език

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Променлив ток
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Комбинирана ударно-пробивна машина
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Поколение
  03
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с бормашини

Указания за безопасност за всички дейности
 • Носете антифони по време на ударното пробиване. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте допълнителната ръкохватка. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент или винтовете може да попаднат на скрита токопроводимост или на собствения си съединителен проводник. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
Указания за безопасност при използване на дълги свредла
 • В никакъв случай не работете с по-високи обороти от определените за свредлото максимално допустими обороти. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Започвайте процеса на пробиване винаги с малък брой обороти и когато свредлото е в контакт с детайла. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Не прилагайте прекомерен натиск и пробивайте само в надлъжна посока. Свредлата могат да се огънат и затова да се счупят или да причинят загуба на контрол и наранявания.
Указания за безопасност при използване на разбъркващи глави и бъркалки
 • Включвайте и изключвайте електроинструмента само ако разбъркващата глава се намира в материала, който ще се смесва. В противен случай може да се стигне до загуба на контрол и поради това до опасност от нараняване.

Допълнителни указания за безопасност при ударно-пробивна машина

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на токов удар.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на уреда носете подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да причини порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Изключете електроинструмента незабавно, ако инструментът блокира. Уредът може да се отклони настрани.
 • Преди да свалите електроинструмента, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Прахозащитна капачка
 2. Патронник
 3. Освобождаване на инструмента
 4. Превключвател за избор на функции
 5. Блокировка на команден ключ
 6. Команден ключ
 7. Ръкохватка
 8. Сервизен индикатор
 9. Индикация за половин мощност (само ATC вариант)
 10. Бутон за половин мощност (само ATC вариант)
 11. Мрежов кабел
 12. Странична ръкохватка

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа комбинирана ударно-пробивна машина с пневматичен ударен механизъм. Тя е предназначена за извършване на пробивни работи в бетон, зидария, дърво и метал. Продуктът може да бъде използван допълнително за леки до средни по обем къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.

При определени условия продуктът е предназначен също и за разбъркване.
 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Опция AVR

Продуктът може да бъде оборудван опционално с Active Vibration Reduction (AVR) система, която осезаемо намалява вибрациите.

ATC

Уредът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или се заклещи, уредът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на уреда и незабавно изключва уреда.
Уредът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване включете повторно уреда, като освободите за кратко ключа за управление и след това го задействайте отново.

Сервизен индикатор

Продуктът е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.

Състояние на индикатора за сервиз

Състояние
Значение
Сервизният индикатор свети в червено.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване.
Сервизният индикатор мига в червено.
Предайте комбинираната ударно-пробивна машина в сервиз на Hilti за ремонт.

Обем на доставката

комбинирана ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Моля, потърсете на специфичната за Вашата страна типова табелка номиналното напрежение, номиналния ток, честотата и/или номиналната консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
8,3 кг
9,5 кг
9,7 кг
Енергия на единичен удар в съответствие с EPTA Procedure 05
11,5 Дж
11,5 Дж
11,5 Дж
Ø Ударно свредло
12 мм … 55 мм
12 мм … 55 мм
12 мм … 55 мм
Ø Свредло за дърво
10 мм … 32 мм
10 мм … 32 мм
10 мм … 32 мм
Ø Свредло за метал
0 мм … 20 мм
0 мм … 20 мм
0 мм … 20 мм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Емисионни стойности на шума

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ниво на звукова мощност (LWA)
113 дБ(А)
113 дБ(А)
113 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ударно пробиване в бетон (ah, HD)
10 м/с²
10 м/с²
7,5 м/с²
Къртене (ah,Cheq)
9 м/с²
9 м/с²
7 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлоатация

Монтиране на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху комбинираната ударно-пробивна машина.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на уреда.
Image alternative
 • Монтирайте страничната ръкохватка.

Поставяне/изваждане на сменяем инструмент

Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по уреда. Използвайте само оригинална смазка на Hilti .
Преди всяка употреба проверявайте инструмента за наличие на повреди и неравномерно износване и при нужда го подменете.
Image alternative
 • Поставете инструмента /извадете инструмента.

Безударно пробиване

Безударното пробиване е възможно с инструменти със специална опашка за захващане. В набора от инструменти на Hilti има на разположение такива инструменти.
С бързозатягащия патронник например могат да се захващат свредла за дърво или стоманени свредла с цилиндрична опашка и да се използват за безударно пробиване.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" Image alternative.

Разбъркване

Използвайте бъркалката само с бързозатягащия патронник.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" Image alternative и пъхнете бъркалката в бързозатягащия патронник.

Настройка на мощност

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Настройката на мощността е възможна само при включен уред в работно състояние.
За да настройте на половин мощност, натиснете бутона "половин мощност". Намалената мощност се сигнализира със светване на индикатора за мощност. Чрез повторно натискане на бутона "половин мощност" уредът отново превключва на пълна мощност, а индикаторът за мощност изгасва.
Ако комбинираната ударно-пробивна машина се изключи и повторно се включи, на разположение ще бъде отново пълната мощност .
 • Настройте мощността.

Ударно пробиване (пробиване с удар)

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Ударно пробиване" Image alternative.

Позициониране на секач

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в положение "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене", докато се застопори.
Секачът може да бъде позициониран в 24 различни позиции (на стъпки през 15°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответната оптимална работна позиция.
Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Позициониране на секача" Image alternative.

Къртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене" Image alternative.

Блокировка на команден ключ

В режим къртене можете да блокирате командния ключ във включено положение.
 • Задействайте блокировката на командния ключ.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Комбинираната ударно-пробивна машина не се включва.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Генератор в спящ режим.
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка). След това изключете уреда и отново го включете.
Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете уреда и отново го включете.
Графитите са износени.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.
Няма удар.
Уредът е твърде студен.
 • Поставете комбинираната ударно-пробивна машина върху пода и я оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Комбинираната ударно-пробивна машина не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и / или с достатъчно напречно сечение.
Командният ключ не е натиснат докрай.
 • Натиснете командния ключ докрай.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Включете уреда към друго електрозахранване.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Включен бутон половин мощност.
 • Натиснете бутона "половин мощност".
Свредлото не се върти.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен или се намира в положение "Къртене" Image alternative, или в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
 • При спрян уред поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Ударно пробиване" Image alternative.
Свредлото не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е изтеглен изцяло назад.
 • Изтеглете изцяло назад застопоряването на патронника и извадете инструмента.
Страничната ръкохватка не е монтирана правилно.
 • Освободете страничната ръкохватка и я монтирайте правилно, така че обтягащата лента и страничната ръкохватка да се застопорят във вдлъбнатината.
Сервизният индикатор мига в червено.
Повреди по уреда.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Сервизният индикатор свети в червено.
Графитите са износени.
 • Да се проверят от електроспециалист и при нужда да се подменят.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица на опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) и qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative