работа )
 • Контролните лампи мигат в жълто.
4 кратки звукови сигнала
Предупредителен сигнал 2
 • Не OK
 • Процесът е прекъснат
 • Контролните лампи мигат в червено.

USB интерфейс

Чрез USB интерфейс (тип C, USB 2.0) затягащият модул може да бъде свързан към компютър. Със софтуера AT Documentation Software напр. са възможни следните функции:
 • Добавяне на набор от данни за нови крепежни елементи
 • Промяна / актуализация на вече съществуващ набор от данни
 • Деактивиране / активиране на функцията за документация
 • Зареждане на протокола на функцията за документация
 • Настройка на часовника в затягащия модул
Моля, потърсете повече информация в документацията за софтуера AT Documentation Software .
Можете да изтеглите софтуера от следния линк:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Обем на доставката

Интелигантен затягащ модул, Ръководство за експлоатация, Кратко ръководство, USB кабел
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Тегло
0,24 кг
(0,53 фунт)
Лазер клас
1
Тип скенер
Скенер с камера (Imager)
USB интерфейс
Тип C, USB 2.0

Подготовка на работата

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на затягащ модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от късо съединение !
 • Преди да поставите затягащия модул, се уверете, че контактите на затягащия модул и контактите на ударния винтоверт не са запълнени с чужди тела.
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради паднал затягащ модул !
 • Контролирайте стабилното положение на затягащия модул на ударния винтоверт.
 • Плъзнете затягащия модул отпред върху ударния винтоверт, докато се застопори с ясно щракване в крайна позиция.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от късо съединение !
 • Преди да поставите акумулатора, се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на затягащия модул не са запълнени с чужди тела.
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради паднал акумулатор !
 • Контролирайте стабилното положение на акумулатора на затягащия модул.
 • Плъзнете акумулатора отпред върху затягащия модул, докато се застопори с ясно щракване в крайна позиция.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Отстраняване на затягащ модул

Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Натиснете бутона за деблокиране (2) на затягащия модул и го задръжте в натиснато положение.
 3. Издърпайте затягащия модул напред от ударния винтоверт (3) .

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Включване/Изключване

Включване на затягащ модул

условия : Затягащият модул е изключен, дисплеят не дава индикация.
 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене на ударния винтоверт в положение дясно въртене.
 2. Натиснете за кратко командния ключ на ударния винтоверт.
  • Осветлението на дисплея се включва, дисплеят показва за кратко стартовия екран Image alternative.
  • Контролните лампи светят за кратко време в червено, жълто и след това в зелено. Прозвучава контролен сигнал.
  • Дисплеят показва с рамката за избор последно избрания режим на работа.
  • Ако на дисплея се индикира смущение:
   • Направете справка за индикатора на дисплея в Раздел Помощ при наличие на смущения .
 3. Изберете режима на работа и при нужда допълнителни настройки.
 4. Натиснете заключващия бутон Image alternative.
  • Затягащият модул е заключен, ударният винтоверт е в готовност за работа.

Изключване на затягащ модул

Затягащият модул се изключва:
 • ако ударният винтоверт се изключи автоматично, след като не е бил използван продължително време
 • ако акумулаторът се извади
 • ако е прекъсната USB връзката на затягащия модул към компютъра.

Основна експлоатация

В настоящия раздел са описани често използваните основни функции, за да бъде показана обслужващата систематика. Детайлната експлоатация във връзка с определени режими на работа ще намерите в раздела за съответния режим на работа.
Свързаният ударен винтоверт може да се използва само ако затягащият модул е заключен. Това предпазва потребителя от нежелани промени в настройките.
Отключване на модулЗа да се извършват настройки на затягащия модул, той трябва да бъде отключен.
 • За да отключите затягащия модул, натиснете и задръжте заключващия бутон поне 1 секунда Image alternative.
 • На дисплея се появява рамка за избор около последно показания вид крепежен елемент, респ. последно показания режим на работа
 • Затягащият модул е отключен и се намира в режим на настройки. Ударният винтоверт е деактивиран.
НавигацияАко на дисплея са показани рамката за избор и други елементи (опции, параметри), рамката за избор може да бъде преместена с помощта на бутоните със стрелки Image alternative и Image alternative.
Избор на опция / промяна на параметри
 • Позиционирайте рамката за избор върху елемента, който ще се променя (опция / параметър).
 • Натиснете бутона OK.
 • Елементът се показва на черен фон.
 • Извършете желаната настройка посредством бутоните със стрелки.
 • Натиснете бутона OK, за да приемете настройката.
 • Сега елементът се индикира отново с рамката за избор.
Заключване на модулСлед като са били извършени всички настройки, затягащият модул трябва да бъде заключен отново.
 • Натиснете заключващия бутон Image alternative.
 • Рамката за избор на дисплея изчезва. Интелигентният затягащ модул е заключен, зададените параметри на обработка не може да бъдат променени по невнимание.
 • Ударният винтоверт е активиран отново.

Основни настройки

Извикване на Основни настройки

 1. При нужда отключете затягащият модул.
 2. Натиснете и задръжте бутона OK за най-малко 1 секунда.
  • Показва се менюто Основни настройки.

Избор на функция в менюто Основни настройки

 1. Преместете рамката за избор чрез бутоните със стрелки върху символа с желаната функция.
  Функции в менюто Основни настройки
  Символ
  Функция
  Image alternative Показва се дата и час на часовника в затягащия модул
  Настройката на часовника е възможна само чрез софтуера AT Documentation Software .
  Image alternative Показва се информация за поддръжка на ударния винтоверт
  Image alternative Показва се използването на паметта в затягащия модул
  Важно: Ако паметта е 100% заета, най-старите данни се презаписват автоматично.
  Със софтуера AT Documentation Software записаните данни може да бъдат селектирани и заличени от паметта на затягащия модул.
  Hilti препоръчва редовно четене и запазване на данните.
  Image alternative Показват се софтуерни версии на затягащия модул и на свързания ударен винтоверт
  Image alternative Излизане от меню Основни настройки
 2. Натиснете бутона OK.

Индикатори на дисплея на функцията Информация за поддръжка на ударния винтоверт

След активиране на символа Image alternative оставащото време на експлоатация на ударния винтоверт до следващия момент на поддръжка е представено със следните индикатори на дисплея.
Индикатори на дисплея за състоянието на поддръжка на ударния винтоверт
Индикатор
Значение
Image alternative Ударният винтоверт е в изправно състояние, в момента не се изисква поддръжка.
Image alternative Ударният винтоверт подлежи на поддръжка в най-близко време.
Сегментите в правоъгълника отдясно на дисплея показват остатъчния процент от оставащото време на експлоатация.
Image alternative Ударният винтоверт подлежи на незабавна поддръжка.
Важно: Това предупредително съобщение се появява автоматично след изтичане на оставащото време на експлоатация. Режимите на работа "интелигентна експлоатация", "Tracefast" и "завинтване" вече не могат да бъдат избирани.
Независимо от индикаторите на дисплея използваният ударен винтоверт трябва да бъде поддържан в изправност най-малко веднъж годишно, за да се гарантира качеството на произведените заедно с него винтови съединения.

Излизане от меню Основни настройки

 1. Преместете рамката за избор върху символа Image alternative.
 2. Натиснете бутона OK.
  • На дисплея се показва последно избраният режим на работа.

Режими на работа

Следващите описания на отделните режими на работа са валидни само за положение дясно въртене на ударния винтоверт. В положение ляво въртене експлоатацията на ударния винтоверт е нерегулирана.

Интелигентен режим на работа

В режим на работа "интелигентна експлоатация" затягащият модул регулира и контролира затягането на избрания вид крепежен елемент. В този случай се използват параметрите за обработка на последно извършената актуализация на софтуера и/или параметрите. За да се гарантира, че постоянно се използват актуалните параметри за обработка, редовно проверявайте дали версиите на софтуера и параметрите са актуални.
В този режим на работа свети индикаторът на въртящия момент на ударния винтоверт AT и превключвателят на въртящия момент не функционира.
Съблюдавайте Ръководството за експлоатация на ударния винтоверт.
Индикатор на дисплея на параметрите за обработка
Image alternative
 1. Вид крепежен елемент (съкратено наименование на крепежния елемент)
 2. Материал / качество на материала
 3. Диаметър (ако е наличен)

Вид крепежен елемент

В затягащия модул са запаметени заводски параметри за обработка на различни видове крепежни елементи.
Показаният крепежен елемент трябва да съответства на използвания крепежен елемент.
Допълнителна информация ще намерите в SI-AT специфичните и общи инструкции за експлоатация за съответния крепежен елемент.
Уверете се, че използвате правилните параметри за обработка на съответните крепежни елементи.

Режим на работа "Tracefast"

Режим на работа "Tracefast" е разшиирение на режимаа на работа "интелигентна експлоатация". В този режим на работа затягащият модул регулира и контролира затягането на избрания вид крепежен елемент и протоколира параметрите на крепежния елемент, включително неговия сериен номер. В този случай се използват параметрите за обработка на последно извършената актуализация на софтуера и/или параметрите. За да се гарантира, че постоянно се използват актуалните параметри за обработка, проверявайте редовно дали версиите на софтуера и параметрите са актуални.
В този режим на работа свети индикаторът на въртящия момент на ударния винтоверт AT и превключвателят на въртящия момент не функционира.
Съблюдавайте Ръководството за експлоатация на ударния винтоверт.
Индикатор на дисплея на параметрите за обработка
Image alternative
 1. Вид крепежен елемент (съкратено наименование на крепежния елемент)
 2. Материал / качество на материала / дизайн на продукта
 3. Диаметър (ако е наличен)
 4. Активиране/деактивиране на Tracefast

Вид крепежен елемент

В затягащия модул са запаметени заводски параметри за обработка на различни видове крепежни елементи.
Показаният крепежен елемент трябва да съответства на използвания крепежен елемент.
Допълнителна информация ще намерите в SI-AT специфичните и общи инструкции за експлоатация за съответния крепежен елемент.
Уверете се, че използвате правилните параметри за обработка на съответните крепежни елементи.

Режим на работа "завинтване"

Индикатор на дисплея в режим на работа "завинтване":
Image alternative
Числото показва избраната степен.
В този режим на работа са на разположение общо 30 степени. Степента, която ще се избира за определен вид крепежен елемент, зависи от различни фактори.
  Примери за фактори:
 • Вид и размер на крепежния елемент
 • Специфичен въртящ момент на крепежния елемент
 • Материал и естество на детайла, който ще се завинтва
Определете правилната степен стъпка по стъпка с помощта на тези данни.

Определяне на нужната степен за режим на работа "завинтване"

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда! Повреда на крепежния елемент, на сменяемия инструмент и/или на детайла.
 • Преди началото на завинтването се уверете, че контактните повърхности на компонентите за свързване са разположени една върху друга върху цялата повърхност и че гайката е била завъртяна докрай надолу към компонента.
 1. Затегнете крепежния елемент, като използвате ниска степен.
  • Започнете с една по възможност ниска степен, за да избегнете повреда на крепежния елемент поради твърде силно затягане.
 2. Проверете достигнатия въртящ момент на крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.
  За повтарящо се затягане на няколко крепежни елементи се уверете, че всички условия на завинтване остават непроменени. Променените условия на завинтване може да налагат използването на друга степен.
  Резултат 1 / 3Не е достегнат специфицираният въртящ момент на крепежния елемент.
  • Разхлабете крепежния елемент и настройте по-висока степен на затягащия модул.
  • Затегнете здраво крепежния елемент с новата степен и повторете отново тази стъпка за проверка.
  Резултат 2 / 3Специфицираният въртящ момент на крепежния елемент е бил превишен.
  • Разхлабете крепежния елемент и настройте по-ниска степен на затягащия модул.
  • Затегнете здраво крепежния елемент с новата степен и повторете отново тази стъпка за проверка.
  Резултат 3 / 3Крепежният елемент е бил затегнат с помощта на специфицирания въртящ момент.
  Определена е правилната степен за крепежния елемент.

Режим на работа "нерегулирана експлоатация"

В този режим на работа затягащият модул е деактивиран. Затягащият модул не трябва да се отстранява при краткотрайна работа без затягащ модул. Ударният винтоверт функционира така, все едно затягащият модул не е поставен. Индикаторът на въртящия момент на ударния винтоверт показва избраната степен на въртящ момент и може да бъде настройван с превключвателя на въртящия момент.
Индикатор на дисплея в режим на работа "нерегулирана експлоатация":
Image alternative

Настройки в режим на работа

Режимът на работа може да бъде настройван на желания вид крепежен елемент по 2 различни начина.

Настройка на режим на работа чрез сканиране на баркода, QR кода или кода на матрицата с данни

Ако за продукта на Hilti , който ще се завинтва, има баркод, QR код или код на матрицата с данни, режимът на работа може да бъде настройван бързо и лесно чрез сканиране на този код върху продукта.
 1. Отключете затягащия модул.
 2. Натиснете бутона Scan.
  • Скенерът се активира, на дисплея се индикира готовност за прочитане чрез символа Image alternative.
Image alternative
 1. Сега дръжте модула на разстояние от прибл. 15 сантиметра (6″) с прожектирания мерник, центриран върху баркода, QR кода или кода на матрицата с данни..
  Резултат 1 / 2Контролните лампи светят в зелено.
  На дисплея се показва Image alternative.
  Прозвучава потвърдителният сигнал.
  На дисплея се показва режимът за обработка на крепежния елемент, който ще се завинтва.
  Резултат 2 / 2
  В паметта на затягащия модул евент. още няма налични параметри за обработка на крепежния елемент, който ще се завинтва. Hilti предоставя на разположение за SI‑AT съвместими крепежни елементи собствено SI‑AT специфицирано Ръководство за експлоатация за съвместимите крепежни елементи. Тук ще намерите QR код, който можете да сканирате със затягащия модул, за да заредите по този начин параметрите за обработка в паметта на затягащия модул.
  Параметрите за обработка на продукта, който ще се завинтва, може да бъдат заредени също и през софтуера AT Documentation Software чрез USB в затягащия модул. За да се гарантира, че постоянно се използват актуалните параметри за обработка, проверявайте редовно дали версиите на софтуера и параметрите са актуални.
  Контролните лампи мигат в червено.
  На дисплея се показва Image alternative (кодът не може да бъде разчетен или е непознат).
  Прозвучава предупредителният сигнал.
  • Натиснете бутона Scan и сканирайте кода още веднъж.
 1. Ако режимът на работа Tracefast е съвместим, изберете дали искате да използвате режима на работа Tracefast ( Image alternative ), или не искате да го използвате (Image alternative ).
 2. Заключете затягащия модул.
  • Ако режимът на работа Tracefast е бил активиран, на дисплея се показва непрекъснато Image alternative Image alternative.
  • Ако режимът на работа Tracefast е бил деактивиран, на дисплея се показва непрекъснато Image alternative Image alternative.

Настройка на режима на работа с бутоните за управление

Ако за продукта, който ще се завинтва, няма баркод, QR код или код наа матрицата с данни, режимът на работа може да бъде настройван ръчно с бутоните за управление на затягащия модул.
 1. Отключете затягащия модул.
 2. Преместете рамката за избор с помощта на бутоните със стрелки до опцията, която искате да промените.
 3. Натиснете бутона OK.
  • Сега избраната опция е представена на черен фон.
 4. Изберете желаната настройка посредством бутоните със стрелки.
 5. Натиснете бутона OK.
  • Избраната настройка се показва с рамката за избор.
 6. При нужда повторете стъпките от 3 до 5, за да извършите по-нататъшни настройки.
 7. Заключете затягащия модул.

Затягане на продукта в интелигентен режим на работа

Преди да използвате затягащия модул, уверете се, че крепежният елемент, който ще се завинтва, е монтиран правилно. Съблюдавайте указанията в Ръководството за експлоатация на крепежния елемент, който ще се завинтва, и изпълненията за тестване на крепежните елементи.
 1. Задайте режима на работа „интелигентна експлоатация“.
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно въртене.
 3. Поставете ударния винтоверт с подходящ сменяем инструмент върху крепежния елемент, който ще се завинтва.
 4. Натиснете и задръжте командния ключ, докато затягащият модул даде едно от следните съобщения:
  Резултат 1 / 4
  • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи светят в зелено.
  • Прозвучава потвърдителният сигнал.
  Крепежният елемент е бил затегнат правилно. Можете да продължите директно със следващия крепежен елемент от същия тип.
  Резултат 2 / 4
  • Показва се съобщението "успешно приключило повторно затягане": Image alternative
  • Контролните лампи мигат в жълто.
  • Прозвучава предупредителният сигнал 1.
  A) Винтовото съединение на болтовия анкер или на шпилка с химичен дюбел, което вече е било затегнато и отново развито, е отново развито. Ако преди това винтовото съединение не е било затегнато правилно, то трябва да бъде проверено, респ. затегнато с калибриран динамометричен ключ. B) Винтовото съединение за монтажни системи и анкерни шини вече е затегнато, но модулът не може да разпознае, че е приложен правилният момент на затягане. Проверете винтовото съединение с подходящ калибириран динамометричен ключ и ако е необходимо, затегнете го с правилния въртящ момент при монтаж.
  Резултат 3 / 4
  • Показва се съобщението "твърде ниско напрежение на акумулатора: Image alternative
  • Контролните лампи мигат в червено.
  Остатъчният капацитет на акумулатора е твърде нисък, за да се затегне крепежният елемент.
  • Натиснете бутона OK, за да потвърдите съобщението.
  • Поставете зареден акумулатор.
  Резултат 4 / 4
  • Показва се съобщението "неправилно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи мигат в червено.
  • Прозвучава предупредителният сигнал 2.
  • Затегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.

Затягане на продукта в режим на работа Tracefast

Преди да използвате затягащия модул, уверете се, че крепежният елемент, който ще се завинтва, е монтиран правилно. Съблюдавайте указанията в Ръководството за експлоатация на крепежния елемент, който ще се завинтва, и изпълненията за тестване на крепежните елементи.
Ако режимът на работа "Tracefast" е активиран, затягащият модул разпознава само матрични кодове на данни върху крепежните елементи. За да сканирате друг баркод, QR код или матричен код на данни, трябва да деактивирате режима на работа "Tracefast".
 1. Активирайте режима на работа "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно въртене.
 3. Натиснете командния ключ на ударния винтоверт.
  • Скенерът на затягащия модул е активиран.
 4. Сканирайте матричния код на данни върху крепежния елемент, който ще се завинтва.
  Резултат 1 / 2Контролните лампи светят в зелено.
  На дисплея се показва Image alternative.
  Прозвучава потвърдителният сигнал.
  На дисплея се показва крепежният елемент, който ще се завинтва, и затягащият модул съхранява метаданните на крепежния елемент за следната винтова връзка.
  Резултат 2 / 2Контролните лампи мигат в червено.
  На дисплея се показва Image alternative (кодът не може да бъде разчетен или е непознат).
  Прозвучава предупредителният сигнал.
  • Натиснете бутона Scan и сканирайте кода още веднъж.
  • Ако кодът не може да бъде сканиран (напр. тъй като той е силно повреден), след 10 секунди затягащият модул предлага опция за деактивиране на режима на работа "Tracefast" за следващия крепежен елемент и завинтване на крепежния елемент чрез режим на работа "интелигентна експлоатация". Потвърдете избора с бутона OK. Следващият крепежен елемент може да бъде завинтен, без да бъдат запаметени неговите метаданни. След това затягащият модул автоматично се връща към режима на работа "Tracefast".
 5. Поставете ударния винтоверт с подходящ сменяем инструмент върху крепежния елемент, който ще се завинтва.
 6. Натиснете и задръжте командния ключ, докато затягащият модул даде едно от следните съобщения:
  Резултат 1 / 4
  • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи светят в зелено.
  • Прозвучава потвърдителният сигнал.
  Крепежният елемент е бил затегнат правилно. Можете да продължите директно със следващия крепежен елемент от същия тип.
  Резултат 2 / 4
  • Показва се съобщението "успешно приключило повторно затягане": Image alternative
  • Контролните лампи мигат в жълто.
  • Прозвучава предупредителният сигнал 1.
  A) Винтовото съединение на болтовия анкер, което вече е било затегнато и след това е било разхлабено, е затегнато отново. Ако преди това винтовото съединение не е било затегнато правилно, то трябва да бъде проверено, респ. затегнато с калибриран динамометричен ключ. B) Винтовото съединение за монтажни системи и анкерни шини вече е затегнато, но модулът не може да разпознае, че е приложен правилният момент на затягане. Проверете винтовото съединение с подходящ калибириран динамометричен ключ, и ако е необходимо, затегнете същото с правилния въртящ момент при монтаж.
  Резултат 3 / 4
  • Показва се съобщението "твърде ниско напрежение на акумулатора: Image alternative
  • Контролните лампи мигат в червено.
  Остатъчният капацитет на акумулатора е твърде нисък, за да се затегне крепежният елемент.
  • Натиснете бутона OK, за да потвърдите съобщението.
  • Поставете зареден акумулатор.
  Резултат 4 / 4
  • Показва се съобщението "неправилно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи мигат в червено.
  • Прозвучава предупредителният сигнал 2.
  • Затегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.
 7. Повтаряйте стъпките от 3 до 6 за всеки следващ крепежен елемент, който ще се завинтва.

Затягане на продукт в режим на работа "завинтване"

 1. Задайте режима на работа "завинтване".
 2. За продукта, който ще се завинтва, определете регулируемата степен на затягане и задайте тази степен.
 3. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в положение дясно въртене.
 4. Поставете ударния винтоверт с подходящ сменяем инструмент върху продукта, който ще се завинтва.
 5. Натиснете командния ключ и го задръжте в натиснато положение, докато затягащият модул върне едно от следните съобщения:
  Резултат 1 / 2
  • Показва се съобщението "успешно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи светят в зелено.
  • Прозвучава потвърдителният сигнал.
  Крепежният елемент е бил затегнат правилно. Можете да продължите директно със следващия крепежен елемент от същия тип.
  Резултат 2 / 2
  • Показва се съобщението "неправилно приключило завинтване": Image alternative
  • Контролните лампи мигат в червено.
  • Прозвучава предупредителният сигнал 2.
  • Затегнете крепежния елемент с помощта на калибриран динамометричен ключ.

Тестване на крепежен елевент

Всички Hilti крепежни елементи подлежат на постоянна актуализация, така че също крепежни елементи, които не са описани в настоящата документация, може да бъдат поддържани чрез модула SI-AT. Поддържайте версиите на софтуера и параметрите винаги актуални.
Актуални Ръководства за експлоатация и инструкции за тестване ще намерите онлайн на: www.hilti.group

Проверка на крепежния елемент на сегментни анкери

За да се уверите, че при винтовото съединение на сегментните анкери в режим на работа "интелигентна експлоатация" е било приложено правилно специфицираното предварително натоварване, определено в съответствие с Одобрението / Ръководството за експлоатация, трябва да проверите първия и последния сегментен анкер с калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания въртящ момент при монтаж трябва да се извърши непосредствено след затягането (монтажа) на сегментния анкер.
Моментът на тестване съответства на 75% на въртящия момент при монтаж на съответния сегментен анкер и може да бъде намерен в Ръководството за експлоатация на този анкер.
 • Проверете крепежния елемент на сегментния анкер с калибриран динамометричен ключ и правилното изпитване за въртящ момент. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Крепежният елемент на сегментния анкер не е бил завъртян повече от посочения максимален ъгъл на въртене (< 180°).
  Крепежният елемент е завинтен правилно.
  Резултат 2 / 2Крепежният елемент на сегментния анкер допълнително е бил завъртян извън посочения максимален ъгъл на въртане (> 180°).
  Крепежният елемент е завинтен неправилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Ударният винтоверт трябва да бъде проверен в сервиз на Hilti .

Проверка на крепежните елементи на шпилки с химични дюбели

За да се уверите, че при винтовото съединение на крепежните елементи на шпилките с химични дюбели в режим "интелигентна експлоатация" указаното предварително напрежение според ръководството за експлоатация е било приложено коректно, трябва да проверите първия и последния елемент с калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания въртящ момент при монтаж трябва да се извърши непосредствено след затягането на крепежния елемент на шпилката (след необходимото време за втвърдяване на химичните дюбели).
Моментът на тестване съответства 100% на въртящият момент на монтаж на съответния крепежен елемент на шпилката и трябва да се види в ръководството за експлоатация на тази шпилка.
 • Проверете крепежния елемент на шпилката с подходящ калибириран динамометричен ключ и подходящия въртящ момент за проверка. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Крепежният елемент на шпилката не е завъртян до посочения максимален ъгъл на завъртане (< 180 °).
  Крепежният елемент е завинтен правилно.
  Резултат 2 / 2Крепежният елемент на шпилката е бил завъртян извън посочения максимален ъгъл на завъртане (> 180 °).
  Крепежният елемент е завинтен неправилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Ударният винтоверт трябва да бъде проверен в сервиз на Hilti .

Проверка на безопасността на крепежния елемент за инсталационни системи

За да се уверите, че при винтовото съединение на бутоните за свързване в работен режим "интелигентна експлоатация" е било приложено правилно специфицираното предварително натоварване, определено в съответствие с Одобрението / Ръководството за експлоатация, трябва да проверите първия и последния бутон за свързване с калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания въртящ момент при монтаж трябва да се извърши непосредствено след затягането (монтажа) на бутона за свързване.
Моментът на тестване съответства на въртящия момент при монтаж на съответния бутон за свързване и може да бъде намерен в Ръководството за експлоатация за този бутон за свързване.
 • Проверете крепежния елемент с калибриран динамометричен ключ. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Крепежният елемент не е бил завъртян повече от посочения максимален ъгъл на въртене (< 180°).
  Завинтването на крепежния елемент е извършено правилно.
  Резултат 2 / 2Крепежният елемент допълнително е бил завъртян извън посочения максимален ъгъл на въртене (> 180°).
  Завинтването не е извършено правилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Предайте ударния винтоверт в сервиз на Hilti за проверка.

Проверка на винтовото съединение на T-образни болтове в анкерни релси

За да се уверите, че при винтовото съединение на T-образните болтове в работен режим "интелигентна експлоатация" е било приложено правилно специфицираното предварително натоварване, определено в съответствие с Одобрението / Ръководството за експлоатация, трябва да проверите първия и последния T-образен болт с калибриран динамометричен ключ. Тази проверка на прилагания въртящ момент при монтаж трябва да се извърши непосредствено след затягането (монтажа) на T-образния болт.
Моментът на тестване съответства на въртящия момент при монтаж на съответния T-образен болт и може да бъде намерен в Ръководството за експлоатация на този T-образен болт.
 • Проверете крепежния елемент на T-образния болт с калибриран динамометричен ключ и правилния изпитвателен въртящ момент. Освен това наблюдавайте ъгъла, около който крепежният елемент продължава да се върти.
  Резултат 1 / 2Крепежният елемент не е бил завъртян повече от посочения максимален ъгъл на въртене (< 360°).
  Крепежният елемент е завинтен правилно.
  Резултат 2 / 2Крепежният елемент допълнително е бил завъртян извън посочения максимален ъгъл на въртене (> 360°).
  Крепежният елемент е завинтен неправилно. Направената преди това проверка на затегнатите винтови съединения разглежда същите като неизправни и те трябва да бъдат проверени. Ударният винтоверт трябва да бъде проверен в сервиз на Hilti .

Проверка на затягането във винтови съединения в режим на работа "завинтване"

 • На регулярни интервали проверявайте с подходящ калибириран динамометричен ключ, съгласно фирмените разпоредби или качествените характеристики, дали е бил достигнат планираният въртящ момент на затягане.

Свързване на затягащ модул към компютър

Image alternative
 1. Плъзнате капака върху долната страна на затягащия модул.
 2. Включете щепсела (тип C, USB 2.0) на USB кабела в USB интерфейса на затягащия модул.
 1. Свържете щепсела (тип A) на USB кабела към Вашия компютър.
  • Сега затягащият модул се захранва с ток само от компютъра. На дисплея на модула се показва USB логото (Image alternative).
  След като изключите USB конектора, затворете капака на затягащия модул. По този начин предотвратявате замърсявания в USB интерфейса.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранете внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почистете корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части, консумативи и принадлежности. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Транспорт и съхранение

Транспортиране на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Съблюдавайте също и указанията за отстраняване на смущения в Ръководството за експлоатация на използвания ударен винтоверт.
Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Показва се съобщението "заключване на модул".
Отключен затягащ модул.
 • Натиснете зключващия бутон Image alternative, за да заслючите затягащия модул и да активирате ударния винтоверт.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде висока температура на акумулатора".
Акумулаторът е прегрял.
 • Сменете акумулатора или оставете акумулатора да се охлади.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде ниска температура на акумулатора".
Температурата на акумулатора е под 0° C (32° F).
 • Оставете акумулатора да загрее бавно до над 0° C (32° F).
Image alternative
Показва се съобщението "твърде висока температура на ударния винтоверт".
Ударният винтоверт е прегрял.
 • Оставете ударния винтоверт да се охлади.
 • Почистете вентилационните отвори.
Image alternative
Показва се съобщението "недостатъчно зареждане на акумулатора".
Зареждането на акумулатора не е достатъчно, за да завинтите правилно крепежния елемент.
 • Поставете зареден акумулатор.
Image alternative
Показва се съобщението "твърде голяма консумация на ток".
Консумацията на ток за кратко е твърде висока.
 • Натиснете бутона OK, за да потвърдите съобщението.
 • Повторете процеса на завинтване.
 • Ако съобщението се появява отново, свържете се със сервиз на Hilti .
Image alternative
Показва се съобщението "празна бутонна батерия".
Бутонната батерия на часовника в затягащия модул е празна.
  По-нататък в протокола за документацията не може да бъде гарантирана верността на данните за дата и час.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti , за да предадете батерията за подмяна.
Image alternative
Показва се съобщението "наложителна незабавна поддръжка на ударния винтоверт".
Ударният винтоверт подлежи на незабавна поддръжка.
  Режимите на работа "интелигентна експлоатация", "Tracefast" и "завинтване" вече не могат да бъдат избирани.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti за извършване на поддръжка на ударния винтоверт.
Image alternative
Показва се съобщението "грешка в устройството".
Грешката в уреда е била е разпозната.
 • Свържете затягащия модул към компютър.
 • Със софтуера AT Documentation Software селектирайте паметта за грешки и следвайте указанията на софтуера за отстраняване на грешки.
Image alternative
Показва се съобщението "деактивирана функция за документация".
Деактивирана функция за документация (само предупредително съобщение).
 • Ако се нуждаете от функцията за документация, свържете затягащия модул към компютъра и активирайте функцията за документация в софтуера AT Documentation Software .
 • При нужда натиснете бутона OK, за да изтриете постепенно съобщението и да продължите стартовия процес на затягащия модул.
Image alternative
Показва се съобщението "памет заета на Die Meldung "паметта е почти пълна". (Съобщението се появява при стойности ≥ 90 %.)
Паметта за данни в модула за затягане е почти пълна. Внимание: Ако паметта за данни в затягащия модул е напълно заета, най-старите данни ще бъдат презаписани!
 • Свържете затягащия модул към компютър.
 • Със софтуера AT Documentation Software селектирайте данните, за да ги документирате в доклад.
 • След това изтрийте данните от паметта на затягащия модул, за да освободите място в паметта.
Image alternative
Показва се съобщението "паметта е пълна".
Паметта за данни в затягащия модул е ​​пълна. Внимание: Най-старите данни се презаписват!
 • Свържете затягащия модул към компютър.
 • Със софтуера AT Documentation Software селектирайте данните, за да ги документирате в доклад.
 • След това изтрийте данните от паметта на затягащия модул, за да освободите място в паметта.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Принадлежности, системни продукти и повече информация за Вашия продукт ще намерите тук.

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.
условия : Южна Корея
Специфична за държавата информация за разрешение
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ настоящата документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само с тях. Използвайте само оригинални Hilti акумулатори!
ОписаниеHilti акумулаторите са оборудвани със системи за управление и защита на клетките.
Акумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват голяма специфична енергийна плътност. Литиево-йонните клетки са подложени на много нисък ефект на паметта, но са много чувствителни към въздействието на сила, дълбоко разреждане или високи температури.
Разрешените продукти за Hilti акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Безопасност
 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Постъпвайте съгласно указанията в Раздел Мерки при горящ акумулатор .
Поведение при повредени акумулатори
 • Винаги се свързвайте със сервиз на Hilti , ако има повреден акумулатор.
 • Не използвайте акумулатор, от който излиза течност.
 • Избягвайте директен контакт с кожата и/или очите, ако течността изтича. Винаги носете защитни ръкавици и защита за очите при работа с батерийна течност.
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата батерийна течност. Спазвайте местните разпоредби за почистване на батерийна течност.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, с креда на прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Изхвърлете контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Внимавайте за необичайно поведение на акумулатора като неправилно зареждане, необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане ва течности. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако предполагате, че има проблем с вътрешния акумулатор, свържете се със сервиз на Hilti .
 • Ако акумулаторът спре да работи, вече не може да се зарежда или ако изтича течност, трябва да го изхвърлите. Виж Раздел Поддръжка и третиране на отпадъци .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално експлозивни газове.
 • При интензивно разпространение на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Повикайте на помощ пожарната команда преди да започнете опит за гасене.
 • Гасете горящия акумулатор само с вода от възможно най-голямо разстояние. Праховите пожарогасители и противопожарните одеяла са неефективни за литиево-йонни акумулатори. На околните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества горящи акумулатори. Отстранете всички незасегнати материали от най-близката околна среда, за да изолирате засегнатите акумулатори.
В случай, когато акумулаторите не се охлаждат, пушат или горят:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие ограничава разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на запалване.
 • Оставете акумулатора в кофа за най-малко 24 часа, докато се охлади напълно.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора чист и незамърсен от масла и смазки. Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка с власинки или с чиста, суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърле акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.