език

SC 6WL-22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

За ръководството за експлоатация

 • Предупреждение! Преди да включите продукта, се уверете, че приложеното към продукта ръководство за експлоатация, включително инструкциите, указанията за безопасност и предупредителните указания, фигури и спецификации, са прочетени и разбрани. Запознайте се с всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания, фигури, спецификации, както и съставни части и функции. При неспазване има опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте ръководството за експлоатация, включително всички инструкции, указания за безопасност и предупредителни указания за последващо използване.
 • Приложеното ръководство за експлоатация отговаря на актуалното състояние на техниката момента на отпечатване. Винаги ще намерите актуалната версия онлайн на продуктовата страница на Hilti. Последвайте за тази цел връзката или QR кода в настоящото ръководство за експлоатация, обозначен със символа Image alternative.
 • Предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерирането в илюстрациите показва важни работни стъпки или компоненти, които са важни за работните стъпки. В текста тези работни стъпки или компоненти са означени със съответните номера, напр. (3) .
Image alternative Позиционните номера се използват в илюстрацията Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Стрелка за посока на въртене
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Режещ диск
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Допълнителни символи при продукти, захранвани от акумулатор

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Указателни знаци

Върху продукта се използват следните указателни знаци:
Image alternative Да се използват защитни очила

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Акумулаторен ръчен циркуляр
  SC 6WL-22
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност за всички триони

Технология на циркуляра
 • Image alternative ОПАСНОСТ: Внимавайте ръцете Ви да не попаднат в обсега на рязане или да допрат режещия диск. Със свободната си ръка дръжте уреда за допълнителната ръкохватка или за корпуса на мотора. Когато циркулярът се държи с дветe ръце, те не могат да бъдат наранени от режещия диск.
 • Не поставяйте ръцете си под детайла. Предпазният щит не може да Ви предпази от режещия диск в областта под детайла.
 • Съобразете дълбочината на среза с дебелината на детайла. В областта под детайла трябва да се вижда по-малко от пълната височина на зъба.
 • Никога не закрепвайте обработвания детайл в ръката или над крака. Обезопасете детайла върху стабилна подложка. За минимизиране на риска от допир с тялото, заклинване на режещия диск или загуба на контрол е важно детайлът да бъде добре закрепен.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните части на ръкохватката, когато извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници. Контактът с тоководещи проводници поставя под напрежение също и металните части на електроинструмента и може да доведе до токов удар.
 • При надлъжни срезове винаги използвайте ограничител или прав водач по ръба. Това подобрява точността на рязане и намалява възможността за заклинване на режещия диск.
 • Винаги използвайте режещи дискове с правилно подбран размер и подходящ отвор за закрепване (напр. звездообразен или кръгъл). Режещи дискове, които не съответствуват на монтажните части на циркуляра, се въртят неравномерно и водят до загуба на контрол.
 • Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби или винтове за режещи дискове. Подложните шайби и винтовете за режещи дискове са конструирани специално за Вашия циркуляр с цел постигане на оптимална производителност и безопасност.
Откат - причини и съответни указания за безопасност
 • Откатът е внезапната реакция вследствие на закачен, заклинил или неправилно подравнен режещ диск, която води до това, че неконтролируемият циркуляр се повдига и се отмества навън от детайла по посока на оператора;
 • ако режещият диск се закачи или заклини в затварящия се процеп на среза, той блокира, и силата на мотора изхвърля обратно циркуляра по посока на оператора;
 • ако режещият диск се извърти или е подравнен неправилно, зъбите на задния ръб на режещия диск може да се закачат в повърхността на детайла, поради което режещият диск излиза от процепа на среза и циркулярът отскача обратно по посока на оператора.
Откатът е следствие от неправилно или погрешно използване на циркуляра. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте режещия диск здраво с двете ръце и поставете горната част на ръцете си в положение, в което можете да поемете силите на откат. Стойте винаги отстрани на режещия диск, никога не поставяйте режещия диск на една линия с тялото си. При откат циркулярът може да отскочи назад, но операторът може да контролира силите на откат, ако за тези цел са предприети подходящи предпазни мерки.
 • В случай, че режещият диск заклини или работата е прекъсната, изключете циркуляра и го оставете в детайла, докато режещият диск спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите циркуляра от детайла или да го издърпате назад, докато режещият диск се върти, в противен случай може да последва откат. Определете и отстранете причината за заклинване на режещия диск.
 • Ако отново искате да стартирате циркуляр, който се намира в детайла, центрирайте режещия диск в процепа на среза и проверете дали зъбите на циркуляра не са заклинили в детайла. Ако режещият диск заклини, той може да изскочи от детайла или да предизвика откат при повторно стартиране на циркуляра.
 • За да намалите риска от възникване на откат при заклинил режещ диск, укрепвайте и подпирайте големи плочи. Големите плочи могат да се огънат под собствената си тежест. Плочите трябва да се укрепят от двете страни както в близост до процепа на среза, така и в краищата.
 • Не използвайте износени или повредени режещи дискове. Режещи дискове с износени или неправилно подравнени зъби предизвикват - поради прекалено тесен процеп на среза - повишено триене, заклинване на режещия диск и откат.
 • Преди рязането затегнете настройките за дълбочина на среза и ъгъл на среза. Ако при рязането настройките се променят, режещият диск може да заклини и да възникне откат.
 • Бъдете особено внимателни при рязане в съществуващи стени или други невидими области. Потапящият режещ диск може да блокира при рязане в скрити обекти и да предизвика откат.
Функция на долния предпазен щит
 • Преди всяка употреба проверявайте дали долният предпазен щит се затваря изправно. Не използвайте циркуляра, ако долният предпазен щит не се движи свободно и не се затваря веднага. Никога не закачвайте или завързвайте долния предпазен щит в отворено положение. Ако циркулярът падне по невнимание на земята, долният предпазен щит може да се изкриви. Отворете предпазния щит с прибиращия лост и се уверете, че се движи свободно и при всички ъгли и дълбочини на среза не допира нито режещия диск, нито други части.
 • Проверете функционирането на пружината за долния предпазен щит. Ако долният предпазен щит и пружината не функционират изправно, преди употреба предайте циркуляра в сервиз за поддръжка. Повредени части, лепливи отлагания или наслоявания на стружки забавят действието на долния предпазен щит.
 • Отваряйте долния предпазен щит на ръка само при специални срезове, като “рязане чрез потапяне и рязане под ъгъл“. Отворете долния предпазен щит с прибиращия лост и го освободете, щом режещият диск навлезе в детайла. При всички други режещи дейности долният предпазен щит следва да работи автоматично.
 • Не поставяйте циркуляра на тезгяха или на земята, ако долният предпазен щит не покрива режещия диск. Необезопасен, въртящ се по инерция режещ диск, отмества циркуляра обратно на посоката на рязане и реже всичко, което му пречи. Отчитайте времето на въртене на циркуляра по инерция до окончателно спиране.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасна работа
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Използвайте електроинструмента само с предвидените за него защитни устройства.
 • Ако работите с електроинструмента без прахоуловител, при прахообразуващи работи винаги носете лека маска за дихателна защита.
 • Дръжте електроинструмента винаги здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Правете работни паузи и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Продуктът не е предназначен за лица с ограничени способности без да им е проведен инструктаж.
 • Включвайте електроинструмента само на работното място и само тогава, когато сте го поставили в работно положение.
 • Извадете акумулатора, ако възникнат проблеми с електроинструмента, при смяна на накрайници или принадлежности, както и при съхранение и транспортиране на електроинструмента.
 • Не работете с електроинструмента над главата си.
 • Не спирайте електроинструмента като го притискате странично към режещия диск.
 • Преди да поставите акумулатора, уверете се, че циркулярът е изключен и блокировката срещу включване е активирана. По този начин ще избегнете наранявания поради неволно включване на електроинструмента.
 • При работещ електроинструмент не допирайте затегателния фланец и затегателния винт.
 • Преди да оставите електроинструмента, изчакайте, докато електроинструментът спре да работи.
 • Преди да смените накрайника, изчакайте, докато електроинструментът се охлади.
 • Никога не натискайте бутона за застопоряване на шпиндела, ако режещият диск се върти.
 • Не насочвайте електроинструмента срещу хора.
 • Блокировката срещу включване трябва да е винаги активирана при смяна на принадлежности или акумулатори, при транспортиране или ако искате да съхранявате електроинструмента.
 • Винаги използвайте режещ диск, който е подходящ за материала и естеството на детайла.
 • Придвижвайте ръчния циркуляр към детайла само във включено състояние.
 • Регулирайте силата на подаване към режещия диск и обработвания материал. По този начин ще попречите на режещия диск да блокира и евентуално да предизвика откат.
 • Избягвайте прегряване на зъбните връхчета на циркуляра.
 • Допустимите обороти на накрайника трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, може да се счупят и да се разпръснат наоколо.
 • Не работете в среда, силно замърсена с прах.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Винаги носете маска за дихателна защита, която отговаря на изискванията на приложението.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
 • Използвайте затегателни механизми или друг практичен начин, за да обезопасите детайла и да го поддържате в стабилно положение. Придържането на детайла с ръка или с друга част на тялото води до нестабилност и до загуба на контрол. Не позволявайте на трети лица да задържат детайла на място.
 • Не гледайте директно срещу осветлението (светодиод) и не осветявайте други хора в лицето.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали монтираната принадлежност е здраво закрепена.
 • Уверете се, че по пътя на рязането няма препятствия, като напр. пирони, винтове или други метални части.
 • Използвайте само режещи дискове, препоръчани от Hilti , които отговарят на стандарта EN 847-1.
 • Когато режете пластмаси, уверете се, че детайлът не се нагрява твърде много и не се стопява.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процас проверете работната зона за скрити електрически кабели, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на електроинструмента може да станат токопроводими, ако напр. по невнимание сте повредили токопроводник. По този начин се създава повишен риск от възникване на електрически удар.

Внимателно боравене и използване на акумулатори

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80 °C (176 °F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или акумулаторен електроинструмент като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Допълнителна ръкохватка
 2. Блокировка срещу включване
 3. Включвател/изключвател
 4. Ръкохватка
 5. Предпазен щит
 6. Бутон за деблокиране на акумулатора
 7. Статус индикатор на акумулатора
 8. Акумулатор
 9. Присъединителен щуцер за засмукване на стружки
 10. Лост за управление на шарнирен предпазен щит
 11. Основна плоча
 12. Шарнирен предпазен щит
 13. Паралелна опора
 14. Стрелка за посока на въртене
 15. Затягащ лост за настройка на ъгъл на рязане
 16. Скала за ъгъл на рязане
 17. Кука за скеле
 18. Застопоряване на шпиндела
 19. Маркировка на среза 0°
 20. Маркировка на среза 45°
 21. Предварително зададен ъгъл на рязане
 22. Затягащ винт за паралелна опора
 23. Затягащ лост за настройка дълбочината на рязане
 24. Ключ за винтове с вътрешен шестостен
 25. Закрепващ фланец
 26. Затегателен фланец
 27. Затегателен винт

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен циркуляр. Той е предназначен за режещи дейности в дърво или дървоподобни материали, пластмаси, гипсокартон, гипсофазерни плочи и многослойни материали.

Ръчният циркуляр е оборудван с присъединителен щуцер за засмукване на стружките, който е предназначен за обикновени смукателни маркучи. За да свържете маркуча за отстраняване на прах към циркуляра, може да е необходим подходящ адаптер.
 • Използвайте само режещи дискове, които са одобрени за продукта и отговарят на спецификациите в техническите данни (напр. диаметър, обороти, дебелина, материал и др.). Не са разрешени шлифовъчни и отрезни дискове, както и режещи дискове от високолегирана бързорезна стомана (високоскоростна стомана).
 • Режете само плоски детайли, които предлагат достатъчно голяма опорна повърхност за основната плоча.
 • Метали, металосъдържащи вещества, минерални материали, тухли и вещества, съдържащи кварц, не трябва да се режат с този продукт.
Image alternative
 • За този продукт използвайте само Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори от тип B 22. Hilti препоръчва за този продукт използването на посочените в таблицата акумулатори.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените тук типове серии.

Обем на доставката

циркуляр, режещ диск, затегателен фланец, закрепващ фланец, затегателен винт, ключ за винтове с вътрешен шестостен, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Принадлежност (предлага се отделно)

Адаптер за водещи шини, водеща шина, паралелна опора

Индикатор за литиево-йонния акумулатор

Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори могат да показват състоянието на зареждане, известия за грешки и състоянието на акумулатора.

Индикатори за състояние на зареждане и известия за грешки

За да получите едно от следните показания, натиснете за кратко бутона за деблокиране на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ акумулатор!
 • При поставен акумулатор след натискане на бутона за деблокиране се уверете, че застопорявате отново правилно акумулатора в използвания продукт.
Състоянието на зареждане и възможните неизправности също се показват постоянно, докато свързаният продукт е включен.
Състояние
Значение
Четири (4) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 100 % до 71 %
Три (3) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 70 % до 51 %
Два (2) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 50 % до 26 %
Един (1) светодиод свети постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 25 % до 10 %
Един (1) светодиод мига бавно в зелено
Състояние на зареждане: < 10 %
Един (1) светодиод мига бързо в зелено
Литиево-йонният акумулатор е напълно разреден. Заредете акумулатора.
Ако след зареждането на акумулатора светодиодът все още мига бързо, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в жълто
Литиево-йонният акумулатор или свързаният с него продукт е претоварен, твърде горещ, твърде студен или има някаква друга неизправност.
Темперирайте продукта и акумулатора до препоръчителната работна температура и не претоварвайте продукта, когато го използвате.
Ако съобщението продължава да стои, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод свети в жълто
Литиево-йонният акумулатор и свързаният с него продукт не са съвместими. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в червено
Литиево-йонният акумулатор е блокирал и не може да се използва отново. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Индикатори за състоянието на акумулатора

За да проверите състоянието на акумулатора, задръжте натиснат деблокиращия бутон за повече от три секунди. Системата не разпознава потенциална неизправност на батерията поради злоупотреба, като напр. изпускане, пробиване, външни топлинни повреди и др.
Състояние
Значение
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в зелено.
Акумулаторът все още може да се използва.
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод мига бързо в жълто.
Запитването за състоянието на акумулатора не може да бъде осъществено. Повторете процеса или се обърнете към сервиз на Hilti .
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в червено.
Ако свързаният продукт може все още да бъде използван, оставащият капацитет на акумулатора е по-малък от 50%.
Ако свързаният продукт вече не може да бъде използван, акумулаторът е в края на своя експлоатационен живот и трябва да бъде сменен. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Паралелна опора

Чрез еднораменната паралелна опора е възможна направата на точни срезове успоредно на ръба на детайла, респ. рязане на еднакви по размери планки.
Паралелната опора може да се монтира от двете страни на основната плоча.

Кука за скеле

Продуктът разполага с кука за скеле, с която можете временно да прикрепите продукта примерно към парапет. За да използвате куката за скеле, сгънете куката за скеле на 180° направо нагоре.
Куката за скеле може да е разгъната прибл. 30° в посока напред в положение за транспортиране. Преди отново да сгънете куката за скеле, завъртете куката за скеле отново с около 30° в посока назад в изходна позиция.

Технически данни

Свойства на продукта


SC 6WL-22
Номинално напрежение
21,6 В
Тегло
2,60 кг
(съгласно EPTA-Procedure 01 без акумулатор)
Диаметър на режещ диск
160 мм … 165 мм
Дебелина на опорен диск
0,5 мм … 1,5 мм
Ширина на рязане
1,5 мм … 2 мм
Отвор за закрепване на режещ диск
20 мм
Обороти на празен ход при измерване
5 000 об/мин
Максимална дълбочина на рязане
60 мм
Скосено ъглово рязане
0° … 53°
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Тегло на акумулатор
Вижте Раздел "Употреба по предназначение"
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

SC 6WL-22
Ниво на звукова мощност (LWA)
107 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (L pA)
96 дБ(А)
Отклонение (за LWA и L pA)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите
Общи стойности на вибрациите при рязане в дърво (ah, W)
B 22‑85
0,81 м/с²
B 22‑170
0,76 м/с²
Отклонение (общи стойности на вибрациите)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Защита срещу падане от височина

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • За Вашия продукт използвайте само препоръчаното Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте като защита срещу падане само Hilti задържащото въже за инструменти #2261971.
  Image alternative
 • Прикрепете задържащото въже за инструменти с примката към продукта, както е показано на снимката. Проверете за надеждното закрепване.
 • Закрепете куката с пружинка към носеща конструкция. Проверете за надеждното закрепване на куката с пружинка.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti задържащото въже за инструменти.

Демонтаж на режещ диск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от изгаряне и порязване на режещ диск, затягащ болт и затегателен фланец Последствията могат да бъдат изгаряния и порязвания.
 • При смяна на инструмента използвайте защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на шпиндела (1) .
 2. Разхлабете затегателния винт с ключа с вътрешен шестостен (2) .
 3. Отстранете затегателния винт и затегателния фланец (3) .
 4. Отворете шарнирния предпазен щит (4) и отстранете режещия диск (5) .
  При нужда закрепващият фланец може да бъде свален с цел почистване.

Монтаж на режещ диск

Уверете се, че режещият диск, който ще се затяга, отговаря на техническите изисквания и е добре наточен. Острият режещ диск е предпоставка за безупречно рязане на циркуляра.
Image alternative
 1. Почистете закрепващия и затегателния фланец.
 2. Поставете закрепващия фланец с правилна ориентация върху задвижващия шпиндел (1) .
 3. Отворете шарнирния предпазен щит (2) .
 4. Поставете новия режещ диск.
  Имайте предвид стрелката за посока на въртене (3) върху режещия диск и продукта. Те трябва да са съвместими един с друг.
 5. Поставете външния затегателен фланец в правилната ориентация (4) .
 6. Завийте затегателния винт.
 7. Поставете ключа с вътрешен шестостен върху затегателния винт за режещия диск.
 8. Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на шпиндела (5) .
 9. Затегнете здраво затегателния винт с помощта на ключа с вътрешен шестостен (6) .
 10. Проверете правилното положение на режещия диск.
 11. Поставете ключа с вътрешен шестостен в предвидения за целта отвор.

Настройка на дълбочина на рязане

Image alternative
 1. Освободете затягащия лост за регулиране на дълбочината на рязане (1) .
 2. Повдигнете продукта с ножично движение и настройте дълбочината на рязане (2) .
 3. Затегнете здраво затягащия лост за настройка на дълбочината на рязане (3) .
  Настроената дълбочина на рязане трябва да е винаги прибл. 5 до 10 мм по-голяма от дебелината на материала, който ще режете.

Настройка на ъгъл на рязане за скосени срезове

Може да настройте ъгъла на рязане между 0° и 53°. Можете предварително да зададете максималния регулируем ъгъл на 22,5° и 45° чрез предварително зададения ъгъл на рязане.
Image alternative
 1. При нужда задайте максимален ъгъл чрез предварителната настройка на ъгъла.
 2. Разхлабете затягащия лост за настройка на ъгъла на рязане (1) .
 3. Завъртете продукта до желания ъгъл на рязане (2) .
 4. Фиксирайте продукта в зададения ъгъл на рязане със затягащия лост (3) .

Монтаж на паралелна опора

Image alternative
 1. Освободете затягащия лост (1) .
 2. Плъзнете паралелната опора в основната плоча.
  • Може да регулирате ширината на рязане според Вашето приложение (2) .
 3. Затворете затягащия лост.

Монтаж на адаптер за водеща шина (принадлежност)

Image alternative
 1. При нужда демонтирайте паралелната опора.
 2. Закрепете с кука основната плоча в задния профил-държач на адаптера за водеща шина (1) .
 3. Поставете основната плоча в адаптера за водеща шина (2) .
  • Основната плоча е изравнена с адаптера за водеща шина.
 4. Заключете адаптера за водеща шина, като натиснете двата плъзгача (3) до крайна позиция.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Включване или изключване

Включване
 1. Натиснете и задръжте блокировката срещу включване и задействайте включвателя/изключвателя.
  • Може да освободите блокировката срещу включване веднага щом задържите натиснат включвателя/изключвателя.
Изключване
 1. Освободете включвателя/изключвателя.
  • Блокировката срещу включване преминава автоматично в блокираща позиция.

Управление на прах и стружки

 • Рязане с прахоуловител :
  Свържете смукателния маркуч към смукателния щуцер и следвайте указанията в инструкцията за експлоатация на прахоуловителя.
 • Рязане с прашник :
  Пъхнете прашника в адаптера в режим на смукателния щуцер за прахоуловителя.
Вие можете да също да експлоатирате продукта и без прахоуловителния модул или прашник. Уверете се, че стърготините могат да се изхвърлят свободно.

Рязане по контур

Режете само плоски детайли, които предлагат достатъчно голяма опорна повърхност за основната плоча.
Image alternative
 1. Позиционирайте детайла така, че режещият диск да може да се движи свободно под детайла.
 2. Закрепете детайла срещу изместване.
 3. Поставете продукта с предния ръб на основната плоча върху детайла.
  • Режещият диск не се допира в детайла.
 4. Подравнете линията на контура върху жлеба в основната плоча (проследяване на рязането).
 5. Включете продукта.
 6. Придвижете циркуляра в подходящ работен ритъм през детайла по линията на контура.

Направа на скосени срезове (рязане под ъгъл)

Имайте предвид, че при скосени срезове действителната дълбочина на рязане е по-малка от посочената върху скалата дълбочина на рязане.
 1. Настройте ъгъла на рязане за скосени срезове.
 2. Включете продукта.
 3. Придвижете продукта в подходящ работен ритъм през детайла.

Срезове с водеща шина

Image alternative
 1. Фиксирайте водещата шина с 2 винтови стяги.
 2. Настройте ъгъла на рязане за скосени срезове.
 3. Поставете циркуляра с маркировка на жлеба върху профила на водещата шина:
  • При прави срезове използвайте бутона маркиране на жлеб 0° (1) .
  • При скосени срезове използвайте бутона маркиране на жлеб 1°-50° (2) .
 1. Настройте дълбочината на рязане.
 2. Включете продукта.
 3. Придвижете продукта през детайла по линията на водещата шина.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почиствайте същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Почистване на защитното устройство

 1. Демонтирайте режещия диск.
 2. Почистете защитните устройства внимателно със суха четка.
 3. С подходящ инструмент отстранете наслоявания и стружки от вътрешността на защитните устройства.

Почистване на улея за стружки

Улеят за стружки отстранява стружки от вътрешността на горния предпазен щит. При запушен улей за стружки тези стружки вече не може да се изхвърлят правилно. Почистете улея за стружки равномерно, за да удължите срока на годност на продукта.
Почистване на улея за стружки
 1. Демонтирайте режещия диск.
 2. Ако сте монтирали прахоуловител на смукателния щуцер, отстранете смукателния маркуч от него.
 3. Почистете улея за стружки с четка.

Контрол след извършване на дейности по обслужване и поддръжка

След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали са поставени всички защитни устройства и дали функционират изправно.
 1. За да установите контрол над шарнирния предпазен щит, отворете същия докрай чрез задействане на лоста за управление.
  • След освобождаване на лоста за управление шарнирният предпазен щит трябва да се затвори бързо и докрай.
 2. Проверете функцията на подвижните части, напр. за заклинване или примки.
 3. Проверете продукта за наличие на пукнатини или други очевидни повреди.

Транспорт и съхранение

Транспортиране на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При всички смущения имайте предвид статус индикатора на акумулатора. Вижте Раздел Индикатори на литиево-йонния акумулатор .
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Светодиодите на акумулатора не дават индикация
Неизправен акумулатор
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Включвателят/изключвателят не може да се натисне, респ. е блокирал.
Няма грешка (функция за безопасност).
 • Натиснете блокировката срещу включване.
Оборотите спадат внезапно рязко.
Акумулаторът е разреден.
Твърде голяма сила на подаване.
 • Намалете силата на подаване и включете продукта отново.
Стружките на са отстранени и падат върху основната плоча
Улеят за стружки е запушен.
Продуктът не стартира самостоятелно след блокиране на режещия диск.
Защитата срещу претоварване се задейства.
 • Натиснете отново блокировката срещу включване и включвателя/изключвателя.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращата планка на акумулатора е замърсена.
 • Почистете фиксиращата планка и поставете акумулатора отново.
Продуктът вибрира повече от обичайното.
Режещият диск е монтиран неправилно.
 • Демонтирайте режещия диск и го монтирайте отново.
Шарнирният предпазен щит не се затваря.
Шарнирният предпазен щит е замърсен или блокира, или пружината е повредена
 • Свържете се със сервиз на Hilti .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Принадлежности, системни продукти и повече информация за Вашия продукт ще намерите → тук.

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ настоящата документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само с тях. Използвайте само оригинални Hilti акумулатори!
ОписаниеHilti акумулаторите са оборудвани със системи за управление и защита на клетките.
Акумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват голяма специфична енергийна плътност. Литиево-йонните клетки са подложени на много нисък ефект на паметта, но са много чувствителни към въздействието на сила, дълбоко разреждане или високи температури.
Разрешените продукти за Hilti акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Безопасност
 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Постъпвайте съгласно указанията в Раздел Мерки при горящ акумулатор .
Поведение при повредени акумулатори
 • Винаги се свързвайте със сервиз на Hilti , ако има повреден акумулатор.
 • Не използвайте акумулатор, от който излиза течност.
 • Избягвайте директен контакт с кожата и/или очите, ако течността изтича. Винаги носете защитни ръкавици и защита за очите при работа с батерийна течност.
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата батерийна течност. Спазвайте местните разпоредби за почистване на батерийна течност.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, с креда на прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Изхвърлете контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Внимавайте за необичайно поведение на акумулатора като неправилно зареждане, необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане ва течности. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако предполагате, че има проблем с вътрешния акумулатор, свържете се със сервиз на Hilti .
 • Ако акумулаторът спре да работи, вече не може да се зарежда или ако изтича течност, трябва да го изхвърлите. Виж Раздел Поддръжка и третиране на отпадъци .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално експлозивни газове.
 • При интензивно разпространение на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Повикайте на помощ пожарната команда преди да започнете опит за гасене.
 • Гасете горящия акумулатор само с вода от възможно най-голямо разстояние. Праховите пожарогасители и противопожарните одеяла са неефективни за литиево-йонни акумулатори. На околните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества горящи акумулатори. Отстранете всички незасегнати материали от най-близката околна среда, за да изолирате засегнатите акумулатори.
В случай, когато акумулаторите не се охлаждат, пушат или горят:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие ограничава разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на запалване.
 • Оставете акумулатора в кофа за най-малко 24 часа, докато се охлади напълно.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора чист и незамърсен от масла и смазки. Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка с власинки или с чиста, суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърле акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.