език

SF 10W‑A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Пробивен винтоверт
  SF 10W‑A22
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност за електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с дефектнотокова защита. Използването на ключ с дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като дихателна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за регулиране или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете по-добре да контролирате електроинструмента, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове не заклинват и се водят по-леко.
 • Използвайте елестроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само със зарядни устройства, препоръчвани от производителя. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • В електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до опасност от нараняване и пожар.
 • Дръжте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с него. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на уреда.

Указания за безопасност за бормашини

 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до електрически удар.

Указания за безопасност за винтоверт

 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които болтът може да попадне на скрити тоководещи проводници. Контактът на болта с тоководещ проводник може да постави под напрежение също и металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Винаги дръжте уреда с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Винаги хващайте ръкохватката отвън. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и почистени от масла и смазки. При пробиване и завинтване уредът може да се отклони настрана.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се сменяеми инструменти, може да доведе до наранявания.
 • Активирайте блокировката срещу включване (превключвател за дясно/ляво въртене в средно положение) при подмяна на инструменти и акумулатори, както и при съхранение и транспортиране на уреда.
 • Носете защитни ръкавици. По време на експлоатация пробивният винтоверт може да загрее. При подмяна на инструмент допирът до сменяемия инструмент може да причини наранявания, като порязвания и изгаряния.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при работа с уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и лека маска за дихателна защита.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти. По възможност използвайте прахоуловител. За да постигнете по-висока степен на прахоулавяне, използвайте подходящ мобилен прахоуловител. При нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния вид прах. Осигурете добро проветряване на работното място. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлени прахоуловители с официално разрешен клас на защита, които отговарят на регионалните разпоредби за защита от прах.
 • При обработка на основата може да се получат отломки от материала. Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • Уредът не е предназначен за хора с крехка физика без да им е проведен инструктаж. Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Застопорете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите неподвижно детайла. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с уреда.
 • Уверете се, че инструментите са подсигурени с подходяща система за захващане към уреда и че са фиксирани надеждно в патронника.
 • Работете с големи, тежки сменяеми инструменти само на първа скорост. В противен случай съществува опасност при изключването на уреда той да се повреди или при неблагоприятни обстоятелства патронникът на свредлото да се разхлаби.
Внимателно боравене с акумулатори и грижливо отношение към тях
 • Не използвайте акумулаторите като източник на енергия за други неквалифицирани потребители.
 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, директна слънчева светлина и огън. Има опасност от експлозия.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят. В противен случай има опасност от пожар, експлозия и кожни изгаряния.
 • Повредени акумулатори (напр. акумулатори с пукнатини, със счупени части, скрити, избутани назад и/или с извадени контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват повече.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете уреда на незапалимо, достатъчно отдалечено от запалими материали място, където уредът може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. Свържете се със сервиз на Hilti , след като акумулаторът е напълно охладен.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Странична ръкохватка
 2. Бързозатягащ патронник
 3. Регулиращ пръстен за въртящ момент и пробиване
 4. Превключвател на предавки
 5. Превключвател за дясно/ляво въртене с блокировка срещу включване
 6. Ключ за управление (с електронен регулатор на оборотите)
 7. Ръкохватка
 8. Осветление на работната среда
 9. Кука за колан (опционално)
 10. Литиево-йонен акумулатор
 11. Бутон за деблокиране на акумулатор
 12. Индикатор за състоянието на зареждане и грешка (литиево-йонен акумулатор)

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен пробивен винтоверт с ръчно задвижване. Той е предназначен за завиване и развиване на винтове и за пробиване в стомана, дърво и пластмаси.

 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само разрешените от Hilti зарядни устройства. Повече информация ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

ATC

Продуктът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или се заклещи, продуктът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на продукта и незабавно изключва продукта.
Продуктът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване изключете продукта и отново го включете.

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига, уредът е в готовност за работа.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, уредът не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял или е напълно разреден.
4 светодиода мигат, уредът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаване на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.
При мигащи светодиоди на индикатора на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Обем на доставката

пробивен винтоверт, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Пробивен винтоверт

Номинално напрежение
21,6 В
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄8.0
3,3 кг
Обороти
1-ва скорост
0 об/мин … 310 об/мин
2-ра скорост
0 об/мин … 530 об/мин
3-та скорост
0 об/мин … 1 210 об/мин
4-та скорост
0 об/мин … 2 100 об/мин
Настройка на въртящ момент (15 степени)
2 Н⋅м … 12 Н⋅м
Ø Свредло (мека дървесина)
1,5 мм … 50 мм
Ø Свредло (твърда дървесина)
1,5 мм … 20 мм
Ø Свредло (метал)
1,5 мм … 13 мм

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Околна температура
−10 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шумовите емисии

SF 10W-A22
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
75 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
86 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите

SF 10W-A22
Обща стойност на вибрациите при завинтване (ah)
< 2,5 м/с²
Отклонение при завинтване (K)
1,5 м/с²
Пробиване в метал (ah,D)
< 2,5 м/с²
Отклонение при пробиване в метал (K)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Монтаж на кука за колан (опционално)

Image alternative
С куката за колан можете да закрепите подходящи електроинструменти към колана. Куката за колан може да бъде монтирана за носене от дясната и лявата страна.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради паднали електроинструменти!
 • Преди да започнете работа, проверете дали куката за колан е здраво закрепена.
 1. Монтирайте куката за колан.
 2. Закрепете Вашия електроинструмент към куката за колан.
 3. Проверете за надеждното закрепване на куката за колан и електроинструмента.

Монтиране на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Уверете се, че превключвателят за дясно/ляво въртене се намира в средно положение (блокировка срещу включване) или че акумулаторът е бил изваден от пробивния винтоверт.
Image alternative
 • Монтирайте страничната ръкохватка.

Настройка на странична ръкохватка

Image alternative
 • Настройте страничната ръкохватка в желаната позиция.

Настройка за дясно/ляво въртене

Заключващ механизъм предотвратява превключването при работещ мотор.
В средно положение командният ключ е блокиран (блокировка срещу включване).
Image alternative
 • Настройте превключвателя за дясно/ляво въртене в желаната посока на въртене.

Работа

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда поради погрешно боравене!
 • По време на експлоатация не задействайте бутона за посока на въртене и/или избор на функции.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Поставяне на сменяем инструмент

 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Проверете дали опашката на сменяемия инструмент е чиста. Ако е необходимо, почистете опашката.
 3. Отворете бързозатягащия патронник.
 4. Поставете сменяемия инструмент в бързозатягащия патронник и затегнете бързозатягащия патронник, докато се чуе неколкократно механично щракване.
 5. Проверете за надеждното закрепване на сменяемия инструмент.

Избор на скорост

Image alternative
 • Чрез настройка на двата превключвателя на скорости изберете желаната скорост.

Включване

 • Натиснете командния ключ.
  В зависимост от дълбочината на натиска на командния ключ оборотите могат да бъдан настроени безстепенно на максимални обороти.

Пробиване

 1. Поставете регулиращия пръстен за въртящ момент и функция на символа Image alternative.
 2. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене на дясно въртене.

Завинтване

 1. С регулиращия пръстен за въртящ момент и функция настройте необходимия въртящ момент.
 2. Настройте превключвателя за дясно/ляво въртене в желаната посока на въртене.

Изключване

 • Освободете командния ключ.

Изваждане на сменяем инструмент

 1. Поставете превключвателя за дясно/ляво въртене в средно положение или извадете акумулатора от уреда.
 2. Отворете бързозатягащия патронник.
 3. Издърпайте сменяемия инструмент от бързозатягащия патронник.

Обслужване, поддръжка, транспорт и съхранение

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не функционира.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно двойно щракване.
Акумулаторът е разреден.
 • Подменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Уредът не функционира и всички четири светодиода мигат.
Уредът е претоварен за кратко.
 • Освободете командния ключ и отново го задействайте.
Защитата от прегряване е сработила.
 • Оставете уреда да се охлади. Почистете вентилационните отвори.
Уредът не функционира и един светодиод мига.
Акумулаторът е разреден.
 • Подменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до препоръчаната работна температура.
Включвателят/изключвателят не може да се натисне, респ. е блокирал.
Превключвателят за дясно/ляво въртене е в средно положение.
 • Натиснете превключвателя за дясно/ляво въртене в посока наляво или надясно.
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се затопли бавно на стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно двойно щракване.
Ключалките на акумулатора са замърсени.
 • Почистете ключалките и застопорете акумулатора. Ако проблемът не е отстранен, тогава се обърнете към сервиз на Hilti .
Силно нагорещяване на уреда или акумулатора.
Уредът е претоварен (използван е извън границата на приложение).
 • Преди всякакви дейности съблюдавайте данните за мощност на Вашия продукт. Виж Технически данни.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative