език

PR 2-HS A12

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Следните сигнални думи се използват в комбинация с даден символ:
Image alternative ОПАСНОСТ! Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отнася се за възможна заплашителна опасност, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
Image alternative ВНИМАНИЕ! Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи

Използват се следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация

Фигури

Фигурите в настоящото ръководство служат за принципно разбиране и може да се различават от реалното изпълнение:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство.
Image alternative Номерацията на фигурите възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от номерацията на работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед. В раздела Преглед на продукта номерата в легендата насочват вниманието върху тези позиционни номера.

Върху продукта

Информация за лазера
Image alternative Лазерен клас 2, базиран върху стандарт IEC60825-1/EN60825-1:2007 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Да не се гледа директно в лъча.

Към настоящата документация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху уреда.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с уреда и предавайте уреда на други лица само заедно с настоящото ръководство.
Без отговорност за промени и грешки.

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаето от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
Данни за продукта
Ротационен лазер
PR 2-HS A12
Поколение
02
Сериен №

Безопасност

Указания за безопасност

Основни препоръки за безопасност

Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки. Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).

Общи мерки за безопасност

 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Никога не деактивирайте устройствата за безопасност и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Дръжте лазерните уреди далеч от достъпа на деца.
 • При неумело завинтване на уреда може да възникне лазерно лъчение, което надвишава клас 2. Оставяйте уреда за ремонт само в сервизните центрове на Hilti.
 • Лазерните лъчи трябва да преминават далече над или под нивото на очите.
 • Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Указание съгласно FCC§15.21: Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti, могат да доведат до ограничения на правото на потребителя да работи с уреда.
 • След падане или други механични въздействия трябва да проверите точността на уреда.
 • Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба трябва да оставите уреда да се аклиматизира.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че уредът е закрепен здраво.
 • За избягване на грешки при измервания трябва да поддържате чисто изходното прозорче на лазера.
 • Въпреки че уредът е проектиран за работа в тежки условия в строителството, трябва да боравите с него внимателно, както с други оптични и електрически уреди (бинокъл, очила, фотоапарат).
 • Въпреки че уредът е защитен срещу проникване на влага, трябва да изсушите уреда с избърсване, преди да го наместите в транспортния контейнер.
 • Проверявайте уреда преди важни измервания.
 • При употреба многократно проверявайте точността.
 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Съхранявайте лазера далече от дъжд и влага.
 • Избягвайте допира с контактите.
 • Отнасяйте се грижливо към уреда. Проверявайте дали подвижните части на уреда функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават функциите на уреда. Преди експлоатация на уреда оставяйте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани уреди.

Целесъобразна организация на работните места

 • Обезопасете измерваното място. Уверете се, че при монтирането на уреда PR 2-HS A12 Вие не насочвате лъча срещу самите себе си или срещу други лица.
 • При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна стойка и пазете равновесие по всяко време.
 • Измервания, правени в близост до отразяващи обекти, респ. повърхности, през стъкла на прозорци или други подобни материали, могат да изопачат резултата от измерванията.
 • Внимавайте уредът да бъде монтиран върху равна стабилна основа (без вибрации!).
 • Използвайте уреда само в рамките на предварително дефинираните граници.
 • Използвайте уреди, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции и така, както е предписано за този специален тип уреди. При това съблюдавайте условията на труд и дейността, която следва да бъде извършвана. Употребата на уреди за цели, различни от предвидените, може да доведе до опасни ситуации.
 • Забранява се работата с измервателни лати в близост до електропроводни линии с високо напрежение.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът изпълнява строгите изисквания на приложимите разпоредби, фирмата Hilti не може да изключи следното:
 • Уредът може да бъде смущаван от ярко лъчение, което може да доведе до погрешно функциониране.
  В тези случаи, както и при други фактори на несигурност, следва да се проведат контролни измервания.
 • Уредът може да смущава други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).
Само за Корея:Този уред е подходящ за постъпващите електромагнитни вълни в жилищната сфера (Клас B). Той е предвиден най-вече за приложение в жилищната сфера, може обаче да бъде използван също и в други сфери.

Класификация на лазери при уреди от лазерен клас 2

Уредът отговаря на лазерен клас 2 съгласно IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Тези уреди може да бъдат използвани без необходимост от допълнителни защитни мерки.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Не насочвайте лазерния лъч към хора.
 • Никога не гледайте директно в източника на светлина на лазера. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча.

Внимателно боравене със задвижвани от акумулатор уреди

 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, директна слънчева светлина и огън. Има опасност от експлозия.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят. В противен случай има опасност от пожар, експлозия и кожни изгаряния.
 • Не подлагайте акумулатора на силни механични удари и не хвърляйте акумулатора.
 • Акумулаторите не бива да попадат в ръцете на деца.
 • Не допускайте проникване на влага. Проникналата влага може да доведе до късо съединение и да причини изгаряния или да предизвика пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата течност може да доведе до кожни дразнения или изгаряния.
 • Използвайте само разрешените за съответния уред акумулатори. При използването на други акумулатори или при използване на акумулатори за други цели е налице опасност от пожар и експлозия.
 • Съхранявайте акумулатора по възможност на хладно и сухо място. Никога на оставяйте акумулатора на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение на контактите на акумулатори или зарядни устройства може да причини изгаряния и да предизвика пожар.
 • Повредени акумулатори (например акумулатори с пукнатини, счупени части, изкривени, хлътнали и/или силно издадени навън контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват повече.
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • При експорт на уреда трябва да изолирате акумулаторите или да ги извадите от уреда. При излизане на течност от акумулаторите уредът може да бъде повреден.
 • Ако неизползваният акумулатор е осезаемо твърде горещ, е възможно той или системата на уреда и акумулатора да са неизправни. Поставете уреда на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади.

Описание

Преглед на продукта

Ротационен лазер PR 2-HS A12

Image alternative
 1. Лазерен лъч (ротационна равнина)
 2. Ротационна глава
 3. Ръкохватка
 4. Бутон за освобождаване на акумулатор
 5. Литиево-йонен акумулатор
 6. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатор
 7. Обслужващ панел
 8. Основна плоча с резба 5/8"

Обслужващ панел PR 2-HS A12

Image alternative
 1. Бутон Вкл./Изкл.
 2. СВЕТОДИОД: Автонивелиране
 3. Бутон и светодиод: Деактивиране на шоково предупреждение
 4. Бутон и светодиод: Ръчен режим наклон
 5. Светлинен индикатор за състоянието на зареждане на акумулатор

Обслужващ панел за лазерен приемник PRA 20

Image alternative
 1. Бутон Вкл./Изкл.
 2. Бутон за силата на звука
 3. Бутон за мерните единици
 4. Поле на детекция
 5. Маркировъчен жлеб
 6. Индикатор

Индикатор за лазерен приемник PRA 20

Image alternative
 1. Индикатор за разстоянието до лазерната равнина
 2. Индикатор за силата на звука
 3. Индикатор за минимално състояние на зареждане на акумулатора на ротационен лазер
 4. Индикатор за състоянието на батериите
 5. Индикатор за позицията на приемника спрямо височината на лазерната равнина
 6. Индикатор
 7. Маркировъчен жлеб
 8. Поле на детекция

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ротационен лазер с въртящ се видим лазерен лъч, който може да бъде обслужван от едно лице. Уредът е предназначен за установяване, пренасяне и проверка на опорни точки по хоризонтални и наклонени равнини. Примерни приложения са пренасянето на отсечки и височини.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонния акумулатор на Hilti B 12⁄2.6.
 • За този продукт използвайте само зарядното устройство на Hilti C 4⁄12‑50.

Характеристики

Ротационният лазер може да бъде използван хоризонтално и върху наклони.
Уредът има следните индикации на работен режим: светодиод Автонивелиране, светодиод Ъгъл на наклона и светодиод Шоково предупреждение.
АвтонивелиранеАвтонивелирането се извършва след включването на уреда посредством два вградени сервомотора. Светодиодите показват съответния режим на работа. Автонивелирането е активно в обсега ±5° спрямо хоризонталата и може да бъде деактивирано с помощта на бутона Image alternative. Монтирането може да бъде извършено директно на земята, върху статив или с подходящи държачи.
Ъгъл на наклонаАлтернативно наклонът може да бъде зададен също и до 60% чрез адаптер за наклон в режим наклон. Автонивелирането не е активно.
Автоматично изключванеАвтоматичното изключване се извършва, когато не се постига нивелиране, тъй като лазерът:
 • е наклонен повече от 5° спрямо хоризонталата.
 • е блокиран механически.
 • при разтърсване или удар излиза извън строя.
След последвалото изключване ротацията се изключва и всички светодиоди мигат.
Функция Шоково предупреждениеАко по време на експлоатация лазерът излезе извън строя, уредът превключва в предупредителен режим с помощта на интегрираната функция Шоково предупреждение. Функцията Шоково предупреждение се активира едва на втората минута след постигане на нивелирането. Ако в рамките на тези 2 минути на обслужващия панел бъде натиснат бутон, са необходими още две минути, докато се активира функцията Шоково предупреждение. Ако лазерът е с функция Шоково предупреждение:
 • всички светодиоди мигат.
 • ротационната глава спира.
 • лазерният лъч изгасва
Функцията Шоково предупреждение може да бъде деактивирана посредством бутона Image alternative, когато основата не е обезопасена срещу разтърсване или се работи в режим наклон.
Лазерен приемник Hilti лазерни приемници могат да бъдат използвани за индикиране на лазерния лъч на по-големи разстояния.

Светодиодни индикации

Ротационният лазер е оборудван със светодиодни индикации.
Състояние
Значение
всички светодиоди мигат
Уредът е бил ударен, изгубил е нивелацията или иначе има някаква грешка.
Светодиод Автонивелиране мига в зелено
Уредът е във фаза нивелиране.
Светодиод Автонивелиране свети постоянно в зелено
Уредът е нивелиран / е в изправен работен режим.
Светодиод Шоково предупреждение свети постоянно в оранжево
Шоковото предупреждение е деактивирано.
Светодиод Индикация за наклон свети постоянно в оранжево
Режим наклон е активиран.

Индикация за състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Литиево-йонният акумулатор има индикация за състоянието на зареждане.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
По време на работа състоянието на зареждане на акумулатора се индикира на обслужващия панел на уреда.
В състояние на покой състоянието на зареждане се индикира с натискане на бутона за освобождаване.
По време на процеса на зареждане състоянието на зареждане се отчита чрез индикатор на акумулатора (виж Ръководство за експлоатация на зарядно устройство).

Обем на доставката

ротационен лазер PR 2-HS A12, лазерен приемник PRA 20 (02), 2 батерии (AA-клетки), държач за лезерен приемник PRA 83, 2 сертификата на производителя, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com .

Технически данни

Технически данни Ротационен лазер

Обхват на приемане (диаметър) с PRA 20 (02)
2 м … 600 м
Точност на 10 м (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
±0,5 мм
Клас лазер
Видим, клас лазер 2, 620-690 нм/Po<4,85 мВт ≥ 300 об.мин.; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Скорост на ротация
300 об/мин
Обхват на самонивелиране
±5°
Експлоатационна температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително акумулатор B12/2.6)
2,44 кг
Височина на падане (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
1,5 м
Резба на статива
5/8 дюйм
Клас на защита съгласно IEC 60529 (освен акумулатор и гнездо за акумулатор)
IP66

Технически данни

Диапазон на индикация за разстояние
±52 мм
Диапазон на индикация за лазерна равнина
±0,5 мм
Дължина на полето на детекция
≤ 120 мм
Индикация за център на горния ръб на корпус
75 мм
Време на изчакване без детекция преди самоизключване
15 мин
Височина на падане в държача за лазера PRA 83 (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
2 м
Експлоатационна температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително батериите)
0,25 кг
Клас на защита съгласно IEC 60529
IP66

Експлоатация на ротационен лазер

Правилно използване на лазера и акумулатора

Акумулаторът тип B12 няма клас на защита. Съхранявайте акумулатора далече от дъжд и влага.
Съгласно разпоредбите на Hilti акумулаторът може да бъде използван само с прилежащите към него продукти и освен това трябва да бъде поставен в гнездото за батерии.
Image alternative
 1. Изображение 1: Работа в хоризонтален режим.
 2. Изображение 2: В режим наклон лазерът следва да се повдигне от страната на обслужващия панел.
 3. Изображение 3: Полагане или транспортиране в наклонено положение.
  • Съхранявайте лазера така, че гнездото за акумулатора или самият акумулатор да НЕ сочат в посока нагоре и да не може да проникне влага.

Поставяне / изваждане на акумулатор

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Електрически опасности. Замърсените контакти могат да предизвикат късо съединение.
 • Преди да поставите акумулатора в уреда, се уверете, че контактите на акумулатора и уреда не са запълнени с чужди тела.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Ако акумулаторът не е поставен правилно, той може да изпадне.
 • Проверете стабиното положение на акумулатора в уреда, за да не може да изпадне и да застраши както Вас, така и други хора.
 1. Плъзнете акумулатора навътре, докато се застопори.
  • Лазерът е готов за включване.
 2. Натиснете бутона за освобождаване и го задръжте натиснат.
 3. Извадете акумулатора.

Включване на лазера и хоризонтална работа

Преди важни измервания проверете точността на лазера, особено след като е падал на земята или е бил подложен на необикновени механични въздействия.
Image alternative
 1. Монтирайте лазера върху подходящ държач.
 2. Натиснете бутона 'Image alternative .
  • Светодиодът Автонивелиране мига в зелено.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва и започва да се върти, а светодиодът Автонивелиране свети постоянно.
  Като държач можете да използвате държач за стена или статив. Ъгълът на наклон на контактната площ може да бъде максимум ± 5°.

Настройка на наклон с помощта на адаптера за наклон

 1. Монтирайте подходящ адаптер за наклон върху статив.
 2. Монтирайте лазера върху адаптер за наклон.
  Обслужващият панел на лазера следва да се намира на противоположната страна на посоката на наклон.
 3. Позиционирайте статива или върху горния, или върху долния край на наклонената равнина.
 4. Уверете се, че адаптерът за наклон се намира в изходна позиция (0°).
 5. Застанете зад лазера с поглед, насочен към обслужващия панел.
 6. С помощта на маркировъчния жлеб на главата на лазера изравнете лазера, включително адаптера за наклон, успоредно на наклонената равнина.
 7. На лазера натиснете бутона Image alternative .
  • Сега на обслужващия панел на лазера светва светодиодът за режим наклон.
  • Лазерът стартира с процеса на автоматично нивелиране. Щом този процес приключи, лазерът се включва и започва да се върти.
 8. Настройте желания ъгъл на наклон на адаптера за наклон.
  За да се върнете в стандартния режим на работа, изключете лазера и го стартирайте отново.

Деактивиране на функция Шоково предупреждение

 1. Включете лазера.
 2. Натиснете бутона Image alternative .
  • Постоянно светещият светодиод за деактивиране на функция Шоково предупреждение индикира, че функцията е деактивирана.
  За да се върнете в стандартния режим на работа, изключете лазера и го стартирайте отново.

Проверка на хоризонтална главна и напречна ос

Image alternative
 1. Поставете статива на разстояние прибл. 20 м (66 фута) от дадена стена и с помощта на либела изравнете хоризонтално главата на статива.
 2. Монтирайте уреда на статива и на стената изравнете главата на уреда с помощта на маркировъчния жлеб.
 3. Изображение a: С помощта на приемника прихванете една точка (точка 1) и маркирайте на стената.
 4. Завъртете уреда около оста на уреда на 90º по посока на часовниковата стрелка. При това не можете да променяте височината на уреда.
 5. Изображение b: С помощта на лазерния приемник прихванете втора точка (точка 2) и маркирайте на стената.
 6. Изображение c и d: Повторете двете преди това направени стъпки още два пъти, а точка 3 и точка 4 прихванете с помощта на приемника и маркирайте на стената.
  При акуратно изпълнение вертикалното разстояние на двете маркирани точки 1 и 3 (главна ос), респ. точки 2 и 4 (напречна ос), трябва да е съответно < 2 мм (при 20 м) (0,12" при 66 фута). При по-голямо отклонение изпратете уреда в сервиз на Hilti за извършване на калибриране.

Експлоатация на лазерен приемник

Поставяне на батерии в лазерен приемник

Image alternative
 • Поставете батериите в лазерния приемник.
  Използвайте само батерии, произведени по национални стандарти.

Приемане на лазер с лазерен приемник

 1. На лазерния приемник натиснете бутона Image alternative .
 2. Дръжте лазерния приемник с прозорчето за детекция в самата равнина на лазерния лъч.
 3. По време на изравняването дръжте лазерния приемник спокойно и внимавайте за добра видимост между лазерния приемник и уреда.
  • Регистрирането на лазерния лъч се индикира оптично и акустично.
  • Лазерният приемник индикира разстоянието до лазера.

Настройка на система мерни единици

 1. При включването на лазерния приемник натиснете бутона Image alternative за две секунди.
  • На полето за индикация се показва индикацията за менюто.
 2. Използвайте бутона Image alternative, за да превключвате между система метрични и англо-американски мерни единици.
 3. Изключете лазерния приемник с бутона Image alternative.
  • Настройките са съхранени.

Превключване на мерни единици на лазерния приемник

 1. Включете лазера.
 2. Натиснете бутона Image alternative повторно.
  • Желаната точност (мм/см/Изкл.) се показва редуващо се на дигиталния индикатор.

Настройка на силата на звука на лазерния приемник

 1. Включете лазера.
 2. Натиснете бутона Image alternative повторно.
  • Желаната сила на звука (Тихо/Нормално/Силно/Изкл.) се показва редуващо се на дигиталния индикатор.
  При включването на лазерния приемник силата на звука е настроена на "Нормално".

Настройка на акустичен сигнал на лазерния приемник

 1. При включването на лазерния приемник натиснете бутона Image alternative за две секунди.
  • На полето за индикация се показва индикацията за менюто.
 2. Използвайте бутона Image alternative, за да програмирате по-бързото следване на акустичния сигнал в горната или долната област на детекция.
 3. Изключете лазерния приемник с бутона Image alternative.
  • Настройките са съхранени.

Лазерен приемник с държач PRA 83

Image alternative
 1. Поставете лазерния приемник косо в посока отгоре в гумената обвивка на PRA 83.
 2. Сега натискайте лазерния приемник докрай в гумената обвивка, докато същата обгърне лазерния приемник изцяло.
 3. Прикрепете гумената обвивка към магнитната част от ръкохватката.
 4. Натиснете бутона Image alternative .
 5. Отворете въртящата част на ръкохватката.
 6. Закрепете държача за лазера PRA 83 за телескоп или нивелираща щанга и го фиксирайте посредством завъртане на въртящата ръкохватка.
  • Лазерният приемник е готов за извършване на измерване.

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте напластените замърсявания внимателно.

 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.

Грижи за уреда Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.

 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.

 • Избягвайте проникване на влага.

Грижи за литиево-йонни акумулатори Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.

 • Не работете с акумулаторния уред при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.

 • След извършване на работи по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и извършете проверка на функциите.

За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com

Поддръжка Почистване на изходното прозорче на лазера
 • Издухайте праха от изходното прозорче на лазера.

 • Не докосвайте с пръсти изходното прозорче на лазера.

  Прекалено грапавите почистващи материали могат да издраскат стъклото и по този начин да нарушат точността на уреда. Не използвайте други течности освен чист спирт или вода, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.

  Подсушавайте Вашето оборудване, като спазвате граничните стойности на температурата.
Почистване на изходното прозорче на лазера

Hilti сервиз за измервателна техника

Сервизът за измервателна техника на Hilti извършва проверка също и при отклонение, възстановяване и повторен контрол за съответствие със спецификацията на уреда. При проверката съответствието с продуктовата спецификация се удостоверява писмено със сертификат от сервиза. Препоръчително е:
 • Изберете подходящ интервал за проверка съобразно употребата.
 • Оставяйте уреда за проверка в сервиз за измервателна техника на Hilti след подлагането му на изключително натоварване, преди извършване на важни работи, но най-малко веднъж годишно.
Проверката от сервиза за измервателна техника на Hilti не освобождава потребителя от контрол върху уреда преди и по време на експлоатация.

Проверка на точност на измерванията

За да бъдат спазени техническите спецификации, уредът следва да бъде проверяван редовно (най-малко преди всяко по-голямо/важно измерване).
След падане на уреда от по-голяма височина следва да бъде проверена способността му да функционира. Въз основа на следните условия можем да направим заключение, че уредът функционира напълно изправно:
 • При падането не е била превишена посочената в Техническите данни височина на падане.
 • Уредът е функционирал безупречно и преди падането.
 • При падането уредът не е бил повреден механично (напр. счупване на пентапризма).
 • При експлоатация уредът генерира въртящ се лазарен лъч.

Транспорт и съхранение

Транспорт и съхранение

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Транспортирайте уреда и акумулаторите опаковани поотделно.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

За наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, да се свържете с нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не функционира.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно щракване.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Загрейте акумулатора бавно на стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Силно нагорещяване на уреда или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Опасност от неправилно третиране на отпадъци.
 • При неправилно третиране на отпадъците от оборудването могат да възникнат следните ситуации: При изгарянето на пластмасови детайли се отделят отровни газове, които могат да разболеят хората. Батериите могат да експлодират и с това да причинят отравяния, изгаряния, разяждания или замърсяване на околната среда, ако бъдат повредени или силно загрети. С лекомисленото третиране на отпадъците Вие създавате възможност оборудването да бъде използвано неправомерно от некомпетентни лица. По този начин може да нараните тежко себе си или други лица, както и да замърсите околната среда.
 • Изхвърляйте дефектните акумулатори незабавно. Дръжте ги далеч от достъпа на деца. Не разглобявайте акумулаторите и не ги изгаряйте.
 • Предавайте акумулаторите за рециклиране съгласно националните разпоредби или връщайте износените акумулатори обратно на Hilti .
Image alternative Hilti уредите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електронни измервателни уреди заедно с битовите отпадъци!
За да избегнете увреждане на околната среда, трябва да унищожавате уреди, акумулатори и батерии съгласно действащите специфични за страната разпоредби.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Декларация за съответствие с нормите на ЕО

Производител
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Лихтенщайн
Декларираме на собствена отговорност, че този продукт отговаря на следните директиви и стандарти.
Обозначение
Ротационен лазер
Типово обозначение
PR 2-HS A12
Поколение
02
Година на производство
2015
Приложими директиви:
 • 2011/65/ЕС
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/ЕС
 • 2006/42/EО
 • 2006/66/EО
Приложими стандарти:
 • EN ISO 12100
Техническа документация при:
 • Разрешително за електроинструменти
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Германия
Schaan, 10.2015
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeTed Przbylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)