език

DCG 180-D
DCG 180-P

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи на продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Номинални обороти
Image alternative Диаметър
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)

Информация за продукта

Hilti продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Описаният продукт и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или бъдат използвани не по предназначение.
 • Пренесете обозначението и серийния номер от типовата табелка в дадената по-долу таблица.
 • Винаги подавайте тази информация, когато при възникнали въпроси за продукта се обръщате към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
Данни за продукта
Ъглошлайф
DCG 180-D/P
Поколение
01
Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прахообразни вещества. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички регулиращи инструменти или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Преди да променяте настройките на уреда и да заменяте приспособленията, или ако не използвате уреда продължително време, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-леко.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Общи указания за безопасност при шлифоване, шлифоване с шкурка, работа с телени четки, полиране и отрезно шлифоване:

 • Този електроинструмент може да се използва като шлайф машина и отрезно-шлифовъчна машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, фигури и данни, които получавате заедно с уреда. Несъблюдаването на следните инструкции може да доведе до възникване на електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Този електроинструмент не е подходящ за шлифоване с шкурка, работа с телени четки и полиране. Ако използвате електроинструмента за цели, за които той не е предназначен, могат да възникнат опасности и наранявания.
 • Не използвайте принадлежности, които не са били предвидени и препоръчани от производителя специално за този електроинструмент. Това, че можете да закрепите принадлежностите към Вашия електроинструмент, не е гаранция за сигурност и безопасност при употреба.
 • Допустимите обороти на сменяемия инструмент трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да полетят наоколо.
 • Външният диаметър и дебелината на сменяемия инструмент трябва да съответстват на посочените размери на Вашия електроинструмент. Сменяеми инструменти с неподходящи размери не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени или контролирани.
 • Сменяемите инструменти с резбова вложка трябва да бъдат напаснати точно към резбата на шлифовъчния шпиндел. При сменяеми инструменти, които се монтират посредством фланец, диаметърът на отвора на сменяемия инструмент трябва да е напаснат към монтажния диаметър на фланеца. Сменяемите инструменти, които не са точно закрепени към електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти, като шлифовъчни дискове - за отломки и пукнатини, шлифовъчни кръгове - за пукнатини, износване или силно изхабяване, телени четки - за разхлабени или счупени телчета. Ако електроинструментът или сменяемият инструмент паднат, проверете дали са повредени или използвайте изправен сменяем инструмент. След като сте проверили сменяемия инструмент и сте го монтирали, внимавайте Вие самият и намиращите се в близост други лица да сте застанали извън равнината на въртящия се сменяем инструмент, и оставете уреда да поработи в продължение на една минута на максимални обороти. В повечето случаи повредените сменяеми инструменти се чупят по време на този тест.
 • Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте цялостна защита за лицето, защита за очите или защитни очила. Ако е целесъобразно, носете противопрахова маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от отделящи се малки частици материал при шлифоване. Очите трябва да са защитени от хвърчащи наоколо чужди тела, които се отделят при различните начини на употреба. Прахозащитната маска или маската за дихателна защита трябва да филтрират отделящите се при работа прахове. Ако продължително време сте подложени на силен шум, може да получите увреждане на слуха.
 • Внимавайте други лица да се намират на безопасно разстояние от Вашата работна област. Всяко лице, влизащо в работната област, трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от обработвания детайл или счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и дори извън границите на работната област да причинят наранявания.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Дръжте мрежовия кабел далече от въртящи сменяеми инструменти. Ако загубите контрол върху уреда, мрежовият кабел може да бъде прекъснат или увлечен, а дланта Ви или ръката Ви могат да попаднат върху въртящ сменяем инструмент.
 • Никога не оставяйте електроинструмента, преди сменяемият инструмент да е спрял напълно работа. Въртящият сменяем инструмент може да попада в контакт с равнината, на която оставяте уреда, вследствие на което може да загубите контрол върху електроинструмента.
 • Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте. Чрез случаен допир облеклото Ви може да бъде увлечено от въртящ сменяем инструмент и сменяемият инструмент може да се забие в тялото Ви.
 • Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Вентилаторът на мотора привлича прах навътре в корпуса, а при натрупване на метален прах може да възникнат електрически опасности.
 • Не използвайте електроинструмента в близост до горими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.
 • Не използвайте сменяеми инструменти, които изискват течни охлаждащи средства. Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до възникване на електрически удар.
Откат и съответни указания за безопасностОткатът представлява внезапна реакция вследствие на заклещен или блокирал въртящ сменяем инструмент, като шлифовъчен диск, шлифовъчен кръг, телена четка и т.н. Заклещването или блокирането води до рязко спиране на въртящия сменяем инструмент. Вследствие на това в точката на блокиране възниква ускорено движение на неконтролируемия електроинструмент в посока, обратна на въртенето на сменяемия инструмент.
Ако напр. шлифовъчният диск заклинва или блокира в детайла, е възможно ръбът на шлифовъчния диск, който се потапя в детайла, да се закачи и по този начин да избие шлифовъчния диск или да предизвика откат. При това положение шлифовъчният диск се движи в посока към или от работещия с уреда, в зависимост от посоката на въртене на диска в точката на блокиране. В този случай шлифовъчните дискове също могат да се счупят.
Откат възниква вследствие на погрешно или неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте здраво електроинструмента и поставяйте тялото и ръцете си в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако има налична такава, за да постигнете възможно най-добър контрол върху отката или моментите на реакция при ускоряване на уреда. Чрез подходящи предпазни мерки работещият с уреда може да владее силите на откат и силите на реакция.
 • Никога не дръжте ръката си в близост до въртящи сменяеми инструменти. При откат сменяемият инструмент може да премине през ръката Ви.
 • Избягвайте положение на тялото, при което то попада в областта на откат на електроинструмента. При откат електроинструментът се измества в посока, противоположна на движението на шлифовъчния диск в точката на блокиране.
 • При работа в близост до ъгли, остри ръбове и т.н. работете особено внимателно. Не допускайте отскачане и заклинване на сменяеми инструменти в обработвания детайл. Въртящият сменяем инструмент има склонност към заклещване в близост до ъгли, остри ръбове и т.н., както и когато отскача. Вследствие на това се губи контрол или има откат.
 • Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. Такива сменяеми инструменти често предизвикват откат или загуба на контрол върху електроинструмента.
Специални указания за безопасност при шлифоване и отрезно шлифоване:
 • Използвайте разрешените специално за Вашия електроинструмент шлифовъчни тела и предвидения за тези шлифовъчни тела предпазен щит. Шлифовъчни тела, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени и не са сигурни.
 • Извитите шлифовъчни дискове трябва да бъдат монтирани така, че тяхната абразивна повърхност да не се издига над равнината на края на предпазния щит. Неправилно монтираният шлифовъчен диск, който стърчи над равнината на края на предпазния щит, не може да бъде достатъчно добре обезопасен.
 • Предпазният щит трябва да е здраво закрепен за електроинструмента и за постигане на максимална безопасност да е настроен така, че възможно най-малка част от шлифовъчното тяло да се вижда добре от работещия с уреда. Предпазният щит спомага работещият с уреда да се предпази от отломки, случаен контакт с шлифовъчното тяло, както и от искри, които могат да възпламенят облеклото.
 • Шлифовъчните тела трябва да се използват само за препоръчаните възможности за приложение. Например: Никога не шлифовайте със страничната плоскост на отрезния диск. Отрезните дискове са предвидени за отнемане на материал с ръба на диска. При странично силово въздействие тези шлифовъчни тела могат да се счупят.
 • Винаги използвайте изправен затегателен фланец с подходящи размер и форма за избрания от Вас шлифовъчен диск. Подходящите фланци крепят шлифовъчния диск и намаляват опасността от счупване на шлифовъчния диск. Фланците за отрезни дискове може да се различават от фланците за други шлифовъчни дискове.
 • Не използвайте износени шлифовъчни дискове за по-големи електроинструменти. Шлифовъчните дискове за по-големи електроинструменти не са предназначени за по-високите обороти на по-малки електроинструменти и могат да се счупят.
Други специални указания за безопасност при отрезно шлифоване:
 • Избягвайте блокиране на отрезния диск или твърде голяма притискаща сила. Не правете прекалено дълбоки срезове. Претоварването на отрезния диск води до прекомерни усилия върху него, вследствие на което се увеличава възможността за заклинване или блокиране, а с това и възникване на откат или счупване на шлифовъчното тяло.
 • Избягвайте областта пред и зад въртящия се отрезен диск. Ако водите отрезния диск в посока напред от Вас в детайла, в случай на откат електроинструментът с въртящия се диск може да отхвръкне директно към Вас.
 • Ако отрезният диск се заклини или Вие прекъснете работа, изключете уреда и го оставете така, докато дискът спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите от среза още въртящ се отрезен диск, защото е възможно възникване на откат. Установете и отстранете причината за заклинването.
 • Не включвайте електроинструмента повторно, докато той се намира в детайла. Оставете отрезния диск да достигне най-напред своите максимални обороти, преди внимателно да продължите с рязането. В противен случай дискът може да се заклещи, да отскочи от детайла или да предизвика откат.
 • За да минимизирате риска от откат или заклинване на отрезен диск, предварително укрепвайте плочи или големи детайли. Големите детайли могат да се огънат под въздействие на собствената си тежест. Детайлът трябва да бъде укрепен от двете страни на диска, което означава както в близост до мястото на среза, така и по ръбовете.
 • Бъдете особено внимателни при "скрити срезове" в готови стени или други невидими области. Потапящият отрезен диск може да предизвика откат при попадане върху газо- или водопроводи, електрически проводници или други обекти.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте уреда само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на уреда носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж. Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Не използвайте уреда, когато започва да работи трудно или на тласъци. Съществува вероятност да има дефект в електрониката. Дайте уреда незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и/или надолу и да наранят други хора.
 • Прорези в носещи стени или други структури могат да повлияят на статиката, по-специално при рязане на арматурно желязо или носещи елементи. Преди началото на работния процес се консултирайте с отговорника за статиката, архитекта или компетентното ръководство на обекта.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност от отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах.
 • По възможност използвайте прахоуловител и подходяща мобилна прахосмукачка. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да предотвратите опасности от наранявания.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
 • Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Проверявайте редовно съединителния проводник на уреда и при повреда се обърнете към сервизен отдел на Hilti за подмяна. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени.
 • При често обработване на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Отлагащият се по повърхността на уреда прах, най-вече от токопроводящи материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Обезопасете детайла. Закрепеният със затегателни механизми или менгеме детайл е по-здраво фиксиран отколкото ако е закрепен само с ръка.
 • Преди да свалите електроинструмента, изчакайте, докато престане да работи.
 • Шлифовъчните дискове трябва да бъдат грижливо съхранявани и използвани, като се спазват инструкциите на производителя.
 • След счупване на диск, събаряне на уреда или други механични повреди предайте уреда в сервиз на Hilti за проверка.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Бутон за застопоряване на шпиндела
 2. Резбова втулка за ръкохватка
 3. Странична ръкохватка
 4. Лост за деблокиране за въртяща ръкохватка
 5. Включвател/изключвател
 6. Гаечен ключ
 7. Затягаща гайка
 8. Бързозатягаща гайка Kwik lock (опционално)
 9. Отрезен шлифовъчен диск/диск за грубо шлифоване
 10. Затегателен фланец с O-пръстен
 11. Предпазен щит
 12. Юстировъчен винт
 13. Затегателен лост
 14. Шпиндел
 15. Кодиращо звено
 16. Опорно краче

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ръчноводим електрически ъглошлайф. Той е предназначен за отрезно шлифоване и грубо шлифоване на метални и минерални материали без да се използва вода. Той може да бъде използван само за сухо шлифоване и сухо рязане.

Експлоатацията може да се извършва само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Обем на доставката

ъглошлайф, странична ръкохватка, предпазен щит, затегателен фланец, затягаща гайка, гаечен ключ, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Ограничаване на пусков ток

Чрез електронното ограничаване на пусков ток токът на включване намалява дотолкова, че обезопасяването на електрическата мрежа не сработва. По този начин се предотвратява рязкото пускане на ъглошлайфа.

Active Torque Control (ATC)

Електрониката разпознава опасност от заклинване на диска и чрез изключване на уреда предотвратява по-нататъшното въртене на шпиндела.
Когато ACT-ситемата е изключена, подновете експлоатацията на уреда. За целта първо отново освободете включвателя/изключвателя и след това го натиснете повторно.
При отпадане на ATC-системата електроинструментът продължава да работи само със силно намалени обороти и въртящ момент. Предайте продукта в сервиз на Hilti за проверка.

Блокировка срещу повторно включване

След спиране на тока при застопорен включвател/изключвател ъглошлайфът не се задейства самоволно. Включвателят/изключвателят трябва да бъде най-напред освободен и след това отново натиснат.

Предпазен щит с метален капак (принадлежност)

Image alternative
За грубо шлифоване с прави дискове за грубо шлифоване и за отрезно шлифоване с отрезни шлифовъчни дискове, при обработката на метални материали, използвайте предпазния щит с метален капак.

Консумативи

Може да бъдат използвани само карбофлексни, армирани със специални влакна дискове за макс. Ø 180 мм, които са разрешени за най-малко 8500 об./мин. и за периферна скорост 80 м/сек.
При дискове за грубо шлифоване дебелината на диска може да бъде макс. 8 мм, а при отрезните шлифовъчни дискове - макс. 3 мм.
ВНИМАНИЕ! При рязане и прорязване с отрезни шлифовъчни дискове винаги използвайте предпазния щит с метален капак.
Дискове

Приложение
Съкратено обозначение
Основа
Абразивен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
AC‑D
метален
Диамантен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
DC‑D
минерален
Абразивен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
AG‑D, AF‑D, AN‑D
метален
Диамантен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
DG‑CW
минерален
Подреждане на дисковете спрямо използваното оборудване
Поз.
Оборудване
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Предпазен щит

X
X
X
X
X
B
Предпазен щит с метален капак
X
X
C
Странична ръкохватка
X
X
X
X
X
X
D
Ръкохватка с кръгло сечение DC BG (опционално към C)
X
X
X
X
X
X
E
Затягаща гайка
X
X
X
X
X
X
F
Затегателен фланец
X
X
X
X
X
X
G
Kwik lock (опционално към E)
X
X
X
X

X

Технически данни

Ъглошлайф

При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.
Данните са валидни за номинално напрежение 230 V. При променливо напрежение и специфични за дадена страна изпълнения данните могат да варират. Върху типовата табелка можете да намерите номиналното напрежение и честота, както и номиналната консумация, респ. номиналния ток.

DCG 180‑D/P
Номинална консумация
2 200 Вт
Номинални обороти
8 500 об/мин
Максимален диаметър на диска
180 мм
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01
5,7 кг
Резба на задвижващ шпиндел
M14
Дължина на резбата
25 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

DCG 180‑D/P
Ниво на звукова мощност
101 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
90 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациитеДруги приложения, като рязане, могат да доведат до отклонение на стойностите на вибрациите.

DCG 180‑D/P
Шлифоване на повърхност с противовибрационна ръкохватка (ah,AG)
6,0 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтаж на предпазен щит или предпазен щит с метален капак

Системата за кодиране на предпазния щит е гаранция за възможността да бъде монтиран само един подходящ за уреда предпазен щит. Освен това кодиращото звено предотвратява изпадането на предпазния щит върху инструмента.
Image alternative
 1. Отворете затегателния лост.
 2. Поставете предпазния щит с кодиращото звено в кодиращия щифт при шийката на шпиндела на главата на уреда.
 3. Завъртете предпазния щит в необходимата позиция.
 4. За застопоряване на предпазния щит затворете затегателния лост.
  Предпазният щит заедно с юстировъчния винт вече е настроен върху правилния диаметър на затягане. Ако предпазният щит не е фиксиран достатъчно стабилно, силата на обтягане може да бъде увеличена чрез леко затягане на юстировъчния винт.

Регулиране на предпазен щит или предпазен щит с метален капак

Image alternative
 1. Отворете затегателния лост.
 2. Завъртете предпазния щит в необходимата позиция.
 3. За застопоряване на предпазния щит затворете затегателния лост.

Демонтаж на предпазен щит или на предпазен щит с метален капак

 1. Отворете затегателния лост.
 2. Завъртете предпазния щит, докато кодиращото звено съвпадне с кодиращия щифт, и след това го свалете.

Монтаж на странична ръкохватка

 • Завинтете страничната ръкохватка за една от предвидените резбови втулки.

Монтаж или демонтаж на сменяеми инструменти

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да бъде горещ.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Димантените дискове трябва да бъдат подменяни с други, когато режещата способност, респ. производителност при шлифоване осезаемо намалява. В общи линии такъв е случаят, когато височината на диамантените сегменти е по-малка от 2 мм (1/16").
Други типове дискове трябва да бъдат подменяни, когато режещата способност осезаемо намалява или части от ъглошлайфа (освен диска) по време на работа се намират в съприкосновение с работния материал.
Абразивните дискове трябва да бъдат подменяни след изтичане на срока на годност.

Монтаж на сменяем инструмент

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Проверете дали O-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  Резултат O-пръстенът е повреден.
  Няма наличен O-пръстен в затегателния фланец.
  • Поставете нов затегателен фланец с O-пръстен.
 3. Поставете затегателния фланец върху шпиндела.
 4. Поставете сменяемия инструмент.
 1. Завийте здраво затягащата гайка според използвания сменяем инструмент.
 2. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте натиснат.
 3. Затегнете здраво затягащата гайка с гаечния ключ, след това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете гаечния ключ.

Демонтаж на сменяем инструмент

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване и разрушаване. Ако бутонът за блокиране на шпиндела е натиснат, докато шпинделът се върти, сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Натискайте бутона за блокиране на шпиндела само ако шпинделът е неподвижен.
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте натиснат.
 2. Развийте затягащата гайка, като нахлузите гаечния ключ и го завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Монтаж на сменяем инструмент с бързозатягаща гайка Kwik lock

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване. При твърде голямо износване бързозатягащата гайка Kwik lock може да се счупи.
 • Внимавайте по време на работа бързозаягащата гайка Kwik lock да няма контакт с основата.
 • Не използвайте повредена бързозатягаща гайка Kwik lock .
Вместо затягащата гайка опционално може да се използва бързозатягащата гайка Kwik lock . Така сменяемите инструменти могат да бъдат подменяни без допълнителен инструмент.
Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Почистете затегателния фланец и бързозатягащата гайка.
 3. Проверете дали O-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  Резултат O-пръстенът е повреден.
  Няма наличен O-пръстен в затегателния фланец.
  • Поставете нов затегателен фланец с O-пръстен.
 4. Поставете затегателния фланец с геометрично затваряне върху шпиндела, като го фиксирате.
 1. Поставете сменяемия инструмент.
 2. Завийте бързозатягащата гайка Kwik lock , докато легне върху сменяемия инструмент.
  Стрелката от горната страна трябва да се намира в сектора на маркировката. Ако бързозатягащата гайка е затегната, когато стрелката не се намира в сектора на маркировката, след това тя не може да бъде развита на ръка. В този случай бързозатягащата гайка Kwik lock трябва да се развие с гаечния ключ (да не се използва тръбен ключ).
  Означението Kwik lock е видимо в завинтено положение.
 3. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте натиснат.
 4. Завъртете сменяемия инструмент силно с ръка по посока на часовниковата стрелка, докато бързозатягащата гайка Kwik lock бъде здраво затегната, и след това освободете бутона за блокиране на шпиндела.

Демонтаж на сменяем инструмент с бързозатягаща гайка Kwik lock

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване и разрушаване. Ако бутонът за блокиране на шпиндела е натиснат, докато шпинделът се върти, сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Натискайте бутона за блокиране на шпиндела само ако шпинделът е неподвижен.
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте натиснат.
 2. Развийте бързозатягащата гайка Kwik lock , като завъртите бързозатягащата гайка с ръка в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. В случай че бързозатягащата гайка Kwik lock не може да се развие с ръка, поставете гаечен ключ върху бързозатягащата гайка и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 4. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Регулиране на ръкохватка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Когато по време на експлотация се регулира ръкохватката, стабилното положение на уреда вече не е гарантирано и може да възникне злополука.
 • В никакъв случай не регулирайте ръкохватка при работещ уред.
 • Уверете се, че ръкохватката е застопорена в една от трите възможни позиции.
Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Издърпайте лоста за деблокиране в посока назад.
 3. Завъртете изцяло ръкохватката в посока надясно или наляво.
 4. Застопорете отново ръкохватката с лоста за деблокиране.
  Ъглошлайфът не може да бъде включен, докато ръкохватката не бъде застопорена в една от трите възможни позиции.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени.

Шлифоване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може внезапно да блокира или да се заклещи.
 • Използвайте уреда със страничната ръкохватка (опционално с дъгова ръкохватка) и винаги дръжте уреда здраво с двете ръце.

Отрезно шлифоване

 • При отрезно шлифоване работете с умерено тласкане напред и не изкривявайте уреда, респ. отрезния шлифовъчен диск (прибл. 90° към равнината на рязане).
  Профили и малки правоъгълни тръби се режат най-добре, като отрезният шлифовъчен диск се постави на най-малкото напречно сечение.

Грубо шлифоване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Отрезният шлифовъчен диск може да се разпадне и отскачащите части могат да доведат до наранявания.
 • Никога не употребявайте отрезни шлифовъчни дискове, които са предназначени за грубо шлифоване.
 • Придвижвайте уреда с ъгъл на наклона от 5° до 30° и умерен натиск напред и назад.
  • Детайлът не се нагорещява прекомерно, цветът не се променя и не се получават жлебове.

Включване

DCG 180-D
 1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 2. Приплъзнете включвателя/изключвателя в посока напред.
 3. Натиснете докрай включвателя/изключвателя.
  • Двигателят работи.

Изключване

DCG 180-D
 • Освободете включвателя/изключвателя.

Включване със застопоряване

DCG 180-P
 1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 2. Приплъзнете включвателя/изключвателя в посока напред (3 мм).
 3. Натиснете докрай включвателя/изключвателя и в натисната позиция го приплъзнете още веднъж в посока напред, докато се застопори.
  • Двигателят работи.

Изключване със застопоряване

DCG 180-P
 • Натиснете отпред върху включвателя/изключвателя.
  • Включвателят/изключвателят отскача на позиция Изкл. и двигателят спира.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно и най-упоритите замърсявания.
 • Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка.
 • Почиствайте корпуса редовно с леко навлажнена кърпа.
 • За целта не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • По време на ремонтните дейности използвайте само оригинални принадлежности на Image alternative.
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с този продукт при наличие на повреди и/или смущения във функциите.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверявайте дали всички защитни устройства са поставени и функционират изправно.

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не се включва.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Мрежовият кабел или щепселът е дефектен.
 • Предайте мрежовия кабел и щепсела на електроспециалист за проверка и при нужда ги подменете.
Графитите са износени.
 • Предайте уреда за проверка от електроспециалист и при нужда подменете графитите.
DCG 180-P
Блокировката срещу повторно включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Най-напред освободете застопоряването на включвателя/изключвателя и след това го включете отново.
Уредът не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел има твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с достатъчно напречно сечение.
Отпадане на ATC-функцията
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative