език

TE 60-A36

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Ударно пробиване (пробиване с удар)
Image alternative Къртене
Image alternative Позициониране на секач
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Диаметър
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Включване/Изключване

Символи
Image alternative Продуктът е включен
Image alternative Продуктът е изключен

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Комбинирана ударно-пробивна машина
  TE 60‑A36
  Поколение
  04
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност за чукове

 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост . Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност при ударно-пробивна машина

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Използвайте доставените заедно с продукта допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки може да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ракохватките сухи и чисти.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При експлоатация на продукта носете защита за очите, защитна каска, антифони и подходяща дихателна защита.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Използвайте защита за очите. Отломките от материала могат да наранят тялото и очите.
 • При шлайфане, обработване с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
Грижливо боравене и употреба на електроинструменти
 • Изключете продукта незабавно, ако сменяемият инструмент блокира. Продуктът може да се отклонява настрани.
 • Преди да оставите продукта, изчакайте, докато престане да работи.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Патронник
 2. Дълбокомер - настройка (принадлежност)
 3. Дълбокомер (принадлежност)
 4. Превключвател за избор на функции
 5. Стопорен бутон за продължителен режим на работа (само къртене)
 6. Ключ за управление
 7. Индикация за състояние на зареждане и грешка (литиево-йонен акумулатор)
 8. Бутони за деблокиране с допълнителна функция Активиране на индикация за състоянието на зареждане
 9. Акумулатор
 10. Странична ръкохватка
 11. Ключ Вкл./Изкл.
 12. Бутон за половин мощност
 13. Индикатор за половин мощност
 14. Сервизен индикатор
 15. Индикатор Вкл./Изкл.

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа комбинирана ударно-пробивна машина с пневматичен ударен механизъм. Тя е предназначена за извършване на пробивни работи в бетон, зидария, дърво и метал. Продуктът може да бъде използван допълнително за леки до средни по обем къртачни работи в зидария и дооформяне на бетон.

 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 36.
 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Възможни грешки при употреба

 • Този продукт не е подходящ за обработка на животозастрашаващи материали.
 • Този продукт не е подходящ за работа във влажна среда.

Анкер с подрязване

Продуктът е подходящ за поставяне на анкер с подрязване. Използвайте само подходящо борудване за инсталиране на инструменти!
Във връзка с това ще получите информация във Вашия Център на Hilti .

ATC

Продуктът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или се заклещи, продуктът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на продукта и незабавно изключва продукта.
Продуктът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване изключете продукта и отново го включете.

Active Vibration Reduction

Продуктът е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която осезаемо намалява вибрациите.

Бързозатягащ патронник (принадлежност)

Бързозатягащият патронник позволява бърза смяна на инструменти без допълнителни инструменти. Той е подходящ за инструменти с цилиндрична опашка или шестостен, които се експлоатират в режим "С удар Image alternative".

Сервизен индикатор

Продуктът е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.

MMI

Състояние
Значение
Сервизният индикатор свети.
Достигнат е моментът за сервизно обслужване.
Сервизният индикатор мига.
Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Индикаторът Вкл./Изкл. свети.
Продуктът е включен
Индикаторът Вкл./Изкл. мига.
Продуктът е изключен поради временна грешка.
Индикаторът Вкл./Изкл. е изключен.
Продуктът е изключен.
Индикаторът Половин мощност свети.
Продуктът работи на половин мощност.
Индикаторът Половин мощност е изключен.
Продуктът работи на пълна мощност.

Индикатор на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор и смущенията в уреда се сигнализират чрез индикатора на литиево-йонния акумулатор. Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за освобождаване на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
1 светодиод мига, продукт не е в готовност за работа.
Акумулаторът е прегрял или е напълно разреден.
4 светодиода мигат, продуктът не е в готовност за работа.
Уредът е претоварен или е прегрял.
При задействан команден ключ и до 5 секунди след освобождаване на командния ключ прочитането на данните за състоянието на зареждане става невъзможно.
При мигащи светодиоди на индикатора на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Обем на доставката

комбинирана ударно-пробивна машина, странична ръкохватка, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com

Технически данни


TE 60-A36
Номинално напрежение
36 В
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01
8,1 кг
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05
8,1 Дж
Ø Ударно свредло
12 мм … 55 мм
Ø Свредло за пробиване на проходни отвори
40 мм … 80 мм
Ø Боркорона за ударно пробиване
45 мм … 100 мм
Ø Диамантена боркорона PCM
42 мм … 102 мм
Ø Свредло за метал
10 мм … 20 мм
Ø Свредло за дърво
10 мм … 32 мм
Патронник
TE‑Y

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Емисионни стойности на шума съгласно EN 60745

TE 60-A36
Ниво на звуково налягане (LpA)
98 дБ
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ
Ниво на звукова мощност (LWA)
109 дБ
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ
Общи стойности на вибрациите съгласно EN 60745

TE 60-A36
Ударно пробиване в бетон (ah, HD)
8,3 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
Къртене в бетон (ah, CHeq)
6,7 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Експлоатация

Подготовка на работата

Изключете продукта или отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда или да смените принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Сваляне на акумулатор

Image alternative
 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора в посока назад.

Монтаж на странична ръкохватка

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху продукта.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на продукта.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Възпрепятстване на потребителя чрез монтиран, но неизползван дълбокомер.
 • Отстранете дълбокомера от продукта.
Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете държача (обтягащата лента) отпред през патронника до предвидения за целта жлеб.
 3. Позиционирайте страничната ръкохватка в желаното положение.
 4. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Монтаж на дълбокомер (опционално)

Image alternative
 1. Завъртете дръжката, за да освободите държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.
 2. Плъзнете дълбокомера в посока отпред в предвидените за целта 2 направляващи отвора.
 3. Завъртете дръжката, за да затегнете държача (обтягащата лента) на страничната ръкохватка.

Настройка на мощност

След включване на акумулатора продуктът е настроен винаги на пълна мощност.
 1. Натиснете "Бутон за половин мощност". Продуктът превключва на половин мощност.
  • "Индикация за половин мощност" светва.
 2. Натиснете отново "Бутон за половин мощност". Продуктът превключва на пълна мощност.
  • "Индикация за половин мощност" изгасва.

Поставяне / изваждане на инструмент

ОПАСНОСТ
Опасност от пожар. Опасност при контакт между горещ инструмент и лесно запалими материали.
 • Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване със сменяем инструмент! Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта. Използвайте само оригинална смазка на Hilti .
Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
  • Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Неправилната смазка може да причини повреди по продукта.
 2. Пъхнете сменяемия инструмент в патронника до крайна позиция и го оставете да се застопори.
 3. След като поставите инструмента, дръпнете същия, за да проверите безопасното му застопоряване.
  • Продуктът е в готовност за работа.
 4. Издърпайте обратно блокировката на инструмента до крайна позиция и извадете сменяемия инструмент.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Електрически опасности Опасност поради късо съединение.
 • Преди да поставите акумулатора, се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на комбинираната ударно-пробивна машина не са запълнени с чужди тела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване Опасност поради паднал акумулатор.
 • Падналият акумулатор може да изложи на опасност Вас и други лица. Контролирайте стабилното положение на акумулатора в комбинираната ударно-пробивна машина.
Image alternative
 1. Поставете акумулатора в държача на уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 2. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Дейности

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Загуба на контрол върху продукта.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Внимавайте обтягащата лента да се намира в предвидения за нея жлеб на продукта.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Ударно пробиване (пробиване с удар)

 1. Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.
 2. Настройте желаната мощност.
 3. Поставете свредлото върху пода.
 4. Натиснете ключа за управление.
  • Продуктът се включва.

Безударно пробиване

Безударното пробиване е възможно със сменяеми инструменти със специална опашка за захващане. В набора от инструменти на Hilti има на разположение такива сменяеми инструменти. С бързозатягащия патронник например могат алтернативно да се закрепват свредла за дърво или стоманени свредла с цилиндрична опашка и да се използват за безударно пробиване.
 • Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative.

Позициониране на секач

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Загуба на контрол върху посоката на къртене.
 • Не работете в положение "Позициониране на секача". Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Къртене", докато се застопори.
Секачът може да бъде позициониран в 24 различни позиции (на стъпки през 15°). По този начин с помощта на плоски и фасонни секачи може винаги да се работи в съответната оптимална работна позиция.
Image alternative
 1. Поставете превключвателя за избор на функции в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
 2. Завъртете секача в желаната позиция.
 3. Поставете превключвателя за избор на функции върху този символ: Image alternative, докато се застопори.
  • Продуктът е в готовност за работа.

Къртене

 • Поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Къртене" Image alternative.

Включване/изключване на продължителен режим на работа

В режим къртене можете да застопорите ключа за управление във включено положение.
Image alternative
 1. Плъзнете стопорния бутон за продължителен режим на работа в посока напред.
 2. Натиснете докрай ключа за управление.
  • Сега продуктът работи в продължителен режим на работа.
 3. Плъзнете стопорния бутон за продължителен режим на работа в посока назад.
  • Продуктът се изключва.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранете внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почистете корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r8377057.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Няма удар.
Продуктът е твърде студен.
 • Поставете продукта върху пода и го оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Акумулаторът се изтощава по-бързо от обикновено.
Състоянието на акумулатора не е оптимално.
 • Освежете акумулатора.
Акумулаторът не се застопорява с ясно "двойно щракване".
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете акумулатора отново.
Шпинделът на уреда не се върти.
Допустимата експлоатационна температура на електрониката на продукта е превишена.
  Индикаторът Вкл./Изкл. мига.
 • Оставете продукта да се охлади.
Разреден акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Продуктът се изключва автоматично.
Защитата от претоварване е активирана.
  Индикаторът Вкл./Изкл. мига.
 • Освободете ключа за управление. Оставете продукта да се охлади. Задействайте отново ключа за управление. Намалете натоварването на уреда.
Продуктът се изключва, когато свредлото е блокирано.
Електронният защитен механизъм е бил активиран, за да се предотврати друго заклинване.
 • Освободете свредлото.
Силно нагорещяване на комбинираната ударно-пробивна машина или акумулатора.
Електрическа повреда.
 • Изключете продукта незабавно. Свалете акумулатора и го наблюдавайте. Оставете го да се охлади. Свържете се със сервиз на Hilti .
Продуктът е претоварен (използван е извън границата на приложение).
 • Изберете подходящия за приложение продукт.
Светодиодите на акумулатора не дават индикация.
Акумулаторът не е сменен изцяло.
 • Застопорете акумулатора с двойно щракване.
Разреден акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до препоръчаната работна температура.
1 светодиод на акумулатора мига.
Разреден акумулатор.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.
 • Темперирайте акумулатора до препоръчаната работна температура.
4 светодиода на акумулатора мигат.
Продуктът е претоварен за кратко.
 • Освободете ключа за управление и го задействайте отново.
Защита от прегряване.
 • Оставете продукта да се охлади и почистете вентилационните отвори.
Продуктът не работи на пълна мощност.
Ключът за управление не е натиснат докрай.
 • Натиснете ключа за управление до крайна позиция.
Включен бутон за половин мощност.
 • Натиснете бутона "половин мощност".
Свредлото не се върти.
Превключвателят за избор на функции не е застопорен или се намира в положение "Къртене" Image alternative, или в положение "Позициониране на секача" Image alternative.
 • При спрян уред поставете превключвателя за избор на функции на позиция "Ударно пробиване" Image alternative.
Инструментът не може да се извади от фиксатора.
Патронникът не е издърпан докрай назад.
 • Издърпайте обратно блокировката на инструмента до крайна позиция и извадете инструмента.
Страничната ръкохватка не е монтирана правилно.
 • Освободете страничната ръкохватка и я монтирайте правилно, така че обтягащата лента и страничната ръкохватка да се застопорят във вдлъбнатината.
Продуктът не се включва.
Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете продукта и отново го включете.
Сервизният индикатор свети.
Достигнато време за сервизиране.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Сервизният индикатор мига.
Повреда на продукта.
 • Предайте продукта в сервиз на Hilti за ремонт.
Индикаторът Вкл./Изкл. мига.
Продуктът е претоварен за кратко.
 • Освободете ключа за управление и го задействайте отново.
Защита от прегряване.
 • Оставете продукта да се охлади и почистете вентилационните отвори.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.