език

VC 5-A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.
Image alternative Безжичен пренос на данни

Символи върху продукта

Символи в зависимост от продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Не всмуквайте влагата

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
Данни за продукта
Прахосмукачка за сухо почистване
VC 5-A22
Поколение
01
Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасна работа с електрически уреди

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
 • Продуктът не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит, и/или недостатъчни познания.
 • Уредът може да бъде използван само от лица, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Уредът не е предназначен за ползване от деца.
 • Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца, оставени без надзор.
 • Не трябва да бъдат изсмуквани застращаващи здравето, горими и/ или взривоопасни прахове (магнезиево-алуминиев прах и т.н.). Материалите, които са по-горещи от 60°C, не трябва да бъдат изсмуквани (напр. тлеещи цигари, гореща пепел).
 • Не използвайте вода, масла, смазки или почистващи препарати.
 • Не използвайте бензин или други запалими течности по време на дейности по почистване.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Допълнителни указания за безопасна работа с прахосмукачка

Безопасност на работното място
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте прахосмукачките от дъжд или влага. Проникването на вода в прахосмукачката увеличава риска от възникване на електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Не използвайте прахосмукачката в силно запрашена среда.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакта с нея. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния. При контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете очите обилно с вода и потърсете допълнително лекарска помощ.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, предайте повредените части за ремонт. Много от злополуките се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Използвайте правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в изправно състояние.
 • Не използвайте прахосмукачката като прахоуловител, в комбинация с електроуреди.
 • Използвайте прахосмукачката само с вграден филтър.
 • Избягвайте неволно включване на уреда. Изключете уреда, преди да поставите акумулатора, да го повдигате или транспортирате. Не носете уреда с поставен пръст върху включвателя/ изключвателя. Ако уредът не се използва по време на работна пауза, преди поддръжка, при смяна на инструменти и при транспортиране, акумулаторът трябва да се отстрани от уреда.
 • Не седете или не стойте върху уреда.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента Ви трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Описание

Употреба по предназначение

Описаният тук продукт представлява прахосмукачка, подходяща за професионална употреба, например в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и отдавани под наем помещения. Тя е приложима само за сухо почистване.

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Преглед на продукта

Image alternative
 1. EJECT -бутон за маркуч
 2. Ръкохватка
 3. Превключвател
 4. Държач за ремък за рамо
 5. Ръчна дюза
 6. Маркуч
 7. Дюза за фуги
 8. Заключваща скоба
 9. Контейнерче за боклук
 10. Смукателна глава
 11. CLEAN -бутон за почистване на филтъра
 12. Гнездо за батерии
 13. Филтър за пречистване на въздуха

Превключвател

Състояние
Значение
ECO
Режим за пестене на енергия
MAX
Включване
OFF
Изключване

Обем на доставката

прахосмукачка за сухо почистване, включително филтърен елемент, смукателен маркуч окомплектован, ръчна дюза, дюза за фуги, ремък за рамо и Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига, уредът е в готовност за работа.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, уредът не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял.
4 светодиода мигат, уредът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан превключвател и до 5 секунди след освобождаването на превключвателя става невъзможно прочитането на данните за състоянието на зареждане.
При мигащи светодиоди на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Индикатор за претоварване и прегряване

Уредът е оборудван с електронна защита от претоварване и защита от прегряване. При претоварване или прегряване уредът се изключва автоматично. Ако ключът за управление се освободи и отново се натисне, може да се получи забавяне при включване (фази на охлаждане на уреда).

Технически данни


VC 5-A22
Номинално напрежение (DC)
21,6 В
Номинален ток
16 A
Тегло в съответствие EPTA-Procedure 01 (измерено с B22⁄5.2)
5,2 кг
Околна температура
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃

Информация за шума и вибрациите, измерени по EN 60335-2-69


VC 5-A22
Ниво на звуково налягане (LpA)
70,9 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
85,2 дБ(А)
Отклонение
2,4 дБ(А)
Емисионна стойност на трептенията (ah)
< 2,5 м/с²
Отклонение (K)
Включено в стойността

Експлоатация

Подготовка на работата

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уредът може да бъде експлоатиран само от оторизиран и обучен персонал.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Издърпайте акумулатора от oт държача за уреда.

Смяна на филтърна торбичка

Image alternative
 1. Изключете уреда.
 2. Отворете двете заключващи скоби.
 3. Отделете смукателната глава от контейнерчето за боклук.
 4. Извадете филтърната торбичка и отстранете държача за филтърната торбичка.
 5. Плъзнете държача за филтърната торбичка върху нова филтърна торбичка.
 6. Закрепете държача с филтърната торбичка към ребрата на контейнерчето за боклук.
 7. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Монтиране / отстраняване на смукателен маркуч

 1. Свържете смукателния маркуч към входния фитинг за смукателен маркуч.
  • Смукателеият маркуч се застопорява с ясно щракване.
 2. За да отстраните смукателния маркуч, задръжте бутона EJECT в натиснато положение.
 3. Отстранете смукателния маркуч от входния фитинг за смукателен маркуч.

Дейности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване !
 • С този продукт не трябва да се изсмукват опасни прахове.
 • Използвайте този продукт само за приложение в сухото строителство.

Включване / изключване на уред

 1. За да включите уреда, завъртете превключвателя в следното положение MAX .
  За да регулирате продължителната работа при намалена всмукателна мощност, поставете превключвателя в следното положение ECO .
 2. За да изключите уреда, поставете превключвателя в следното положение OFF .

Почистване на филтър

 1. Включете уреда.
 2. Затворете края на маркуча ръчно.
 3. Изчакайте, докато се установи максималното понижено налягане.
 4. Натиснете бутона CLEAN 4-5 пъти.
 5. Изключете уреда.

След изсмукването

 1. Завъртете превключвателя в следното положение: OFF .
 2. Изпразнете контейнерчето и почистете уреда, като го избършете с влажна кърпа.
 3. Фиксирайте маркуча към държача за маркуча.
 4. Наместете дюзите.
 5. Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.
  • ВНИМАНИЕ Тази прахосмукачка може да бъде съхранявана само в затворени помещения.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Смяна на филтър

Image alternative
 1. Изключете уреда.
 2. Отворете двете заключващи скоби.
 3. Отделете смукателната глава от контейнерчето за боклук.
 4. За да извадите филтърната рамка, завъртете фиксатора за филтъра на 180°.
 5. Извадете филтъра с филтърната рамка.
 6. Почистете от прах уплътнението и гнездото за филтърната рамка.
 7. Поставете филтърната рамка върху филтър.
 8. Поставете филтърната рамка в държача за филтърната рамка.
 9. Блокирайте филтърната рамка с фиксаторите за филтъра.
 10. Поставете смукателната глава върху контейнерчето за боклук и затворете двете заключващи скоби.

Смяна на филтърно платно

Image alternative
 1. Натиснете бутона за деблокиране на филтъра за пречистване на въздуха и извадете филтърния носител.
 2. Отделете филтърното платно от филтърния носител.
 3. Закрепете ново филтърно платно към филтърния носител.
 4. Закрепете филтърния носител към уреда.

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Акумулаторът не се застопорява с ясно "двойно щракване“.
Фиксиращата планка на акумулатора е замърсена.
 • Почистете фиксиращата планка и застопорете акумулатора.
1 светодиод мига.
Уредът не функционира.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде студен или твърде горещ.
 • Оставете акумулаторът да се нагрее или охлади бавно до стайна температура.
4 светодиода мигат.
Моторът е прегрял.
 • Изключете уреда.
 • Изчакайте 10 минути.
 • Отстранете запушалките от филтъра, входящите щуцери, маркуча и изходния филтър.
 • Включете уреда.
Понижена всмукателна мощност.
Контейнерчето за боклук е пълно.
 • Изпразнете контейнерчето за боклук.
Смукателният маркуч или дюзата са запушени.
 • Почистете смукателния маркуч и дюзата.
Филтърът е запушен
 • Проверете правилното положение на филтъра.
Смукателният маркуч или дюзата са повредени.
 • Сменете смукателния маркуч или дюзата.
Смукателният маркуч не е застопорен.
Леки токови удари.
Електростатично зареждане.
 • Увеличете влажността на въздуха.
 • Изсмуквайте в режим ECO .

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative