език

DD 150-U

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи върху продукта

Указателни знаци

Върху продукта се използват следните указателни знаци:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използва защитна каска
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки
Image alternative Да се използва лека маска за дихателна защита
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация

Статус индикатор

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Индикатор за защита срещу кражба
Image alternative Индикатор за мощност при пробиване
Image alternative Сервизен индикатор

Символи в зависимост от продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Забранява се транспортиране с кран
Image alternative Указание за защита от кражба
Image alternative Ампери
Image alternative Волт
Image alternative Променлив ток
Image alternative Ват
Image alternative Херц
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Диаметър
Image alternative Милиметър
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Безжичен пренос на данни

Указателни табелки

Върху стойка за пробиване, основна плоча и диамантена машина за ядково пробиване
Image alternative На стойката за пробиване и на вакуумната основна плоча
Горе : При хоризонтално пробиване с вакуумно закрепване стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.
Долу : При пробиване на отвори на таванна височина със стойка за пробиване не е разрешено вакуумно закрепване.
Image alternative На диамантената машина за ядково пробиване
При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължително използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро изсмукване.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Диамантено-пробивна машина за ядково пробиване
  DD 150-U
  Поколение:
  02
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за диамантено-пробивни машини

 • При извършване на пробивни работи, които изискват захранване с вода, извеждайте водата далече от работната зона или използвайте устройство за водохващане. Подобни предпазни мерки поддържат работната зона суха и намаляват риска от възникване на електрически удар.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения си съединителен проводник. Контактът на режещ инструмент с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и металните части на електроинструмента и да доведе до възникване на електрически удар.
 • При диамантено пробиване носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Ако сменяемият инструмент блокира, по-нататък не извършвайте подаване и изключете инструмента. Проверете основата на заклещването и отстранете причината за заклещването на сменяеми инструменти.
 • Ако искате отново да стартирате диамантено-пробивна машина, която е вкарана в детайла, преди включването проверете дали сменяемият инструмент се върти свободно. При заклинване на електроинструмента е възможно той да не се върти и това може да доведе до претоварване на инструмента или до освобождаване на диамантено-пробивната машина от детайла.
 • При закрепване на стойката за пробиване за детайла посредством дюбели и винтове се уверете, че използваното укрепване при употреба е в състояние да поддържа висока стабилност на машината. Ако детайлът не е устойчив или е порест, дюбелът може да бъде изваден, при което стойката за пробиване се освобождава от детайла.
 • При пробиване на отвори в стени или тавани се погрижете хората и работната зона от другата страна да са защитени. Боркороната може да излезе от свредловъчния отвор и сондажната ядка може да изпадне от другата страна.
 • Не използвайте този инструмент за пробивни работи отгоре с довеждане на вода. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от възникване на електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени с масла и смазки.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 • Преди монтажа на електроинструмента изградете приемното приспособление провилно. Правилният монтаж е важен, за да се предотврати рискът от преобръщане.
 • Преди да използвате електроинструмента, го закрепете здраво за приемното приспособление. Изместване на електроинструмента върху приемното приспособление може да доведе до загуба на контрол.
 • Поставете приемното приспособление върху здрава, равна и хоризонтална повърхност. Ако приемното приспособление може да се измества или поклаща, електроинструментът не може да бъде управляван равномерно и сигурно.
 • Проверете състоянието на повърхността. Грубите повърхности могат да намалят силата на закрепване. Покрития и свързващи материали могат да се повредят по време на работа.
 • Не претоварвайте приемното приспособление и не го използвайте като стълба или скелетна конструкция. Претоварване или стоене върху приемното приспособление може да доведе до това центърът на тежестта на приемното приспособление да се придвижи нагоре и същото да се преобърне.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж. Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи инструменти, може да доведе до наранявания.
 • При работа дръжте винаги мрежовия кабел, удължителния кабел и евентуално маркуча за прахосмукачка и водния маркуч в положение назад от уреда. По този начин се намалява опасността от спъване в кабела или маркуча и падане по време на работа.
 • Не допускайте контакт на кожата с шлам от пробиването.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина и метали, могат да са вредни за здравето. При допир до прахове или вдишването им могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб и бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за дървесна защита). Използвайте възможно най-ефективен прахоуловител. За целта използвайте препоръчана от Hilti мобилна прахосмукачка за дърво и/или минерални прахове, която е била настроена за този електроинструмент. Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръчва се носенето на прахозащитна маска с филтър клас P2. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Застопорете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите неподвижно детайла. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
 • Подсигурете на инструментите подходяща система за захващане към уреда и освен това се уверете, че те са надеждно фиксирани в патронника.
 • При прекъсване на токозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел. По този начин се предотвратява неволното включване на уреда при възстановяване на напрежението.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Никога не работете с уреда без доставената защита PRCD (при уреди без PRCD - никога без разделителен трансформатор). Преди всяка употреба проверявайте защитата PRCD.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник за електроинструмента, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не можете да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
Работно място
 • При пробиване на проходни отвори в стени обезопасете областта зад стената, тъй като отделящ се материал или сондажната ядка могат да изпаднат зад нея. При пробиване на проходни отвори в тавани обезопасете областта отдолу, тъй като отделящ се материал или сондажната ядка могат да изпаднат надолу.
 • При работа вертикално нагоре при мокро пробиване следва задължително да се използва система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро изсмукване.
 • При работа вертикално нагоре е забранено закрепването с вакуум.
 • При хоризонтално пробиване с вакуумно закрепване (принадлежност) стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.
 • При юстиране на основната плоча не използвайте ударни инструменти (чук).
 • Осигурете добро проветряване на работното място. Лошо проветрените работни места може да предизвикат увреждане на здравето поради прекомерно запрашаване.
 • Поискайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на пробивните работи. Пробивните работи в сгради и други структури могат да повлияят на статиката, особено при отделяне на арматурно желязо или носещи елементи.
 • При работа на открито се препоръчва използването на гумени ръкавици и неплъзгащи обувки.
Персонална безопасност
 • Диамантената машина за ядково пробиване и диамантената боркорона са тежки. Части от тялото могат да бъдат притиснати. Работещият с уреда и намиращите се в близост лица трябва да използват при употреба на уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, обезопасени обувки и лека маска за дихателна защита.

Описание

Елементи на уреда и органи за управление

Image alternative
 1. Промивна/смукателна глава
 2. Индикатор за водопропускливост
 3. Странична ръкохватка
 4. Регулатор на вода
 5. Захранване с вода
 6. Превключвател за скорости
 7. Предавка
 8. Двигател
 9. Включвател/изключвател
 10. Ръкохватка
 11. Индикатор за защита срещу кражба (опционално)
 12. Сервизен индикатор
 13. Индикатор за пробивна мощност
 14. Покритие на графитни четки
 15. Мрежов кабел, вкл. защита PRCD
 16. Типова табелка
 17. Интерфейсна платка
 18. Затварящ винт (промивна/смукателна глава)
 19. Покритие (промивна/смукателна глава)
 20. Смукателна връзка
 21. Патронник

Стойка за пробиване

Image alternative
 1. Дръжка
 2. Колонка
 3. Шейна
 4. Блокировка на шейна
 5. Типова табелка
 6. Вентилационен вакуум клапан
 7. Вход за вакуум помпа
 8. Вакуумни уплътнения
 9. Основна плоча
 10. Манометър
 11. Индикатор за нивелиране
 12. Регулиращ лост
 13. Нивелирни винтове
 14. Индикатор за център на пробиване
 15. Дълбокомеp
 16. Блокиращ болт
 17. Регулиращ винт хлабина на шейна
 18. Ограничителен винт
 19. Кабелен държач

Принадлежности

Image alternative
 1. Кръстата ръчка
 2. Лост
 3. Ексцентрик
 4. Затегателен винт
 5. Дълбокомеp
 6. Водоуловител
 7. Пробивна букса
 8. Адаптер за пробивна букса
 9. Уплътнение
 10. Свързване на уреди
 11. Държач
 12. Водоуловител
 13. Уплътнение
 14. Jack Screw
 15. Придвижващ механизъм

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа диамантена машина за ядково пробиване. Той е предназначен за ръчно мокро и сухо пробиване на проходни отвори и глухи отверстия и за мокро пробиване със стойка на проходни отвори и глухи отверстия в (армирани) минерални основи.

Уредът е предназначен за професионални потребители и може да бъде обслужван, поддържан в изправност и ремонтиран само от оторизиран компетентен персонал. Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Описаният продукт и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или бъдат използвани не по предназначение.
 • Уредът може да се експлоатира само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да предотвратявате опасности от наранявания.

Индикатор за пробивна мощност

Диамантената машина за ядково пробиване е оборудвана с индикатор за пробивна мощност със светлинен сигнал.
Символ
Състояние
Значение
Image alternative свети в оранжево
Твърде малка сила на притискане
свети в зелено
Оптимилна сила на притискане
свети в червено
Твърде голяма сила на притискане

Сервизен индикатор

Диамантената машина за ядково пробиване е оборудвана със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Символ
Състояние
Значение
Image alternative свети в червено
Продукът работи
Графитните четки са силно износени.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване. След началното светване с уреда може да се работи още няколко часа, докато се задейства автоматичното изключване.
Занесете продукта своевременно в сервиз на Hilti .
свети в червено
Продуктът не работи
Графитните четки трябва да бъдат подменени.
мига в червено
Прегряване или повреда в диамантената машина за ядково пробиване.
Виж Помощ при наличие на смущения.

Обем на доставката

Диамантена машина за ядково пробиване, Ръководство за експлоатация.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com

Технически данни

Свойства на продукта

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

DD 150-U
Номинален ток
230 V
10,3 A
Номинална консумация
2 200 Вт
Тегло на диамантената машина за ядково пробиване
8,2 кг
Тегло на стойката за пробиване с комбинирана основна плоча и шейна
13,3 кг
Размери на диамантена машина за ядково пробиване (Д × Ш × В)
516 мм x 129 мм x 159 мм
Размери на стойка за пробиване (Д × Ш × В)
610 мм x 250 мм x 952 мм
Допустимо налягане във водопровода
≤ 6 бар
Обороти на празен ход при измерване
1-ва скорост
840 об/мин
2-ра скорост
1 640 об/мин
3-та скорост
3 070 об/мин
Клас на защита
Клас на защита I (защитно заземяване)

Идеално отстояние на маркировката до центъра за пробиване

Основна плоча с дюбели
270 мм
Вакуумна основна плоча
290 мм
Комбинирана основна плоча
290 мм

Номинално напрежение

Продуктът се предлага с различни номинални напрежения. На типовата табелка ще намерите номиналното напрежение и консумацията на номинално напрежение за Вашия продукт.
Номинално напрежение
100 В
110 В
GB
110 В
TW
120 В
127 В
220 В
230 В
240 В
Номинален ток
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Мрежова честота
50/60 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц
60 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц
50/60 Гц

Използване на удължителен кабел

Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение.
Препоръчителни минимални напречни сечения и максимално допустими дължини на кабелите:
Сечение на проводника →
↓ Мрежово напрежение
1,5 мм²
2,5 мм²
3,5 мм²
4,0 мм²
100 В
не се препоръчва
не се препоръчва
25 м
не се препоръчва
110 В
не се препоръчва
15 м
не се препоръчва
30 м
127 В
не се препоръчва
20 м
не се препоръчва
35 м
220 В
35 м
65 м
не се препоръчва
105 м
230 В
40 м
70 м
не се препоръчва
110 м
240 В
40 м
70 м
не се препоръчва
110 м

Диаметър на боркорона

При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължително използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро изсмукване.

1-ва скорост
2-ра скорост
3-та скорост
Ø Боркорони (Работа със стойка, мокро)
Със система за водохващане
102 мм … 162 мм
28 мм … 87 мм
12 мм … 25 мм
Без система за водохващане
102 мм … 162 мм
28 мм … 87 мм
12 мм … 25 мм
Ø Боркорони (Ръчно, мокро)
Без система за водохващане
121 мм … 131 мм
41 мм … 111 мм
8 мм … 36 мм
Ø Боркорони (Ръчно, сухо, HDMU)
С прахоуловител
122 мм … 162 мм
67 мм … 112 мм
·/·
Ø Боркорони (Ръчно, сухо, PCM)
С прахоуловител
52 мм … 162 мм
·/·
·/·

Приложение при различни видове оборудване

Ръчно/
Работа със стойка
Допълнителни системи
Диаметър на боркорона
Посока на пробиване
ръчно/сухо
с прахоулавяне
37 мм … 162 мм
Всички посоки
ръчно/мокро
без система за водохващане
8 мм … 132 мм
Не нагоре
ръчно/мокро
със система за водохващане
8 мм … 62 мм
Всички посоки
работа със стойка/мокро
без система за водохващане
12 мм … 162 мм
Не нагоре
работа със стойка/мокро
със система за водохващане
12 мм … 162 мм
Всички посоки

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

Ръчно
Работа със стойка
Ниво на звукова мощност (LWA)
98 дБ(А)
106 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
87 дБ(А)
93 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

Ръчно
Работа със стойка
Пробиване в бетон (мокро) (ah,DD)
7 м/с²
3,5 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
HDMU-пробиване в силикатна тухла (сухо) (ah,DD)
6,5 м/с²
·/·
Отклонение (K)
6,5 м/с²
·/·
PCM-пробиване в силикатна тухла (сухо) (ah,DD)
14,5 м/с²
·/·
Отклонение (K)
4,5 м/с²
·/·

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! При недостатъчно здраво закрепване стойката за пробиване може да се преобърне или да се завърти.
 • Преди употреба на диамантено-пробивната машина закрепете стойката за пробиване с дюбели или с помощта на вакуумна основна плоча върху основата за обработване.
 • Използвайте само дюбели, които са подходящи за наличната основа, и съблюдавайте указанията за монтаж на производителя на дюбели.
 • Използвайте вакуумна основна плоча само тогава, когато наличната основа е подходяща за закрепването на стойката за пробиване с вакуумно закрепване.

Закрепване на стойка за пробиване с дюбел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при използване на неправилни дюбели! Уредът може да се откъсне и да причини наранявания.
 • За наличната основа използвайте подходящ дюбел и съблюдавайте указанията за монтаж на производителя на дюбели.
Hilti Металните дюбели с разширяваща се втулка M12 и M16 са пригодени обикновено за закрепване на оборудването на диамантената машина за ядково пробиване в ненапукан бетон. Въпреки това при определени условия може да бъде необходимо алтернативно закрепване. При въпроси относно безопасното закрепване се обърнете към техническия сервиз на Hilti .
Image alternative
 1. Поставете подходящия за съответната основа дюбел. Изберете разстоянието съобразно използваната основна плоча.
  Технически данни
  Основна плоча с дюбели
  270 мм
  Комбинирана основна плоча
  290 мм
 2. Завинтете обтягащия шпиндел в дюбела.
 3. Поставете основната плоча на диамантената машина за ядково пробиване над шпиндела и подравнете уреда.
 4. Завийте притягащата гайка върху шпиндела без да затягате докрай.
 5. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелирните винтове. Уверете се, че нивелирните винтове са закрепени здраво за основата.
 6. Затегнете здраво притягащата гайка към обтягащия шпиндел с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 7. Уверете се, че диамантената машина за ядково пробиване е закрепена здраво.

Закрепване на стойката за пробиване с вакуум

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неправилен контрол на налягането !
 • Преди и по време на пробивните работи трябва да се уверите, че стрелката на манометъра се намира в зеления сектор.
При използване на стойката за пробиване със закрепената с дюбели основна плоча изградете здрава и гладка връзка между вакуумната основна плоча и закрепената с дюбели основна плоча. Завинтете основната плоча с дюбели върху вакуумната основна плоча. Уверете се, че избраната боркорона не поврежда вакуумната основна плоча.
При хоризонтални пробивания подсигурете допълнително диамантената машина за ядково пробиване (напр. верига, закрепена с дюбели).
Преди позициониране на стойката за пробиване внимавайте да има достатъчно място за монтаж и експлоатация.
Image alternative
 1. Отвийте всички нивелирни винтове, докато останат прибл. 5 мм от долната страна на основната кръгла плоча.
 2. Свържете входа за вакуум помпата на вакуумната основна плоча с вакуум помпата.
 3. Определете центъра на отвора за пробиване. Изтеглете линия от центъра на отвора за пробиване в посоката, в която уредът ще застане.
 4. Поставете маркировка при посоченото разстояние от центъра на отвора за пробиване до линията.
  Технически данни
  Комбинирана основна плоча
  290 мм
  Вакуумна основна плоча
  290 мм
 5. Включете вакуум помпата, натиснете вентилационния вакуум клапан и го задръжте натиснат.
 6. Подравнете маркировката на основната плоча върху линията.
 7. Ако диамантената машина за ядково пробиване е позиционирана правилно, освободете вентилационния вакуум клапан и натиснете основната плоча към основата.
 8. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелирните винтове.
 9. Уверете се, че диамантената машина за ядково пробиване е закрепена здраво.

Закрепване на стойка за пробиване с фиксиращ винт (Jack Screw)

 1. Закрепете фиксиращия винт за горния край на шината.
 2. Позиционирайте стойката за пробиване върху основата.
 3. Нивелирайте основната плоча с помощта на 4-те нивелирни винта.
 4. Закрепете стойката за пробиване с фиксиращия винт (Jack Screw) и затегнете същия.
 5. Уверете се, че диамантената машина за ядково пробиване е закрепена здраво

Монтиране на кръстачка

Image alternative
Кръстачката може да бъде поставена от двете страни на стойката за пробиване.
 • Сложете кръстачката върху оста.
 • Фиксирайте кръстачката.

Монтаж на странична ръкохватка

Image alternative
 1. Чрез въртене на ръкохватката тя се освобождава, респ. закрепва.
 2. Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно.

Настройка на странична ръкохватка

Image alternative
 1. Разхлабете страничната ръкохватка, като завъртите страничната ръкохватка в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 2. Позиционирайте страничната ръкохватка.
 3. Фиксирайте страничната ръкохватка, като завъртите страничната ръкохватка по посока на часовниковата стрелка.
 4. Уверете се, че страничната ръкохватка е здраво закрепена.

Настройка на дълбокомер (работа със стойка)

 1. Настройте дълбокомера.
 2. Фиксирайте дълбокомера с помощта на затегателен винт.

Фиксиране на диамантена машина за ядково пробиване към стойката за пробиване

Image alternative
 1. Завъртете кръстачката в посока, обратна на часовниковата стрелка, и извадете застопоряващия болт.
 2. Закачете интерфейсната платка за куката на стойката за пробиване.
 3. Вмъкнете застопоряващия болт и го затегнете здраво с помощта на кръстачката (по посока на часовниковата стрелка).
 4. Поставете блокировката на шалтера в ръкохватката.
  Чрез блокировката на шалтера включвателят/изключвателят може да се поддържа на продължителен режим на работа.
 5. Затворете водния клапан на страничната ръкохватка.
 6. Направете връзка с източника на вода.

Сваляне на диамантена машина за ядково пробиване от стойката за пробиване

 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната.
 2. Затворете водния клапан на страничната ръкохватка.
 3. Отделете връзката от източника на вода.
 4. Отстранете блокировката на шалтера от ръкохватката.
 5. Отворете застопоряващия болт с помощта на кръстачката (обратно на часовниковата стрелка).
 6. Извадете застопоряващия болт от шлица.
 7. Отстранете уреда от стойката за пробиване.

Отключване на уреда със защита срещу кражба TPS

 1. Включете мрежовия щепсел на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в контакта.
 2. Натиснете бутона "Reset" или бутона "I" на дефектнотоковата защита PRCD.
  • Жълтата лампа за защита срещу кражба мига.
 3. Поставете ключа за отключване директно върху символа ключалка.
  • Жълтата лампа за защита срещу кражба изгасва и уредът е отключен.
  Ако електрозахранването бъде прекъснато, работоспособността на продукта продължава още прибл. 20 минути. При по-продължителни прекъсвания защитата срещу кражба трябва да бъде деактивирана отново с ключа за отключване.

Настройка на луфт между шина и шейна

 1. Затегнете регулиращите винтове здраво с помощта на вътрешен шестостен.
  Технически данни
  Въртящ момент на затягане
  5 Н⋅м
 2. Разхлабете отново регулиращите винтове със завъртане 1/4 оборот.
 3. Шейната е правилно настроена, ако без диамантена боркорона остава в същото положение, а с диамантена боркорона се придвижва надолу.

Регулиране на ъгъла на пробиване на стойката за пробиване с комбинирана основна плоча

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване на пръстите в областта на шарнира !
 • Използвайте защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Освободете регулиращия лост долу на стойката за пробиване, докато жлебовете изскочат от гнездото.
 2. Поставете колонката в желаната позиция.
 3. Задествайте регулиращия лост дотогава, докато жлебовете са вкарани напълно в гнездото и колонката е фиксирана отново.

Свързване на устройство за прахоулавяне

Image alternative
 1. Завинтете капака на промивната/смукателната глава.
 2. Поставете смукателния маркуч в смукателната връзка.
 3. Затворете водния клапан на страничната ръкохватка.

Инсталиране на вход за вода

ВНИМАНИЕ
Опасност при неправилно използване! При неправилно използване маркучът може да бъде повреден.
 • Редовно проверявайте маркучите за повреди и се уверете, че максимално допустимото налягане във водопровода не надхвърля 6 бара.
 • Внимавайте за това маркучът да не допира въртящи се части.
 • Внимавайте за това маркучът да не се повреди при придвижване на шейната напред.
 • Максимална температура на водата: 40°C.
 • Проверете свързаната водна система за нейната плътност.
За да предотвратите повреди по компонентите, използвайте само прясна вода или вода без замърсяващи частици.
Image alternative
 1. Затворете капака на промивната/смукателната глава.
 2. Свържете регулатора на вода под налягане към диамантената машина за ядково пробиване.
 3. Направете връзка с източника на вода (съединяване на маркучи).

Монтаж на система за водохващане (принадлежност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
Диамантената машина за ядково пробиване трябва да стои под ъгъл 90° спрямо тавана. Уплътнението на системата за водохващане трябва да бъде пригодена към диаметъра на диамантената боркорона.
С използване на системата за водохващане можете целенасочено да отведете водата и по този начин да предотвратите замърсяване на околната среда. Най-добър резултат се постига при комбинирано използване с прахосмукачка за мокро изсмукване.
Image alternative
 1. Развийте винта на стойката за пробиване на предната страна на шината.
 2. Плъзнете държача на водоуловителния пръстен в нужната позиция.
 3. Монтирайте винта и го затегнете здраво.
 4. Поставете водоуловителния пръстен между двете подвижни рамена на държача.
 5. Затегнете водоуловителния пръстен с помощта на двата винта на държача към основата.
 6. Към водоуловителния пръстен свържете прахосмукачка за мокро изсмукване или поставете съединител за маркуч, през който водата може да се оттича.

Експлоатация

Монтаж на диамантена боркорона с патронник BI+

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване при смяната на инструмент! Инструментът се нагрява по време на работа. Той може да има остри ръбове.
 • При подмяната на инструменти винаги носете защитни ръкавици.
Диамантените боркорони трябва да бъдат подменяни, щом мощността на рязане, респ. скоростта на пробиване започнат видимо да намаляват. В общи линии такъв е случаят, когато диамантените сегменти са се износили на определена височина.
Image alternative
 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отворете патронника с въртене по посока на символа "Отворени скоби".
 3. Поставете диамантената боркорона отдолу върху зацепването на патронника на диамантената машина за ядково пробиване и я въртете дотогава, докато се застопори.
 4. Затворете патронника с въртене по посока на символа "Затворени скоби".
 5. Проверете стабилното положение на диамантената боркорона в патронника.

Монтаж на диамантена боркорона с алтернативен патронник

 1. Блокирайте вала на уреда с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 2. Затегнете здраво боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.

Демонтаж на диамантена боркорона с патронник BI+

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване при смяната на инструмент! Инструментът се нагрява по време на работа. Той може да има остри ръбове.
 • При подмяната на инструменти винаги носете защитни ръкавици.
 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отворете патронника с въртене по посока на символа "Отворени скоби".
 3. Издърпайте задвижващата втулка на патронника по посока на стрелката към уреда. По този начин боркороната е деблокирана.
 4. Отстранете диамантената боркорона.

Демонтаж на диамантена боркорона с алтернативен патронник

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване при смяната на инструмент! Инструментът се нагрява по време на работа. Той може да има остри ръбове.
 • При подмяната на инструменти винаги носете защитни ръкавици.
 1. Блокирайте вала на уреда с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 2. Отстранете боркороната с друг подходящ вилкообразен гаечен ключ.

Избор на обороти

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от износване Опасност от повреда на предавката
 • Да не се превключва по време на работа. Изчакайте състоянието на покой на шпиндела.
Image alternative
 • Завъртете превключвателя в препоръчаната позиция, при едновременно ръчно завъртане на боркороната.

Ключ с вградена дефектнотокова защита PRCD

За диамантена машина за ядково пробиване без защита PRCD трябва да се използва разделителен трансформатор.
 1. Включете мрежовия щепсел на диамантената машина за ядково пробиване в заземен контакт.
 2. Натиснете бутона "I", респ. "RESET" на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.
 3. Натиснете бутона "0", респ. "TEST" на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът изгасва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар! Ако индикаторът на проводника с диференциална защита не изгасва при натискане на бутона 0 респ. TEST , диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не може да бъде експлоатирана по-нататък!
 • Предайте диамантенао-пробивната машина за ядково пробиване в сервиза на Hilti за ремонт.
 1. Натиснете бутона "I", респ. "RESET" на ключа с вградена дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.

Сухо пробиване при ръчен режим на работа

По-голямото събиране на прах в боркороната може да доведе до небалансираност.
 • Отстранете праха от боркороната.

Сухо пробиване с прахоуловител

По-голямото събиране на прах в боркороната може да доведе до небалансираност.
 • За предотвратяване на електростатични ефекти използвайте антистатична прахосмукачка.

Използване на двукомпонентно приспособление за центроване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради погрешно приложение! Възможно е да се освободят части от приспособлението за центроване, ако то не е притиснато към основата.
 • При използване на двукомпонентно приспособление за центроване при празен ход не работете с диамантената машина за ядково пробиване без да имате заземен контакт.
За всеки диаметър на диамантените боркорони е необходимо различно приспособление за центроване.
 1. Поставете приспособлението за центроване отпред в диамантената боркорона.
 2. Началното пробиване се извършва само с леко натискане, докато боркороната се центрира. Едва след това засилете натиска. Направете 3-5 мм дълбок направляващ срез.
 3. Спрете уреда чрез освобождаване на включвателя/изключвателя. Изчакайте до пълното спиране на боркороната.
 4. Отстранете приспособлението за центроване от боркороната.
 5. Позиционирайте боркороната в направляващия срез, натиснете включвателя/изключвателя и продължете пробиването.

Използване на прахосмукачка с мрежов контакт за електроинструменти

Използвайте боркорони с прорези само ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел на диамантената машина за ядково пробиване в контакта на прахосмукачката.
 4. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 5. Ако е свързано: натиснете включвателя "Reset" или бутон "I" на защитата PRCD.
 6. Позиционирайте диамантената машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 7. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване.
  Прахосмукачката стартира със закъснение след електроинструмента. След изключване на електроинструмента прахосмукачката изключва със закъснение.

Използване на прахосмукачка без мрежов контакт за електроинструменти

Използвайте боркорони с прорези само ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 4. Ако е свързано: натиснете включвателя "Reset" или бутона"I" на защитата PRCD.
 5. Позиционирайте диамантената машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 6. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване.
 7. Оставете прахосмукачката да работи още няколко секунди след изключване на уреда, за да съберете остатъчните количества материал.

Работа без прахоуловител

Използвайте боркорони с прорези само ако работите без прахоуловител.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване .
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете включвателя "Reset" или бутон "I" на защитата PRCD.
 4. Позиционирайте диамантената машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 5. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване при ръчен режим на работа без система за водохващане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
 1. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 2. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете включвателя "Reset" или бутон "I" на защитата PRCD.
 4. Позиционирайте диамантената машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 5. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса. На индикатора на страничната ръкохватка можете да контролирате количеството вода.
 6. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване при ръчен режим на работа със система за водохващане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
Мрежовият контакт на прахосмукачката за мокро изсмукване не трябва да бъде използван.
 1. Ако използвате прахоуловител : Стартирайте прахосмукачката за мокро изсмукване и отворете водозахранването.
 2. Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция и я фиксирайте.
 3. Опционално: Монтирайте и използвайте двукомпонентното приспособление за центроване.
 4. Включете мрежовия щепсел в контакта и натиснете включвателя "Reset" или бутон "I" на защитата PRCD.
 5. Позиционирайте диамантената машина за ядково пробиване в центъра на пробиването.
 6. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса. На индикатора на страничната ръкохватка можете да контролирате количеството вода.
 7. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване.

Мокро пробиване със стойка за пробиване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
За пробиване вертикално нагоре е предписано изполване на прахосмукачка за мокро изсмукване със система за водохващане!
Image alternative
 1. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса.
 2. Включете уреда със стопора на шалтера на продължителен режим на работа.
 3. Отворете блокировката на шейната.
 4. С помощта на въртящата дръжка завъртете диамантената боркорона до основата.
 5. Началното пробиване се извършва само с лек натис, докато боркороната се центрира. Едва след това засилете натиска.
 6. Регулирайте силата на притискане съобразно индикатора за пробивна мощност.

Използване на Rota-Rail (завъртаща приставка на колонка)

Rota-Rail позволява бърз и лесен достъп до сондажния отвор или сондажната ядка, без да е необходим частичен или цялостен демонтаж на системата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради погрешно приложение! Стойката за пробиване може да се повреди или счупи.
 • Никога не използвайте Rota-Rail като удължение за колонка.
 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната. Уверете се, че шейната е закрепена здраво.
 2. Отстранете ограничителния винт от задната част на шината.
 3. Закрепете Rota-Rail така, че зъбчатите шини да сочат в същата посока.
 4. Затегнете здраво винта за Rota-Rail.
 5. Освободете стопора за шейната и преминете с шейната върху Rota-Rail.
 6. Развийте закрепващите винтове на Rota- Rail и завъртете уреда с помощта на Rota- Rail наляво или надясно. Така позволявате достъпа до сондажния отвор.
 7. Отстранете сондажната ядка или подменете боркороната.
 8. Завъртете уреда с Rota-Rail обратно в първоначалната позиция и затегнете здраво закрепващите винтове на Rota-Rail. Преминете с уреда отново обратно върху колонката на стойката, за да можете да продължите работа.
 9. След демонтажа на Rota-Rail отново закрепете ограничителния винт за задната част на шината.

Работни стъпки при заклинване на боркороната

В случай на заклинване първо изключва плъзгащият съединител. Тогава електрониката изключва двигателя автоматично и без ръчна намеса на потребителя го включва два пъти отново. Ако това не доведе до освобождаване на заклинването, електрониката изключва двигателя за 90 секунди. Можете да освободите заклинването ръчно по следния начин:

Освобождаване на боркороната с въртяща дръжка

 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Освободете боркороната от основата с помощта на въртящата дръжка.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 4. Продължете процеса на пробиване.

Освобождаване на боркороната с вилкообразен гаечен ключ

 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Хванете диамантената боркорона близо до опашката с подходящ вилкообразен гаечен ключ и освободете диамантената боркорона чрез въртене.
 3. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 4. Продължете процеса на пробиване.

Обслужване, поддръжка, транспорт и съхранение

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Подмяна на графитни четки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар !
 • Уредът може да се експлоатира, обслужва и поддържа в изправност само от оторизиран и обучен персонал! Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности.
 1. Отворете капаците на графитните четки отляво и отдясно на мотора.
 2. Следете как са разположени графитните четки и гъвкавите проводници. Извадете износените графитни четки от диамантената машина за ядково пробиване.
 3. Поставете новите графитни четки точно по същия начин, по който са били разположени преди това старите графитни четки .
  При поставянето внимавайте да не повредите изолацията на гъвкавия проводник за датчика.
 4. Завинтете капаците на графитните четки отляво и отдясно на мотора.
 5. Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
  След подмяна на графитните четки сигналната лампа изгасва след време на работа прибл. 1 минута.

Транспорт и съхранение

ВНИМАНИЕ
Опасност при ниски температури! Навлизането на вода може да повреди този продукт и да увеличи опасността от възникване на електрически удар.
 • Внимавайте при температури под точката на замръзване в уреда да няма останала вода.
 • Преди съхранение на диамантената машина за ядково пробиване отворете регулатора на вода.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Диамантената машина за ядково пробиване не е работоспособна

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Сервизният индикатор не дава индикация.
Защитата PRCD не е включена.
 • Проверете защитата PRCD за работоспособност и я включете.
Прекъснато електрозахранване.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
 • Проверете щепселните съединения, мрежовия кабел, токопроводимостта и предпазителя за мрежата.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
Image alternative
Сервизният индикатор свети.
Износени графитни четки.
Image alternative
Сервизният индикатор мига.
Моторът е прегрял.
 • Изчакайте няколко минути, докато моторът изстине, или оставете диамантената машина за ядково пробиване да работи на празен ход, за да ускорите процеса на охлаждане. Изключете диамантената машина за ядково пробиване и отново я включете.
Грешка поради претоварване.
 • Изключете диамантената машина за ядково пробиване и отново я включете.
 • Придвижете диамантената машина за ядково пробиване направо и/или действайте с по-малка сила на натиск.
Image alternative
Индикаторът за защита срещу кражба мига.
Диамантената машина за ядково пробиване не е отключена (при диамантена машина за ядково пробиване със защита срещу кражби, опционално).
 • Отключете диамантената машина за ядково пробиване с лицензионния ключ.

Диамантената машина за ядково пробиване е работоспособна

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Сервизният индикатор свети.
Границата на износване на графитните четки е почти достигната. Оставащото време на работа до автоматичното изключване на диамантената машина за ядково пробиване възлиза на още няколко часа.
 • При следваща възможност дайте графитните четки за смяна.
Графитните четки са били сменени и трябва да сработят.
 • Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
Диамантената машина за ядково пробиване не заработва на пълна мощност.
Смущение в мрежата – поява на понижено напрежение в електрическата мрежа.
 • Проверете дали други потребители не създават смущения в електрическата мрежа или евент. в генератора.
 • Проверете дължината на използвания удължителен кабел.
Диамантената боркорона не се върти.
Превключвателят на скорости не е застопорен.
 • Задействайте превключвателя на скорости, докато се застопори.
Диамантената боркорона се е заклещила в основата.
 • Придвижете диамантената машина за ядково пробиване направо.
 • Освобождаване на диамантената боркорона с гаечен ключ: Извадете мрежовия щепсел от контакта. Хванете диамантената боркорона близо до опашката с подходящ гаечен ключ и освободете диамантената боркорона чрез въртене.
 • Стойково пробиване: Завъртете с обръщателната ръчка и опитайте да освободите диамантената боркорона чрез придвижване на шейната нагоре надолу.
Скоростта на пробиване спада.
Достигната максимална дълбочина на пробиване.
 • Отстранете сондажната ядка и използвайте удължител за боркорона.
Сондажната ядка се е заклещила в диамантената боркорона.
 • Отстранете сондажната ядка.
Погрешна спецификация на основата.
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Висок процент на стомана (разпознава се при бистра вода с метални стружки).
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Неизправна диамантена боркорона.
 • Проверете диамантената боркорона за повреди и при нужда я подменете.
Избрана погрешна скорост на хода.
 • Изберете правилната скорост на хода.
Твърде малка сила на натиск.
 • Увеличете силата на натиск.
Твърде ниска мощност на уреда.
 • Изберете следващата по-ниска скорост на хода.
Износена диамантена боркорона.
 • Заточете диамантената боркорона върху заточващата плоча.
Твърде голямо количество водна маса.
 • Намалете количеството водна маса с регулатора на вода.
Твърде малко количество водна маса.
 • Проверете притока на вода до диамантената боркорона, респ. увеличете количеството водна маса с регулатора на вода.
Блокировката на шейната е затворена.
 • Отворете блокировката на шейната.
Прахът възпрепятства скоростта на пробиване.
 • Използвайте подходящ прахоуловител.
Кръстачката се върти без съпротивление.
Счупен срезен щифт.
 • Подновете срезния щифт.
Диамантената боркорона не може да се постави в патронника.
Опашката/патронникът са замърсени или повредени.
 • Почистете опашката, респ. патронника и смажете или подменете същите.
Изтича вода от промивната глава или предавателната кутия.
Твърде високо водно налягане.
 • Намалете водното налягане.
Изтича вода от патронника по време на работа.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са замърсени.
 • Почистете и смажете опашката, респ. патронника.
Уплътнението на патронника или опашката са повредени.
 • Проверете уплътнението и при нужда го подменете.
Няма приток на вода.
Филтърът или индикаторът за водопропускливост са запушени.
 • Отстранете филтъра или индикатора за водопропускливост и ги изплакнете.
Пробивната система има твърде голям процеп.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са неизправни.
 • Проверете опашката и патронника и при нужда ги подменете.
Шейната има твърде голям луфт.
Хлабави винтови съединения на стойката за пробиване.
 • Проверете винтовете на стойката за пробиване за стабилност и при нужда дозатегнете същите.
Стойката за пробиване не е добре закрепена.
 • Закрепете по-добре стойката за пробиване.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Препоръчано предварително обработване като отпадък на шлама от пробиването

Съгласно разпоредбите за опазване на околната среда не се разрешава изхвърлянето на шлам от пробиването във водни басейни или в канализацията без предварителна обработка. Проучете действащите разпоредби в местните административни инстанции.
 1. Съберете шлама от пробиването (напр. с прахосмукачка за мокро изсмукване).
 2. Оставете шлама от пробиването да се утаи и изхвърлете твърдите съставки в депо за строителни отпадъци (коагулиращите средства могат да ускорят процеса на отделяне).
 3. Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, неутрализирайте водата чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r5062.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR-код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative