Корпоративно управление

Hilti corporate governance

ИЗБОР И МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Членовете на Борда на директорите на Hilti Corporation се избират от годишното Общо събрание за три години. По правило, директорите могат да заемат длъжността до четири мандата, но не трябва да остават в борда след края на годината, в която празнуват 70-ия си рожден ден.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ

В допълнение към установените по закон задължения, Бордът на директорите взема решения за цялостното стратегическо ръководство на Групата, нейното дългосрочното и годишното стратегическо планиране, важни бизнес насоки, както и планирането на приемствеността на самия Борд на директорите и планиране на приемствеността и назначаването на Управителния съвет.

КОМИСИЯ ПО ОДИТ

Комисията по одит подпомага Борда на директорите при изпълнението на надзорните му задължения по отношение на практиките по счетоводство и финансово отчитане на Hilti Corporation и дъщерните ѝ дружества, в съответствие със законовите и регулаторните изисквания, външните и вътрешните одитни процедури, както и с надзора на управлението на риска. Цялостната отговорност за задачите, делегирани на Комисията по одит, се носи от Борда на директорите.

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Отделът за вътрешен одит, Корпоративен одит, подпомага съвета на директорите чрез мониторинг на статуса на вътрешния контрол в дружествата от Групата. За да постигне това, отдел Корпоративен одит провежда одити, концентрирани върху контрола в рамките на основните цикли на операциите, както и върху процесите за управление на избрани корпоративни рискове. Целта на отдел Корпоративен одит е да осигури прозрачност по отношение на контролната среда на Групата и да даде възможност за осигуряване на сигурността на ресурсите на холдинга.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Холдингът поддържа процес за управление на риска във всичките си звена, който включва пълна инвентаризация на риска с различни отговорни лица, назначени да управляват всички известни стратегически, финансови и събитийно-ориентирани рискове на Групата. Лицата, съблюдаващи риска, са отговорни за това да оценяват, изпълняват, преглеждат съответствието със съответните мерки за намаляване на риска. Корпоративният мениджър на риска е отговорен за процеса на докладване на финансовите и събитийно-ориентираните рискове и за това да гарантира, че докладваното съдържание и описаните мерки по отношение на откритите рискове са правдоподобни.

Отдел Корпоративен одит се занимава с прегледа на избрани рискове като част от вътрешните им контролни проверки в дружествата от Групата (вижте по-горе) и в корпоративните функции, управлявани от съответните отговорни лица. По отношение на стратегическите рискове, отдел Корпоративно развитие провежда ежегодни семинари за стратегически преглед заедно с Управителния съвет. Съвкупността от докладите за управление на риска редовно се преглежда от Комисията по одит, от името на Борда на директорите.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Членовете на Борда на директорите получават фиксирано годишно възнаграждение плюс еднократно сума за разходи. Председателят получава допълнителна променлива добавка. Няма допълнително възнаграждение за изпълнението от страна на директор на функцията на Комисия по одит. Бившите представители на съвета на директорите не получават никаква компенсация.

Представителите на корпоративното управление (висшето ръководство и Управителния съвет) получават годишна основна заплата и променливо възнаграждение, обвързано с представянето. Представителите на Управителния съвет получават пенсионна надбавка в допълнение към полагащите им се по закон пенсионни фондове.

Бившите членове на висшето управление не получават каквито и да е допълнителни надбавки, различни от полагащите им се по закон пенсионни фондове. Пълното възнаграждение е подробно описано във финансовите отчети на Групата.

ПРАВА ЗА УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Подробности за акциите и капитала за участие са представени в консолидираните финансови отчети на Групата. Решенията на заседанията на акционерите обикновено се взимат с абсолютно мнозинство от представените гласове. Необходимо е мнозинство от най-малко три четвърти от представените гласове за промяна на учредителния договор или за решения относно промени в акционерния капитал и размера на участие в други дружества, права за записване на акции, разширяване или ограничаване на обхвата на дейността, както и сливания, преобразуване или ликвидация на компанията.

ОДИТОРИ

Проверките на консолидираните финансови отчети на Групата и финансовите отчети на Hilti Corporation се извършват от PricewaterhouseCoopers Ltd., Санкт Гален.

ПОВЕЧЕ ЗА ХИЛТИ

НАШАТА ИСТОРИЯ

НАШАТА ИСТОРИЯ

Прочетете повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Прочетете повече