език

DC-EX 125/5"M

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерирането в илюстрациите показва важни работни стъпки или компоненти, които са важни за работните стъпки. В текста тези работни стъпки или компоненти са означени със съответните номера, напр. (3) .
Image alternative Позиционните номера се използват в илюстрацията Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи

Допълнително се използват следните символи:
Image alternative По време на работа с уреда носете защитни очила.
Image alternative По време на работа с уреда носете антифони.
Image alternative По време на работа с уреда носете защитни ръкавици.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Предпазен щит
  DC-EX 125/5"M
  Поколение:
  01
  Сериен №:

Безопасност

Указания за безопасност

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции в настоящата документация и с указанията за безопасност на разрешените уреди. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
 • Работете със защитно работно облекло и винаги носете защитни очила.
 • Използвайте дихателна защита, която при работа ще държи падащия остатъчен прах далече от лицето и дихателните пътища.
 • При монтиран предпазен щит винаги използвайте страничната ръкохватка на разрешения за целта Hilti уред.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Преходник
 2. Блокиращ прекъсвач
 3. Преден клип
 4. Плъзгач с маркировка за позициониране на среза
 5. Заключалка
 6. Плъзгаща шейна
 7. Ходови колела
 8. Капак
 9. Стрелка за посока на въртене
 10. Гнездо за завиване на странична ръкохватка
 11. Задна стена
 12. Плъзгаща шейна
 13. Маркировка за позиция за поставяне на ъглошлайфа
 14. Скала за дълбокомера
 15. Фиксиращ винт
 16. Указател за посока на въртене за позициониране на ъглошлайфа

Комплект адаптер за прорязване на канали (принадлежност)

Image alternative
 1. Дистанционен адаптер
 2. Дистанционна шайба 3 мм
 3. Дистанционна шайба 6 мм
 4. Инструмент за откъртване

Употреба по предназначение

Предпазният щит за прорязване DC‑EX 125/ 5" M се използва за рязане и прорязване на минерални основи, по-специално на зидария, с дискове 125 mm / 5 " в комбинация с прахосмукачка Hilti . Предпазният щит за прорязване DC‑EX 125/ 5" M може да бъде използван изключително при ъглошлайфи, в чиито указания за работа се препоръчва такъв. С предпазния щит DC‑EX 125/ 5" M може да се работи само без използването на вода.

Обем на доставката

Щит за прорязване на канали
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Технически данни


DC-EX 125/5"M
Тегло
1,35 кг
Диаметър на диска
125 мм
Ширина на среза при двойни дискове
25 мм
Максимална дълбочина на рязане
28 мм

Диамантени отрезни дискове


Диамантен отрезен диск
Приложение
Отрезно шлифоване, прорязване
Съкратено обозначение
DC‑D
Основа
минерална

Въвеждане в експлоатация

Монтаж на предпазния щит

Image alternative
 1. Поставете предпазния щит върху шийката на шпиндела така, че двете триъгълни маркировки на предпазния щит и на уреда да застанат една срещу друга.
 2. За да върнете щита в желаната работна позиция, завъртете уреда радиално и едновременно с това задействайте палеца на ъглошлайфа.
  • Палецът се застопорява с ясно щракване.

Отваряне на предпазния щит

Image alternative
 1. Натиснете заключалката.
 2. Отворете предния клип.
 3. Задействайте блокиращия превключвател.
 4. Отворете предпазния щит.

Монтаж на диамантен отрезен диск за приложения за прорязване

За това приложение не трябва да бъде използвана гайка Kwick-Lock.
За това приложение ще Ви е необходим комплектът адаптери за прорязване, който се доставя допълнително.
Image alternative
 1. Отстранете закрепващия фланец за шпиндела.
 2. Завийте адаптера върху шпиндела и го затегнете здраво.
 3. Поставете диамантен отрезен диск, съблюдавайки посоката на въртене.
 4. Поставете дистанционните пръстени на желаната ширина на прорязване.
 5. Поставете диамантен отрезен диск, съблюдавайки посоката на въртене.
 6. Завийте притягащата гайка и затегнете здраво притягащата гайка с помощта на гаечния ключ.
 7. Затворете предпазния щит.

Монтаж на диамантен отрезен диск

Image alternative
 1. Поставете затегателния фланец върху шпиндела.
 2. Поставете първия диамантен отрезен диск върху затегателния фланец.
  Съблюдавайте зададената посока на въртене.
 3. Завийте бързопритягащата гайка Kwik lock докато легне върху режещия диск.
 4. Затворете предпазния щит.

Настройка на дълбочина

 1. Освободете фиксиращия винт.
 2. Натиснете задната стена в желаната позиция.
  • Групата се показва на скалата.
 3. Затегнете здраво фиксиращия винт.

Функция Рязане чрез потапяне

 1. Поставете плъзгащата шейна върху детайла за рязане.
 2. Включете уреда.
 3. Плъзнете отрезния диск в детайла.
  С фиксиращия винт можете да преустановите функцията Рязане чрез потапяне.

Монтаж на странична ръкохватка

Image alternative
 • Монтирайте страничната ръкохватка откъм желаната страна.

Експлоатация

Достъпност до стени и ъгли

Image alternative
 1. Задействайте блокиращия превключвател.
 2. Отворете предния клип повече от 180°.

Маркировки на позиционирането на среза

Маркировката 1 показва позицията на вътрешния отрезен диск, респ. на единичния диск.
Маркировката 2 показва максималната възможна позиция на ширината на среза на втория диск.

Демонтаж на инструмент

Image alternative
 1. Отворете предпазния щит.
 2. Развийте притягащата гайка.
 3. Извадете диамантения отрезен диск.
 4. Извадете дистанционните пръстени.
 5. Извадете диамантения отрезен диск.
 6. Развийте адаптера с помощта на гаечния ключ.
 7. Задействайте палеца на ъглошлайфа.
 8. Завъртете предпазния щит радиално, докато успеете да свалите щита от уреда.

Откъртване на профил

Image alternative
 • Откъртете профила.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.