език

TE 3000-AVR

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи върху продукта

Символи върху продукта

Върху продукта се използват следните символи:
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Забрана за транспортиране с кран
Image alternative Безжичен пренос на данни

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ударен секач
  TE 3000‑AVR
  Поколение
  03
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с чукове

Указания за безопасност за всички дейности
 • Носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Използвайте доставените заедно с уреда допълнителни ръкохватки. Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
 • Дръжте уреда за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост или на собствения си мрежов кабел. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта.
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта на срещуположната страна на извършваните дейности. Отделящите се отломки могат да изпаднат навън и / или надолу и да наранят други хора.
 • Уверете се, че страничната ръкохватка е монтирана правилно и е закрепена надлежно. Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки.
 • За този продукт използвайте само Hilti секач със свързващ край TE-H.
 • Сменяйте секача само с инструмента в хоризонтално положение, никога вертикално.
 • Поставете секача толкова навътре в патронника, докато секачът се застопори с ясно щракване и жълтият предупредителен пръстен вече не се вижда.
 • Проверете за правилното застопоряване на секача. ВНИМАНИЕ: Неправилно закрепеният секач може неочаквано да доведе до опасни ситуации!
 • Стартирайте този продукт само в работно положение, а не в транспортно положение!
 • Правете работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на ставите на пръстите, ръцете или китките.
 • Продуктът не е предназначен за употреба от деца, хора с крехка физика или хора, на които не е проведен инструктаж.
 • Дръжте уреда далече от достъп на деца.
 • Преди началото на работния процес се осведомете за степента на опасност на отделящия се при работа прах. Използвайте промишлен прахоуловител с официално разрешен клас на защита, който отговаря на местните наредби за защита на работещите от прах.
 • По възможност използвайте прахоуловител и подходяща мобилна прахосмукачка. Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон/зидария/скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на потребителя или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Азбестосъдържащият материал трябва да се обработва само от специалисти.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външно лежащите метални елементи на уреда могат да причинят електрически удар, ако по невнимание повредите токопроводник.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник на този продукт и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако е повреден съединителният проводник на електроинструмента, той трябва да се подмени със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа мрежовият или удължителният кабел се повреди, не можете да допирате кабела. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта. Повредените съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените електроинструменти през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Отлагащият се по повърхността на уреда прах, най-вече от токопроводящи материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
 • При прекъсване на токозахранването изключете електроинструмента и извадете мрежовия щепсел. По този начин се предотвратява неволното включване на продукта при възстановяване на напрежението.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Ръкохватка с включвател/изключвател
 2. Сервизен индикатор
 3. Дръжка за носене
 4. Ръкохватка
 5. Конектор за мрежов кабел
 6. Мрежов кабел с кодиран конектор
 7. Вентилационни отвори
 8. Патронник

Преглед на транспортна количка

Image alternative
 1. Дръжка
 2. Обезопасяване на товара
 3. Фиксираща скоба
 4. Държач за консумативи (секач)
 5. Колела
 6. Обезопасяване на колело (шайба, шплинт)
 7. Затягащ дорник за машина
 8. Носеща дръжка

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява ръчноуправляем ударен секач с патронник с размер на шестостена 28 мм. Той е предназначен за къртачни работи в бетон, зидария и асфалт. Други приложения са трамбоване и изкопаване.

 • Експлоатацията е разрешена само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

Възможни грешки при употреба

Този продукт не е подходящ за обработка на животозастрашаващи материали.
Този продукт не е подходящ за работа във влажна среда.

Сервизен индикатор

Ударният секач е оборудван със сервизен индикатор със светлинен сигнал.
Състояние
Значение
Сервизният индикатор свети в червено.
 • Достигнат е моментът за сервизно обслужване. Предайте продукта в сервиз на Hilti .
 • Повреда на продукта. Предайте продукта в сервиз на Hilti .
Сервизният индикатор мига в червено.
 • Временна грешка. Изчакайте 10 секунди мигането да спре.
 • Ако мигането не спира след 10 сек., издърпайте мрежовия щепсел и изчакайте 2 минути.
 • Ако мигането не спира, предайте продукта в сервиз на Hilti .
Индикаторът за готовност мига в зелено.
 • Защита от прегряване.
 • Оставете продукта да се охлади.
Индикаторът за готовност свети в зелено.
Продуктът е в готовност за работа.
Предайте продукта своевременно в сервиз на Hilti . Така той винаги ще бъде в готовност за работа.

Active Vibration Reduction

Продуктът е оборудван с Active Vibration Reduction (AVR) система, която осезаемо намалява вибрациите.

Обем на доставката

Ударен секач, Ръководство за експлоатация, Смазки.
Транспортната количка се предлага опционално.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

TE 3000‑AVR
Тегло в съответствие с EPTA-Procedure 01
27,1 кг
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure
85 Дж
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
Околна температура при работа
−20 ℃ … 55 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Ниво на звукова мощност (LWA)
106 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
95 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациите
Къртене (ah, Cheq)
6,9 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Използване на удължителен кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно напречно сечение на кабелите. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменете повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.
Препоръчани минимални сечения и максимални дължини на кабелите ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Сменяем инструмент

За този продукт използвайте само Hilti секач с TE-H свързващ край.
Други секачи не могат да бъдат заключени правилно и жълтият предупредителен пръстен за заключването на инструмента остава видим. Той показва, че сменяемият инструмент не е подходящ за този ударен секач!
Image alternative
 • Преди всяка употреба се уверете, че жълтият предупредителен пръстен за заключването на инструмента вече не се вижда.

Поставяне на сменяем инструмент

Преди всяка употреба проверявайте инструмента за наличие на повреди и неравномерно износване и при нужда го сменете.
Image alternative
 1. Смажете леко опашката за захващане на сменяемия инструмент.
 2. Поставете секача с TE-H свързващ край толкова навътре в патронника, докато секачът се застопори с ясно щракване и жълтият предупредителен пръстен вече не се вижда.
 3. Проверете дали инструментът е здраво заключен, като го дръпнете.
  Използвайте само оригинална смазка на Hilti . Използването на неподходяща смазка може да причини повреди по продукта.

Свързване на сменяем мрежов кабел

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради утечка на ток при замърсени контакти.
 • Свързвайте разглобяемия електрически щепселен съединител с електроуреда само в чисто, сухо и свободно от напрежение състояние.
 1. Вкарайте кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител докрай в уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 2. Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  Hilti препоръчва да държите винаги сменяемия мрежов кабел, прикрепен към инструмента. Сменяемият мрежов кабел трябва да се отстранява само ако е счупен / повреден.

Работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, изключете незабавно уреда и кабела от мрежата. Не допирайте неизправното място!
 • Проверявайте редовно всички съединителни проводници. Подменете дефектните удължителни кабели. Предайте повредените мрежови кабели на оторизиран специалист за подмяна.
Принципно се препоръчва употребата на дефектнотокова защита (RCD) с максимален ток на изключване 30 mA.

Стартиране на ударен секач

Image alternative
 1. Натиснете заедно ръкохватката и включвателя/изключвателя.
  • Ударният секач стартира.
 2. По време на работа дръжте включвателя/изключвателя в натиснато положение.
  • Също така можете да регулирате работата на машината, като натиснете ръкохватката докрай.
  Ако работната пауза е по-дълга от 1 минута, машината се връща отново към първоначалната настройка. За да рестартирате, трябва отново да натиснете докрай ръкохватката и включвателя/изключвателя.

Къртене

Секачът може да бъде позициониран в 6 различни позиции (на стъпки през 60°). По този начин можете винаги да работите с плоски и фасонни секачи в съответната оптимална работна позиция.
Image alternative
 1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
 2. Поставете секача на около 80-100 мм (3¹⁄₈" - 4") от ръба.
 3. Натиснете докрай ръкохватката и включвателя/изключвателя.
 4. Започнете процеса на къртене под ъгъл от 90° спрямо бетонната повърхност и насочете върха към ръба. След това преместете ъгъла в посока от 70° до 80° и отчупете материала.
  • При работа с арматурна стомана винаги насочвайте секача към ръба на материала, а не към арматурната стомана.
  Работа при ниски температури:
  Уредът изисква минимална работна температура, за да сработи ударният механизъм. За да достигнете тази температура, притиснете уреда за кратко време към основата и го оставете да поработи на празен ход. Ако се налага, повторете тази процедура, докато ударният механизъм сработи.

Изваждане на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване По време на експлоатация инструментът се нагорещява и може да разкрие остри ръбове.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици.
Image alternative
 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Издърпайте блокировката на инструмента назад в крайна позиция.
 3. Извадете сменяемия инструмент.
 4. Image alternative ВНИМАНИЕ! Не оставяйте горещия инструмент върху лесно запалими материали.

Изваждане на сменяем мрежов кабел от електроуреда

 1. Издърпайте мрежовия щепсел от контакта.
 2. Натиснете стопиращия бутон и извадете навън кодирания, разглобяем електрически щепселен съединител.
 3. Извадете мрежовия кабел от уреда.
  Hilti препоръчва да държите винаги сменяемия мрежов кабел, прикрепен към инструмента. Сменяемият мрежов кабел трябва да се отстранява само ако е счупен / повреден.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение

Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Транспортиране с транспортна количка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при голяма тежест Ударният секач е тежък.
 • Използвайте по възможност винаги транспортната количка. Ако нямате на разположение транспортна количка, използвайте при транспортирането винаги двама души.
Не оставайте транспортната количка по наклонени плоскости.
Осигурете стабилно положение на транспортната количка.
Използвайте безопасни транспортни коридори.
 1. Поставете ударния секач върху дорника за машина на транспортната количка.
 2. При транспортирането обезопасете ударния секач с фиксиращата скоба.
 3. Вкарайте секача до ограничителната позиция в държача за консумативи.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Локализиране на повреди

Смущение
Възможна причина
Решение
Ударният секач не се включва.
Инициализирането на електрониката е в ход (до около 4 секунди след включването на щепсела)
 • Изключете уреда и отново го включете.
Мрежовото електрозахранване е прекъснато
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
Електронната блокировка срещу включване е активирана след прекъсване на електрозахранването.
 • Изключете уреда и отново го включете.
Генератор в спящ режим
 • Натоварете генератора с втори потребител (напр. лампа за строителна площадка). След това изключете уреда и отново го включете.
Сменяемият мрежов кабел не е включен правилно
 • Свържете сменяемия мрежов кабел правилно към електроуреда.
Сервизният индикатор свети в червено.
Повреда на уреда или моментът за сервизно обслужване е достигнат
 • Предавайте продукта само в сервиз на Hilti за ремонт.
Сервизният индикатор мига в червено.
Временна грешка
 • Изчакайте 10 секунди мигането да спре.
 • Ако мигането не спре след 10 сек., издърпайте мрежовия щепсел и изчакайте 2 минути.
 • Ако мигането не спира, предайте продукта в Hilti сервиз.
Електрозахранването е с твърде високо напрежение
 • Сменете контакта. Проверете мрежата.
Индикаторът за готовност мига в зелено.
Защита от прегряване
 • Оставете продукта да се охлади.
 • Почистете вентилационните отвори. Работата на празен ход е все още възможна.
Няма удар.
Уредът е твърде студен
 • Поставете ударния секач върху земята и го оставете да работи на празен ход. При нужда повторете действието, докато ударният механизъм сработи.
Ударният секач удря със силно намалена честота.
Празен удар (секачът не удря върху твърда повърхност)
 • Освободете превключвателя и рестартирайте машината или:
 • При натиснат превключвател натиснете и дръжката докрай.
Ударният секач не се включва или се изключва по време на работа.
Удължителният кабел е твърде дълъг и / или с твърде малко напречно сечение
 • Използвайте удължителен кабел с допустима дължина и / или с достатъчно напречно сечение.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Image alternative
Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r11668382.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.