език

TE 700-AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи върху продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Да се използват защитни ръкавици

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударен секач
  TE 700‑AVR
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност за ударен секач

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • При къртене на тавани, стени и подове внимавайте стойката Ви да бъде безопасна и стабилна. Внезапният пробив може да наруши равновесието Ви!
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • При експлоатация на продукта Вие и намиращите се в близост хора носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони и лека маска за дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Електрическа безопасност
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Вниманелно боравене и употреба на електроинструменти
 • Преди да поставите продукта настрани, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник
 2. Превключвател за избор на функции
 3. Превключвател за избор на мощност
 4. Включвател/изключвател
 5. Ръкохватка
 6. Индикатори
 7. Мрежов кабел
 8. Вентилационни отвори
 9. Дръжка
 10. Странична ръкохватка
 11. Индикатор за защита срещу кражба (Опционално)
 12. Индикатор за сервизиране
 13. Индикатор за избор на мощност

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрически ударен секач за извършване на средни по обем къртачни работи. Той е предназначен за демонтажни и разрушителни работи на бетон, зидария и камък.

 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Active Vibration Reduction (AVR)

Ударният секач е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която значително редуцира вибрациите.

Сервизен индикатор

Ударният секач е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Индикаторът за сервизиране свети в червено.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване.
Повреди по уреда.
Индикаторът за сервизиране мига в червено.
Защита от прегряване.
Електрозахранването е с твърде високо напрежение.
Занесете продукта своевременно в сервиз на Hilti . Така той винаги ще бъде в готовност за работа.

Индикация за избор на мощност

Ударният секач е оборудван с индикатор за избор на мощност със светлинен сигнал.
Чрез натискане на превключвателя за избор на мощност можете да намалите мощността на къртене на прибл. 70%. При намалена мощност светва индикацторът за избор на мощност.

Блокировка срещу повторно включване

След спиране на тока уредът не се включва самостоятелно. Включвателят/изключвателят трябва да бъде най-напред освободен и след това отново натиснат.

Обем на доставката

ударен секач, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Технически данни

Ударен секач

Номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация ще намерите на специфичната за Вашата страна типова табелка.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.
Енергия на единичен удар в съответствие с EPTA-Procedure 05/2009
11,5 Дж
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
7,9 кг

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии
Ниво на звукова мощност (LWA)
97 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
86 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите
Къртене (ah, Cheq)
6,5 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтиране на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху ударния секач.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно.
Image alternative
 1. Плъзнете държача (обтягащата лента) и страничната ръкохватка отпред през патронника до предвидения за целта жлеб.
 2. Позиционирайте страничната ръкохватка в желаното положение.
 3. Завъртете дръжката, за да разтегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Поставяне на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване По време на експлоатация инструментът се нагорещява и може да разкрие остри ръбове.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици.
ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. Опасност при контакт между горещ инструмент и лесно запалими материали.
 • Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.
Преди всяка употреба проверявайте инструмента за наличие на повреди и неравномерно износване и при нужда го сменете.
Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.
Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент .
 2. Поставете сменяемия инструмент в патронника и го завъртете с минимална сила на натиск, докато се застопори с ясно щракване.
  • Продуктът е в готовност за работа.
  Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.

Изваждане на инструмент

ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. Опасност при контакт между горещ инструмент и лесно запалими материали.
 • Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване При експлоатация инструментът се нагорещява.
 • При смяна на инсктрументи носете защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Издърпайте обратно патронника.
 2. Извадете инструмента.
  Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.

Позициониране на секач

Секачът може да бъде позициониран в 24 различни позиции (на стъпки през 15°). По този начин с помощта на плоски и фасонни секачи може винаги да се работи в съответната оптимална работна позиция.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative и позиционирайте секача.

Застопоряване на секач

 • Поставете превключвателя за избор на функции на следната позиция Image alternative, завъртайте секача, докато се застопори.

Настройка на мощност на секач

Чрез натискане на превключвателя за избор на мощност можете да намалите мощността на къртене на прибл. 70%. При намалена мощност светва индикаторът за избор на мощност.
Настройката на мощността на къртене е възможна само при включен уред в работно състояние. Чрез повторно натискане на превключвателя за избор на мощност се връщате отново на пълна мощност. Ако уредът се изключи и повторно се включи, на разположение ще бъде отново пълната мощност на къртене.
 • Натиснете превключвателя за избор на мощност.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Липсващите заземяващи проводници и прекъсвачи с дефектнотокова защита могат да доведат до тежки наранявания и изгаряния.
 • Уверете се, че в електрическия проводник за строителни обекти, захранван от мрежа или генератор, винаги са налични и свързани заземяващ проводник и прекъсвач с дефектнотокова защита.
 • Не работете с какъвто и да е продукт без тези мерки за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
Изисквайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на работите!

Къртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в следното положение Image alternative.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Почистване на прахозащитната капачка

 • Почиствайте редовно прахозащитната капачка на патронника с чиста и суха кърпа.
 • Забърсвайте внимателно уплътнението и го смазвайте леко отново със смазка на Hilti .
 • Ако уплътнението е повредено, на всяка цена подменете прахозащитната капачка.

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Ударният секач не се включва.
Инициализирането на електрониката е в ход (до около 4 секунди след включването на щепсела).
 • Изключете уреда и отново го включете.
Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Генератор в Спящ Режим.
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка). След това изключете уреда и отново го включете.
Повреди по уреда или моментът за сервизно обслужване е достигнат.
 • Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
Няма удар.
Уредът е твърде студен.
 • Поставете ударния секач върху земята и го оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Патронникът не е достатъчно смазан.
 • Нанесете 1-2 количество оригинална смазка на Hilti в патронника, след това поставете инструмента и посредством многократно дърпане на инструмента се уверете, че смазката е равномерно разпределена в патронника.
Индикаторът за сервизиране свети в червено.
Повреди по уреда или моментът за сервизно обслужване е достигнат.
 • Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
Индикаторът за сервизиране мига в червено.
Защита от прегряване.
 • Оставете уреда да се охлади. Почистете вентилационните отвори. Работата на празен ход е все още възможна.
Електрозахранването е с твърде високо напрежение.
 • Сменете контакта. Проверете мрежата.
Ударният секач се изключва по време на работа.
Защита от прегряване.
 • Оставете уреда да се охлади. Почистете вентилационните отвори. Работата на празен ход е все още възможна.
Ударният секач не работи на пълна мощност.
Намаляването на мощността е активирано.
 • Натиснете превключвателя за избор на мощност (съблюдавайте индикатора за избор на мощност). Изключете уреда и отново го включете.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и / или достатъчно напречно сечение.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Включете уреда към друго електрозахранване.
Ударният секач не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е изтеглен изцяло назад.
 • Изтеглете застопоряването на патронника докрай и извадете инструмента.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.