език

PR 30-HVS A12

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Върху продукта

Информация за лазера
Image alternative Клас лазер 2, базиран върху стандарт IEC60825-1/EN60825-1:2007 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Да не се гледа директно в лъча.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ротационен лазер
  PR 30-HVS A12 | PRA 30
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Типови изпитания

Нотифицираният орган CSA Group Bayern , номер 1948, е проверил оборудването, направил е оценка на документите и е издал следните сертификати за изследване на типа:
 • PR 30‑HVS A12: ZS 17 10 50140 006
 • PRA 30: ZS 17 10 50140 005

Безопасност

Основни препоръки за безопасност

Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки. Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (с мрежов кабел) и до захранвани от акумулатор електроинструменти (без мрежов кабел).

Общи мерки за безопасност

 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Дръжте лазерните уреди далеч от достъпа на деца.
 • При неумело завинтване на уреда може да възникне лазерно лъчение, което надвишава клас 2. Оставяйте уреда за ремонт само в сервизните отдели на Hilti .
 • Лазерните лъчи трябва да преминават далече над или под нивото на очите.
 • Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Указание съгласно FCC§15.21: Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на уреда.
 • След падане на уреда или други механични въздействия трябва да проверите точността на уреда.
 • Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба трябва да оставите уреда да се аклиматизира.
 • При използването на адаптери и принадлежности се уверете, че уредът е здраво закрепен.
 • За да избегнете грешки при измервания, трябва да поддържате чисто изходното прозорче на лазера.
 • Въпреки че уредът е проектиран за работа при тежки условия в строителството, трябва да боравите с него внимателно, както с други оптични и електрически уреди (бинокъл, очила, фотоапарат).
 • Въпреки че уредът е защитен срещу проникване на влага, преди да го поставите в транспортната опаковка, трябва да го подсушите.
 • Проверявайте уреда преди важни измервания.
 • При употреба многократно проверявайте точността.
 • Осигурете добро осветление на работната зона.
 • Съхранявайте лазера защитен от дъжд и влага.
 • Избягвайте допир с контактите.
 • Отнасяйте се грижливо към уреда. Проверявайте дали подвижните части на уреда функционират изправно и не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават функциите на уреда. Преди да използвате уреда, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани уреди.

Целесъобразна организация на работните места

 • Обезопасете измерваното място. Уверете се, че при монтирането на лазера Вие не насочвате лъча срещу други лица или срещу самите себе си.
 • При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна стойка и пазете равновесие по всяко време.
 • Измервания, правени в близост до отразяващи обекти, респ. повърхности, през стъкла на прозорци или други подобни материали, могат да изопачат резултата от измерванията.
 • Внимавайте уредът да бъде монтиран върху равна стабилна основа (без вибрации!).
 • Използвайте уреда само в рамките на предварително дефинираните граници.
 • Използвайте уреди, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции и така, както е предписано за този специален тип уреди. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Използването на уреди за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Забранява се работата с измервателни лати в близост до електропроводни линии с високо напрежение.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът изпълнява строгите изисквания на приложимите разпоредби, фирмата Hilti не може да изключи следното:
 • Уредът може да бъде смущаван от ярко лъчение, което може да доведе до погрешно функциониране.
  В тези случаи, както и при други фактори на несигурност, следва да се проведат контролни измервания.
 • Уредът може да смущава други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).

Класификация на лазери при уреди от лазерен клас 2

Уредът отговаря на лазерен клас 2 съгласно IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Тези уреди може да бъдат използвани без необходимост от допълнителни защитни мерки.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Не насочвайте лазерния лъч към хора.
 • Никога не гледайте директно в източника на светлина на лазера. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча.

Внимателно боравене със задвижвани с акумулатор уреди

 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, директна слънчева светлина и огън. Има опасност от експлозия.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят. В противен случай има опасност от пожар, експлозия и кожни изгаряния.
 • Не подлагайте акумулатора на силни механични удари и не хвърляйте акумулатора.
 • Акумулаторите не бива да попадат в ръцете на деца.
 • Не допускайте проникване на влага. Проникналата влага може да доведе до късо съединение и да причини изгаряния или да предизвика пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата течност може да доведе до кожни дразнения или изгаряния.
 • Използвайте само разрешените за съответния уред акумулатори. При използването на други акумулатори или при използване на акумулатори за други цели е налице опасност от пожар и експлозия.
 • Съхранявайте акумулатора по възможност на хладно и сухо място. Никога на оставяйте акумулатора на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте неизползвания акумулатор или зарядното устройство далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които може да предизвикат късо съединение в контактите за акумулатор или за зареждане. Късото съединение на контактите на акумулатори или зарядни устройства може да причини изгаряния и да предизвика пожар.
 • Повредени акумулатори (например акумулатори с пукнатини, счупени части, изкривени, хлътнали и/или силно издадени навън контакти) не трябва нито да се зареждат, нито да се използват по-нататък.
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • При експорт на уреда трябва да изолирате акумулаторите или да ги извадите от уреда. При излизане на течност от акумулаторите уредът може да бъде повреден.
 • Ако неизползваният акумулатор е осезаемо твърде горещ, е възможно той или системата на уреда и акумулатора да са неизправни. Поставете уреда на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади.

Описание

Преглед на продукта

Ротационен лазер PR 30-HVS

Image alternative
 1. Лазерен лъч (равнина на въртене)
 2. Ротационна глава
 3. Устройство за насочване
 4. Ръкохватка
 5. Бутон за деблокиране на акумулатор
 6. Литиево-йонен акумулатор
 7. Индикация за състоянието на зареждане на акумулатор
 8. Обслужващ панел
 9. Основна плоча с резба 5/8"

Обслужващ панел PR 30-HVS

Image alternative
 1. Бутон и светодиод за режим Наклон
 2. Бутон и светодиод за функция за предупреждение за удар
 3. Стрелки на светодиод за електронно изравняване на наклон
 4. Бутон за електронно изравняване на наклон (само във връзка с режим Наклон)
 5. Светодиод за автонивелиране
 6. Бутон Вкл./Изкл.
 7. Светодиод за режим Контрол (само при автоматично вертикално изравняване)
 8. Светодиод за индикация на състоянието на зареждане на акумулатора

Обслужващ панел и лазерен приемник PRA 30

Image alternative
 1. Бутон за силата на звука
 2. Наклон Минус в посока наляво, респ. с PRA 90 надолу
 3. автоматично изравняване / режим Контрол във вертикалата (двойно кликване)
 4. Бутон за мерни единици
 5. Наклон Плюс в посока надясно, респ с PRA 90 нагоре
 6. Бутон Вкл./ Изкл.
 7. Индикатор
 8. Маркировъчен жлеб
 9. Поле на детекция

Индикатор за лазерен приемник PRA 30

Image alternative
 1. Индикатор за разстоянието до лазерната равнина
 2. Индикатор за силата на звука
 3. Бутон за мерни единици
 4. Поле на детекция
 5. Маркировъчен жлеб

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ротационен лазер с ротиращ, видим лазерен лъч, който може да бъде обслужван от едно лице. Уредът е предвиден за изчисляване, пренасяне и проверка на хоризонтални промени във височини, вертикални и наклонени равнини и прави ъгли. Примери за приложение са пренасяне на линейни и височинни пукнатини, определяне на прави ъгли при стени, вертикално изравняване на референтни точки или създаване на наклонени равнини.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонния акумулатор на Hilti B 12⁄2.6.
 • За този продукт използвайте само зарядното устройство на Hilti C 4⁄12‑50.

Характеристики

Ротационният лазер може да бъде използван вертикално, хоризонтално и за наклони.
Уредът има следните индикации на работен режим: Светодиод за автонивелиране, светодиод за режим Наклон, светодиод за режим Контрол и светодиод за шоково предупреждение.
АвтонивелиранеАвтонивелирането се извършва след включването на уреда. Светодиодите показват съответния режим на работа. Автонивелирането е активно в обсега ±5° спрямо хоризонталата и може да бъде деактивирано с помощта на бутона Image alternative. Монтирането може да бъде извършено директно на земята, върху статив или с подходящи държачи.
Автоматично изравняванеАвтоматичното изравняване позволява на дадено лице изравняване на лазерната равнина върху лазерния приемник. Ротационният лазер разпознава съответното изравняване при:
 • Хоризонтала в комбинация с автоматичния статив PRA 90 и лазерен приемник PRA 30.
 • Наклон в комбинация с лазерния приемник PRA 30, и опционално с адаптера за наклон PRA 79.
 • Вертикала в комбинация с лазерния приемник PRA 30.
Ъгъл на наклонаНаклонът може да бъде настроен чрез:
 • Ръчно въвеждане на стойностите на лазерния приемник PRA 30
 • Автоматично изравняване на ротационния лазер върху лазерния приемник PRA 30
 • Предварителна настройка на наклон чрез адаптера за наклон PRA 79
Ъглите на наклона следва да бъдат отчетени на лазерния приемник.
Контрол при вертикално измерванеВ комбинация с лазерния приемник PRA 30 ротационният лазер контролира изравняването на лазерната равнина. При отклонение на изравняването въртенето на лазера спира за 40 секунди. През това време уредът коригира всички грешки, възникнали от температурни колебания, вятър или други фактори. След автоматичната корекция въртенето на лазера стартира отново. При нужда функцията за контрол може да бъде деактивирана.
Изключваща автоматикаАвтоматичното изключване се извършва, когато не се постига нивелиране, тъй като лазерът:
 • Е наклонен повече от 5° спрямо хоризонталата (освен в режим Наклон).
 • Е блокиран механически.
 • При разтърсване или удар е излязъл извън строя.
След последвалото изключване ротацията се изключва и всички светодиоди мигат.
Функция Шоково предупреждениеАко по време на експлоатация лазерът излезе извън строя, уредът превключва в предупредителен режим с помощта на интегрираната функция Шоково предупреждение. Функцията Шоково предупреждение се активира едва на втората минута след постигане на нивелирането. Ако в рамките на тези 2 минути на обслужващия панел бъде натиснат бутон, са необходими още две минути, докато се активира функцията Шоково предупреждение. Ако лазерът е в предупредителен режим:
 • Всички светодиоди мигат.
 • Ротационната глава спира.
 • Лазерният лъч изгасва.
Функцията Шоково предупреждение може да бъде деактивирана посредством бутона Image alternative, когато основата не е обезопасена срещу разтърсване или се работи в режим Наклон.
Лазерен приемник/дистанционно управление Hilti Лазерните приемници показват дигитално разстоянието между появяващия се лазерен лъч (лазерната равнина) върху полето на детекция и маркировъчния жлеб на лазерния приемник. Лазерният лъч може да се приема също и на по-големи разстояния. Устройството PRA 30 може да се използва като лазерен приемник и дистанционно управление за ротационния лазер. Системата мерни единици и мерната единица може да бъде настроена.
Сдвояване на принадлежности и уредСдвояването представлява взаимно разпознаване на принадлежности и уреди чрез радиовръзка.
Ротационният лазер и лазерният приемник се доставят свързани по двойки. По този начин се гарантира безаварийна работа на други радиоуправляеми устройства в обкръжаващата среда.
Други лазерни приемници или автоматични стативи PRA 90 не могат да бъдат експлоатирани без сдвояване.

Светодиодни индикации

Ротационният лазер е оборудван със светодиодни индикации.
Състояние
Значение
всички светодиоди мигат
Уредът е бил ударен, изгубил е нивелацията или иначе има някаква грешка.
Светодиодът за автонивелиране мига в зелено
Уредът е във фаза нивелиране.
Светодиодът за автонивелиране свети постоянно в зелено
Уредът е нивелиран / е в изправен работен режим.
Светодиодът за шоково предупреждение свети постоянно в оранжево
Шоковото предупреждение е деактивирано.
Светодиодът за индикация за наклон мига в оранжево
Изравняване на наклонената равнина.
Светодиодът за индикация за наклон свети постоянно в оранжево
Режим Наклон е активиран.
Светодиодът за контрол мига в оранжево
Уредът изравнява лазерната равнина спрямо референтната точка (PRA 30).
Светодиодът за контрол свети постоянно в оранжево
Уредът е в режим Контрол. Изравняването спрямо референтната точка (PRA 30) е правилно.
Стрелките на светодиода мигат в оранжево
Уредът е в режим за електронно изравняване на наклон, устройството PRA 30 не приема лазерни лъчи.
Стрелките на светодиода светят постоянно в оранжево
Уредът е изравнен правилно спрямо PRA 30.
Лявата стрелка на светодиода свети в оранжево
Завъртете уреда по посока на часовниковата стрелка.
Дясната стрелка на светодиода свети в оранжево
Завъртете уреда в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Индикация за състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Литиево-йонният акумулатор има индикация за състоянието на зареждане.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
По време на работа състоянието на зареждане на акумулатора се индикира на обслужващия панел на уреда.
В състояние на покой състоянието на зареждане се индикира с натискане на бутона за освобождаване.
По време на процеса на зареждане състоянието на зареждане се онагледява чрез индикатор на акумулатора (виж Ръководство за експлоатация на зарядно устройство).

Обем на доставката

Ротационен лазер PR 30-HVS A12, лазерен приемник/дистанционно управление PRA 30 (03), 2 батерии (AA-клетки), държач за лазерен приемник PRA 83, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни

Технически данни за ротационен лазер


PR 30-HVS A12
Обхват на приемане (диаметър) с PRA 30 (03)
2 м … 500 м
Зона на действие на комуникация (PRA 30)
150 м
Точност на 10 м (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
±0,5 мм
Клас лазер
Видим, клас лазер 2, 620-690 нм/По<4,85 мВт ≥ 300 об./мин.; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Обхват на самонивелиране
±5°
Експлоатационна температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително акумулатор)
2,5 кг
Височина на падане (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
1,5 м
Клас на защита съгласно IEC 60529 (освен акумулатор и гнездо за акумулатор)
IP66
Отвесен лъч
Непрекъснат лъч, под прав ъгъл спрямо ротационната равнина
Максимално излъчена предавателна мощност
7,8 дБм
Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Технически данни за лазерния приемник

Диапазон на индикация за разстояние
±52 мм
Диапазон на индикация за лазерна равнина
±0,5 мм
Дължина на полето на детекция
≤ 120 мм
Индикация за център на горния ръб на корпус
75 мм
Време на изчакване без детекция преди самоизключване
15 мин
Обхват на дистанционно управление (диаметър) спрямо PR 30-HVS
2 м … 150 м
Тест за височина на падане в държача за приемник PRA 30 (при стандартни условия на околната среда съгласно MIL‑STD‑810G)
2 м
Експлоатационна температура
−20 ℃ … 50 ℃
Температура на съхранение
−25 ℃ … 60 ℃
Тегло (включително батерии)
0,25 кг
Клас на защита съгласно IEC 60529, освен гнездото за батерии
IP66
Максимално излъчена предавателна мощност
−0,2 дБм
Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц

Експлоатация на ротационен лазер

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Правилно използване на лазера и акумулатора

Акумулаторът тип B12 няма клас на защита. Съхранявайте акумулатора защитен от дъжд и влага.
Съгласно разпоредбите на Hilti акумулаторът може да бъде използван само с прилежащите към него продукти и освен това трябва да бъде поставен в гнездото за батерии.
Image alternative
 1. Изображение 1: Работа в хоризонтален режим.
 2. Изображение 2: В режим Наклон лазерът следва да се повдигне от страната на обслужващия панел.
 3. Изображение 3: Полагане или транспортиране в наклонено положение. Работа във вертикално положение.
  • Съхранявайте лазера така, че гнездото за акумулатора или самият акумулатор да НЕ сочат в посока нагоре и да не може да проникне влага.

Поставяне / изваждане на акумулатор

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Електрически опасности. Замърсените контакти могат да предизвикат късо съединение.
 • Преди да поставите акумулатора в уреда, се уверете, че контактите на акумулатора и уреда не са запълнени с чужди тела.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Ако акумулаторът не е поставен правилно, той може да изпадне.
 • Проверете стабиното положение на акумулатора в уреда, за да не може да изпадне и да застраши както Вас, така и други хора.
 1. Плъзнете акумулатора навътре, докато се застопори.
  • Лазерът е готов за включване.
 2. Натиснете бутона за освобождаване и го задръжте натиснат.
 3. Извадете акумулатора.

Включване на лазера и хоризонтална работа

Преди важни измервания проверете точността на лазера, особено след като е падал на земята или е бил подложен на необикновени механични въздействия.
Image alternative
 1. Монтирайте лазера върху подходящ държач.
 2. Натиснете бутона Image alternative.
  • Светодиодът за автонивелиране мига в зелено.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
  Като държач можете да използвате държач за стена или статив. Ъгълът на наклон на контактната площ може да бъде максимум ± 5°.

Хоризонтално ръчно изравняване

Ротационният лазер е монтиран върху автоматичния статив PRA 90.
Лазерният приемник PRA 30, ротационният лазер и автоматичният статив PRA 90 са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и обслужващият панел на автоматичния статив PRA 90 са насочени един спрямо друг и имат пряка видимост.
Image alternative
 1. На ротационния лазер, на лазерния приемник PRA 30 и на автоматичен статив PRA 90 натиснете бутона Image alternative.
  • Уредите са в готовност за работа.
 2. За да регулирате лазерната равнина в посока нагоре, натиснете бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30, или бутона със стрелка "нагоре" на автоматичния статив PRA 90.
 3. За да регулирате лазерната равнина в посока надолу, натиснете бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30, или бутона със стрелка "надолу" на автоматичния статив PRA 90.

Автоматично хоризонтално изравняване

Ротационният лазер е монтиран върху автоматичния статив PRA 90.
Лазерният приемник PRA 30, ротационният лазер и автоматичният статив PRA 90 са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и обслужващият панел на автоматичния статив PRA 90 са насочени един спрямо друг и имат пряка видимост.
Image alternative
 1. На ротационния лазер, на лазерния приемник PRA 30 и на автоматичния статив PRA 90 натиснете бутона Image alternative.
  • Уредите са в готовност за работа.
 2. Дръжте маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30 на височината, която ще се настройва. Лазерният приемник PRA 30 трябва да се държи спокойно или да се фиксира.
 3. Стартирайте автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30 с бутона Image alternative.
  • Автоматичния статив PRA 90 се придвижва нагоре и надолу, докато бъде постигната позицията. Заедно с това прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер прави изравняване. Успешното приключване се индикира чрез непрекъснат сигнал от 5 секунди. Индикаторът Image alternative изгасва.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative изгасва.
 4. Проверете регулирането на височината на индикатора.
 5. Отстранете лазерния приемник PRA 30.
 6. Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30, с бутона Image alternative.

Вертикално ръчно изравняване

Ротационният лазер е закрепен надеждно вертикално (статив, държач за стена, фасаден адаптер или адаптер за шнурово скеле, или се намира на задните ръкохватки). Една референтна точка (A) е поставена под лазерната глава (напр. пирон в шнурово скеле или цветна точка на земята).
Лазерният приемник PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и приемащата страна на ротационния лазер са насочени едни спрямо други и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Изравнете вертикалната ос на ротационния лазер над устройството за насочване на главата.
 2. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер се нивелира и след това проектира неподвижен лазерен лъч в посока надолу.
 3. Изравнете ротационния лазер така, че проектираният лазерен лъч да е изравнен точно спрямо референтната точка (A). Референтната точка не е основа на перпендикуляр!
 4. За настройка на лазерната равнина в посока надясно, респ. наляво, натиснете бутона Image alternative, респ. Image alternative на лазерния приемник PRA 30.
  • Ротационният лазер стартира с въртенето след натискане на един от двата бутона за посока.

Вертикално автоматично изравняване

Ротационният лазер е закрепен надеждно вертикално (статив, държач за стена, фасаден адаптер или адаптер за шнурово скеле, или се намира на задните ръкохватки). Една референтна точка (A) е поставена под лазерната глава (напр. пирон в шнурово скеле или цветна точка на земята).
Лазерният приемник PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и приемащата страна на ротационния лазер са насочени едни спрямо други и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Изравнете вертикалната ос на ротационния лазер над устройството за насочване на главата.
 2. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер се нивелира и след това проектира неподвижен лазерен лъч в посока надолу.
 3. Изравнете ротационния лазер така, че проектираният лазерен лъч да е изравнен точно спрямо референтната точка (A). Референтната точка не е основа на перпендикуляр!
 4. Поставете маркировъчния жлеб на лазерния приемник PRA 30 на целевата площ (B), която ще се настройва. Лазерният приемник PRA 30 трябва да се придържа неподвижно или да се фиксира.
 5. Стартирайте автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30 с бутона Image alternative.
  • Лазерната глава се накланя надясно и наляво, докато позицията бъде постигната. Заедно с това прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер прави изравняване. Успешното приключване се индикира чрез непрекъснат сигнал от 5 секунди. Символът Image alternative изгасва.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и символът Image alternative изгасва.
 6. НЕ отстранявайте лазерния приемник PRA 30 от целевата площ, докато режим Контрол е активен.
 7. Двойно кликване на лазерния приемник PRA 30 с бутона Image alternative.
  • По време на автоматичното изравняване: Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване.
  • В режим Контрол: Преустановете работата на режим Контрол.

Настройка на наклон с адаптер за наклон PRA 79

В зависимост от приложението адаптерът за наклон PRA 79 може да бъде монтиран върху статив. Ъгълът на наклон на адаптера за наклон PRA 79 е настроен на 0°.
 1. Монтирайте ротационния лазер върху адаптера за наклон PRA 79. Съблюдавайте Инструкцията за адаптера за наклон PRA 79. Обслужващият панел на ротационния лазер показва към Вас.
 2. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния край на наклонената равнина.
 3. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 4. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер мига светодиодът за режим Наклон.
 5. Настройте желания ъгъл на наклон на адаптера за наклон PRA 79.
  При ръчна настройка на наклона ротационният лазер изравнява еднократно лазерната равнина и след това я фиксира. Вибрации, температурни промени или други фактори, които могат да се появят в рамките на деня, могат да повлияят на позицията на лазерната равнина.

Ръчна настройка на наклон

Ротационният лазер е монтиран или здраво позициониран в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и приемащата страна на ротационния лазер са насочени едни спрямо други и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния край на наклонената равнина.
 2. Застанете зад ротационния лазер, обслужващият панел показва във Вашето посока.
 3. На ротационния лазер и лазерния приемник PRA 30 натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 4. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер мига светодиодът за режим Наклон.
  • На лазерния приемник PRA 30 се появява символът за режим Наклон.
 5. Изравнете ротационния лазер над целевия жлеб на главата успоредно на наклонената равнина.
 6. За сваляне на лазерната равнина пред ротационния лазер натискайте бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30 дотогава, докато на индикаторното поле се покаже желаната стойност.
 7. За повдигане на лазерната равнина пред ротационния лазер натискайте бутона Image alternative на лазерния приемник PRA 30 дотогава, докато на индикаторното поле се покаже желаната стойност.
  • Ако в продължение на 3 секунди не бъде натиснат бутон, ротационният лазер изравнява върху последно зададената стойност. Светодиодът свети в режим Наклон.
  Продължителното натискане на бутоните променя бързо зададените стойности.
  При ръчна настройка на наклона ротационният лазер изравнява еднократно лазерната равнина и след това я фиксира. Вибрации, температурни промени или други фактори, които могат да се появят в рамките на деня, могат да повлияят на позицията на лазерната равнина.

Автоматична настройка на наклон

Ротационният лазер е монтиран или е здраво позициониран в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30 е монтиран на държач за приемник и телескопична лата в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и приемащата страна на ротационния лазер са насочени едни спрямо други и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
Image alternative
 1. Позиционирайте ротационния лазер или върху горния, или върху долния край на наклонената равнина.
 2. Дръжте лазерния приемник PRA 30 директно пред ротационния лазер и настройте маркировъчния жлеб на лазерен приемник PRA 30 на височината на лазерната равнина. Фиксирайте телескопичната лата.
 3. Позиционирайте телескопичната лата с лазерния приемник PRA 30 на другия край на наклонената равнина.
 4. На ротационния лазер и лазерния приемник PRA 30 натиснете бутона Image alternative.
  • След като се извърши нивелирането, лазерният лъч се включва, върти се, а светодиодът за автонивелиране свети постоянно.
 5. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • На ротационния лазер мига светодиодът за режим Наклон.
  • На лазерния приемник PRA 30 се появява символът за режим Наклон.
 6. Стартирайте автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30 с бутона Image alternative.
  • Ротационният лазер накланя автоматично лазерната равнина, докато бъде постигната маркировката на лазерния приемник PRA 30. Заедно с това прозвучава повтарящ се звуков сигнал.
  • Ако позицията е постигната, ротационният лазер прави изравняване. Успешното приключване се индикира чрез непрекъснат сигнал от 5 секунди. Символът Image alternative изгасва.
  • Ако автоматичното изравняване не може да бъде извършено успешно, прозвучават кратки звукови сигнали и индикаторът Image alternative изгасва.
 7. Отчетете наклона на лазерния приемник PRA 30 в продължение на 5 секунди.
 8. Преждевременно прекратяване на автоматичното изравняване с двойно кликване на лазерния приемник PRA 30 с бутона Image alternative.
  Ако ротационният лазер стартира автоматичното търсене в грешна посока, натиснете бутона Image alternative за промяна на посоката на търсене.

Изравняване с електронно изравняване на наклона (e-targeting)

Електронното изравняване на наклона оптимизира ръчното изравняване на ротационния лазер. Електронният метод е по-точен.
Ротационният лазер е монтиран или здраво позициониран в зависимост от приложението.
Лазерният приемник PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени.
Лазерният приемник PRA 30 и приемащата страна на ротационния лазер са насочени едни спрямо други и имат пряка видимост. Най-добрата приемаща страна на ротационния лазер е страната, от която се експлоатира акумулаторът.
 1. Настройте автоматично наклона на лазерната равнина.
 2. На ротационния лазер натиснете бутона Image alternative.
  • Ако двете стрелки мигат, лазерният приемник PRA 30 не приема сигнал от ротационния лазер.
   • Изравнете ротационния лазер с маркировъчните жлебове върху лазерния приемник PRA 30.
  • Ако светне лявата стрелка Image alternative, изравнете ротационния лазер по посока на часовниковата стрелка.
  • Ако светне дясната стрелка Image alternative, изравнете ротационния лазер в посока, обратна на часовниковата стрелка.
  • Ако двете стрелки светят непрекъснато 10 секунди, изравняването на лазерния приемник PRA 30 е правилно и функцията се прекратява.
 3. Фиксирайте ротационния лазер в тази позиция на статива.
 4. Преждевременно прекратяване на електронното изравняване на наклона с двойно кликване на ротационния лазер с бутона Image alternative.

Деактивиране на функция Шоково предупреждение

 1. Включете лазера.
 2. Натиснете бутона Image alternative .
  • Постоянно светещият светодиод за деактивиране на функция Шоково предупреждение индикира, че функцията е деактивирана.
  За да се върнете обратно в стандартния режим на работа, изключете лазера и отново го стартирайте.

Активиране/деактивиране на спящ режим

За работни паузи или други дейности може да бъде използван спящият режим на ротационния лазер. В такъв случай са запаметени всички настройки на лазерната равнина или наклона. Спящият режим пести ток и удължава експлоатационния срок на акумулатора.
Отностно настройки виж също "Опции на менюто за лазерен приемник PRA 30".
 1. Изключете лазерния приемник.
 2. В продължение на 2 секунди натискайте бутона Image alternative.
 3. Натиснете два пъти бутона Image alternative и преминете към опцията спящ режим на менюто.
 4. Превключете режима с бутона Image alternative. Настроеното състояние е маркирано в черно.
 5. След завършване на спящия режим проверете лазерните настройки, за да се уверите в работната точност.
  Спящият режим остава активен маскимум 4 ч.

Проверка на хоризонтална главна и напречна ос

Image alternative
 1. Позиционирайте статива на разстояние прибл. 20 м (66 фута) от дадена стена и с помощта на либела изравнете хоризонтално главата на статива.
 2. Монтирайте уреда върпху статива и на стената изравнете главата на уреда с помощта на маркировъчния жлеб.
 3. Изображение a: С помощта на приемника прихванете една точка (точка 1) и маркирайте на стената.
 4. Завъртете уреда около оста на уреда на 90º по посока на часовниковата стрелка. При това не можете да променяте височината на уреда.
 5. Изображение b: С помощта на лазерния приемник прихванете втора точка (точка 2) и маркирайте на стената.
 6. Изображение c и d: Повторете двете преди това направени стъпки още два пъти, а точка 3 и точка 4 прихванете с помощта на приемника и маркирайте на стената.
  При акуратно изпълнение вертикалното разстояние на двете маркирани точки 1 и 3 (главна ос), респ. точки 2 и 4 (напречна ос), трябва да е съответно < 2 мм (при 20 м) (0,12" при 66 фута). При по-голямо отклонение изпратете уреда в сервиз на Hilti за извършване на калибриране.

Проверка на вертикалната ос

Image alternative
 1. Поставете уреда вертикално върху възможно най-равна основа на разстояние прибл. 20 м (66 фута) от стена.
 2. Изравнете ръкохватките успоредно на стената.
 3. Включете уреда и маркирайте на земята референтната точка (R).
 4. С помощта на приемника маркирайте точка (A) в долния край на стената.
 5. С помощта на приемника маркирайте точка (B) на прибл. 10 м (33 фута) височина.
 6. Завъртете уреда на 180° и изравнете спрямо референтната точка (R) на земята и на долната маркираща точка (A) на стената.
 7. С помощта на приемника маркирайте точка (C) на прибл. 10 м (33 фута) височина.
  • При акуратно изпълнение хоризонталното разстояние между двете маркирани точки (B) и (C) трябва да е < 1,5 мм (при 10 м) (0,06 инча при 33 фута). При по-голямо отклонение изпратете уреда в сервиз на Hilti за извършване на калибриране.

Експлоатация на лазерен приемник

Поставяне на батерии в лазерен приемник

Image alternative
 • Поставете батериите в лазерния приемник.
  Използвайте само батерии, произведени по национални стандарти.

Сдвояване на ротационен лазер и лазерен приемник PRA 30

 1. Най-малко 3 секунди натискайте едновременно на двете устройства бутона Image alternative.
  • Успешното сдвояване се потвърждава чрез мигане на всички светодиоди на ротационния лазер и един сигнал на лазерния приемник PRA 30. На лазерния приемник за кратко се появява символът Image alternative.
  • Ротационният лазер и лазерният приемник се изключват.
 2. Повторно включване на устройствата.
  • Устройствата са сдвоени. На лазерния приемник се появява символът Image alternative.

Сдвояване на статив PRA 90 и лазерен приемник PRA 30

 1. Най-малко 3 секунди натискайте едновременно на двете устройства бутона Image alternative.
  • Успешното сдвояване се потвърждава чрез мигане на всички светодиоди на автоматичния статив PRA 90 и един сигнал на лазерния приемник PRA 30. На лазерния приемник за кратко се появява символът Image alternative.
  • Автоматичният статив и лазерният приемник се изключват.
 2. Повторно включване на устройствата.
  • Устройствата са сдвоени. На лазерния приемник се индикира ротационният лазер и автоматичният статив.

Приемане на лазер с лазерен приемник

 1. На лазерния приемник натиснете бутона Image alternative .
 2. Дръжте лазерния приемник с прозорчето за детекция в самата равнина на лазерния лъч.
 3. По време на изравняването дръжте лазерния приемник спокойно и внимавайте за добра видимост между лазерния приемник и уреда.
  • Регистрирането на лазерния лъч се индикира оптично и акустично.
  • Лазерният приемник показва разстоянието до лазера.

Настройка на система мерни единици

 1. При включването на лазерния приемник натиснете за две секунди бутона Image alternative.
  • На полето за индикация се показва индикацията за менюто.
 2. За да превключвате между системата метрични и англо-американски мерни единици, използвайте бутона Image alternative.
 3. Изключете лазерния приемник с бутона Image alternative.
  • Настройките са запаметени.

Превключване между мерни единици на лазерния приемник

 1. При включването на лазерния приемник натиснете за две секунди бутона Image alternative.
  • На полето за индикация се показва индикацията за менюто.
 2. Натиснете повторно бутона Image alternative.
  • Желаната точност (мм/см/Изкл.) се показва редуващо се на дигиталния индикатор.
 3. Изключете лазерния приемник с бутона Image alternative.
  • Настройките са запаметени.

Настройка на силата на звука на лазерния приемник

 • Натиснете повторно бутона Image alternative.
  • Желаната сила на звука (Тихо/Нормално/Силно/Изкл.) се показва редуващо се на дигиталния индикатор.
  При включването на лазерния приемник силата на звука е настроена на "Нормално".

Настройка на звуков сигнал на лазерния приемник

 1. При включването на лазерния приемник натиснете за две секунди бутона Image alternative.
  • На полето за индикация се показва индикацията за менюто.
 2. За идентификация на по-бързото достигане на звуковия сигнал до горния или долния диапазон на детекция използвайте бутона Image alternative.
 3. Изключете лазерния приемник с бутона Image alternative.
  • Настройките са запаметени.

PRA 30 Опции на менюто

Лазерният приемник е изключен.
В продължение на 2 секунди натискайте бутона Image alternative.
Показва се опцията на менюто Изображение 1.
За да превключите между опциите на менюто, натиснете бутоните за посока Image alternative или Image alternative.
Изключете лазерния приемник, за да запаметите настройките.
Image alternative
Изображение 1: Система мерни единици и мерни единици
 • виж описанието Настройка на система мерни единици и мерни единици.
Изображение 2: Софтуерна версия
 • Индикация за актуална софтуерна версия; няма възможност за настройка.
Изображение 3: Спящ режим (Sleep-Modus)
 • Регулирайте режим Вкл./Изкл. с бутона за мерни единици Image alternative.
  Настроеното състояние е маркирано в черно.
Изображение 4: Мерни единици за наклон
 • Пренастройте мерните единици с бутона за мерни единици Image alternative.
  Избор между наклон в % и наклон в °.
Изображение 5: Сдвояване с ротационен лазер
 • Индикация за състояние: PRA 30 и ротационният лазер са сдвоени Image alternative.
  Сдвояване при рязане: Избиране Image alternative .
  Настроеното състояние е маркирано в черно.
Изображение 6: Сдвояване с PRA 90
 • Индикация за състояние: PRA 30 и PRA 90 са сдвоени Image alternative.
  Сдвояване при рязане: Избиране Image alternative.
  Настроеното състояние е маркирано в черно.
Изображение 7: Шоково предупреждение при чувствителност
 • Пренастройте чувствителността с бутона за мерни единици Image alternative.
  Избор между: чувствителен (горе); средно (в средата); нечувствителен (долу).
Изображение 8: Радиовръзка
 • Пренастройте режим Вкл./Изкл. с бутона за мерни единици Image alternative.

Лазерен приемник с държач PRA 83

Image alternative
 1. Поставете лазерния приемник косо в посока отгоре в гумената обвивка на PRA 83.
 2. Сега натискайте лазерния приемник в гумената обвивка, докато същата обгърне лазерния приемник изцяло.
 3. Прикрепете гумената обвивка към магнитната част от ръкохватката.
 4. Натиснете бутона Image alternative .
 5. Отворете въртящата част на ръкохватката.
 6. Закрепете държача за приемника PRA 83 за телескоп или изравняващата щанга и го фиксирайте посредством завъртане на въртящата ръкохватка.
  • Лазерният приемник е готов за извършване на измерване.

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с акумулаторния уред при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
Почистване на изходния прозорец на лазера
 • Издухайте праха от изходния прозорец на лазера.
 • Не допирайте с пръсти изходния прозорец на лазера.
  Прекалено грапавите почистващи материали могат да издраскат стъклото и по този начин да нарушат точността на уреда. Не използвайте други течности освен чист спирт или вода, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Подсушавайте Вашето оборудване, като спазвате граничните стойности на температурата.

Hilti сервиз за измервателна техника

Сервизът за измервателна техника на Hilti извършва също проверка при отклонение, възстановяване и повторен контрол за съответствие със спецификацията на уреда. При проверката съответствието с продуктовата спецификация се удостоверява писмено със сертификат от сервиза. Препоръчително е:
 • Изберете подходящ интервал за проверка съобразно употребата.
 • Оставяйте уреда за проверка в сервиз за измервателна техника на Hilti след подлагането му на изключително натоварване, преди извършване на важни дейности, но най-малко веднъж годишно.
Проверката от сервиза за измервателна техника на Hilti не освобождава потребителя от контрол върху уреда преди и по време на експлоатация.

Проверка на точност на измерванията

За да бъдат спазени техническите спецификации, уредът следва да бъде проверяван редовно (най-малко преди всяко по-голямо/важно измерване).
След падане на уреда от по-голяма височина следва да бъде проверена способността му да функционира. Въз основа на следните условия можем да направим заключение, че уредът функционира напълно изправно:
 • При падането не е била превишена посочената в Техническите данни височина на падане.
 • Уредът е функционирал безупречно и преди падането.
 • При падането уредът не е бил повреден механично (напр. счупване на пентапризма).
 • При експлоатация уредът генерира въртящ се лазарен лъч.

Транспорт и съхранение

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не функционира.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с ясно щракване.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Загрейте акумулатора бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Силно нагорещяване на уреда или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Image alternative
Няма сдвояване.
Уредите не са сдвоени.
Image alternative
Невалидно въвеждане.
Невалидно въвеждане; принципно заповедта не е възможна.
 • Повторете валидното въвеждане. Прверете в настоящата инструкция.
Image alternative
Заповедта не е възможна, няма реакция.
Валидно въвеждане, но уредът не реагира.
 • Проверете дали всички уреди са включени.
 • Проверете дали всички уреди са в директен обхват.
 • Повторете въвеждането.
Image alternative
Активен конрол.
Контролът е активиран. Ново изравняване не е възможно.
 • Проверете позиционирането на ротационния лазер и лазерния приемник PRA 30.
 • Проверете дали всички уреди са в директен обхват.
 • Стартирайте автоматичното изравняване отново.
Image alternative
Активиран спящ режим.
Уредът е в спящ режим.
Image alternative
Недостатъчно зареждане на акумулатора на ротационния лазер.
Недостатъчно зареждане на акумулатора на ротационния лазер.
 • Заредете акумулатора.

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r5952923.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative
Image alternative