език

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Тип:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Поколение:
  01
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност за винтоверт

 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате дейности, при които винтът може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът на винта с тоководещ проводник може да постави под напрежение също и металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност за винтоверт

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на уреда носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Изключете електроинструмента незабавно, ако инструментът блокира. Уредът може да се отклони настрани.
 • Преди да свалите електроинструмента, изчакайте, докато престане да работи.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Вътрешен шестостен (SID)
 2. Осветление
 3. Превключвател за дясно/ляво въртене с блокировка срещу включване
 4. Ключ за управление (с електронен регулатор на оборотите)
 5. Външен четиристен (SIW)
 6. Превключвател за въртящ момент
 7. Кука за колан (опционално)
 8. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатора
 9. Бутони за деблокиране (акумулатор B22/…)
 10. Бутон за деблокиране (акумулатор B14/…)

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен ударен винтоверт с ръчно задвижване. Той е предназначен за завиване и отвиване на винтови съединения, гайки и болтове с резба в дърво, метал, зидария и бетон.

Ударният винтоверт може да бъде използван само за приложения, които не изискват точен/специфициран въртящ момент. В противен случай има опасност от пренавиване и повреда на винта или на детайла.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B14 (SID/SIW 14‑A), респ. B22 (SID/SIW 22‑A).

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Индикация за състоянието на зареждане

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след леко натискане на бутон/а за освобождаване (максимум до усещане за осезаемо съпротивление).
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаването на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.

Обем на доставката

ударен винтоверт, Ръководство за експлоатация.
Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Ударен винтоверт


SID 14‑A
SIW 14‑A
Номинално напрежение
14,4 В
14,4 В
Тегло съгласно EPTA Procedure-01
1,3 кг
1,3 кг
Номинални обороти на празен ход
Позиция I
0 об/мин … 1 000 об/мин
0 об/мин … 1 000 об/мин
Позиция II
0 об/мин … 1 500 об/мин
0 об/мин … 1 500 об/мин
Позиция III
0 об/мин … 2 500 об/мин
0 об/мин … 2 300 об/мин
Брой удари
≤ 3 100 bpm
≤ 3 400 bpm
Настройка на въртящ момент
3 степени
3 степени
Размери на стандартни винтове
M8 до M16
M8 до M16
Размери на винтове с голяма якост
M6 до M12
M6 до M12
Патронник
1/4″ вътрешен шестостен с уплътнителен маншет
1/2″ външен четиристен с полусфера или 3/8″ външен четиристен с осигурителен пръстен
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Номинално напрежение
21,6 В
21,6 В
Тегло съгласно EPTA Procedure-01
2,0 кг
2,0 кг
Номинални обороти на празен ход
Позиция I
0 об/мин … 1 000 об/мин
0 об/мин … 1 000 об/мин
Позиция II
0 об/мин … 1 500 об/мин
0 об/мин … 1 500 об/мин
Позиция III
0 об/мин … 2 500 об/мин
0 об/мин … 2 300 об/мин
Брой удари
≤ 3 450 bpm
≤ 3 500 bpm
Настройка на въртящ момент
3 степени
3 степени
Размери на стандартни винтове
M8 до M16
M8 до M16
Размери на винтове с голяма якост
M6 до M12
M6 до M12
Патронник
1/4″ вътрешен шестостен с уплътнителен маншет
1/2″ външен четиристен с полусфера или 3/8″ външен четиристен с осигурителен пръстен
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Ниво на звукова мощност (LWA)
94 дБ(А)
94 дБ(А)
97 дБ(А)
97 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
83 дБ(А)
83 дБ(А)
86 дБ(А)
86 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Емисионна стойност на вибрациите при завинтване на болтове и гайки с максимално допустим размер (ah)
7,5 м/с²
7,5 м/с²
11 м/с²
11 м/с²
Отклонение при завинтване на болтове и гайки с максимално допустим размер
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Настройка на въртящ момент

Въртящият момент се избира чрез позицията на превключвателя за въртящ момент.
Модел SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Модел
SID 14‑A
SID 22‑A
Въртящ момент
Позиция I
50 Н⋅м
60 Н⋅м
Позиция II
100 Н⋅м
110 Н⋅м
Позиция III
150 Н⋅м
165 Н⋅м
Модел SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2″ външен четиристен с полусфера
3/8″ външен четиристен с осигурителен пръстен
Въртящ момент
Позиция I
80 Н⋅м
65 Н⋅м
Позиция II
120 Н⋅м
115 Н⋅м
Позиция III
185 Н⋅м
160 Н⋅м

SIW 22‑A
1/2″ външен четиристен с полусфера
3/8″ външен четиристен с осигурителен пръстен
Въртящ момент
Позиция I
90 Н⋅м
75 Н⋅м
Позиция II
135 Н⋅м
120 Н⋅м
Позиция III
200 Н⋅м
175 Н⋅м

Акумулатор 14,4 V

Работно напрежение на акумулатора
14,4 В
Околна температура
−10 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃

Акумулатор 21,6 V

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Околна температура
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Монтиране на кука за колан (опционално)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване Опасност от паднал уред.
 • Падналият уред може да изложи на опасност Вас и други лица. Преди да започнете работа, проверете дали куката за колан е закрепена здраво.
С куката за колан можете да закрепите уреда за колана по продължение на тялото. Куката за колан може да бъде монтирана за носене от дясната или лявата страна.
Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Пъхнете куката за колан в предвидения за целта отвор на крачето на винтоверта.
 3. Закрепете куката за колан с 2-та винта.

Монтаж на сменяем инструмент

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Проверете дали опашката за захващане на сменяемия инструмент е чиста.
  • При нужда почистете опашката за захващане.
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 3. Пъхнете сменяемия инструмент в патронника до крайна позиция и изчакайте да се застопори.
 4. Преди пускане в експлоатация проверете стабилното и правилно положение на сменяемия инструмент.

Монтаж на сменяем инструмент

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Проверете дали опашката за захващане на сменяемия инструмент е чиста.
  • При нужда почистете опашката за захващане.
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 3. Подравнете страничния отвор в сменяемия инструмент с полусферата върху патронника.
 4. Натискайте сменяемия инструмент върху патронника, докато инструментът се застопори.
 5. Преди пускане в експлоатация проверете стабилното и правилно положение на сменяемия инструмент.

Монтаж на сменяем инструмент

SIW 22‑A
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване с неподходящ инструмент!
 • Използвайте само инструменти с възможност за застопоряване.
 • Не използвайте износени или повредени инструменти.
Image alternative
 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Отстранете O-пръстена от жлеба на накрайника.
 3. Издърпайте навън предпазния щифт.
 4. Поставете накрайника върху задвижващия четиристен на уреда.
  Внимавайте за съответствие между отворите на отделението за предпазния пръстен на задвижващия четиристен и накрайника.
 5. Пъхнете предпазния щифт в накрайника.
 6. Поставете O-пръстена на накрайника.
 7. Преди пускане в експлоатация проверете стабилното и правилно положение на сменяемия инструмент.

Експлоатация

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Настройка на въртящ момент

Image alternative
 • Натискайте превключвателя на въртящ момент толкова често, докато вляво до превключвателя на въртящ момент се индикира желаната степен на въртящия момент.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Модел SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Модел SIW …

Настройка за дясно/ляво въртене

Блокировка предотвратява смяната на посоката при работещ мотор.
В средно положение командният ключ е блокиран (блокировка срещу включване).
Image alternative
 • Настройте ключа дясно/ляво въртене в желаната посока на въртене.

Включване

 • Натиснете командния ключ.
  • Оборотът се регулира от дълбочината на отпечатъка.

Завинтване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради повредени детайли! Винтове или детайли могат да бъдат повредени при твърде висок въртящ момент. Това може да причини наранявания.
 • Уверете се, че винтовете и детайлът са подходящи за въртящия момент, генериран от уреда.
 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Настройте желания въртящ момент на превключвателя на въртящ момент.

Изключване

 • Освободете командния ключ.

Демонтиране на сменяем инструмент

SID 14‑A
SID 22‑A
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване със сменяем инструмент! Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при ползването на уреда и при подмяната на сменяемия инструмент.
Image alternative
 1. Поставете ключа дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Издърпайте пръстена на патронника в посока напред и го задръжте.
 3. Извадете сменяемия инструмент от патронника.
 4. Освободете пръстена на патронника.

Демонтиране на сменяем инструмент

SIW 14‑A
SIW 22‑A
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване със сменяем инструмент! Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при ползването на уреда и при подмяната на сменяемия инструмент.
Image alternative
 1. Поставете ключа дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Извадете сменяемия инструмент от патронника.

Демонтаж на сменяем инструмент

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Отстранете O-пръстена от жлеба на накрайника.
 3. Издърпайте навън предпазния щифт.
 4. Отстранете накрайника от задвижващия четиристен на уреда.
 5. Монтирайте предпазния щифт.
 6. Монтирайте O-пръстена за обезопасяване на накрайника.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Помощ при наличие на смущения

Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не функционира.
Акумулаторът не е поставен изцяло.
Акумулаторът е разреден.
Командният ключ не може да се натисне, респ. е блокиран.
Превключвателят за дясно/ляво въртене е в средно положение.
Оборотите спадат внезапно рязко.
Акумулаторът е разреден.
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се охлади бавно на стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно двойно щракване.
Ключалките на акумулатора са замърсени.
 • Почистете ключалките и застопорете акумулатора. Ако проблемът не е отстранен, тогава потърсете сервиз на Hilti .
Уредът или акумулаторът силно се нагорещяват.
Електрическа повреда.
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Уредът е претоварен (използван е извън границата на приложение).
 • Изберете подходящия уред за употреба.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица на опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 и qr.hilti.com/r4926.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative
Image alternative