език

PM 40-MG

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерирането в илюстрациите показва важни работни стъпки или компоненти, които са важни за работните стъпки. В текста тези работни стъпки или компоненти са означени със съответните номера, напр. (3) .
Image alternative Позиционните номера се използват в илюстрацията Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Етикети на продукта

Информация за лазера
Image alternative Клас лазер 2, базиран върху стандарт IEC60825-1/EN60825-1:2007 и съответстващ на CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Да не се гледа директно срещу лъча.

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Мултилинеен лазер
  PM 40-MG
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност

Наред с предупредителните указания в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация следва по всяко време стриктно да се спазват следните разпоредби. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
 • Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
 • Преди измервания/ експлоатация и многократно при експлоатация проверявайте уреда за неговата точност.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно при работа с уреда. Не използвайте уреда, когато сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на уреда може да доведе до сериозни наранявания.
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Никога не деактивирайте защитни устройства и не отстранявайте указателни и предупредителни табели.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с уреда.
 • Имайте предвид влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Равнината на лазерния лъч следва да бъде доста над или под нивото на очите.
 • След падане или други механични въздействия трябва да проверите точността на уреда.
 • За да постигнете максимална точност, проектирайте линията върху отвесна, равна повърхност. При това ориентирайте уреда под ъгъл 90° спрямо равнината.
 • За избягване на грешки при измервания трябва да поддържате чисто изходното прозорче на лазера.
 • Съблюдавайте данните за експлоатация, обслужване и поддръжка в Ръководството за експлоатация.
 • Неизползваните в момента уреди следва да бъдат съхранявани на сухо, разположено нависоко или затворено място, далеч от достъпа на деца.
 • Съблюдавайте националните изисквания за охрана на труда.

Целесъобразна организация на работните места

 • При работа върху стълба избягвайте неудобните положения на тялото. Заемете стабилна стойка и пазете равновесие по всяко време.
 • Подсигурете мястото на измерване и при монтирането на уреда внимавайте лъчът да не бъде насочван към други лица или към Вас самите.
 • Измерванията, направени през стъкла или други обекти, могат да изопачат резултата от измерването.
 • Внимавайте уредът да бъде монтиран върху равна стабилна основа (без вибрации!).
 • Използвайте уреда само в рамките на дефинираните граници на приложение.
 • Ако в работната зона се използват няколко лазери, уверете се, че няма да размените по погрешка лъчите на Вашия уред с други лъчи.
 • Силните магнити могат да повлияят на точността, затова в близост до измервателния уред не трябва да има магнит. Може да се използват магнитни адаптери на Hilti.
 • Когато уредът се внесе от много студена среда в по-топла обстановка или обратно, преди употреба трябва да оставите уреда да се аклиматизира.

Електромагнитна съвместимост

Въпреки че уредът отговаря на строгите изисквания на съответните разпоредби, Hilti не може да изключи вероятността, уредът да бъде смущаван от силно излъчване, което може да доведе до погрешно функциониране. В този случай и при други фактори на несигурност трябва да се извършват контролни измервания. Също така Hilti не може да гарантира, че няма да бъдат смущавани други уреди (напр. навигационни устройства на самолети).

Класификация на лазери за уреди от лазер клас 2/ class II

Уредът отговаря на лазер клас 2 съгласно IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 и Class II съгласно CFR 21 § 1040 (FDA). Тези уреди може да бъдат използвани без допълнителни защитни мерки. Въпреки това не трябва да гледате директно в източника на светлина, както и директно в слънцето. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча. Не насочвайте лазерния лъч срещу хора.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Регулируемо краче
 2. Литиево-йонен акумулатор
 3. Предупредителен етикет
 4. Превключвател за линеен режим и режим на приемник
 5. Изходно прозорче на лазер
 6. Въртящ се прекъсвач за Вкл./Изкл. и заключване на махалото
 7. Фина настройка за ротационна платформа
 8. Кръгла либела

Употреба по предназначение

Продуктът представлява самонивелиращ мултилинеен лазер, който дава възможност на потребителя самостоятелно да пренася ъгъл от 90°, да нивелира по хоризонтала, както и да извършва дейности по подравняване и да пуска точен отвес.
Уредът има три зелени лазерни линии (една хоризонтална и две вертикални), една референтна точка, както и пет пресечни точки на лъчи (отпред, отзад, отляво, отдясно и горе) с обхват на действие от прибл. 20 м. Обхватът зависи от осветеността на околната среда.
Уредът е предназначен предимно за експлоатация в закрити помещения и не е заместител на ротационен лазер. При външни приложения се уверете, че общите условия отговарят на тези в закрити помещения или че се използва Hilti лазерният приемник .
Възможни приложения са:
 • Маркиране на разположението на разделителни стени (под прав ъгъл и във вертикална равнина).
 • Проверка и пренасяне на прави ъгли.
 • Подравняване на части от съоръжения / инсталации и други структурни елементи в три оси.
 • Пренасяне на маркирани на пода точки върху тавана.
Лазерните линии могат да бъдат включвани както поотделно (само вертикално или само хоризонтално), така и заедно. При работа с ъгъл на наклон махалото е блокирано за автоматичното нивелиране.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 12.
 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/12.

Характеристики

Уредът е самонивелиращ се във всички посоки в рамките на прибл. 3,0°. Ако това не е достатъчно, уредът може да бъде хоризонтиран с помощта на регулируемите крачета и на кръглата либела. Времето за самонивелиране е само около 3 секунди.
Ако обхватът на самонивелиране бъде превишен, лазерните лъчи мигат като предупредителен сигнал.
При включване уредът се намира по подразбиране в режим на видимост с висока линейна осветеност. Чрез продължително натискане на превключвателя за линеен режим и режим на приемник уредът минава в режима на приемника и е съвместим само с лазерен применик PMA 31G. Чрез повторно продължително натискане на превключвателя или чрез изключване на уреда режимът на приемника отново е деактивиран.

Обем на доставката

мултилинеен лазер, куфарче, Ръководство за експлоатация, сертификат на производителя.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Център на Hilti или онлайн на: www.hilti.com

Работни съобщения

Състояние
Значение
Лазерният лъч мига двукратно на всеки 10 (махалото не е заключено), респ. 2 (махалото е заключенжо) секунди.
Батериите са почти празни.
Лазерният лъч мига пет пъти и след това свети постоянно.
Активиране или деактивиране на режим на приемник.
Лазерният лъч мига с много висока честота.
Уредът не може да се самонивелира.
Лазерният лъч мига на всеки 5 секунди.
Режим на работа наклонена линия; Махалото е заключено, поради което линиите не са нивелирани.

Технически данни

Обхват линии и пресечна точка без лазерен приемник
20 м
(65 фут ‒ 10 дюйм)
Обхват линии и пресечна точка с лазерен приемник
2 м … 50 м
(6 фут ‒ 10 дюйм … 164 фут)
Време за самонивелиране (типично)
3 с
Лазер клас
Клас 2, видим, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Дебелина на линията (разстояние 5 м)
< 2,2 мм
(< 0,09 дюйм)
Обхват на самонивелиране
±3,0° (типично)
Точност
± 2 мм на 10 м
(± 0,1 дюйм на 32 фут ‒ 10 дюйм)
Индикатор за режим на работа
Лазерни лъчи както и положенията на прекъсвача Изкл., Вкл. заключва и Вкл. освобождава
Електрозахранване
Hilti B 12 Li-Ion-Akku
Продължителност на работа (всички линии)
Hilti температура +24 °C (+72 °F): 7 h (типично)
Продължителност на работа (хоризонтални или вертикални линии)
Hilti температура +24 °C (+72 °F): 10 h (типично)
Експлоатационна температура
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Температура на съхранение
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Защита от прах и водни пръски (освен гнездо за акумулатор)
IP 54 по IEC 60529
Резба на статив
BSW 5/8"UNC1/4"
Отклонение на лъча
0,05 мрад … 0,08 мрад
Средна изходна мощност (макс.)
< 0,95 mW
Тегло включително акумулатор
1,24 кг
(2,73 фунт)

Експлоатация

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Не насочвайте лазерния лъч към хора.
 • Никога не гледайте директно в източника на светлина на лазера. Ако установите директен контакт с очите, затворете очите и движете главата спрямо обхвата на лъча.

Поставяне на акумулатор

Image alternative
 • Избутайте акумулатора навътре, докато се застопори.
  Уредът може да бъде експлоатиран само с препоръчани от Hilti литиево-йонни акумулатори.

Настройка / демонтаж на основна плоча

Image alternative
 1. Изтеглете основната плоча в посока напред от уреда, за да я демонтирате.
 2. Гумените втулки на крачетата могат да се придърпат надолу за защита, ако уредът е монтиран върху чувствителни повърхности.
 3. За регулиране на височината крачетата на основната плоча могат да бъдат развинтени.

Включване на лазерни лъчи

 1. Завъртете въртящия се превключвател в положение Image alternative (Вкл./освободено).
  • Видими са вертикалните лазерни лъчи.
 2. Натискайте превключвателя толкова пъти, докато се регулира желаният линеен режим.
  Уредът превключва между режимите съгласно следната последователност и след това отново започва отначало: Вертикални лазерни линии, Хоризонтална лазерна линия, Вертикални и хоризонтални лазерни линии.

Изключване на лазерни лъчи

 • Поставете въртящия се превключвател в положение OFF (Изкл./заключено).
  • Лазерният лъч вече не е видим и махалото е заключено.
  Уредът се изключва, ако акумулаторът е празен.

Активиране или деактивиране на режим на лазерен приемник

Обхватът на действие на лазерния приемник може да бъде ограничен поради структурната асиметрия на мощността на лазера и възможни смущаващи външни източници на светлина.
Работете от силната страна на линейния лазер и избягвайте да работите на пряка светлина, за да постигнете оптимален обхват на действие. Силните страни са задната страна, към която е прикрепен акумулаторът, и срещуположната предна част.
 1. Дръжте натиснат превключвателя за линеен режим и режим на приемане повече от 4 секунди, докато лазерният лъч мига пет пъти за потвърждение, за да се активира режимът на приемане.
 2. Дръжте натиснат превкючвателя отново повече от 4 секунди, за да деактивирате повторно режима на приемане.
  При изключване на уреда режимът на приемане е деактивиран.

Лазерни лъчи за настройка на функцията "Наклонена линия"

 1. Поставете въртящия се превключвател в положение Image alternative (Вкл./заключено).
  • Видим е само хоризонталният лазерен лъч.
 2. Натискайте превключвателя за линеен режим толкова пъти, докато се регулира желаният линеен режим.
  Във функцията "Наклонена линия" махалото е заключено и уредът не е добре нивелиран.
  Лазерните лъчи мигат на всеки 5 секунди.
  Уредът превключва между режимите съгласно следната последователност и след това отново започва отначало: Хоризонтална лазерна линия, Вертикални лазерни линии, Вертикални и хоризонтални лазерни линии.

Примери за приложение

Регулируемите крачета позволяват предварителното грубо изравняване на уреда при много неравен терен.

Пренасяне на височина

Image alternative

Монтиране на профили за сухо строителство за пространствено разделяне

Image alternative
Image alternative

Вертикално подравняване на вълноводи

Image alternative

Подравняване на нагревателни елементи

Image alternative

Подравняване на врати и прозорци

Image alternative

Проверка

Проверка на отвеса

Image alternative
 1. Във високо помещение поставете маркировка (кръстче) на пода (например в стълбище с височина 5-10 м).
 2. Поставете уреда върху равна и хоризонтална повърхност.
 3. Включете уреда и освободете махалото.
 4. Поставете уреда с долния отвесен лъч върху маркирания на пода център на кръстчето.
 5. Маркирайте горната пресечна точка на лазерните линии на тавана. За целта преди това закрепете на тавана лист хартия.
 6. Завъртете уреда на 90°.
  Долният червен отвесен лъч трябва да остава в центъра на кръстчето.
 7. Маркирайте горната пресечна точка на лазерните линии на тавана.
 8. Повторете процедурата при завъртане на 180° и 270°.
  Отбележете окръжност на тавана с помощта на 4-те маркировъчни точки. Измерете диаметъра на окръжността D в милиметри или инчове, а височината на помещението RH - в метри или футове.
Image alternative
 1. Изчислете стойността R.
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 3 мм (това отговаря на 3 мм при 10 м).
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 1/8".

Проверка на нивелирането на лазерния лъч

Image alternative
 1. Поставете уреда върху равна и хоризонтална повърхност, на разстояние около 20 см от стената (A), и насочете пресечната точка на лазерните линии към стената (A).
 2. Маркирайте пресечната точка на лазерните линии с кръстче (1) на стената (A) и кръстче (2) на стената (B).
 3. Поставете уреда върху равна и хоризонтална повърхност, на разстояние около 20 см от стената (B), и насочете пресечната точка на лазерните линии към кръстчето (1) на стената (A).
 4. Регулирайте височината на пресечната точка на лазерните линии с помощта на регулируемите крачета по такъв начин, че пресечната точка да съвпада с маркировката (2) на стената (B). При това внимавайте либелата да попада в центъра.
 5. Маркирайте отново пресечната точка на лазерните линии с кръстче (3) на стената (A).
 6. Измерете изместването D между кръстчетата (1) и (3) на стената (A) (RL = дължина на помещение).
Image alternative
 1. Изчислете стойността R.
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 2 мм.
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 1/8".

Проверка на правоъгълност (хоризонтално)

Image alternative
 1. Разположете уреда така, че долният отвесен лъч да попада в центъра на референтното кръстче в средата на дадено помещение с разстояние от прибл. 5 м от стените.
 2. Маркирайте всички 4 пресечни точки на четирите стени.
Image alternative
 1. Завъртете уреда на 90° и се уверете, че центърът на пресечната точка среща първата референтна точка (A).
 2. Маркирайте всяка нова пресечна точка и измерете съответното изместване (R1, R2, R3, R4 [мм]).
Image alternative
 1. Изчислете изместването R (RL = дължина на помещение).
  • Стойността R следва да бъде по-малка от 3 мм или 1/8".

Проверка на точност на вертикалната линия

Image alternative
 1. Позиционирайте уреда на височина от 2 м (Поз. 1).
 2. Включете уреда.
 3. Позиционирайте първата целева плочка T1 (вертикално) на разстояние 2,5 м от уреда и на същата височина (2 м), така че вертикалният лазерен лъч да срещне плочката, и маркирайте тази позиция.
 4. Сега позиционирайте втората целева плочка T2 2 м под първата целева плочка, така че вертикалният лазерен лъч да срещне плочката, и маркирайте тази позиция.
 5. Маркирайте за Поз. 2 на срещуположната страна на тестовата установка (огледално) върху лазерната линия на пода на разстояние 5 м от уреда.
 6. Сега поставете уреда върху току-що маркираната позиция (Поз. 2) на пода.
 7. Изравнете лазерния лъч така, че той да срещне целевата плочка T1 и маркираната отгоре позиция.
 8. Маркирайте новата позиция върху целевата плочка T2.
 9. Отчетете разстоянието D на двете маркировки върху целевата плочка T2.
  Ако разликата D е по-голяма от 2 мм, уредът трябва да бъде регулиран в Сервизен Център на Hilti .

Обслужване и поддръжка

Почистване и подсушаване

 • Издухайте праха от стъклото.
 • Не докосвайте стъклото с пръсти.
 • Почиствайте уреда само с чиста и мека кърпа. При необходимост навлажнете кърпата със спирт или с вода.
 • При съхранение на Вашето оборудване съблюдавайте граничните стойности на температурата, по-специално през лятото или зимата, ако държите оборудването в купето на превозното средство (‑25 °C до 63 °C) (-13 °F до 145 °F).

Сервиз за калибриране на Hilti

Препоръчваме редовна проверка на уредите, извършвана от сервиз за калибриране на Hilti , за да може да се обезпечи надеждността съгласно стандартите и нормативните изисквания.
Сервизът за калибриране на Hilti е на Ваше разположение по всяко време; препоръчително е да се извършва калибриране поне веднъж годишно.
В сервиза за калибриране на Hilti ще получите сертификат, според който параметрите на проверения уред в деня на проверката отговарят на техническите данни в Ръководството за експлоатация.
При отклонения от данните на производителя употребяваните измервателни уреди се регулират наново.
След юстиране и проверка върху уреда се поставя етикет за проведено калибриране и се удостоверява писмено със сертификат за калибриране, че уредът работи съгласно инструкциите на производителя.
Сертификатите за калибриране са необходими за всички предприятия, сертифицирани по ISO 900X.
Най-близкото до Вас представителство на Hilti ще Ви даде по-подробна информация.

Транспорт и съхранение

Транспортиране

 • При транспортиране или експедиране на Вашето оборудване използвайте или транспортното куфарче на Hilti , или друга равностойна опаковка.

Съхранение

 • Разопаковайте намокрените уреди.
 • Подсушете уредите, транспортната опаковка и принадлежностите (при максимум 63 °C/ 145 °F) и ги почистете.
 • Опаковайте оборудването едва когато то е изсъхнало напълно; след това го съхранявайте на сухо място.
 • След по-дълъг период на съхранение или транспортиране на Вашето оборудване преди употреба направете контролно измерване.

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Уредът не може да се включи.
Акумулаторът е празен.
 • Заредете акумулатора.
Акумулаторът е поставен неправилно.
 • Поставете акумулатора и контролирайте стабилното положение на акумулатора в уреда.
Уредът или въртящият се прекъсвач са неизправни.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Отделни лазерни лъчи не функционират.
Лазерният източник или лазерното управление са неизправни.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Уредът може да се включи, но не се вижда лазерен лъч.
Лазерният източник или лазерното управление са неизправни.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Температурата е твърде висока или твърде ниска.
 • Оставете уреда да изстине или да загрее.
Автоматичното нивелиране не функционира.
Уредът е монтиран върху много наклонена основа.
 • Поставете въртящия се прекъсвач в положение Image alternative.
Датчикът за наклон е неизправен.
 • Предайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
Уредът се изключва след 1 час.
Функцията за автоматично изключване е активирана.
 • Натискайте превключвателя повече от 4 секунди.
Диапазонът на приемане е твърде малък
Работа в слабата зона на лазера.
Светлинните условия на строителния обект са твърде ярки
 • Поставете лазера и / или лазерния приемник в по-малко светъл участък.
Светлината свети директно върху детекционното поле.
 • Избягвайте излъчването на пряка светлина върху детекционното поле, напр. чрез засенчване.
Лазерният приемник не приема лазерни лъчи
Лазерът не е в режим на приемане
 • Активирайте режима на приемане на линейния лазер.
Лазерният приемник е твърде далеч от лазера.
 • Поставете лазерния приемник по-близо до лазера.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti уредите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електронни измервателни уреди заедно с битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

FCC-указание (валидно за САЩ) / IC-указание (валидно за Канада)

Този уред отговаря на Параграф 15 от FCC-разпоредби и CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). При въвеждане в експлоатация са задължителни следните две условия:
 1. Този уред не трябва да генерира вредни лъчения.
 2. Уредът трябва да поема всякакви лъчения, включително лъчения, които задействат нежелани операции.
Промени или модификации, които не са били изрично разрешени от Hilti , могат да ограничат правото на потребителя за експлоатация на уреда.