език

AG 4S-A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Номинални обороти
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ъглошлайф
  AG 4S-A22
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Указания за безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Общи указания за безопасност при шлифоване, шлифоване с шкурка, работа с телени четки, полиране и отрезно шлифоване:

 • Този електроинструмент може да се използва като шлайф машина, шлайф машина с шкурка към нея, телена четка и отрезно-шлифовъчна машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, фигури и данни, които получавате заедно с уреда. Несъблюдаването на следните инструкции може да доведе до възникване на електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Този електроинструмент не е подходящ за полиране. Ако използвате електроинструмента за цели, за които той не е предназначен, могат да възникнат опасности и наранявания.
 • Не използвайте принадлежности, които не са били предвидени и препоръчани от производителя специално за този електроинструмент. Това, че можете да закрепите принадлежностите към Вашия електроинструмент, не е гаранция за сигурност и безопасност при употреба.
 • Допустимите обороти на сменяемия инструмент трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да полетят наоколо.
 • Външният диаметър и дебелината на сменяемия инструмент трябва да съответстват на посочените размери на Вашия електроинструмент. Сменяеми инструменти с неподходящи размери не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени или контролирани.
 • Сменяемите инструменти с резбова вложка трябва да бъдат напаснати точно към резбата на шлифовъчния шпиндел. При сменяеми инструменти, които се монтират посредством фланец, диаметърът на отвора на сменяемия инструмент трябва да е напаснат към монтажния диаметър на фланеца. Сменяемите инструменти, които не са точно закрепени към електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти, като шлифовъчни дискове - за отломки и пукнатини, шлифовъчни кръгове - за пукнатини, износване или силно изхабяване, телени четки - за разхлабени или счупени телчета. Ако електроинструментът или сменяемият инструмент паднат, проверете дали са повредени или използвайте изправен сменяем инструмент. След като сте проверили сменяемия инструмент и сте го монтирали, внимавайте Вие самият и намиращите се в близост други лица да сте застанали извън равнината на въртящия се сменяем инструмент, и оставете уреда да поработи в продължение на една минута на максимални обороти. В повечето случаи повредените сменяеми инструменти се чупят по време на този тест.
 • Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте цялостна защита за лицето, защита за очите или защитни очила. Ако е целесъобразно, носете противопрахова маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от отделящи се малки частици материал при шлифоване. Очите трябва да са защитени от хвърчащи наоколо чужди тела, които се отделят при различните начини на употреба. Прахозащитната маска или маската за дихателна защита трябва да филтрират отделящите се при работа прахове. Ако продължително време сте подложени на силен шум, може да получите увреждане на слуха.
 • Внимавайте други лица да се намират на безопасно разстояние от Вашата работна област. Всяко лице, влизащо в работната област, трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от обработвания детайл или счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и дори извън границите на работната област да причинят наранявания.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Дръжте мрежовия кабел далече от въртящи сменяеми инструменти. Ако загубите контрол върху уреда, мрежовият кабел може да бъде прекъснат или увлечен, а дланта Ви или ръката Ви могат да попаднат върху въртящ сменяем инструмент.
 • Никога не оставяйте електроинструмента, преди сменяемият инструмент да е спрял напълно работа. Въртящият сменяем инструмент може да попада в контакт с равнината, на която оставяте уреда, вследствие на което може да загубите контрол върху електроинструмента.
 • Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте. Чрез случаен допир облеклото Ви може да бъде увлечено от въртящ сменяем инструмент и сменяемият инструмент може да се забие в тялото Ви.
 • Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Вентилаторът на мотора привлича прах навътре в корпуса, а при натрупване на метален прах може да възникнат електрически опасности.
 • Не използвайте електроинструмента в близост до горими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.
 • Не използвайте сменяеми инструменти, които изискват течни охлаждащи средства. Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до възникване на електрически удар.
Откат и съответни указания за безопасностОткатът представлява внезапна реакция вследствие на заклещен или блокирал въртящ сменяем инструмент, като шлифовъчен диск, шлифовъчен кръг, телена четка и т.н. Заклещването или блокирането води до рязко спиране на въртящия сменяем инструмент. Вследствие на това в точката на блокиране възниква ускорено движение на неконтролируемия електроинструмент в посока, обратна на въртенето на сменяемия инструмент.
Ако напр. шлифовъчният диск заклинва или блокира в детайла, е възможно ръбът на шлифовъчния диск, който се потапя в детайла, да се закачи и по този начин да избие шлифовъчния диск или да предизвика откат. При това положение шлифовъчният диск се движи в посока към или от работещия с уреда, в зависимост от посоката на въртене на диска в точката на блокиране. В този случай шлифовъчните дискове също могат да се счупят.
Откат възниква вследствие на погрешно или неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте здраво електроинструмента и поставяйте тялото и ръцете си в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако има налична такава, за да постигнете възможно най-добър контрол върху отката или моментите на реакция при ускоряване на уреда. Чрез подходящи предпазни мерки работещият с уреда може да владее силите на откат и силите на реакция.
 • Никога не дръжте ръката си в близост до въртящи сменяеми инструменти. При откат сменяемият инструмент може да премине през ръката Ви.
 • Избягвайте положение на тялото, при което то попада в областта на откат на електроинструмента. При откат електроинструментът се измества в посока, противоположна на движението на шлифовъчния диск в точката на блокиране.
 • При работа в близост до ъгли, остри ръбове и т.н. работете особено внимателно. Не допускайте отскачане и заклинване на сменяеми инструменти в обработвания детайл. Въртящият сменяем инструмент има склонност към заклещване в близост до ъгли, остри ръбове и т.н., както и когато отскача. Вследствие на това се губи контрол или има откат.
 • Не използвайте верижен или назъбен режещ диск. Такива сменяеми инструменти често предизвикват откат или загуба на контрол върху електроинструмента.
Специални указания за безопасност при шлифоване и отрезно шлифоване:
 • Използвайте разрешените специално за Вашия електроинструмент шлифовъчни тела и предвидения за тези шлифовъчни тела предпазен щит. Шлифовъчни тела, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени и не са сигурни.
 • Извитите шлифовъчни дискове трябва да бъдат монтирани така, че тяхната абразивна повърхност да не се издига над равнината на края на предпазния щит. Неправилно монтираният шлифовъчен диск, който стърчи над равнината на края на предпазния щит, не може да бъде достатъчно добре обезопасен.
 • Предпазният щит трябва да е здраво закрепен за електроинструмента и за постигане на максимална безопасност да е настроен така, че възможно най-малка част от шлифовъчното тяло да се вижда добре от работещия с уреда. Предпазният щит спомага работещият с уреда да се предпази от отломки, случаен контакт с шлифовъчното тяло, както и от искри, които могат да възпламенят облеклото.
 • Шлифовъчните тела трябва да се използват само за препоръчаните възможности за приложение. Например: Никога не шлифовайте със страничната плоскост на отрезния диск. Отрезните дискове са предвидени за отнемане на материал с ръба на диска. При странично силово въздействие тези шлифовъчни тела могат да се счупят.
 • Винаги използвайте изправен затегателен фланец с подходящи размер и форма за избрания от Вас шлифовъчен диск. Подходящите фланци крепят шлифовъчния диск и намаляват опасността от счупване на шлифовъчния диск. Фланците за отрезни дискове може да се различават от фланците за други шлифовъчни дискове.
 • Не използвайте износени шлифовъчни дискове за по-големи електроинструменти. Шлифовъчните дискове за по-големи електроинструменти не са предназначени за по-високите обороти на по-малки електроинструменти и могат да се счупят.
Други специални указания за безопасност при отрезно шлифоване:
 • Избягвайте блокиране на отрезния диск или твърде голяма притискаща сила. Не правете прекалено дълбоки срезове. Претоварването на отрезния диск води до прекомерни усилия върху него, вследствие на което се увеличава възможността за заклинване или блокиране, а с това и възникване на откат или счупване на шлифовъчното тяло.
 • Избягвайте областта пред и зад въртящия се отрезен диск. Ако водите отрезния диск в посока напред от Вас в детайла, в случай на откат електроинструментът с въртящия се диск може да отхвръкне директно към Вас.
 • Ако отрезният диск се заклини или Вие прекъснете работа, изключете уреда и го оставете така, докато дискът спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите от среза още въртящ се отрезен диск, защото е възможно възникване на откат. Установете и отстранете причината за заклинването.
 • Не включвайте електроинструмента повторно, докато той се намира в детайла. Оставете отрезния диск да достигне най-напред своите максимални обороти, преди внимателно да продължите с рязането. В противен случай дискът може да се заклещи, да отскочи от детайла или да предизвика откат.
 • За да минимизирате риска от откат или заклинване на отрезен диск, предварително укрепвайте плочи или големи детайли. Големите детайли могат да се огънат под въздействие на собствената си тежест. Детайлът трябва да бъде укрепен от двете страни на диска, което означава както в близост до мястото на среза, така и по ръбовете.
 • Бъдете особено внимателни при "скрити срезове" в готови стени или други невидими области. Потапящият отрезен диск може да предизвика откат при попадане върху газо- или водопроводи, електрически проводници или други обекти.
Специални указания за безопасност при шлифоване с шкурка:
 • Не използвайте преоразмерени шлифовъчни листове, а следвайте данните на производителя за размера на шлифовъчните листове. Шлифовъчни листове, които стърчат над шлифовъчния кръг, могат да причинят наранявания, както и да доведат до блокиране, скъсване на шлифовъчните листове или до откат.
Специални указания за безопасност при работа с телени четки:
 • Имайте предвид, че телената четка отделя телчета и по време на обичайна употреба. Не претоварвайте телчетата чрез прекомерна притискаща сила. Отхвърчащите телчета могат много лесно да проникнат през тънки дрехи и/или кожата.
 • Ако се препоръчва използване на предпазен щит, предотвратете възможността от допир на предпазния щит с телената четка. Плоските и чашковидните четки могат да увеличават своя диаметър вследствие на притискащата сила и центробежните сили.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по уреда.
 • Избягвайте допира до въртящи се части - опасност от нараняване!
 • При подмяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Не употребявайте отрезни шлифовъчни дискове при грубо шлифоване.
 • Затегнете здраво сменяемия инструмент и фланеца. Когато сменяемият инструмент и фланецът на се здраво затегнати, съществува възможност при спиране на работата на сменяемия инструмент той да се освободи от шпиндела чрез спирането на мотора на уреда.
 • Съблюдавайте инструкциите на производителя за боравене с шлифовъчни дискове и тяхното съхранение.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Акумулатор
 2. Бутон за деблокиране на акумулатора
 3. Индикация за състоянието на зареждане
 4. Регулиране на скоростта
 5. Включвател/изключвател
 6. Бутон за застопоряване на шпиндела
 7. Странична ръкохватка
 8. Бутон за деблокиране на предпазния щит
 9. Шпиндел
 10. Стандартен предпазен щит
 11. Затегателен фланец с O-пръстен
 12. Отрезен шлифовъчен диск/ диск за грубо шлифоване
 13. Затягаща гайка
 14. Бързозатягаща гайка Kwik lock (опционално)
 15. Гаечен ключ
 16. Прахов филтър

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен ъглошлайф с ръчно задвижване. Той е предназначен за отрезно шлифоване и грубо шлифоване на метални и минерални материали, за почистване с четки, за шлифоване с шкурка, както и за пробиване в керамика съответно без използване на вода. Той може да бъде използван само за сухо шлифоване и сухо рязане.

 • Отрезно шлифоване, прорязване и грубо шлифоване на минерални материали се разрешава само при използване на съответния предпазен щит (опционално доставяне).

 • При обработката на минерални основи като бетон или камък, следва да бъде използван прахоуловителен кожух, пригоден към подходяща Hilti прахосмукачка.

 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.
 • За тези акумулатори използвайте само зарядните устройства на Hilti от серия C4/36.

Обем на доставката

ъглошлайф, странична ръкохватка, стандартен предпазен щит, преден капак, затегателен фланец, затягаща гайка, гаечен ключ, прахов филтър, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или онлайн на: www.hilti.group .

ATC

Уредът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или се заклещи, уредът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на уреда и незабавно изключва уреда.
Уредът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване изключете уреда и отново го включете.

Температурно зависима защита на уреда

Температурно зависимата защита на мотора следи както консумирания ток, така и загряването на мотора и по този начин предпазва уреда от прегряване.
При претоварване на мотора поради прекалено голяма сила на притискане мощността на уреда намалява осезаемо или уредът може да спре работа.
Ако настъпи прекъсване или честотата на въртене намалява вследствие на претоварване, трябва да освободите уреда от товар и да го оставите да работи на празен ход за около 30 секунди.

Предпазен щит с преден капак

Image alternative
За грубо шлифоване с прави дискове за грубо шлифоване и за отрезно шлифоване с отрезни шлифовъчни дискове, при обработка на метални материали, използвайте стандартния предпазен щит с преден капак.

Прахов щит (рязане) DC-EX 125/5" C компактен щит (принадлежност)

Image alternative
За отрезно шлифоване на минерални основи с диамантени отрезни шлифовъчни дискове следва да се използва компактният щит DC-EX 125/5" C.
При обработка на метали се забранява използването на този щит.

Прахов щит (прорязване) DC-EX 125/5"M (принадлежност)

Image alternative
Дейностите по рязане и прорязване на минерални основи с диамантени отрезни шлайфащи дискове трябва да бъдат извършвани само с помощта на прахов щит.
ВНИМАНИЕ При обработка на метали се забранява използването на този щит.

Прахов щит (шлифоване) DG-EX 125/5" (принадлежност)

Image alternative
Системата за шлифоване е подходяща само за инцидентно шлифоване на минерални основи с помощта на диамантени чашковидни дискове.
При обработка на метали се забранява използването на този щит.

Индикация за състояние на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за деблокиране на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
По време на работата или непосредствено след нейното спиране не е възможно отчитане на състоянието на зареждане. При мигащи светодиоди на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Консумативи

Може да бъдат използвани само карбофлексни, с удебелени влакна дискове за макс. Ø 125 мм, които са разрешени за най-малко 11000 об./мин. и за периферна скорост 80 м/сек.
При дискове за грубо шлифоване дебелината на диска може да бъде макс. 6,4 мм, а при отрезните шлифовъчни дискове - макс. 3,0 мм.
ВНИМАНИЕ! При рязане и прорязване с отрезни шлифовъчни дискове винаги използвайте стандартния предпазен щит с допълнителен преден капак или изцяло затворен прахов щит.
Дискове
Тип
Приложение
Съкратено обозначение
Основа
Абразивен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
AC‑D
метален
Диамантен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
минерален
Абразивен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
AG‑D, AF‑D, AN‑D
метален
Диамантен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
DG‑CW (SPX, SP, P)
минерален
Телена четка
Телени четки
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
метални
Диамантена боркорона
Пробиване в керамика
DD‑M14
минерален
Фибърен диск
Грубо шлифоване
AP-D
метален
Подреждане на дисковете спрямо използваното оборудване
Поз.
Оборудване
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4СS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Предпазен щит
X
X
X
X
X
X
B
Преден капак (във връзка с A)
X


X


C
Прахов щит (шлифоване) DG‑EX 125⁄5"


XD
Прахов щит (рязане) DC‑EX 125⁄5"C (във връзка с A)X


E
Прахов щит (прорязване) DC-EX 125/5"MX


F
Адаптер DC-EX SL (във връзка с E)X


G
Странична ръкохватка
X
X
X
X
X
X
H
Притягаща гайка
X
X
X
X


I
Затегателен фланец
X
X
X
X


J
Kwik lock (опционално към H)
X
X

X


K
Притягаща гайка за фибърен диск
X

L
Опорен диск
X

Технически данни


AG 4S-A22‑125
Номинално напрежение
21,6 В
Номинални обороти
8 500 об/мин
Максимален диаметър на диска
125 мм
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
3,1 кг
Резба на задвижващ шпиндел
M14
Дължина на шпиндела
22 мм
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃

Технически данни

Дължина на шпиндела
22 мм
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
AG 4S‑A22‑125 Информация за шума
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
81,5 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
92,5 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациитеДруги приложения, като рязане, може да доведат до отклонение на стойностите на вибрациите.
Шлифоване на повърхност с противовибрационна ръкохватка (ah,AG)
4,7 м/с²
Шлифоване с шкурка с противовибрационна ръкохватка (ah,DS)
5,3 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Въвеждане в експлоатация

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Монтаж на странична ръкохватка

 • Завинтете страничната ръкохватка за една от предвидените резбови втулки.

Монтаж или демонтаж на предпазен щит

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при монтаж, демонтаж, работи по настройките и отстраняване на смущения.
 • Съблюдавайте Ръководството за монтаж на съответния предпазен щит.

Монтаж на стандартен предпазен щит

Предпазният щит има палци с кодиращ диск, които гарантират, че към уреда може да бъде монтиран само подходящ предпазен щит. Предпазният щит влиза с палците си с кодиращ диск в гнездото за предпазния щит на уреда.
Image alternative
 1. Поставете предпазния щит върху шийката на шпиндела така, че двете триъгълни маркировки на предпазния щит и на уреда да застанат една срещу друга.
 2. Притиснете предпазния щит върху шийката на шпиндела.
 3. Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит в желаната позиция, докато се застопори.
  • Бутонът за деблокиране на предпазния щит отскача назад.

Регулиране на стандартен предпазен щит

 • Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит в желаната позиция, докато се застопори.

Демонтаж на стандартен предпазен щит

 1. Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит така, че двете триъгълни маркировки на предпазния щит и на уреда да застанат една срещу друга.
 2. Извадете предпазния щит.

Монтаж или демонтаж на преден капак

Когато се работи с предния капак, той се поставя върху предпазния щит.
Image alternative
 1. Поставете предния капак със затворената му страна върху стандартния предпазен щит, докато блокировката се фиксира.
 2. При демонтаж отворете блокировката на предния капак и извадете същата от стандартния предпазен щит.

Монтаж или демонтаж на сменяеми инструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. При спиране на мотора на уреда сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Изчакайте, докато сменяемият инструмент спре да работи, преди да хванете сменяемия инструмент или притягащата гайка.
 • Затегнете сменяемия инструмент и притягащата гайка с гаечния ключ толкова здраво, че при спиране на мотора на уреда да не се освободят части от шпиндела.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да бъде горещ.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Диамантените дискове трябва да бъдат подменяни, когато режещата способност, респ. производителност при шлифоване осезаемо намалява. В общи линии такъв е случаят, когато височината на диамантените сегменти е по-малка от 2 мм.
Други типове дискове трябва да бъдат подменяни, когато режещата способност осезаемо намалява или части от ъглошлайфа (освен диска) по време на работа се намират в съприкосновение с работния материал.
Абразивните дискове трябва да бъдат подменяни след изтичане на срока на годност.

Монтаж на сменяем инструмент

Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Проверете дали O-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  Резултат O-пръстенът е повреден.
  Няма наличен O-пръстен в затегателния фланец.
  • Поставете нов затегателен фланец с O-пръстен.
 3. Поставете затегателния фланец с геометрично затваряне върху шпиндела, като го фиксирате.
 1. Поставете сменяемия инструмент.
 2. Завийте здраво затягащата гайка според използвания сменяем инструмент.
 3. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 4. Затегнете здраво затягащата гайка с гаечния ключ, след това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете гаечния ключ.

Демонтаж на сменяем инструмент

 1. Отстранете акумулатора.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване и разрушаване. Ако бутонът за блокиране на шпиндела е натиснат, докато шпинделът се върти, сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Натискайте бутона за блокиране на шпиндела само ако шпинделът е неподвижен.
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 2. Развийте затягащата гайка, като нахлузите гаечния ключ и го завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Монтаж на сменяем инструмент с бързозатягаща гайка Kwik lock

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване. При твърде голямо износване бързозатягащата гайка Kwik lock може да се счупи.
 • Внимавайте по време на работа бързозаягащата гайка Kwik lock да няма контакт с основата.
 • Не използвайте повредена бързозатягаща гайка Kwik lock .
Вместо затягащата гайка опционално може да се използва бързозатягащата гайка Kwik lock . По този начин сменяемите инструменти могат да бъдат подменяни без допълнителен инструмент.
Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Проверете дали O-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  Резултат O-пръстенът е повреден.
  Няма наличен O-пръстен в затегателния фланец.
  • Поставете нов затегателен фланец с O-пръстен.
 3. Почистете затегателния фланец и бързозатягащата гайка.
 4. Поставете затегателния фланец върху шпиндела.
 1. Поставете сменяемия инструмент.
 2. Завийте бързозатягащата гайка Kwik lock , докато легне върху сменяемия инструмент.
  • Надписът Kwik lock е видим в завинтено положение.
 3. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 4. Завъртете сменяемия инструмент силно с ръка по посока на часовниковата стрелка, докато бързозатягащата гайка Kwik lock бъде здраво затегната, и след това освободете бутона за блокиране на шпиндела.

Демонтаж на сменяем инструмент с бързозатягаща гайка Kwik lock

 1. Отстранете акумулатора.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от счупване и разрушаване. Ако бутонът за блокиране на шпиндела е натиснат, докато шпинделът се върти, сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Натискайте бутона за блокиране на шпиндела само ако шпинделът е неподвижен.
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 2. Развийте бързозатягащата гайка Kwik lock , като завъртите бързозатягащата гайка на ръка в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 3. В случай че бързозатягащата гайка Kwik lock не може да се развие на ръка, поставете гаечен ключ върху бързозатягащата гайка и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка.
  Никога не използвайте тръбен ключ, за да не се повреди бързозатягащата гайка Kwik lock .
 4. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Монтаж на боркорона

Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Монтирайте страничната ръкохватка.
 3. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 4. Поставете боркороната и я завийте здраво на ръка.
 5. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 6. Затегнете здраво боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 7. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете вилкообразния гаечен ключ.

Монтаж на телена четка

Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Монтирайте страничната ръкохватка.
 3. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 4. Поставете телената четка и я завийте здраво на ръка.
 5. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 6. Затегнете здраво телената четка с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 7. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете вилкообразния гаечен ключ.

Монтаж на фибърен диск

Image alternative
 1. Отстранете акумулатора.
 2. Монтирайте страничната ръкохватка.
 3. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 4. Поставете опорния диск и фибърния диск и затегнете здраво затягащата гайка.
 5. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 6. Затегнете здраво затягащата гайка с гаечния ключ.
 7. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете гаечния ключ.

Експлоатация

Включване

 1. Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
 2. Плъзнете включвателя/изключвателя в посока напред.
  • Моторът работи.
 3. Застопорете включвателя/изключвателя.

Шлифоване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може внезапно да блокира или да се заклещи.
 • Използвайте уреда със страничната ръкохватка и го дръжте винаги здраво с две ръце.

Отрезно шлифоване

 • При отрезното шлифоване работете с умерено тласкане напред и не изкривявайте уреда, респ. отрезния шлифовъчен диск (работната позиция е прибл. 90° спрямо равнината на рязане).
  Профили и малки правоъгълни тръби се режат най-добре, като отрезният шлифовъчен диск се постави на най-малкото напречно сечение.

Грубо шлифоване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Отрезният шлифовъчен диск може да се разпадне и отскачащите части могат да доведат до наранявания.
 • Никога не употребявайте отрезни шлифовъчни дискове, които са предназначени за грубо шлифоване.
 • Придвижвайте уреда с ъгъл на наклона от 5° до 30° и умерен натиск напред и назад.
  • Детайлът не се нагорещява прекомерно, цветът не се променя и не се получават жлебове.

Изключване

 • Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
  • Включвателят/изключвателят отскача на позиция Изкл. и моторът спира.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Отстранете праховия филтър и почистете същия и вентилационните отвори внимателно със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Избягвайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се нагрее бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и поставете отново акумулатора.
1 светодиод мига.
Уредът не функционира.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде студен или твърде горещ.
 • Оставете акумулатора да се нагрее или охлади бавно до стайна температура.
Всички 4 светодиода мигат.
Уредът не функционира.
Уредът е претоварен.
 • Освободете командния ключ и го задействайте отново. След това оставете уредът да работи на празен ход прибл. 30 секунди.
Силно нагорещяване на ъглошлайфа или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Уредът не работи на пълна мощност.
Акумулаторът работи с твърде малък капацитет.
 • Използвайте акумулатор с достатъчно голям капацитет.
Без спирачна функция на мотора.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Уредът е претоварен за кратко.
 • Изключете уреда и отново го включете.

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r9884540.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative