език

C 7

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative За употреба само в закрити помещения
Image alternative Двойна изолация

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Зарядно устройство
  C 7
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Службата за сертификация ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредените или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Използвайте зарядното устройство само в сухи помещения. Проникването на вода в електроуреда увеличава риска от възникване на електрически удар.

Внимателно боравене и използване на зарядни устройства

 • Със зарядното устройство зареждайте само одобрени Hilti литиево-йонни акумулатори, за да избегнете наранявания.
 • Местоположението на зарядното устройство трябва да е чисто, хладно, сухо, без опасност от замръзване.
 • По време на процеса на зареждане зарядното устройство трябва да може да отдава топлина, затова вентилационните отвори трябва да бъдат свободни. Не извършвайте зареждане в затворен контейнер.
 • Отнасяйте се грижливо към продукта. Уверете се, че няма счупени или повредени по такъв начин части, че продуктът вече не може да функционира правилно. Ако някои части са повредени или счупени, предайте продукта за ремонт, преди да продължите да го използвате.
 • Използвайте зарядните устройства и съответните акумулатори съобразно настоящите инструкции и както е предписано за конкретния специален тип уреди. Използването на зарядни устройства за цели, различни от предвидените приложения, може да доведе до опасни ситуации.
 • Зареждайте акумулаторите само със зарядни устройства, препоръчвани от производителя. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение в контактите за акумулатор или за зареждане може да предизвика изгаряния или пожар.
 • Не съхранявайте акумулатора върху зарядното устройство. След зареждане винаги отстранявайте акумулатора от зарядното устройство.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Допълнителни указания за безопасност

Персонална безопасност
 • Уверете се, че зарядното устройство е надеждно. Изпадаща батерия или зарядно устройство може да наранят Вас и другите около Вас.
 • Не допирайте контактите.
 • Отпадъците от акумулатори с изтекъл срок на годност трябва да бъдат отстранявани екологосъобразно.
 • Този уред може да бъде използван от деца над 8 години, а също така и от лица с ограничени психически, сензорни или ментални способности или с недостатъчно опит и познания, ако те са били надзиравани или ако им е било показано как правилно и безопасно да използват уреда, като същевременно разбират резултиращата от употребата му опасност. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не могат да бъдат извършвани от деца, оставени без надзор.
 • Не носете бижута, като пръстени или колиета. Бижутата могат да предизвикат късо съединение и да доведат до изгаряния.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции .
 • Ако по време на работа се повреди мрежовият съединителен проводник и/или удължителният кабел, не трябва да се допирате до тях. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени мрежови съединителни проводници и удължителни кабели създават опасност от възникване на електрически удар.
 • Никога не използвайте уреда в замърсено или мокро състояние. Полепналият по повърхността на уреда прах, най-вече от проводящи материали, или влагата може при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените уреди през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия уред може да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасното съхранение на продукта.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Зарядно устройство
 2. Кабел
 3. Гнездо за акумулатори
 4. Индикатор за режим на работа
 5. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатора
 6. Акумулатор тип B 7

Светодиодни елементи за индикация на зарядното устройство

Индикатор за режим на работа (1)
Image alternative
Светодиодът свети в зелено
Зарядното устройство е в готовност за работа.
Светодиодът мига в червено
Акумулаторът е твърде студен (<0 °C) или твърде горещ (>50 °C) и не се зарежда.
Зарядното устройство автоматично преминава в режим на зареждане, когато акумулаторът е достигнал подходящата температура.
Светодиодът свети в червено
Светодиодът не свети
Няма електрозахранване или зарядното устройство е неизправно.
Извадете мрежовия щепсел от контакта и след това отново включете мрежовия щепсел в контакта.
Ако светодиодът все още не свети, обърнете се към сервиз на Hilti .
Индикация за състоянието на зареждане (2)
Image alternative
Светодиодът мига в зелено
Акумулаторът се зарежда.
Светодиодът свети в зелено
Акумулаторът е напълно зареден.
Светодиодът не свети
Акумулаторът не е включен правилно или е неизправен.
Отстранете акумулатора и поставете акумулатора отново в гнездото за акумулатори.
Ако светодиодът все още не свети, обърнете се към сервиз на Hilti .

Употреба по предназначение

Image alternative

Описаният продукт представлява зарядно устройство за литиево-йонни акумулатори на Hilti от тип B 7. Той е предназначен за свързване към контакти от 220 волта до 240 волта променливо напрежение.

Разрешените за този продукт акумулатори ще намерите при техническите данни.

Обем на доставката

Зарядно устройство, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Свойства на продукта

Охлаждане
Конвективно охлаждане
Мрежово напрежение
220 В … 240 В
Мрежова честота
50 Гц … 60 Гц
Акумулатор
Литиево-йонен
Изходно напрежение
7,2 В
Изходна мощност
12,6 Вт
Дължина на мрежов кабел
≈ 6 фут ‒ 10 дюйм
(≈ 2 м)
Тегло
1,709 фунт
(0,775 кг)
Размери (Д x Ш x В)
6,0 дюйм x 4,0 дюйм x 2,3 дюйм
(152 мм x 102 мм x 58 мм)
Управление
Електрически контрол на режимите на зареждане и управление чрез микроконтролер
Клас на защита
Клас на защита II (двойна изолация)

Данни за температурата (зарядно устройство)

Температура на съхранение
−4 ℉ … 158 ℉
(−20 ℃ … 70 ℃)
Температура на околната среда при работа
1 ℉ … 140 ℉
(−17 ℃ … 60 ℃)
Температура на акумулатора в началото на зареждането
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)

Време за зареждане на акумулатора

Волтаж
Тип акумулатор
Време за зареждане
7,2 В
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 мин
7,2 В
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 мин
7,2 В
B 7/2.5 Li-Ion
≈ 75 мин

Експлоатация

Включване на зарядно устройство

 • Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  • Светодиод 1 на зарядното устройство свети в зелено.

Зареждане на акумулатор

 1. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
  • В края на настоящата документация ще намерите разрешените за този продукт акумулатори.
 2. Плъзнете акумулатора в интерфейса на зарядното устройство. Уверете се, че кодовете на акумулатора и интерфейса сънвпадат.
  • След поставяне на акумулатора в зарядното устройство процесът на зареждане стартира автоматично. По време на зареждането индикацията за състоянието на зареждане на акумулатора е деактивирана.
  Акумулаторът няма да се повреди, ако е оставен в зарядното устройство продължително време.
  Но от съображения за сигурност, след завършване на процеса на зареждане, трябва да извадите акумулатора от зарядното устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti уреди са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.