език

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Безударно пробиване
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Дясно/ляво въртене
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Защитно заземяване (само TE 60-AVR)
Image alternative Диаметър
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Обороти в минута

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаето от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
Данни за продукта
Комбинирана ударно-пробивна машина
TE 60-ATC/AVR
Поколение
04
Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прахообразни вещества. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни вещества или пари.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности, като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от електрически удар.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички регулиращи инструменти или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да причини наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Широките дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто ключ е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Преди да променяте настройките на уреда и да заменяте приспособленията, или ако не използвате уреда продължително време, изключвайте щепсела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти на места, които са извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части на ремонт. Много от злополуките се дължат на недобре поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-леко.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съобразно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност при ударно-пробивна машина

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Използвайте доставените заедно с продукта допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на продукта носете защита за очите, защитна каска, антифони и подходяща дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Грижливо боравене и употреба на електроинструменти
 • Изключете продукта незабавно, ако сменяемият инструмент блокира. Продуктът може да се отклонява настрани.
 • Преди да оставите продукта, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник
 2. Дълбокомеp
 3. Превключвател за избор на функции
 4. Ключ за управление
 5. Мрежов кабел
 6. Странична ръкохватка
 7. Блокиращ бутон за продължителен режим на работа
 8. Индикатор за сервиз
 9. Индикатор за половин мощност
 10. Бутон за половин мощност

Изпълнение със сменяем кабел

Image alternative
 1. Бутон за заключване
 2. Свързване към електроуред
 3. Мрежов кабел с кодиран, разглобяем щепселен съединител

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа комбинирана ударно-пробивна машина с пневматичен ударен механизъм. Тя е предназначена за извършване на пробивни работи в бетон, зидария, дърво и метал. Продуктът може да бъде използван допълнително за леки до средни по обем къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.

 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Възможни грешки при употреба

 • Този продукт не е подходящ за обработка на животозастрашаващи материали.
 • Този продукт не е подходящ за работа във влажна среда.

Анкер с подрязване

Продуктът е подходящ за поставяне на анкер с подрязване. Използвайте само подходящи преходници за поставяне на инструментите!
Относно това ще получите информация във Вашия Център на Hilti .

ATC

Продуктът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или се заклещи, продуктът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на продукта и незабавно изключва продукта.
Продуктът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване изключете продукта и отново го включете.

Active Vibration Reduction

Продуктът е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която осезаемо намалява вибрациите.

Бързозатягащ патронник (принадлежност)

Бързозатягащият патронник позволява бърза смяна на инструменти без допълнителни инструменти. Той е подходящ за инструменти с цилиндрична опашка или шестостен, които се експлоатират в режим "Без удар Image alternative".

Сервизен индикатор

Продуктът е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.

Състояние на индикатора за сервиз

Състояние
Значение
Индикаторът за сервиз свети.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване.
Индикаторът за сервиз мига.
Предайте комбинираната ударно-пробивна машина в сервиз на Hilti за ремонт.

Обем на доставката

комбинирана ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.

Принадлежности и резервни части

Image alternative
С този QR-код може да се информирате за други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, или онлайн на: www.hilti.group .

Технически данни

Комбинирана ударно-пробивна машина

При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.
Данните са валидни за номинално напрежение 230 V. При променливо напрежение и специфични за дадена страна изпълнения данните могат да варират. Върху типовата табелка можете да намерите номиналното напрежение и честота, както и номиналната консумация, респ. номиналния ток.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Номинална консумация
1 350 Вт
1 350 Вт
Номинален ток
7,2 A
7,2 A
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01/2003
6,8 кг
7,8 кг
Енергия на единичен удар в съответствие с EPTA-Procedure 05
7,8 Дж
7,8 Дж
Ø Ударно свредло
12 мм … 55 мм
12 мм … 55 мм
Ø Свредло за пробиване на проходни отвори
40 мм … 80 мм
40 мм … 80 мм
Ø Боркорона за ударно пробиване
45 мм … 100 мм
45 мм … 100 мм
Ø Диамантена боркорона PCM
·/·
42 мм … 102 мм
Ø Свредло за метал
10 мм … 20 мм
10 мм … 20 мм
Ø Свредло за дърво
10 мм … 32 мм
10 мм … 32 мм
Патронник
TE‑Y
TE‑Y

Информация за шума и стойности на вибрациите, измерени съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Емисионни стойности на шума съгласно EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Ниво на звукова мощност (LWA)
107 дБ(А)
111 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
96 дБ(А)
100 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите съгласно EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Къртене (ah,Cheq)
9,0 м/с²
6,0 м/с²
Ударно пробиване в бетон (ah, HD)
9,6 м/с²
6,4 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Монтиране на странична ръкохватка

Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете държача (обтягащата лента) в посока отпред през патронника до предвидения за целта жлеб.
 3. Позиционирайте страничната ръкохватка в желаното положение.
 4. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Монтиране на дълбокомер (опционално)

Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Поставете дълбокомера в посока отпред в предвидените за целта 2 направляващи отвора.
 3. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Настройка на мощност (опционално)

TE 60-ATC/AVR
След включване на мрежовия щепсел в контакта продуктът е настроен постоянно на пълна мощност.
Image alternative
 1. Натиснете "бутон за половин мощност". Продуктът превключва на половин мощност.
  • "Индикация за половин мощност" светва.
 2. Натиснете отново "бутон за половин мощност". Продуктът превключва на пълна мощност.
  • "Индикация за половин мощност" изгасва.

Поставяне на сменяем инструмент

Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
  • Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по продукта.
 2. Пъхнете сменяемия инструмент в патронника до крайна позиция и оставете инструмента да се застопори.
 3. След като поставите инструмента, дръпнете същия, за да проверите безопасното му фиксиране.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване със сменяем инструмент! Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Image alternative
 • Издърпайте обратно докрай блокировката на инструмента до ограничителя и извадете сменяемия инструмент.

Работа

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху продукта.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на продукта.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Ударно пробиване (пробиване с удар)

Image alternative
 1. Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.
 2. Настройте желаната мощност.
 3. Поставете свредлото върху основата.
 4. Натиснете командния ключ.
  • Продуктът се включва.

Безударно пробиване

Безударното пробиване е възможно със сменяеми инструменти със специална опашка за захващане. В набора от инструменти на Hilti има на разположение такива сменяеми инструменти. С бързозатягащия патронник например могат алтернативно да се закрепват свредла за дърво или стоманени свредла с цилиндрична опашка и да се използват за безударно пробиване.
 • Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.

Позициониране на секач

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в положение "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене", докато се застопори.
Секачът може да бъде позициониран в 24 различни позиции (на стъпки през 15°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответното оптимално работно положение.
Image alternative
 1. Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.
 2. Завъртете секача в желаната позиция.
 3. Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative, докато се застопори.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Къртене

Image alternative
 • Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.

Включване/изключване на продължителен режим на работа

В режим къртене можете да застопорите командния ключ във включено положение.
Image alternative
 1. Плъзнете блокиращия бутон за продължителен режим на работа в посока напред.
 2. Натиснете докрай командния ключ.
  • Сега продуктът работи в продължителен режим на работа.
 3. Плъзнете блокиращия бутон за продължителен режим на работа в посока назад.
  • Продуктът се изключва.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с електроуреда при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на работи по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и кинсумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Център на Hilti или на: www.hilti.com

Свързване на сменяем мрежов кабел

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради утечка на ток при замърсени контакти.
 • Свързвайте разглобяемия електрически щепселен съединител с електроуреда само в чисто, сухо и свободно от напрежение състояние.
 1. Вкарайте кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител докрай в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 2. Включете мрежовия щепсел в контакта.

Изваждане на сменяем мрежов кабел от електроуреда

 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Натиснете бутона за заключване и извадете навън кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител.
 3. Извадете мрежовия кабел от уреда.

Транспорт и съхранение

 • Не транспортирайте електроуреда с поставен инструмент.
 • Съхранявйте електроуреда винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително транспортиране или съхранение преди употреба проверявайте електроуреда за повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Няма удар.
Продуктът е твърде студен.
 • Поставете комбинираната ударно-пробивна машина на земята и я оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Продуктът не работи на пълна мощност.
Удължителният кабел е твърде дълъг или с твърде малко напречно сечение.
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и/или достатъчно голямо напречно сечение.
Командният ключ не е натиснат докрай.
 • Натиснете командния ключ докрай до ограничителя.
Електрозахранването е с твърде ниско напрежение.
 • Свържете комбинираната ударно-пробивна машина към друго електрозахранване.
Включен бутон половин мощност.
 • Натиснете бутона "половин мощност".
Свредлото не се върти.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен и се намира в положение "Къртене" Image alternative, или в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
 • При спрян уред поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Ударно пробиване" Image alternative.
Свредлото не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте обратно блокировката на инструмента до ограничителя и извадете инструмента.
Страничната ръкохватка не е монтирана правилно.
 • Освободете страничната ръкохватка и я монтирайте правилно, така че обтягащата лента и страничната ръкохватка да се застопорят във вдлъбнатината.
Продуктът не се включва.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете продукта и го включете отново.
Мрежовият кабел или контактът са неизправни.
 • Обърнете се към електроспециалист да провери мрежовия кабел или щепсела и при нужда да ги подмени.
Сменяемият мрежов кабел не е свързан правилно.
 • Свържете сменяемия мрежов кабел правилно към електроуреда.
Генератор в режим на заспиване.
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка). След това изключете продукта и го включете отново.
Индикаторът за сервиз свети.
Графитите са износени.
 • Предайте продукта за проверка от електроспециалист и при нужда подменете графитите.
Индикаторът за сервиз мига.
Повреда на продукта или достигнато време за сервизиране.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.