език

DSH 700
DSH 700-X
DSH 900
DSH 900-X

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Стрелка за посока на въртене върху предпазен щит
Image alternative Позиция Спиране на двигателя
Image alternative Позиция Работещ двигател
Image alternative Стартер помпа
Image alternative Регулиращ винт за жигльор за празен ход
Image alternative Регулиращ винт за пълна газова дюза
Image alternative Регулиращ винт за празен ход
Image alternative Горивна смес
Image alternative Посока на въртене при отваряне на капака на резервоара
Image alternative Щок (не при -X)
Image alternative Полугаз (не при -X)
Image alternative Да се използват антифони, защитни очила, маска за дихателна защита и защитна каска
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки
Image alternative Безжичен пренос на данни

Етикет върху машината

Предупредителни знаци
Image alternative Предупреждение за опасност от пожар при струя от искри
Image alternative Предупреждение за откат
Image alternative Предупреждение за вдишване на отровни пари и отработени газове
Image alternative Максимален брой обороти на шпиндела
Image alternative Предупреждение за гореща повърхност
Забранителни знаци
Image alternative Да не се използват назъбени отрезни дискове
Image alternative Да не се използват повредени отрезни дискове
Image alternative Пушенето и боравенето с открит пламък е забранено

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Шлифовъчно-отрезна машина
  DSH 700 | DSH 900 | DSH 700-X | DSH 900-X
  Поколение:
  02
  Сериен №:

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Безопасен начин на работа

 • Използвайте само правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Продуктът може да бъде използван само от хора, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Продуктът не е предназначен за деца.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на продукта може да доведе до сериозни наранявания.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при работа с уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, защитни обувки и лека маска за дихателна защита.
 • Винаги дръжте уреда здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазки.
 • Никога не използвайте уреда без предпазен щит. Регулирайте предпазния щит правилно. Той трябва да бъде здраво фиксиран и позициониран за максимална защита, така че възможно най-малка част от отрезния диск да сочи необезопасена в посока на потребителя. Погрижете се възникналите при употреба искри да не пораждат опасност. Предпазният щит служи за защита на работещия от отделящи се части на счупени отрезни дискове и от неволен допир до отрезния диск, както и от неконтролируеми хвърчащи искри.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • Заемете стабилно положение при работа и пазете равновесие по всяко време. Така при неочаквани ситуации ще можете да контролирате продукта по-добре. Избягвайте неудобните положения на тялото.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако Вашият продукт или отрезният диск са паднали, проверете Вашия продукт и отрезния диск за наличие на повреди. При нужда подменете отрезния диск.
 • Изключете продукта, преди да регулирате предпазния щит или да подмените отрезния диск.
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до отрезния диск може да причини порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • С цел редуциране запрашаването по време на рязане на минерални материали и асфалт Ви препоръчваме да работите в работен режим мокро рязане.
 • Избягвайте допира на кожата до образуващия се шлам в работен режим мокро рязане.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на праховете могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия и на намиращите се в близост лица. С цел редуциране запрашаването по време на рязане Ви препоръчваме да работите в работен режим мокро рязане. Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръчва се носенето на маска за дихателна защита с филтър клас P2. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби относно материалите за обработване.
 • Азбестосъдържащият материал не трябва да бъде отделян.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
 • Преди началото на работния процес потърсете информация от отговорния строителен инженер, архитекта или оторизирания представител на строителния надзор. Прорези в носещи стени или други структури могат да повлияят на статиката, по-специално при рязане на арматурно желязо или носещи елементи.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и/или надолу и да наранят други хора.
 • Не оставяйте продукта да работи без надзор. Изключете двигателя и изчакайте, докато отрезният диск застане напълно неподвижно, преди да поставите продукта върху земята или да го транспортирате.
 • Ако използвате Вашия продукт без външна водна помпа, капакът на помпата трябва да бъде монтиран на всяка цена.
 • След употреба изключете продукта.
 • Отнасяйте се грижливо към продукта. Проверявайте дали има счупени или повредени по такъв начин части, че да се наруши функционирането на продукта. Преди експлоатация на продукта предавайте повредените части за ремонт.
 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да предотвратите опасности от наранявания.
 • Ремонтът на продукта трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на продукта.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.

Безопасност при работа с електроинструменти

 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.

Безопасност на работното място

 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Не работете в затворени помещения. Въглеродният моноксид, неизгорелите въглеводороди и бензолът в отработените газове могат да доведат до задушаване.
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работната зона предмети, с които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до възникване на злополуки.
 • Горещите искри, които възникват в отработените газове или при процес на рязане, могат да причинят пожари и/или експлозии. Уверете се, че възникващите искри не могат да възпламенят запалими (бензин, суха трева и др.) или експлозивни (газ и др.) вещества.
 • Преди монтажа на водната помпа се уверете, че не е превишено максимално допустимото водно налягане на водопровода от 6 бара.
 • Монтирайте пълния воден резервоар върху ръчно управляемата количка само при монтирана шлифовъчно-отрезна машина. Това предотвратява преобръщането на ръчно управлемата количка.
 • Не разполагайте продукта и ръчно управляемата количка върху наклонена повърхност. Винаги обръщайте внимание на стабилното положение на продукта и ръчно управляемата количка.

Течности (бензин и масло) и пари

 • Оствете продукта да се охлади преди зареждане с гориво.
 • Никога на пушете по време на зареждане с гориво.
 • Не зареждайте продукта с гориво в зоната на работния периметър. При зареждането внимавайте горивото да не бъде разклащано. Използвайте подходяща фуния.
 • Избягвайте вдишването на бензинови пари и отработени газове. Осигурете достатъчно проветряване.
 • Не използвайте бензин или други запалими течности за почистващите работи.

Отрезни работи с отрезни дискове

 • Използвайте само отрезни дискове, чиито разрешени обороти са най-малкото равни на максималните обороти на шпиндела.
 • Внимавайте за това външният диаметър и дебелината на отрезния диск да отговарят на обозначените размери на Вашия продукт.
 • Никога не използвайте повредени, овални или вибриращи отрезни дискове.
 • Не използвайте повредени диамантени отрезни дискове (пукнатини в опорния диск, отчупени или затъпени сегменти, повредени отвори на гнезда, изкривен или усукан опорен диск, силно оцветяване поради прегряване, износен опорен диск под диамантените сегменти, диамантени сегменти без странично допълнително отстояние и т. н.).
 • Не използвайте назъбен режещ инструмент.
 • При монтажа на отрезния диск внимавайте зададената посока на въртене на отрезния диск да съвпада с посоката на въртене на шпиндела.
 • Отрезните дискове и фланецът или други принадлежности трябва да пасват точно върху шпиндела на Вашия продукт. Отрезните дискове, които не пасват точно върху шпиндела на продукта, се въртят неравномерно, вибрират много силно и може да доведат до загуба на контрол.
 • Използвайте винаги запазен невредим затегателен фланец с правилния диаметър, съответстващ на използвания отрезен диск. Подходящият затегателен фланец поддържа отрезния диск и по този начин намалява вероятността от счупване на отрезния диск.
 • Водете продукта равномерно и без да упражнявате страничен натиск върху отрезния диск. Поставяйте уреда върху детайла винаги под прав ъгъл. При рязане не променяйте посоката на рязане, нито чрез страничен натиск, нито чрез извиване на отрезния диск.
 • Използвайте защитни ръкавици при подмяна на отрезните дискове, тъй като отрезният диск се нагорещява при употреба.
 • Абразивни дискове за рязане, които се използват при мокро рязане, трябва да бъдат употребени в рамките на един и същи ден, тъй като продължителната мокрота и въздействието на влагата влияят негативно върху здравината на отрезния диск.
 • Съблюдавйте срока на годност на свързаните със синтетична смола отрезни дискове, и не използвайте отрезни дискове след изтичане на този срок.

Транспорт и съхранение

 • При транспортиране изключете продукта.
 • След употреба отстранете отрезния диск от продукта. При транспортиране с монтиран отрезен диск отрезният диск може да се повреди.
 • Боравете внимателно с отрезните дискове и ги съхранявайте съгласно инструкциите на производителя.
 • Съхранявайте и транспортирайте продукта винаги в изправено положение и никога лежащ настрани.
 • Не носете накуп ръчно управляемата количка и продукта. Отстранете водния резервоар, преди да транспортирате ръчно управляема количка.
 • Продуктът и ръчно управляемата количка не може да бъдат транспортирани с кран.
 • Съхранявайте на сигурно място неизползваните продукти. Когато продуктите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо, разположено на високо или затворено място, далеч от достъпа на деца.
 • При разполагане на продукта обърнете внимание на стабилното положение на продукта.
 • След употреба оставете продукта най-напред да се охлади, преди да го опаковате или покриете.
 • Съхранявайте бензин и масло в добре проветрени помещения, в съответстващи на нормативните изисквания контейнери за гориво.

Описание

Преглед на продукта

Бензинова шлифовъчно-отрезна машина

Image alternative
 1. Предпазен щит
 2. Водоснабдяване
 3. Предна ръкохватка
 4. Воден клапан
 5. Въжена система стартери
 6. Капак на горивен резервоар
 7. Дроселен лост/блокиране в положение полугаз (DSH 700 ИЛИ DSH 900)
 8. Лост за газ
 9. Задна ръкохватка
 10. Типова табелка
 11. Индикатор за гориво
 12. Водещи ролки
 13. Отрезен диск
 14. Затегателен болт
 15. Затегателен фланец
 16. Щепсел на запалителни свещи
 17. Декомпресиращ клапан
 18. Газова ръкохватка за безопасност
 19. Включвател/изключвател (DSH 700 ИЛИ DSH 900)
 20. Включвател/изключвател с интегрирана блокировка в положение полугаз (DSH 700-X ИЛИ DSH 900-X)
 21. Стартер помпа
 22. Захранване с вода
 23. Дръжка за регулиране на предпазен щит
 24. Посока на въртене на отрезен диск (стрелка в предната част на предпазния щит)
 25. Режещо рамо
 26. Блокиращ отвор за подмяна на отрезни дискове
 27. Капак на помпа
 28. Капак на въздушен филтър

Ръчно управляема количка (принадлежност)

Image alternative
 1. Ръкохватка
 2. Лост за газ
 3. Настройка на дълбочина на рязане
 4. Долен държач
 5. Воден резервоар
 6. Захранване с вода
 7. Регулиране по оси
 8. Газов ускорител
 9. Самоходно шаси

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява моторизирана шлифовъчно-отрезна машина за сухо или мокро рязане на асфалт, както и на минерални или метални строителни материали с диамантени или абразивни отрезни дискове. Тя може да бъде управлявана или ръчно, или монирана вмърху количка.

Шлифовъчно-отрезната машина не е подходяща за работа в среда, застрашена от пожар или експлозия.

Препоръки при използване

  Ние Ви препоръчваме:
 • С цел редуциране запрашаването по време на рязане Ви препоръчваме да се работи в режим на работа: мокро рязане. С помощта на самовсумкателната водна помпа (принадлежност) Вие можете да работите без да зависите от водната мрежа, като всмуквате напр. вода директно от контейнер.
 • Не разделяйте детайла само с една манипулация, а придвижвайте Вашата шлифовъчно-отрезна машина многократно насам натам и така постепенно ще проникнете до желаната дълбочина на рязане.
 • При сухото рязане при работещ продукт на всеки 30 до 60 секунди изваждайте за около 10 секунди отрезния диск от среза, за да предотвратите повреди по диамантения отрезен диск.
 • Заостряйте затъпени от рязане в силно абразивни материали, като варовик или други подобни, диамантени отрезни дискове (да не остават диаманти извън структурния състав).
 • При обширни приложения на ножовката монтирайте шлифовъчно-отрезната машина на ръчно управляемата количка (принадлежност).

Спецификация на отрезните дискове

За този продукт следва да се използват диамантени отрезни дискове съгласно EN 13236. За този продукт могат също така да се използват и свързани със синтетична смола, усилени с влакна отрезни дискове съгласно EN 12413 (права, неизвита форма, тип 41), за да се обработват метални строителни материали.
Следва да се съблюдават указанията на производителя на шлифовъчно-отрезни машини относно употреба и монтаж.

Обем на доставката

бензинова шлифовъчно-отрезна машина, набор инструменти DSH, комплект консумативи DSH (само при DSH 700-X/900-X), Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Консумативи и износени части

 • Въздушен филтър
 • Въже (5 броя)
 • Стартер
 • Бензинов филтър
 • \Запалителна свещ
 • Набор инструменти
 • Комплект цилиндри
 • Скрепителен винт kpl.
 • Фланец (2 броя)
 • Центриращ пръстен 20 мм/1"

Технически данни

Бензинова шлифовъчно-отрезна машина


DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Кубатура
68,7 см³
68,7 см³
Тегло без режещ диск, празен резервоар
11,6 кг
11,9 кг
Тегло с ръчно управляема количка, без режещ диск, празен резервоар
42,6 кг
42,9 кг
Номинална мощност при 7500 rpm по ISO 7293
3,5 кВт
3,5 кВт
Максимален брой обороти на шпиндела
5 100 об/мин
5 100 об/мин
Максимални обороти на отрезния диск
5 100 об/мин
5 100 об/мин
Максимална дълбочина на рязане
100 мм
125 мм

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Кубатура
87 см³
87 см³
Тегло без режещ диск, празен резервоар
12,0 кг
12,4 кг
Тегло с ръчно управляема количка, без режещ диск, празен резервоар
43,0 кг
43,4 кг
Номинална мощност при 7500 rpm по ISO 7293
4,3 кВт
4,3 кВт
Максимален брой обороти на шпиндела
5 100 об/мин
4 700 об/мин
Максимални обороти на отрезния диск
5 100 об/мин
4 700 об/мин
Максимална дълбочина на рязане
125 мм
150 мм

Други технически данни

Тип двигател
Двутактов двигател/ едноцилиндров/ въздушно охлаждане
Максимални обороти на двигателя
9500 ± 200 об/мин
Обороти на празен ход
2750 ± 250 об/мин
Запалване (тип)
Електронно управляема точка за момент на запалване
Разстояние между електродите
0,5 мм
Запалителна свещ
Производител: NGK, тип: CMR7A-5
Въртящ момент за затягане на запалителната свещ
12 Н⋅м
Карбуратор DSH 700/900
Производител: Walbro; Модел: WT; Тип: 895
Карбуратор DSH 700-X/900-X
Производител: Walbro; Модел: WT; Тип: 1152
Гокривна смес
API-TC масло 2% (1:50)
Вместимост на резервоар
900 см³
Отвор на гнездо за отрезен диск/ диаметър центрираща приставка на центриращата втулка
20 мм
Отвор на гнездо за отрезен диск/ диаметър центрираща приставка на центриращата втулка
25,4 мм
Минимален външен диаметър на фланец
102 мм
Максимална дебелина на диска (дебелина на опорния диск)
5,5 мм
Въртящ момент за затягане на отрезния диск
25 Н⋅м

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно ISO 19432

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на бензинови шлифовъчно-отрезни машини. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на уреда. Ако обаче уредът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на уреда и сменяемите инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Ниво на звуково налягане ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
99 дБ(А)
99 дБ(А)
Отклонение
2,8 дБ(А)
2,8 дБ(А)
Измерено ниво на звукова мощност 2000/14/EC (ISO 3744)
108 дБ(А)
108 дБ(А)
Отклонение
2,5 дБ(А)
2,5 дБ(А)
Гарантирано ниво на звукова мощност 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
111 дБ(А)
111 дБ(А)

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Ниво на звуково налягане ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
102 дБ(А)
102 дБ(А)
Отклонение
3,0 дБ(А)
3,0 дБ(А)
Измерено ниво на звукова мощност 2000/14/EC (ISO 3744)
112 дБ(А)
112 дБ(А)
Отклонение
2,5 дБ(А)
2,5 дБ(А)
Гарантирано ниво на звукова мощност 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
115 дБ(А)
115 дБ(А)
Общи стойности на вибрациитеНивото на звуково налягане, както и стойностите на вибрациите, са изчислени при съблюдаване на 1/7 празен ход и 6/7 пълен товар.

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Стойност на вибрациите на ръкохватката отпред ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
4,5 м/с²
4,7 м/с²
Отклонение
2,4 м/с²
2,2 м/с²
Стойност на вибрациите на ръкохватката отзад ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
3,2 м/с²
5,0 м/с²
Отклонение
2,1 м/с²
2,1 м/с²

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Стойност на вибрациите на ръкохватката отпред ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,3 м/с²
5,2 м/с²
Отклонение
1,9 м/с²
2,3 м/с²
Стойност на вибрациите на ръкохватката отзад ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,2 м/с²
4,5 м/с²
Отклонение
2,7 м/с²
2,1 м/с²

Въвеждане в експлоатация

Гориво

Експлоатирайте двутактовия двигател с горивна смес от бензин и масло. Качеството на горивната смес има решаващо въздействие върху функциите и срока на годност на двигателя.
ОПАСНОСТ
Опасност от пожар и експлозия. Бензиновите пари са лесно запалими.
 • Никога на пушете, когато зареждате с гориво.
 • Не зареждайте продукта с гориво в зоната на работния периметър (Минимум на 3 м разстояние от работното място).
 • Не зареждайте продукта с гориво при работещ двигател. Изчакайте докато двигателят се охлади напълно.
 • Внимавайте за това открит пламък или искри да не могат да възпламенят бензиновите пари.
 • Внимавайте горивото да не бъде разклащано. Ако все пак това се случи, почистете незабавно засегнатите места.
 • Контролирайте горивния резервоар за наличие на плътност.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Може да възникне опасност за здравето поради вдишване на бензинови пари и допир до бензин.
 • Избягвайте директния контакт на кожата с бензин. Носете защитни ръкавици.
 • Наложително е да сменяте облеклото, ако дрехите Ви са пропити със замърсявания от гориво.
 • Осигурете добро проветряване на работното място, за да избегнете вдишването на бензинови пари.
 • Използвайте горивен резервоар, съответстващ на нормативните предписания.
Алкилат-бензинът няма същата плътност (тегло) като обикновеният бензин. С цел избягване повреди при работа с алкилат-бензин е необходимо продуктът да се предаде в сервиз на Hilti за извършване на нови настройки. Като алтернатива може да се увеличи съдържанието на масло на 4% (1:25).

Бензин

 • Използвайте обикновен или супер бензин с октаново число в размер на минимум 89 ROZ.
  Съдържанието на алкохол (например етанол, метанол и други) на използваното гориво не трябва да надвишава 10%, тъй като в противен случай експлоатационната годност на двигателя се нарушава значително.

Двутактово масло

 • Използвайте качествено двутактово масло за двигатели с въздушно охлаждане, което трябва да отговаря най-малко на спецификацията API-TC.

Смесване на гориво

Ако изпозлвате гориво с грешно съотношение на смесване или неподходящо масло, ще повредите двигателя.
Използвайте съотношение на смесване 1:50. Това съответства на 1 част качествено двутактово масло със спецификация API-TC и 50 части бензин (напр. 100 мл масло и 5 литра бензин в една туба за пълнене).
 1. Поставете в горивния резервоар най-напред необходимото количество двутактово масло.
 2. След това сипете бензин в горивния резервоар.
 3. Затворете горивния резервоар.
 4. Смесете горивото чрез разклащане на горивния резервоар.
  Ако качеството на използваното двутактово масло или на бензина е неизвестно, тогава увеличете съотношението на смесване на 1:25.

Пълнене или зареждане с гориво

 1. Смесете горивото (двутактово масло/бензинова смес) чрез разклащане на горивния резервоар.
 2. Поставете продукта в стабилно, изправено положение.
 3. Отворете горивния резервоар, като завъртите капака в посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете капака.
 4. Напълнете бавно с гориво през фуния.
 5. Затворете горивния резервоар, като поставите капака и завъртате по посока на часовниковата стрелка.
 6. Затворете горивния резервоар.

Работи по монтажа и настройките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Допирът до въртящ се отрезен диск може да доведе до наранявания. Горещите машинни части или горещият отрезен диск могат да причинят изгаряния.
 • Внимавайте двигателят да бъде изключен преди извършване на монтажни или преустройствени работи, отрезният диск да е спрял напълно и продуктът да е охладен.
 • Носете защитни ръкавици.

Монтаж на отрезен диск

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване и повреда. Неподходящите отрезни дискове или закрепващият материал могат при експлоатация да бъдат счупени или да доведат до загуба на контрол върху продукта.
 • Внимавайте допустимите обороти на отрезния диск да бъдат най-малко равни на посочените върху продукта максимални обороти. Отрезните дискове, фланците и винтовете трябва да пасват на Вашия продукт.
 • Използвайте само отрезни дискове, чието гнездо за отвор има диаметър 20 мм или 25,4 мм (1").
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда. Повредените отрезни дискове могат да се счупят.
 • След като на отрезния диск е бил нанесен удар, проверете отрезния диск за наличие на повреди и при нужда го подменете.
 • Никога не използвайте повредени, овални или вибриращи отрезни дискове.
 • Не използвайте свързани със синтетична смола, усилени с влакна отрезни дискове, които са с изтекъл срок на годност или вече са размекнати от водата.
Image alternative
 1. Пъхнете фиксиращия щифт в отвора на капака на ремъка и въртете отрезния диск, докато фиксиращият щифт се застопори.
 2. Разхлабете скрепителния болт с ключа в посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете скрепителния винт с шайбата.
 3. Отстранете фиксиращия щифт.
 4. Свалете затегателния фланец и отрезния диск.
 5. Проверете дали отворът на гнездото на отрезния диск, който ще се монтира, съответства на центриращата приставка на центриращата букса.
  Центриращата букса е снабдена от едната страна с центрираща приставка с диаметър 20 мм, а на срещуположната страна е снабдена с центрираща приставка с диаметър 25,4 мм (1").
 6. Почистете прилепващите и центриращите повърхности както на продукта, така и на отрезния диск.
 7. Поставете отрезния диск заедно с центриращия издатък върху задвижващата ос и следете за правилната посока на въртене.
  • Стрелката за посока на въртене върху отрезния диск съответства на посочената върху продукта посока на въртене.
 8. Поставете затегателния фланец и шайбата върху задвижващата ос и завъртете силно скрепителния винт по посока на часовниковата стрелка.
 9. Пъхнете фиксиращия щифт във фиксиращия отвор на капака на ремъка и въртете отрезния диск, докато фиксиращият щифт се застопори.
 10. Затегнете здраво скрепителния винт (въртящ момент на затягане: 25 Nm).
 11. Отстранете фиксиращия щифт.
  След монтажа на нов отрезен диск оставете Вашия продукт да работи ненатоварен на пълни обороти прибл. 1 минута.

Настройка на предпазен щит

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване. Изхвърчащите частици или искри могат да наранят хора.
 • Настройте предпазния щит така, че посоката на летене на отделените частици материал и искри да е различна от мястото, където се намират потребителят и продуктът.
 • Хванете предпазния щит за предвидената за целта ръкохватка и завъртете предпазния щит в желаната позиция.

Пренастройване от позиция нормално към подравнено рязане

За да можете да режете максимално близо до ръбове и стени, предната част на режещото рамо може да бъде преобразувана.
 • Ако искате да работите с продукта в позиция подравнено рязане, предайте Вашия продукт в сервиз на Hilti за преобразуване.

Блокиране на ротационното движение на ръчно управляемата количка

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Отрезният диск може неволно да се задвижи или да падне.
 • Когато работите върху покриви, строителни скелета и/или леко наклонени повърхности, винаги блокирайте ротационното движение на водещите ролки.
 1. Разхлабете скрепителните болтове на ръчно управляемата количка и свалете ръчно управляемата количка.
 2. Завъртете ролките на 180° и монтирайте скрепителните болтове.
  • Интегрираната блокираща функция е активна.
 3. Уверете се, че водещите ролки са фиксирани здраво.

Монтиране на бензинова шлифовъчно-отрезна машина върху ръчно управляема количка (принадлежност)

Image alternative
 1. Свалете водния резервоар от ръчно управляемата количка.
 2. Поставете лоста за настройка на дълбочината на рязане в горна позиция.
 3. Отворете долния държач чрез разхлабване на звездообразния болт.
 4. Поставете шлифовъчно-отрезната машина с колелата, както е показано на фигурата, в предното гнездо за поставяне на уреда и наклонете ръкохватката на шлифовъчно-отрезната машина под долния държач.
 5. Фиксирайте шлифовъчно-отрезната машина чрез затягане на звездообразния болт.
 6. Монтирайте пълния воден резервоар.
 7. Поставете ръкохватката на удобна за Вас работна височина.
 8. Настройте предпазния щит.
  При първото пускане в експлоатация обърнете особено внимание на това дали въжето за газ е юстирано правилно. При натиснат лост за газ продуктът трябва да бъде в позиция за пълна газ. Ако това не е така, въжето за газ може да бъде донастроено чрез въртене на обтегача за въжето.
  Ако въжето за газ не е задействано, отрезният диск трябва да работи на обороти празен ход. Ако това не е така, плъзнете незабавно включвателя/изключвателя в положение "Стоп" и предайте въжето за газ за юстиране или за настройка на оборотите на празен ход в сервиз на Hilti .

Монтаж на водна помпа (принадлежност)

Image alternative
 1. Развийте трите скрепителни винта на капака на помпата, свалете същите и съхранявайте капака на помпата на сигурно място.
  Ако продуктът се експлоатира без водна помпа, капакът на помпата трябва да бъде монтиран.
 2. Поставете водната помпа и подравнете зъбното зацепване на водната помпа и съединителния конус, като завъртате леко отрезния диск, докато зъбното зацепване се захваща едно в друго.
  • Позицията е кодирана, погрешен монтаж не е възможен.
 3. Монтирайте трите скрепителни винта и ги затегнете здраво (въртящ момент на затягане: 8 Nm).
 4. Свържете маркуча на помпата към съединителния проводник на шлифовъчно-отрезната машина.
 5. Свалете прахозащитната капачка от края на маркуча за захранването с вода.
 6. Свържете водната помпа към водопроводната тръба или закачете смукателния маркуч напр. в контейнер с вода.
  Водното налягане във водопроводната тръба не трябва да бъде повече от 6 бара.
  Ако водната помпа не е свързана към захранващ водопровод, монтирайте прахозащитната капачка на края на маркуча за захранването с вода.

Демонтаж на водна помпа (принадлежност)

 1. Преустановете водоснабдяването на водната помпа.
 2. Поставете прахозащитната капачка на края на маркуча за захранването с вода.
 3. Прекъснете връзката между помпата и продукта.
 4. Развийте трите скрепителни винта на помпата и демонтирайте помпата.
 5. Поставете капака на помпата върху продукта, монтирайте трите скрепителни винта и ги затегнете здраво (въртящ момент на затягане: 4 Nm).

Експлоатация

Стартиране на двигател

ОПАСНОСТ
Опасност от задушаване. Въглеродният моноксид, неизгорелите въглеводороди и бензолът в отработените газове могат да доведат до задушаване.
 • Не работете в затворени помещения, ями или корита и внимавайте да има добро проветряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от горене. При работа на двигателя ауспухът става екстремно горещ. И след изключване на двигателя той остава горещ още дълго време.
 • Носете защитни ръкавици и избягвайте допира с ауспуха.
 • Не поставяйте горещия продукт върху запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Повреденият ауспух увеличава силата на звука над максимално допустимите граници и по този начин причинява увреждане на слуха.
 • Никога не използвайте продукта, ако ауспухът е повреден и/или е преоборудван, или липсва.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради притискане на пръстите на ръцете или риск от изгаряния при монтирана водна помпа. Допирът до корпуса за помпа може да предизвика наранявания.
 • Хващайте предната ръкохватка само от горната или от лявата страна.
 1. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 700
  DSH 900
  Image alternative
  • Натиснете еднократно декомпресиращия клапан.
  • Задействайте помпата със стартер 2-3 пъти, докато бутонът на помпата се напълни изцяло с гориво.
  • Поставете включвателя/изключвателя в положение "Старт".
  • Ако посоченото по-долу условие е изпълнено, допълнително извършете настоящото действие:
   условия : Двигателят е студен.
   • Издърпайте нагоре дроселния лост.
    • Щокът и положението полугаз се активират.
  • Ако посоченото по-долу условие е изпълнено, допълнително извършете настоящото действие:
   условия : Двигателят е горещ.
   • Издърпайте нагоре дроселния лост и след това отново го натиснете надолу.
    • Положението полугаз се активира, а щокът не е активен.
  • Проверете дали отрезният диск се движи свободно.
  • Поставете десния крак в долната част на задната ръкохватка.
  • Изтеглете бавно с дясната ръка стартера на въжето, докато усетите съпротивление.
  • Изтеглете рязко и силно стартера на въжето.
  • След като чуете първото запалване (след 2 до 5 дърпания), изтласкайте обратно въздушната клапа на дроселния лост надолу в изходно положение.
  • Изтеглете рязко и силно стартера на въжето и повтаряйте този процес, докато двигателят запали.
   При твърде много опити за запалване с активиран щок двигателят се задавя.
  • Щом двигателят започне да работи, трябва за кратко да натиснете лоста за газ.
   • Блокировката за полугаз е деактивирана и двигателят работи на празен ход.
 2. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  Image alternative
  • Натиснете еднократно декомпресиращия клапан.
  • Задействайте помпата със стартер 2-3 пъти при студен старт, докато бутонът на помпата се напълни изцяло с гориво.
  • Натиснете обезопасента ръкохватка на дросела и я задръжте натисната.
  • Натиснете лоста за газ и го задръжте натиснат.
  • Поставете включвателя/изключвателя в положение "Старт".
  • Освободете ръката си от обезопасената ръкохватка на дросела и лоста за газ.
   • Положението полугаз е активирано.
  • Проверете дали отрезният диск се движи свободно.
  • Поставете десния крак в долната част на задната ръкохватка.
  • Изтеглете бавно с дясната ръка стартера на въжето, докато усетите съпротивление.
  • Изтеглете рязко и силно стартера на въжето.
  • Повтаряйте този процес, докато двигателят запали.
  • Щом двигателят започне да работи, трябва за кратко да натиснете лоста за газ.
   • Блокировката за полугаз е деактивирана и двигателят работи на празен ход.

Проверка след старта на двигателя

 1. Проверете дали отрезният диск работи тихо на празен ход и дали след кратко подаване на пълна газ отрезният диск от празен ход отново преминава в пълен покой.
  • Ако отрезният диск се върти на празен ход, намалете оборотите на празен ход. Ако това не е възможно, моля, занесете продукта в сервиз на Hilti .
 2. Проверявайте изправното функциониране на включвателя/изключвателя. Поставете включвателя/изключвателя на позиция "Стоп".
 3. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 700
  DSH 900
  • Ако двигателят е студен, изтласкайте щок-лоста в посока нагоре. Ако това не помага, издърпайте щепсела на запалителните свещи и занесете продукта в сервиз на Hilti .
 4. Ако посоченото по-долу оборудване е налице, допълнително извършете настоящото действие:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  • Ако двигателят не изгасва, натиснете бутона за помпата (стартер помпа). Ако това не помага, издърпайте щепсела на запалителните свещи и занесете продукта в сервиз на Hilti .

Изключване на двигател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Въртящият се отрезен диск може да се счупи и/или да изхвърли материал в произволна посока.
 • Оставете отрезния диск да спре да се върти, преди да изключите шлифовъчно-отрезната машина.
 1. Освободете лоста за газ.
 2. Поставете включвателя/изключвателя на позиция "Стоп".
  • Двигателят спира.

Техники за рязане

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да можете да работите с този продукт оптимално, съблюдавайте следните указания за безопасност:
 • Винаги дръжте продукта и ръчно управляемата количка здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • Преди началото на работния процес и веднага след като неволно сте попаднали на препятствие, проверете дали отрезният диск и предпазният щит не са повредени.
 • Уверете се, че няма хора в работната зона и особено по посоката на рязане в тази зона. Ограничете достъпа на други лица на прибл. 15 м от работното Ви място.
 • Водете продукта равномерно и без да упражнявате страничен натиск върху отрезния диск.
 • Избягвайте опасни работни положения.
 • Поставяйте уреда върху детайла винаги под прав ъгъл. При рязане не променяйте посоката на рязане, нито чрез страничен натиск, нито чрез извиване на отрезния диск.
 • Обезопасете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите детайла неподвижно. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с продукта.
 • Притегнете кръглите детайли по такъв начин, че те да не могат да се въртят.
 • Не отрязвайте наведнъж няколко детайла, а ги отрязвайте един след друг.
 • Обезопасете детайла и отрязаната част по такъв начин, че те да не могат да се движат неконтролируемо.
 • Когато работите с ръчно управляемата количка, преди пускане в експлоатация проверете дали бензиновата шлифовъчно-отрезна машина е монтирана правилно върху ръчно управляемата количка.
 • С помощта на включвателя/изключвателя изключете незабавно бензиновата шлифовъчно-отрезна машина, в случай че газовият ускорител на ръчно управляемата количка блокира или лостът за газ заяжда.
 • Режете детайла винаги в положение на пълна газ.
Избягване заклинване на отрезния диск
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от контузии или наранявания. Заклинването на отрезния диск в прореза може да доведе до придвижване нагоре, придърпване напред или възникване на откат.
 • Уверете се, че при рязането отрезният диск не заклинва.
Image alternative
  Причини за заклинване на отрезния диск:
 • Дълбочината на среза е твърде голяма.
 • Прорезът се затваря (напр. при рязането на тръби или плочи).
 • Отрезният диск е изкривен.
 • Използван е неподходящ отрезен диск (отрезният диск заклинва).
 • Отрезният диск се направлява твърде бързо в наличен прорез.
В зависимост от работното положение заклинването поражда различни опасни ситуации.
Image alternative
 • Придърпване напред може да се появи при хоризонтални срезове (напр. на пода). Шлифовъчно-отрезната машина дърпа рязко напред, при което уредът може да бъде изтръгнат от обслужващото го лице.
 • Придвижване нагоре може да се появи при вертикални срезове (напр. върху стена). Шлифовъчно-отрезната машина дърпа рязко нагоре, при което уредът може да бъде изтръгнат от обслужващото го лице.
 • Ако отрезният диск се потапя в детайла в област, която не е разрешена, може да възникне откат.
Ще избегнете опасни ситуации поради заклинване на отрезния диск по следния начин:
 • Разрязвайте дебелия детайл с възможно повече срезове. Избягвайте твърде големи дълбочини на рязане.
 • Подпирайте плочи или големи детайли така, че по време на процеса на рязане и след него прорезът да остане отворен.
 • Поставяйте отрезния диск винаги в посока отгоре върху детайла.
 • Отрезният диск може да допира детайла само в една позиция под точката на въртене.
 • Бъдете особено внимателни, когато поставяте отрезния диск в наличен срез.
 • Следете за това да не изкривите отрезния диск.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Допирът до въртящ се отрезен диск или горещи метални части може да доведе да наранявания и изгаряния.
 • Преди всякакви работи по поддръжка, ремонт, почистване и обслужване изключете двигателя и оставете продукта да се охлади.

Таблица за техническо обслужване


Преди началото на работния процес
На половин година
При нужда
Направете проверка за изправно състояние, за окомплектовка и течове, при нужда извършете ремонт.
X


Проверете за примеси, при нужда ги почистете.
X


Проверете елементите за управление за надеждното им функциониране, при нужда ги ремонтирайте.
X


Проверете за изправното състояние на отрезния диск, при нужда го подменете.
X


Дозатегнете достъпните отвън гайки и винтове.
X
X
X
Проверете горивния филтър за замърсявания, при нужда го сменете.

X
X
Подменете въздушния филтър, ако продуктът не се задейства или мощността на двигателя чувствително намалява.


X
Почистете или сменете запалителните свещи, ако продуктът не сработва или сработва само принудително.


X
Регулирайте броя на оборотите на празен ход, ако отрезният диск не спира на празен ход.


X
Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт, ако ремъкът се измъкне при натоварване на отрезния диск.


X

Почистване или подмяна на въздушен филтър

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда. Проникващият прах разрушава продукта.
 • В никакъв случай не работете без или с повреден въздушен филтър.
 • При смяна на въздушния филтър продуктът трябва да се намира в изправено, а не в странично положение. Внимавайте да не попадне прах върху филтърния екран, разположен под въздушния филтър.
Сменете въздушния филтър, ако мощността на двигателя спадне чувствително или се влоши поведението на машината при запалване.
Image alternative
 1. Разхлабете фиксиращите болтове на капака на въздушния филтър и го свалете.
 2. Освободете внимателно въздушния филтър и филтърната камера от наличния прах (да се използва прахосмукачка).
 3. Разхлабете фиксиращите болтове на филтърния държач и отстранете въздушния филтър.
 4. Поставете новия въздушен филтър и го фиксирайте с филтърния държач.
 5. Поставете капака на въздушния филтър и затегнете скрепителните болтове.

Подмяна на прекъснато стартерно въже

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от повреда. Твърде късото стартерно въже може да повреди корпуса.
 • В никакъв случай не използвайте скъсано стартерно въже, а го подменете.
 1. Разхлабете трите скрепителни болта и свалете конструктивната стартерна група.
 2. Отстранете останалите парчета от въжето от навивната макара и стартерната ръкохватка.
 3. Направете в единия край на новото стартерно въже здрав възел и издърпайте свободния край на въжето отгоре в макарата.
 4. Изтеглете свободния край на въжето отдолу през отвора в корпуса на стартера, както и отдолу през стартерната ръкохватка, и в края на въжето направете здрав възел.
 5. Изтеглете стартерното въже, както е показано, от корпуса и го изтеглете през шлица на навивната макара.
 6. Задръжте здраво въжето в близост до шлица на навивната макара и завъртете макарата по посока по часовниковата стрелка до откат.
 7. Завъртете обратно навивната макара до откат с мин. ½ до макс. 1 ½ обороти, докато шлицът на макарата се припокрие с прохода в корпуса на стартера.
 8. Задръжте здраво навивната макара и изтеглете въжето от корпуса в посока стартерния гриф.
 9. Задръжте въжето под напрежение и освободете навивната макара, за да може стартерното въже да се изтегли от само себе си.
 10. Изтеглете стартерното въже до откат и проверете дали навивната макара може да се завърти в това положение на ръка още мин. ½ оборот по посока на часовниковата стрелка. Ако това не е възможно, пружината трябва да се освободи с един оборот в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 11. Поставете стартената конструктивна група на уреда и внимателно я натиснете надолу. Чрез изтегляне на стартерното въже се постига пасване на куплунга и цялостно прилягане на стартерната група.
 12. Фиксирайте стартерната група с трите скрепителни болта.

Подмяна на горивен филтър

Внимавайте при зареждане на продукта с гориво да не попаднат замърсявания в резервоара.
Image alternative
 1. Отворете горивния резервоар.
 2. Извадете горивния филтър от резервоара.
 3. Проверете горивния филтър.
  • Ако горивният филтър е силно замърсен, подменете същия.
 4. Избутайте клемата на маркуча в посока назад и извадете замърсения горивен филтър.
 5. Поставете нов горивен филтър и го закрепете с клемата на маркуча.
 6. Поставете горивния филтър обратно в резервоара.
 7. Затворете горивния резервоар.

Почистване на запалителните свещи, настройка на разстоянието между електродите или смяна на запалителната свещ

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Непосредствено след работа с продукта запалителната свещ и някои части на двигателя могат да бъдат горещи.
 • Носете защитни ръкавици и оставете продукта да се охлади.
Image alternative
 1. Изтеглете щекера на свещта с леко въртеливо движение.
 2. развийте свещта за запалване с ключ за свещи от цилиндъра.
 3. При нужда почистете електрода с мека телена четка.
 4. Проверете отстоянието между електродите (0,5 мм) и го настройте с помощта на дебеломер при нужда до необходимото разстояние.
 5. Поставете свещта в щекера задръжте резбата на свещта срещу цилиндъра.
 6. Поставете пусковия/спирателния шалтер на положение "Start".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. При допир до електроди е възможно възникване на електрически удар.
 • Не допирайте електродите на запалителните свещи.
 1. Изтеглете стартерното въже (натиснете декомпресиращия вентил).
  • Сега трябва да се види ясно искра от запалване.
 2. развийте свещта за запалване с ключ за свещи от цилиндъраZylinder (Anzugsdrehmoment: 12 Nm).
 3. Поставете щекера за свещи на свещта.

Настройка на карбуратор

Карбураторът на този продукт е оптимално настроен и пломбиран още преди да бъде доставен (дюза H и L). При този карбуратор потребителят може да регулира броя на оборотите на празен ход (дюза T). Всички други работи по настройките трябва да се извършват от сервиз на Hilti .
Неправомерни манипулации по настройката на карбуратора могат да доведат до повреда на двигателя.
 • Почистете въздушния филтър.
 • Доведете температурата на продукта до работна температура.
 • Image alternative
 • Използвайте подходяща отвертка с шлицова глава (ширина на острието 4 мм/ ⁵/₃₂ ") и завъртете болта за настройка без да прилагате сила през допустимия диапазон на настройка.
 • Настройте жигльора за празен ход (T) така, че продуктът да работи на празен ход тихи обороти и отрезният диск да е спрял.

Грижи за уреда

За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com
 • Поддържайте продукта, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и почистени от масла и смазки.
 • Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа или със суха четка. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността на продукта.

Поддръжка

 1. Редовно преглеждайте всички външни елементи на продукта и на принадлежностите за повреди и се уверете в изправното функциониране на всички елементи за управление.
 2. Не работете с продукта, ако има повредени части или елементите за управление не функционират изправно. Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.

Контрол след извършване на работи по обслужване и поддръжка

 • След извършване на работи по обслужване и поддръжка проверете дали всички защитни устройства са поставени и функционират изправно.

Транспорт и съхранение

Транспортиране в превозното средство

ОПАСНОСТ
Опасност от пожар и експлозия. Ако при транспортирането продуктът се преобърне, от горивния резервоар може да изтече гориво.
 • Изпразнете докрай горивния резервоар на продукта, преди да го опаковате и да го изпратите с пакетната служба.
 • Транспортирайте продукта по възможност в оригиналната му опаковка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от пожар. Горещите машинни части могат да възпламенят намиращия се наоколо материал.
 • Оставете продукта да се охлади напълно, преди да го опаковате или натоварите в превозното средство.
 1. Демонтирайте отрезния диск.
 2. Обезопасете продукта срещу преобръщане, повреда и изтичане на гориво.
 3. Транспортирайте ръчно управляемата количка само с изпразнен воден резервоар.

Съхраняване на горивна смес

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Тъй като в горивния резервоар може да има поява на налягане, съществува опасност при отварянето да пръска гориво навън.
 • Отваряйте внимателно запушалката за горивния резервоар.
 • Съхранявайте горивото само в добре проветрено, сухо помещение.
 1. Подготвяйте само толкова горивна смес, колкото Ви е необходима за няколко дни.
 2. Почиствайте през определено време горивния резервоар.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Дискът за рязане се забавя при рязане или не се движи.
Твърде силен натиск при срез (дискът за рязане заклинва в среза).
 • Намалете натиска при рязане и придвижвайте продукта в посока направо.
Отрезният диск не е надлежно монтиран и затегнат.
 • Проверете монтажа и въртящия момент на затягане.
Насторена е направилна посока на въртене.
Предната част на рамото на триона не е фиксирано.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Силни вибрации, разминаване на среза.
Отрезният диск не е надлежно монтиран и затегнат.
 • Проверете монтажа и въртящия момент на затягане.
Повреден отрезен диск (неподходяща спецификация, пукнатини, липсващи сегменти, огънат, прегрял, деформиран и т. н.).
 • Сменете отрезния диск.
Грешно монтирана центрираща букса.
 • Проверете дали отворът на гнездото на режещия диск, който ще се монтира, отговаря на центриращата приставка на центриращата букса.
Трионът не запалва или запалва принудително.
Горивният резервоар е празен (няма гориво в карбуратора).
Въздушният филтър е замърсен.
 • Сменете въздушния филтър.
DSH 700
DSH 900
Задавен мотор (мокра свещ за запалване).
 • Подсушете запалителната свещ и камерата на цилиндъра (изваждане на запалителната свещ).
 • Затворете Choke-Zughebel и многократно повторете стартовия процес.
DSH 700-X
DSH 900-X
Задавен мотор (мокра свещ за запалване).
 • Подсушете запалителната свещ и камерата на цилиндъра (изваждане на запалителната свещ).
Грешна горивна смес.
 • Изпразнете и изплакнете резервоара и горивния провод.
 • Напълнете горивния резервоар с правилното гориво.
Въздух в горивопровода (няма гориво в карбуратора).
 • Обезвъздушаване на горивопровода чрез многократно задействане на горивната смукателна помпа.
Горивният филтър е замърсен (няма гориво или има твърде малко гориво в карбуратора).
 • Почистете горивния резервоар и подменете горивния филтър.
Липсва или слаба искра при запалване (при извадена запалителна свещ).
 • Почистете запалителната свещ от изгоряло.
 • Проверете разстоянието между електродите и го настройте.
 • Подменете запалителната свещ.
 • Проверете запалителни бобини, кабели, щепселни съединения и прекъсвачи, при нужда сменете дефектната част.
Твърде ниска компресия.
 • Проверете компресията на двигателя и при нужда сменете износените части (бутални пръстени, бутала, цилиндри и т.н.).
Твърде ниска околна температура.
 • Загрейте бавно шлифовъчно-отрезната машина до стайна температура и повторете стартовия процес.
Предпазната решетка срещу искри или изпускателният отвор са замърсени.
 • Почистете предпазната решетка срещу искри или изпускателния отвор.
Труден ход на декомпресиращия вентил.
 • Направете добър ход на клапана.
Ниска мощност на двигателя/на рязане
Въздушният филтър е замърсен.
 • Сменете въздушния филтър.
Липсва или слаба искра при запалване (при извадена запалителна свещ).
 • Почистете запалителната свещ от изгоряло.
 • Проверете разстоянието между електродите и го настройте.
 • Подменете запалителната свещ.
 • Проверете запалителни бобини, кабели, щепселни съединения и прекъсвачи, при нужда сменете дефектната част.
Грешна горивна смес.
 • Изпразнете и изплакнете резервоара и горивния провод.
 • Напълнете горивния резервоар с правилното гориво.
Неподходяща спецификация на отрезния диск за материала, който подлежи на рязане.
 • Сменете отрезния диск или се обърнете за съвет към сервиз на Hilti .
Задвижващият ремък или отрезният диск приплъзва.
 • Проверете клемите за закрепване на диска.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Твърде ниска компресия.
 • Проверете компресията на двигателя и при нужда сменете износените части (бутални пръстени, бутала, цилиндри и т.н.).
Работа на надморска височина над 1500 м.
 • Предайте карбуратора в сервиз на Hilti за настройка.
Неоптимална настройка на сместа (гориво/ въздушна смес).
 • Предайте карбуратора в сервиз на Hilti за настройка.
Отрезният диск не спира на свободен ход.
Твърде висок брой обороти.
 • Проверете оборотите на празен ход и при нужда ги настройте.
Положение "половин газ" е блокирано.
 • Разхлабете позицията полугаз.
Куплунгът за инерционна мощност е дефектен.
 • Сменете центробежния съединител.
Отрезният диск не се върти.
Твърде малко натягане на ремъка или сцепен ремък.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Стартерният модул не функционира.
Палците на куплунга не се движат.
 • Почистване, за да се задвижат отново.
Счупен стартерен кабел.
 • Сменете стартерния кабел.

Третиране на отпадъци

Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Сондажен шламСъгласно разпоредбите за опазване на околната среда изхвърлянето на отпадъчната след пробиване вода във водни басейни или в канализация без предварителна обработка не е позволено.
 • Проучете действащите разпоредби в институциите по места.
Ние Ви препоръчваме следната предварителна обработка:
 • Съберете сондажния шлам (например с прахосмукачка за мокро почистване).
 • Оставете сондажния шлам да се утаи и изхвърлете твърдата маса на място за изхвърляне на чакъл (коагулиращите средства биха могли да ускорят процеса на утаяване).
 • Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, я неутрализирайте чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Ще намерите на таблица на опасните вещества на следния линк: qr.hilti.com/r4793 (DSH 700), qr.hilti.com/r4828495 (DSH 700-X), qr.hilti.com/r4496 (DSH 900) и qr.hilti.com/r4828498 (DSH 900-X).
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR-код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative