език

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Да се използва само в закрити помещения
Image alternative Двойна изолация

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Мулти зарядно устройство
  C4/36-MC4
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прахообразни вещества. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички регулиращи инструменти или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Преди да променяте настройките на уреда и да заменяте приспособленията, или ако не използвате уреда продължително време, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-леко.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Грижливо отношение към зарядни устройства и внимателно боравене с тях

 • Със зарядното устройство зареждайте само разрешени литиево-йонни акумулатори на Hilti , за да предотвратите наранявания.
 • Зарядното устройство трябва да бъде поставено чисто и хладно място, но без опасност от замръзване.
 • По време на процеса на зареждане зарядното устройство трябва да може да отдава топлина, затова вентилационните отвори трябва да бъдат свободни. За целта извадете зарядното устройство от куфарчето за съхранение. Не извършвайте зареждане в затворен съд.
 • Отнасяйте се грижливо към уреда. Проверявайте дали има счупени или повредени части, които нарушават функцията на уреда. Преди да използвате уреда, предайте повредените части за ремонт.
 • Използвайте зарядни устройства и съответните акумулатори съобразно настоящите инструкции и както е предписано за конкретния специален тип уреди. Използването на зарядни устройства за цели, различни от предвидените приложения, може да доведе до опасни ситуации.
 • Зареждайте акумулаторите само със зарядни устройства, препоръчвани от производителя. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение в контактите за акумулатор или за зареждане може да предизвика изгаряния или пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата течност може да причини кожни дразнения или изгаряния.
 • Погрижете се за това акумулаторите да нямат механична повреда.
 • Повредени акумулатори (например акумулатори с пукнатини, счупени части, изкривени, хлътнали и/или силно издадени навън контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват по-нататък.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Beschreibung

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Бутони за освобождаване с допълнителна функция Активиране на индикацията за състояние на зареждане
 2. Акумулатор
 3. Светлинен индикатор за състоянието на зареждане на акумулатор
 4. Светлинен индикатор за мрежово напрежение
 5. Светлинен индикатор за статус на зареждане
 6. Светлинен индикатор за температура на акумулатор
 7. Интерфейс за акумулатор 1

Употреба по предназначение

Описаният продукт е зарядно устройство за литиево-йонни акумулатори на Hilti с номинално напрежение от 7,2 до 36 волта. То е предназначено за свързване към контакти от 100 волта до 240 волта променливо напрежение (според модела в съответната страна).

Разрешените за този продукт акумулатори ще намерите в края на настоящата документация.

Anzeigeelemente

Елементи за индикация на зарядно устройство и акумулатор

Ако зарядното устройство е свързано и е в готовност за работа, светва светлинният индикатор за мрежово напрежение.
Светлинен индикатор за състоянието на зареждане на акумулатор
Светлинен индикатор за статус на зареждане
Светлинна температура на акумулатор
Описание

изкл
изкл
Няма поставен акумулатор.
изкл
изкл
изкл
Акумулаторът е поставен и е в готовност за зареждане.
светодиодите 1 до 4 най-напред мигат, след това светят съобразно състоянието на зареждане на акумулатора
мига
изкл
Акумулаторът се зарежда.
изкл
свети
изкл
Акумулаторът е зареден докрай.
изкл
изкл
мига
Температурата на акумулатора е извън разрешения обхват (твърде горещ, твърде студен).
изкл
изкл
свети
Смущение в акумулатора, смущение в зарядното устройство

Индикация за състояние на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Image alternative
Състояние
Значение
3 светодиода светят, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
2 светодиода светят, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
1 светодиод свети, 1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 25 %

Обем на доставката

Зарядно устройство, Ръководство за експлоатация.

Технически данни


C 4/36-MC4
Изходно напрежение
7,2 В … 36 В
Тегло
1,7 кг
Изходна мощност
100...127 V
90 Вт
220...240 V
90 Вт

Bedienung

Включване на зарядно устройство

 • Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  • Зеленият светлинен индикатор за статус на зареждане на зарядното устройство свети.

Поставяне и зареждане на акумулатор

Акумулаторите са зареждат според фазовата последователност, освен при отпадане на електрозахранването. Щом захранването отново бъде възстановено, най-напред се зарежда левият акумулатор (интерфейс 1), а след това акумулаторите в последователност на свързване на интерфейс 2 до 4.
От съображения за сигурност се препоръчва, след завършване на процеса на зареждане акумулаторът да бъде изваден от зарядното устройство.
След зареждането изгасва индикацията за състояние за зареждане на акумулатора, а светва светлинният индикатор за статус на зареждане на акумулатора.
Литиево-йонните акумулатори могат да се използват по всяко време, дори в частично заредено състояние. Степента на зареждане се индикира чрез светодиодната индикация за състояние на зареждане на акумулатора.
Image alternative
 1. Преди да използвате акумулатора, се уверете, че контактите са чисти и безмаслени.
 2. Плъзнете акумулатора в предвидения за целта интерфейс.
 3. Следете за това формата/кодът на акумулатора да съответстват на интерфейса.
  • След фиксиране на акумулатора в зарядното устройство акумулаторът се разпознава от зарядното устройство. Тъй като зареждането се извършва според последователността на експлоатация, процесът на зареждане стартира автоматично, когато идва съотетният ред.

Изваждане на акумулатор

Image alternative
 1. Задействайте механизма за освобождаване на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от зарядното устройство.

Помощ при смущения

При смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Акумулаторът се намира в зарядното устройство: Индикацията за състоянието на зареждане на акумулатора и светлинният индикатор за статус на зареждане са изключени.
Процесът на зареждане още не е започнал, тъй като все още не е дошъл редът на акумулатора.
 • Извадете другия акумулатор от зарядното устройство. Ако сега зарядното устройство не стартира, акумулаторът е дефектен. Предайте акумулатора в сервиз на Hilti за проверка.
Евентуално дефектен акумулатор.
 • Извадете акумулатора от зарядното устройство. Ако след активиране на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора светодиодите не светят, акумулаторът е дефектен. Предайте акумулатора в сервиз на Hilti за проверка.
Светлинната температура на акумулатора мига на зарядното устройство.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен; не се извършва зареждане.
 • Когато акумулаторът е достигнал необходимата температура, зарядното устройство превключва автоматично в процес на зареждане.
Светлинният индикатор за мрежво напрежение на зарядното устройство е изключен.
Смущение в зарядното устройство.
 • Изключете зарядното устройство и отново го включете. Ако индикацията все още е изключена, моля, занесете акумулатора в сервиз на Hilti .

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Опасност от неправилно третиране на отпадъци.
 • При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации: При изгарянето на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които могат да разболеят хората. Батериите могат да експлодират и с това да причинят отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети. С лекомисленото третиране на отпадъците Вие създавате възможност оборудването да бъде използвано неправомерно от некомпетентни лица. По този начин може да нараните тежко себе си или други лица, както и да замърсите околната среда.
 • Изхвърляйте дефектните акумулатори незабавно. Дръжте ги далеч от достъпа на деца. Не разглобявайте акумулаторите и не ги изгаряйте.
 • Предавайте акумулаторите за рециклиране съгласно националните разпоредби или връщайте износените акумулатори обратно на Hilti .
Image alternative Hilti уреди са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съгласно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електро- и електронните уреди в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative