език

VC 20 / VC 40

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:

ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ !

 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ

ПРЕДПАЗЛИВОСТ !

 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В нашата документация се използват следните символи:

Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

В нашите фигури се използват следните символи:

Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.
Image alternative Безжичен пренос на данни

Допълнителни символи

Върху продукта се използват следните символи:

Image alternative Забранено е транспортирането с кран

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:

Image alternative Предупреждение за гореща повърхност
Image alternative Забранено е транспортирането с кран

Специални етикети на продукта

При UL-прахосмукачки
Image alternative

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред съдържа вредни за здравето прахове. Изпразване и поддръжка, включително отстраняване на торбата с прах, могат да се предприемат само от компетентни лица, които носят подходящи лични предпазни средства. Не включвайте, преди да бъде инсталирана цялата филтърна система.

При UM- и UME-прахосмукачки
Image alternative

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред съдържа вредни за здравето прахове. Изпразване и поддръжка, включително отстраняване на торбата с прах, могат да се предприемат само от компетентни лица, които носят подходящи лични предпазни средства. Не включвайте, преди да е инсталирана цялата филтърна система и да са проверени функциите за контрол на обемния поток.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.

Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.

 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Прахосмукачка за мокро/сухо почистване
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.

Тук се съхранява Техническата документация:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

Наред с указанията за безопасност в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация следва по всяко време стриктно да се спазват следните разпоредби.

 • Прочетете всички указания! Ако не спазвате дадените по-долу указания, може да възникне опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • При използване на уреда заедно с електроинструмент преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация на електроинструмента и съблюдавайте всички указания.
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Използвайте само правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в изправно състояние.
 • Преди започване на работа с уреда се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, които могат да бъдат породени от материала, и за безопасното предаване на изсмуквания материал като отпадък.
 • Съобразявайте се с влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Уредът може да бъде използван само от хора, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Уредът не е предназначен за деца.
 • Съхранявайте на сигурно място неизползваните в момента уреди. Ако уредите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо, затворено или разположено на високо място, далеч от достъпа на деца.

Безопасен начин на работа

 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте прахосмукачката, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на уреда може да причини сериозни наранявания.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при боравене с уреда и при неговата поддръжка подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, обезопасени обувки и лека маска за дихателна защита.
 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката. При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от праховете опасности.

Грижливо отношение към уреда и правилното му използване

 • Никога не оставяйте уреда без надзор.
 • При изсмукването на опасни прахове не деактивирайте функцията за почистване на филтъра, особено при използването на електроинструменти, образуващи прах.
 • Пазете уреда от замръзване.
 • Почиствайте редовно с четка водното съоръжение за ограничаване на нивото съгласно инструкциите и проверявайте за признаци на повреда.
 • При поставяне на смукателната глава внимавайте да не се прищипете и да не повредите мрежовия кабел. Съществува опасност от нараняване и повреди.
 • Проверете уреда и принадлежностите му за наличие на повреди. Преди по-нататъшна употреба трябва да се проверят защитните съоръжения или леко повредените части за безупречното функциониране по предназначение. Проверете дали движещите се части работят изправно и не блокират, както и дали има повредени части. Всички части трябва да бъдат монтирани правилно и да изпълняват всички условия за обезпечаване на прецизната работа на уреда.
 • Ремонтът на уреда Ви може да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на уреда.
 • Ако уредът не се използва (при почивки в работно време), преди поддръжка и ремонт, преди подмяна на принадлежности или филтри, винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на уреда по невнимание.
 • Никога не премествайте прахосмукачката в друга работна позиция, дърпайки мрежовия кабел. Не придвижвайте прахосмукачката върху мрежовия кабел.
 • Не транспортирайте уреда с кран.
Допълнително при UM- и UME-прахосмукачки
 • Ако транспортирате уреда или ако не го изполвате, затворете входния фитинг с херметичната муфа .

Безопасност при работа с електроинструменти

 • Съединителният щепсел на уреда трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени уреди, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Поставете щепсела в подходящ, заземен контакт, който е инсталиран надеждно и отговаря на всички местни условия. Ако се съмнявате дали контактът е заземен надеждно, подсигурете проверката му от квалифициран електроспециалист.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте уреда от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда повишава опасността от електрически удар.
 • Уверете се, че мрежовият кабел не е попаднал в локви.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към сервизен отдел на Hilti за подмяна. Проверявайте редовно удължителните кабели и ги подменяйте, ако са повредени.
 • Ако по време на работа се повреди мрежовият съединителен проводник и/или удължителният кабел, не трябва да се допирате до тях. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени мрежови съединителни проводници и удължителни кабели създават опасност от възникване на електрически удар.
 • Мрежовият кабел може да бъде подменен само с посочения в Ръководството за експлоатация вид.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като носене на уреда, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на електрически удар.
 • Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи за работа на открито. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел.
 • Използвайте контакта на уреда само за посочените в Ръководството за експлоатация цели.
 • Никога не използвайте уреда в нечисто или мокро състояние. Влагата или прахът по повърхността на уреда, най-вече от проводими материали, при неблагоприятни условия могат да предизвикат електрически удар. Затова, особено при често обработване на електропроводими материали, предавайте на равни интервали замърсените уреди в сервиз на Hilti за проверка.

Работно място

 • Осигурете добро осветление в работната зона.
 • Осигурете добро проветрение на работното място. Недостатъчно добре проветрените работни места могат да доведат до увреждане на здравето чрез прекомерно запрашаване.
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работната среда предмети, с които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до възникване на злополуки.
 • Не работете с уреда във взривоопасна среда или на места, където има горими течности, газове или прах. В електроуредите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или изпарения.
 • Бъдете особено внимателни, когато работите върху стълби.

Изсмукван материал

 • Не трябва да бъдат изсмуквани застращаващи здравето, горими и/ или взривоопасни прахове (магнезиево-алуминиев прах и т.н.). Материали, които са по-горещи от 60°C (140°F), не могат да бъдат изсмуквани (напр. тлеещи цигари, гореща пепел).
 • Не трябва да бъдат изсмуквани горими, взривоопасни, агресивни течности (охлаждащи и мажещи средства, бензин, разтворители, киселини (pH < 5), основи (pH > 12,5) и т.н.).
 • При изпускане на пяна или течности изключете незабавно уреда.
 • Носете защитни ръкавици при събиране на горещ изсмукван материал до макс. 60°C (140°F).
 • При работа с минерален сондажен шлам носете защитно облекло и избягвайте контакт с кожата (pH > 9, разяждащо).
 • Избягвайте контакта с алкални или киселинни течности. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и потърсете допълнително лекарска помощ.
Допълнително при UL-прахосмукачки
 • Уредът от прахов клас L е подходящ за събиране/изсмукване на сухи, негорими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция > 1 мг/м³. Според опасността на праховете за събиране/изсмукване уредът трябва да бъде оборудван с подходящи филтри.
Допълнително при UM- и UME-прахосмукачки
 • Уредът от прахов клас M е подходящ за събиране/изсмукване на сухи, негорими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция ≧ 0,1 мг/м³. Според опасността на праховете за събиране/изсмукване уредът трябва да бъде оборудван с подходящи филтри.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Контакт на уреда
 2. Автоматично почистване на филтъра
 3. Бутон "Почистване на филтъра ВКЛ/ИЗКЛ" (Само UL и UME)
 4. Индикатор за статуса "Автоматично почистване на филтъра"
 5. Превключвател
 6. Входящ фитинг
 7. Контейнерче за боклук
 8. Захващащ жлеб
 9. Заключваща скоба
 10. Смукателна глава
 11. Ръкохватка
 12. Кука на кабел
 13. Заключваща скоба за капак на филтъра

Употреба по предназначение

Описаните тук продукти представляват универсални индустриални прахосмукачки за промишлена употреба. Те са приложими за сухо и мокро почистване.

Този продукт не трябва да се използва за почистване на хора и животни. Използването под вода е забранено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заплаха за здравето U-прахосмукачките не са подходящи за събиране на прах с вреден ефект върху здравето.

 • Не изсмуквайте с тези модели прахове с вреден ефект върху здравето.
 • Преди работа с продукта се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, породени от материала, и за безопасното предаване на материала като отпадък.
 • Не използвайте продукта стационарно в непрекъснат режим на работа, както и в автоматични или полуавтоматични съоръжения.
 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да предотвратите опасности от наранявания.
 • За избягване на електростатични ефекти използвайте антистатичен смукателен маркуч.
 • Не изсмуквайте предмети, които могат да пробият торбата за прах и да причинят наранявания (например остър или ръбест изсмукван материал).
 • Не използвайте продукта като удължител за включване на друг уред.

Този продукт е подходящ за промишлена употреба на следните приложения:

 • изсмукване на големи количества прах с диамантени шлифовъчни машини на Hilti , отрезни шлифовъчни машини, ударно-пробивни машини и боркорони за сухо пробиване.
 • изсмукване на минерален сондажен шлам с диамантени боркорони на Hilti , респ. диамантени триони на Hilti и течен изсмукван материал до температура < 60°C (140°F).
 • изсмукване на масла и течности до температура < 60°C (140°F).
 • мокро и сухо почистване на повърхности на стени и подове.
Допълнително при UL-прахосмукачки

изсмукване на сухи, негорими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция > 1 мг/м³ (прахов клас L).

Допълнително при UM- и UME-прахосмукачки

изсмукване на сухи, негорими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция ≧ 0,1мг/м³ (прахов клас M).

Допълнително при UL-, UM- и UME-прахосмукачки

При прахоуловителите е необходимо да се предвиди достатъчна кратност на въздухобмена L в помещението, ако отработеният въздух нахлуе обратно в помещението. Моля, съблюдавайте националните предписания.

Възможни грешки при употреба

 • Индустриалната прахосмукачка не може да бъде използвана в лежащо положение.
 • Индустриалната прахосмукачка не може да бъде използвана за изсмукване на взривоопасни вещества, тлеещи, горящи или горими вещества и агресивни прахове (например алуминиево-магнезиев прах и т.н.) (изключение: дървесни частици).
 • Индустриалната прахосмукачка не може да бъде използвана за изсмукване на горими течности (например бензин, разтворители, киселини, охлаждащи и мажещи средства и т.н.).
 • Застрашаващи здравето материали (напр. азбест) не трябва да бъдат обработвани.

Обем на доставката

прахосмукачка за мокро/сухо почистване, включително филтърен елемент, смукателен маркуч в комплект с гъвкава муфа (от страна на засмукването) и инструментална муфа, синтетична торба за прах PE VC 20/40, Ръководство за експлоатация.

Акустичен предупредителен сигнал

UM- и UME-прахосмукачките са снабдени с акустична предупредителна сигнализация. Сигналът прозвучава от съображения за сигурност, ако скоростта на въздуха в смукателния маркуч падне под 20 м/сек.

За да прозвучи предупредителният сигнал правилно, към настройката за диаметър на маркуча трябва да настроите диаметъра на използвания смукателен маркуч.

Автоматично почистване на филтъра

Прахосмукачката разполага с функция за автоматично почистване на филтъра, за да се осигури максимално освобождаване на филтърния елемент от натрупалия се прах.

Функцията за почистване на филтъра се изключва с натискане на бутона "Автоматично почистване на филтъра ВКЛ/ИЗКЛ" и се включва с повторното му натискане.

Състояние
Значение
Светодиодът свети.
 • Функцията за почистване на филтъра е активирана.
Светодиодът не свети.
 • Функцията за почистване на филтъра е деактивирана.

При всяко задействане на прахосмукачката функцията за почистване на филтъра се активира автоматично.

Филтърният елемент се почиства автоматично чрез въздушен удар (пулсиращ шум).

При системни апликации (особено при шлифоване, рязане и прорязване) или при всмукване на по-големи количества прах трябва да се активира функцията за почистване на филтъра, за да се даде възможност за постоянна, висока мощност на всмукване.

Почистването на филтъра функционира само при свързан смукателен маркуч.

Препоръки при употреба

Принадлежности и техните видове приложения
Принадлежности
Вид приложение
Синтетична торба за прах PE VC 20 (203854)
приложение при минерали, мокро и сухо
Синтетична торба за прах PE VC 40 (203852)
приложение при минерали, мокро и сухо
Хартиена торба за прах VC 20 (203858)
приложение при дървесина
Хартиена торба за прах VC 40 (203856)
приложение при дървесина
Филтър VC 20/40 сух (2121386)
сухо
Филтър VC 20/40 универсален (2121387)
универсално мокро и сухо
Филтър VC 20/40 функционален (2121388)
интензивни апликации мокро и сухо
Смукателен маркуч 27 x 3,5 м AS
мокро и сухо
Смукателен маркуч 36 мм
предимно мокро, няма приложения за прах
Смукателен маркуч 36 x 5 м AS
мокро и сухо
 • При UM- и UME-прахосмукачки използвайте на всяка цена синтетична или хартиена торба за прах.

Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо почистване


VC 20
VC 40
Размери (Д x Ш x В в мм)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
13,0 кг
14,7 кг
Обем на резервоара
21 л
36 л
Номинален обем прах
23 кг
40 кг
Воден капацитет
13,5 л
25 л
Експлоатационна температура
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Автоматично почистване на филтъра всички
15 с
15 с
Клас на защита
I
I
Вид защита
IP X4
IP X4
Мрежова честота
50 Гц …60 Гц
50 Гц …60 Гц

Номинално напрежение

При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

·/·
100
волт [В]
110
волт [В]
110
волт [В]
200
волт [В]
Номинална консумация
1200
Ват [Вт]
1100
Ват [Вт]
1100
Ват [Вт]
950
Ват [Вт]
Присъединявана мощност интегриран контакт за уреди за електроинструмент (ако има в наличност)
·/·
1600
Ват [Вт]
·/·
·/·
Свързване към мрежа (тип)
VCTF 3 x 2,0 мм2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 мм2
VCTF 3 x 2,0 мм2
·/·
220 - 240
волт [В]
220 - 240 (CH)
волт [В]
220 - 240 (GB)
волт [В]
220 - 240 (NZ)
волт [В]
Номинална консумация
1200
Ват [Вт]
1200
Ват [Вт]
1200
Ват [Вт]
1200
Ват [Вт]
Присъединявана мощност интегриран контакт за уреди за електроинструмент (ако има в наличност)
2400
Ват [Вт]
1100
Ват [Вт]
1800
Ват [Вт]
1200
Ват [Вт]
Свързване към мрежа (тип)
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2

Максимален обемен ток и максимално понижено налягане


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Максимален обемен ток (въздух)
950 W
68 л/с
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 л/с
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 л/с
·/·
·/·
·/·
Максимален обемен ток (въздух)
1100 W
·/·
138 м³/ч
138 м³/ч
138 м³/ч
1200 W
·/·
150 м³/ч
150 м³/ч
150 м³/ч
Маскимално понижено налягане
950 W
235 гПа
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 гПа
209 гПа
209 гПа
209 гПа
1200 W
253 гПа
253 гПа
253 гПа
253 гПа

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Максимален обемен ток (въздух)
950 W
68 л/с
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 л/с
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 л/с
·/·
·/·
·/·
Максимален обемен ток (въздух)
1100 W
·/·
138 м³/ч
138 м³/ч
138 м³/ч
1200 W
·/·
150 м³/ч
150 м³/ч
150 м³/ч
Маскимално понижено налягане
950 W
235 гПа
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 гПа
209 гПа
209 гПа
209 гПа
1200 W
253 гПа
253 гПа
253 гПа
253 гПа

Информация за шума и вибрациите, измерени по EN 60335

Следните данни са валидни за всички индустриални прахосмукачки VC 20 и VC 40.

Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
73 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
2,5 дБ(А)
Емисионна стойност на трептенията
< 2,5 м/с²

Използване на удължителен кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.

 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменяйте повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.
Препоръчани минимални напречни сечения и максимални дължини на кабелите при мрежово напрежение 120 V
Кабел
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Сечение на проводника
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Сечение на проводника
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Дължина на кабела
25 m
30 m
50 m
100 m
Дължина на кабела
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Въвеждане в експлоатация

ОПАСНОСТ

Опасност от възникване на електрически удар. Неправилното свързване на прахосмукачката може да доведе до смърт или тежки наранявмания.

 • Свързвайте прахосмукачката само съм правилно заземен източник на ток.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване вследствие на неконтролируеми движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.

 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

Първо въвеждане в експлоатация

Синтетична торба за прах: За събиране на безопасни прахове

Синтетична торба за прах за минерални прахове или хартиена торба за прах за дървесни частици:

> клас M за събиране на прахове с гранични стойности на експозиция ≥ 0,1 мг/м3

> клас L или M за събиране на прахове с гранични стойности на експозиция > 1 мг/м3

 1. Отворете двете заключващи скоби.
 2. Отделете смукателната глава от контейнерчето за боклук.
 3. Извадете принадлежностите от контейнерчето за боклук и от опаковката.
 4. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.
 5. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
 6. Свържете смукателния маркуч към уреда.

Поставяне на хартиена торба за прах за изсмукване на дървесни частици

Острите предмети могат да пробият торбата за прах.

Уверете се, че никакви предмети не са пробили торбата за прах.

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете двете заключващи скоби.
 3. Отделете смукателната глава от контейнерчето за боклук.
 4. Поставете новата хартиена торба за прах в адаптера и го прикрепете към контейнерчето за боклук.
 5. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук.
 6. Затворете двете заключващи скоби.
 7. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
 8. Свържете смукателния маркуч към уреда.

Поставяне на синтетична торба за прах

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете двете заключващи скоби.
 3. Отделете смукателната глава от контейнерчето за боклук.
 4. Закрепете нова синтетична торба за прах (отпечатана инструкция) в контейнерчето за боклук.
 5. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване. При повреда на филтрационната система може да излязат застрашаващи здравето прахове.

 • Im Notfall (z. B. Filterbruch) изключете прахосмукачката, извадете мрежовия щепсел от контакта и предайте прахосмукачката за проверка на специалисти преди по-нататъшното й използванея.
ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване. При прахосмукачки от клас L и клас M уредът съдържа застрашаващи здравето прахове.

 • Дейностите по изпразване и поддръжка, включително отстраняването на контейнерчето за прах, могат да бъдат извършвани само от квалифицирани специалисти. Носете съответното защитно оборудване.
 • Преди прахосмукачката да бъде изнесена от зоната с опасни вещества, изсмучете външната страна на прахосмукачката, почистете я, като я избършете или я опаковайте да бъде плътно изолирана. Тъй като всички машинни части трябва да бъдат разглеждани като замърсени, когато ги изнасяте от опасната зона, вземете подходящи мерки, за да предотвратите разнасянето на прах.
 • Никога не използвайте прахосмукачката без цялостна филтрационна система.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване вследствие на неконтролируеми движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.

 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

При UM- и UME-прахосмукачки

 1. За събиране/изсмукване на сухи, негорими прахове с гранични стойности на експозиция, както и на дървесни прахове, съгласувайте диаметъра на смукателния маркуч с позицията на ключа за настройка на диаметъра на смукателния маркуч.
 2. Включете на най-малкия диаметър на маркуча при използване на прахосмукачката със система за ядково пробиване на Hilti .

Работа без използване на контакта на уреда

 1. Преди да включите мрежовия щепсел, се уверете, че ключът на уреда е в положение "OFF".
 2. Поставете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 3. Завъртете ключа на уреда в положение "ON".

Работа с използване на контакта на уреда

Контактът на уреда е предназначен само за директно включване на електроинструменти към прахосмукачката.

За включените в контакта на уреда електроинструменти трябва да се съблюдават Ръководствата им за експлоатация и съдържащите се в тях указания за безопасност.

 1. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
 2. Проверете дали максималната консумирана мощност на електроинструмента, който предстои да се включи, е под допустимата максимална мощност на контакта на уреда, виж Раздел "Технически данни" и щампата върху контакта на уреда.
 3. Преди включване на мрежовия щепсел на електроинструмента се уверете, че електроинструментът е изключен.
 4. Включете мрежовия щепсел на електроинструмента в контакта на уреда.
 5. Поставете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 6. Завъртете превключвателя в положение "Auto".
 7. Включете електроинструмента.
  След изключване на електроинструмента прахосмукачката продължава да работи още известно време, за да може да изсмуче останалия в смукателния маркуч прах.

Изсмукване на сухи прахове

Преди изсмукване на сухи прахове и особено на минерални прахове трябва да внимавате в контейнерчето винаги да е поставена правилната торба за прах. Изсмуканият материал може после да се изхвърли лесно и без да причини замърсяване.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване. Без използването на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.

 • Никога не изсмуквайте без филтърен елемент.
 • Внимавайте филтърният елемент да бъде сух и да е поставена подходящата торба за прах.

Изсмукване на течности

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване. Без използването на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.

 • Никога не изсмуквайте без филтърен елемент.
 1. Проверете нивото на запълване.
 2. За мокро почистване използвайте по възможност отделен филтърен елемент.
  Препоръчва се Hilti филтърът VC 20/40 universal (2121387).
 3. След изсмукването на течности отворете двете заключващи скоби.
 4. Отстранете смукателната глава от контейнерчето за боклук и я поставете върху равна повърхност, така че филтърният елемент да може да изсъхне.
 5. Изпразнете контейнерчето за боклук и го почистете с воден маркуч. Почистете електродите с четка, а филтърния елемент - чрез избърсване с ръка, след като преди това е изсъхнал.
 6. Оставете контейнерчето за боклук да изсъхне.

След изсмукването

 1. Изключете електроинструмента.
 2. Завъртете превключвателя в положение "OFF".
 3. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
 4. Навийте захранващия кабел и го закачете на поставената за тази цел кука на кабела.
 5. Изпразнете контейнерчето и почистете уреда, като го избършете с влажна кърпа.
 6. Навийте маркуча.
 7. Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

Изпразване на контейнерчето за боклук при сухи прахове

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отстранете смукателната глава от контейнерчето за боклук и я поставете върху равна повърхност.
  • При UM- и UME-прахосмукачки
   • Извадете торбата за прах от контейнерчето за боклук.
  • При U- и UL-прахосмукачки
   • Извадете торбата за прах от контейнерчето за боклук или вземете ръкохватките и обърнете контейнерчето за боклук, за да го изпразните.
 3. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Изпразване на контейнерчето за боклук без торба за прах (при течности)

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отстранете смукателната глава от контейнерчето за боклук и я поставете върху равна повърхност.
 3. Хванете захващащите жлебове и обърнете контейнерчето за боклук, за да го изпразните.
 4. Почистете ръбовете на контейнерчето за боклук с кърпа.
 5. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Обслужване и поддръжка

Обслужване на уреда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от възникване на електрически удар. Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания.

 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Поддържайте уреда и най-вече повърхностите за хващане сухи, чисти и свободни от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Никога не използвайте прахосмукачката със запушени вентилационни отвори! Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка. Предотвратявайте попадането на чужди тела във вътрешността на уреда.
 • Почиствайте редовно външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа. За почистването не използвайте разпръскватели, пароструйки или течаща вода, тъй като по този начин се застрашава електрическата безопасност на уреда.
При UL-, UM- и UME-прахосмукачки

При дейности по поддръжка и почистване трябва да боравите с уреда така, че да не възниква опасност за обслужващия персонал и за други лица.

 • Използвайте принудителна вентилация с филтър.
 • Носете защитно облекло.
 • Почистете така участъците, включващи дейности по поддръжката, че в околната среда да не попадат опасни вещества.
 • Преди уредът да бъде изнесен от зоната с опасни вещества, изсмучете външната страна на уреда, почистете го, като го избършете, или го опаковайте да бъде плътно изолиран. Освен това предотвратете разпръскването на отложения, опасен прах.
 • При дейности по поддръжка и ремонт всички замърсени части, които не са били почистени задоволително, трябва да се опаковат в непропускливи чували и да се изхвърлят съобразно валидните разпоредби за предаване на отпадъци.
 • Най-малко веднъж годишно следва да се извършва техническа проверка в сервиз на Hilti или от обучен специалист, включваща например повреди на филтъра, херметичност на уреда и функции на контролните устройства.

Автоматично почистване на филтъра

В процеса на почистване филтърният елемент не трябва да се удря в твърди предмети или да се обработва с твърди, респективно остри предмети. Така се намалява срокът на годност на филтърния елемент.

Филтърният елемент не трябва да се почиства с въздух под налягане. Това може да довете до разкъсване на филтърния материал.

Филтърният елемент е износваща се част.

 • Сменяйте филтърния елемент най-малко веднъж на половин година.
 • Но при интензивно използване сменяйте филтърния елемент по-често.

Подмяна на филтърен елемент

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете заключващата скоба за капака на филтъра.
 3. Отворете капака на филтъра.
 4. Извадете внимателно филтърния елемент от наличните жлебове за захващане на държача.
 5. Почистете уплътняващата повърхност с кърпа.
 6. Поставете новия филтърен елемент.
 7. Затворете капака на филтъра, като натиснете блокировката на капака в посока напред.
 8. Затворете заключващата скоба за капака на филтъра.

Проверка на нивото на запълване

Image alternative
 1. Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.
 2. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 3. Отворете двете заключващи скоби.
 4. Отстранете смукателната глава от контейнерчето за боклук и я поставете върху равна повърхност.
 1. Проверете дали изключващите контакти са замърсени и при нужда ги почистете с четка.
 2. Проверете дали уплътнението на смукателната глава е замърсено и при нужда го почистете с кърпа.
 3. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Контрол след извършване на дейности по обслужване и поддръжка

 1. След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали прахосмукачката е сглобена правилно и функционира изправно.
 2. Направете тест за изправна работа.

Транспорт и съхранение

Транспорт

Уредът не трябва да бъде пренасян, когато е пълен.

Уредът не трябва да бъде закачван на кран.

 • При нужда отстранете източника на захранване или незакрепения инструмент от държача.
 • Изпразнете уреда, преди той да бъде пренесен на друго място.
 • Не обръщайте уреда или не го транспортирайте в легнало положение, ако сте всмукали течности.
 • При транспортиране можете да свържете двата края на маркуча с помощта на конусния адаптер.
При UM- и UME-прахосмукачки
ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване. През входния фитинг може за излезе опасен изсмукван материал.

 • При транспортиране на прахосмукачки от клас M и при неизползването им затваряйте входния фитинг с херемтичната муфа.

Съхранение

 • Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Таблица-справочник за повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
При UM- и UME-прахосмукачки Акустичен предупредителен сигнал (намалена всмукателна мощност)
Торбата за прах е пълна.
 • Сменете торбата за прах.
Филтърният елемент е силно замърсен.
 • В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете смукателя да работи 30 секунди.
Смукателният маркуч или смукателната глава на електроинструмента са запушени.
 • Почистете смукателния маркуч и смукателната глава.
Диаметър на маркуча - настройка в грешна позиция.
 • Настройте диаметъра на маркуча.
 • За приложения с кухо свредло изберете диаметъра на маркуча да бъде 15 мм.
От уреда се издухва прах.
Филтърният елемент не е монтиран правилно.
 • Монтирайте повторно филтърния елемент.
Филтърният елемент е повреден.
 • Монтирайте нов филтърен елемент.
Уредът се вкючва и изключва самоволно или се появява електрически разряд през потребителя.
Не е гарантирана електростатична изолация, уредът не е включен към заземен контакт.
 • Включете уреда към заземен контакт, използвайте антистатичен маркуч.
Уредът не работи или след кратко ускоряване се изключва.
Изключването на водата е сработило.
 • Почистете сондите и мястото около сондите с четка.
Моторът вече не работи.
Предпазителят на мрежовия контакт е изключил.
 • Включете обезопасяването.
 • При повторно изключване потърсете причината за свръхток.
Контейнерчето за боклук е пълно.
 • Изключете уреда и изпразнете контейнерчето за боклук.
Термозащитата на мотора е сработила.
 • Изключете уреда и го оставете да се охлади за около 5 минути.
 • Ако моторът не работи, предайте Вашия уред в отдел на Hilti за обслужване на клиенти.
Термозащитата на мотора изключва мотора отново.
 • Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка.
Моторът не работи в автоматичен режим.
Свързаният уред е дефектен или не е включен правилно.
 • Проверете дали включеният уред функционира или пъхнете здраво мрежовия щепсел.
Автоматичното почистване на филтърния елемент не функционира.
Няма свързан смукателен маркуч.
 • Свържете смукателния маркуч.

Третиране на отпадъци

Image alternative Hilti В по-голямата си част уредите на Хилти са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.

Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.

Image alternative
 • Не изхвърляйте електроуреди заедно с битови отпадъци!
Сондажен шлам

Съгласно разпоредбите за опазване на околната среда изхвърлянето на отпадъчната след пробиване вода във водни басейни или в канализация без предварителна обработка не е позволено.

 • Проучете действащите разпоредби в институциите по места.

Ние Ви препоръчваме следната предварителна обработка:

 • Съберете сондажния шлам (например с прахосмукачка за мокро почистване).
 • Оставете сондажния шлам да се утаи и изхвърлете твърдата маса на място за изхвърляне на чакъл (коагулиращите средства биха могли да ускорят процеса на утаяване).
 • Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, я неутрализирайте чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.
Прах от пробиване
 • Предайте за отпадъци събрания прах от пробиването съгласно действащите национални, законови разпоредби.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative