език

AG 4S-22 (125)

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Номинални обороти
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър
Image alternative Постоянен ток
Image alternative При отрезни работи не използвайте стандартния щит.
Image alternative Винаги работете с двете ръце.
Image alternative Продуктът поддържа NFC-технология, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Ъглошлайф
  AG 4S-22-125
  Поколение
  02
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указания за безопасност за всички дейности

Общи указания за безопасност при шлайфане, шлайфане с шкурка, работа с телени четки, полиране и отрезно шлифоване:
 • Този електроинструмент може да се използва като шлайф машина, шлайф машина с шкурка към нея, телена четка, машина за полиране, фрезер за отвори и отрезно-шлифовъчна машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, фигури и данни, които получавате заедно с уреда. Несъблюдаването на следните инструкции може да доведе до възникване на електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Не модифицирайте този електроинструмент, за да работи по начин, който не е специално проектиран и посочен от производителя на инструмента. Подобна модификация може да доведе до загуба на контрол и тежки наранявания на.
 • Не използвайте принадлежности, които не са специално разработени и одобрени от производителя за този електроинструмент. Това, че можете да закрепите принадлежностите към Вашия електроинструмент, не е гаранция за сигурна и безопасна употреба.
 • Допустимите обороти на сменяемия инструмент трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да полетят наоколо.
 • Външният диаметър и дебелината на сменяемия инструмент трябва да съответстват на посочените размери на Вашия електроинструмент. Сменяеми инструменти с неподходящи размери не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени или контролирани.
 • Сменяемите инструменти с резбова вложка трябва да бъдат напаснати точно към резбата на шлифовъчния шпиндел. При сменяеми инструменти, които се монтират посредством фланец, диаметърът на отвора на сменяемия инструмент трябва да е напаснат към монтажния диаметър на фланеца. Сменяемите инструменти, които не са точно закрепени към електроинструмента, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти, като шлифовъчни дискове - за отломки и пукнатини, шлифовъчни кръгове - за пукнатини, износване или силно изхабяване, телени четки - за разхлабени или счупени телчета. Ако електроинструментът или сменяемият инструмент паднат, проверете дали са повредени или използвайте изправен сменяем инструмент. След като сте проверили сменяемия инструмент и сте го монтирали, внимавайте Вие самият и намиращите се в близост други лица да се намирате извън равнината на въртящия се сменяем инструмент, и оставете уреда да поработи в продължение на една минута на максимални обороти. В повечето случаи повредените сменяеми инструменти се чупят по време на този тест.
 • Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте цялостна защита за лицето, защита за очите или защитни очила. Ако е целесъобразно, носете противопрахова маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от отделящи се малки частици материал при шлифоване. Очите трябва да са защитени от хвърчащи наоколо чужди тела, които се отделят при различните начини на употреба. Прахозащитната маска или маската за дихателна защита трябва да филтрират отделящите се при работа прахове. Ако продължително време сте подложени на силен шум, може да получите увреждане на слуха.
 • Уверете се, че другите хора се намират на безопасно разстояние от Вашата работна област. Всеки, който влиза в работната област, трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от обработвания детайл или счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и дори извън границите на работната област да причинят наранявания.
 • Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • Дръжте мрежовия кабел далече от въртящи се сменяеми инструменти. Ако загубите контрол върху уреда, мрежовият кабел може да бъде прекъснат или увлечен, а дланта Ви или ръката Ви могат да попаднат върху въртящия се сменяем инструмент.
 • Никога не оставяйте електроинструмента настрани, преди сменяемият инструмент да е спрял напълно работа. Въртящият се сменяем инструмент може да попада в контакт с равнината, на която оставяте уреда, вследствие на което може да загубите контрол върху електроинструмента.
 • Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте. Чрез случаен допир облеклото Ви може да бъде увлечено от въртящия се сменяем инструмент и сменяемият инструмент може да се забие в тялото Ви.
 • Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Вентилаторът на мотора привлича прах навътре в корпуса, а при натрупване на метален прах може да възникнат електрически опасности.
 • Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.
 • Не използвайте сменяеми инструменти, които изискват течни охлаждащи средства. Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до възникване на електрически удар.
Откат и съответни указания за безопасностОткатът представлява внезапна реакция вследствие на заклинил или блокирал въртящ се сменяем инструмент като шлифовъчен диск, шлифовъчен кръг, телена четка и т.н. Заклинването или блокирането води до рязко спиране на въртящия се сменяем инструмент. Вследствие на това в точката на блокиране възниква ускорено движение на неконтролируемия електроинструмент в посока, обратна на въртенето на сменяемия инструмент.
Ако напр. шлифовъчният диск заклинва или блокира в детайла, възможно е ръбът на шлифовъчния диск, който се потапя в детайла, да се закачи и по този начин да избие шлифовъчния диск или да предизвика откат. При това положение шлифовъчният диск се движи в посока към или от оператора, в зависимост от посоката на въртене на диска в точката на блокиране. В този случай шлифовъчните дискове също могат да се счупят.
Откат възниква вследствие на погрешно или неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте електроинструмента здраво с две ръце и поставяйте тялото и ръцете в положение, в което можете да поемете силите на откат. Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако е налична, за да имате възможно най-добър контрол върху силите на откат или моментите за реакция при ускоряване на уреда. Чрез подходящи предпазни мерки операторът може да владее силите на откат и силите на реакция.
 • Никога не дръжте ръката си близо до въртящи се сменяеми инструменти. При откат сменяемият инструмент може да премине през ръката Ви.
 • Избягвайте положение на тялото, при което то попада в областта на откат на електроинструмента. При откат електроинструментът се измества в посока, противоположна на движението на шлифовъчния диск в точката на блокиране.
 • При работа близо до ъгли, остри ръбове и т.н. работете особено внимателно. Не допускайте отскачане и заклинване на сменяеми инструменти в обработвания детайл. Въртящият се сменяем инструмент има склонност към заклещване близо до ъгли, остри ръбове и т.н., както и когато отскача. Вследствие на това се губи контрол или има откат.
 • Не използвайте верижен или назъбен режещ диск, както и сегментиран диамантен диск с шлицове, по-широки от 10 мм. Такива сменяеми инструменти често предизвикват откат или загуба на контрол върху електроинструмента.
Специални указания за безопасност при шлайфане и отрезно шлифоване:
 • Използвайте разрешените специално за Вашия електроинструмент шлифовъчни тела и предвидения за тези шлифовъчни тела предпазен щит. Шлифовъчни тела, които не са предвидени за електроинструмента, не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени и не са сигурни.
 • Извитите шлифовъчни дискове трябва да бъдат монтирани така, че тяхната абразивна повърхност да не се издига над равнината на края на предпазния щит. Неправилно монтираният шлифовъчен диск, който стърчи над равнината на края на предпазния щит, не може да бъде достатъчно добре обезопасен.
 • Предпазният щит трябва да е здраво закрепен за електроинструмента и за постигане на максимална безопасност да е настроен така, че възможно най-малка част от шлифовъчното тяло да се вижда добре от оператора. Предпазният щит спомага операторът да се предпази от отломки, случаен контакт с шлифовъчното тяло, както и от искри, които могат да възпламенят облеклото.
 • Шлифовъчните тела трябва да се използват само за препоръчаните възможности за приложение. Например: Никога не шлайфайте със страничната плоскост на отрезния диск. Отрезните дискове са предвидени за отнемане на материал с ръба на диска. При странично силово въздействие тези шлифовъчни тела може да се счупят.
 • Винаги използвайте изправен затегателен фланец с подходящ размер и форма за избрания от Вас шлифовъчен диск. Подходящите фланци крепят шлифовъчния диск и намаляват опасността от счупване на шлифовъчния диск. Фланците за отрезни дискове може да се различават от фланците за други шлифовъчни дискове.
 • Не използвайте износени шлифовъчни дискове за по-големи електроинструменти. Шлифовъчните дискове за по-големи електроинструменти не са предназначени за по-високите обороти на по-малки електроинструменти и може да се счупят.
 • Винаги използвайте предпазен щит, предназначен за съответното приложение, когато въвеждате в експлоатация шлифовъчни тела с двойна употреба. Използването на неправилен предпазен щит може само да осигури недостатъчна защита, което ще доведе до сериозни наранявания.
Други специални указания за безопасност при отрезно шлифоване:
 • Избягвайте блокиране на отрезния диск или твърде голяма притискаща сила. Не правете прекалено дълбоки срезове. Претоварването на отрезния диск увеличава неговото напрежение и податливостта му на заклинване или блокиране, а с това и възникването на откат или счупване на шлифовъчното тяло.
 • Избягвайте областта пред и зад въртящия се отрезен диск. Когато премествате отрезния диск в детайла далече от себе си, в случай на откат електроинструментът с въртящия се диск може да отхвръкне директно към Вас.
 • Ако отрезният диск заклинва или Вие прекъснете работа, изключете уреда и го оставете така, докато дискът спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите от среза още въртящ се отрезен диск, защото е възможно възникване на откат. Установете и отстранете причината за заклинването.
 • Не включвайте електроинструмента повторно, докато той се намира в детайла. Оставете отрезния диск да достигне най-напред своите максимални обороти, преди внимателно да продължите с рязането. В противен случай дискът може да заклинва, да отскочи от детайла или да предизвика откат.
 • За да минимизирате риска от откат поради заклинване на отрезен диск, предварително укрепвайте плочи или големи детайли. Големите детайли могат да се огънат под въздействие на собствената си тежест. Детайлът трябва да бъде укрепен от двете страни на диска, което означава както в близост до мястото на среза, така и по ръбовете.
 • Бъдете особено внимателни при "скрити срезове" в готови стени или други невидими области. Потапящият отрезен диск може да предизвика откат при попадане върху газо- или водопроводи, електрически проводници или други обекти.
 • Не се опитвайте да режете по крива линия. Претоварването на отрезния диск увеличава неговото напрежение и податливостта му на заклинване или блокиране, а с това се увеличава и възможността за откат или счупване на шлифовъчното тяло, което води до тежки наранявания.
Специални указания за безопасност при шлайфане с шкурка:
 • Използвайте само шлифовъчни дискове с правилния размер. Съблюдавайте данните на производителя за размера на шлифовъчните дискове. Шлифовъчни дискове, които стърчат над шлифовъчния кръг, могат да причинят наранявания, както и да доведат до блокиране, скъсване на шлифовъчните дискове или до откат.
Специални указания за безопасност при полиране:
 • Не допускайте наличие на незакрепени части на полировъчния капак, особено на скрепителни шнурове. Наместете или скъсете скрепителните шнурове. Хлабави, въртящи се скрепителни шнурове могат да захванат пръстите Ви или да се заплетат в детайла.
Специални указания за безопасност при работа с телени четки:
 • Имайте предвид, че телената четка отделя телчета и при обикновена употреба. Не претоварвайте телчетата с твърде голяма притискаща сила. Отхвърчащите телчета могат много лесно да проникнат през тънки дрехи и/или кожата.
 • Ако се препоръчва използване на предпазен щит, избягвайте контакт на предпазния щит с телената четка. Плоските и чашковидните четки могат да увеличават диаметъра си под въздействие на притискащата сила и центробежните сили.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Използвайте продукта и принадлежностите само в технически изправно състояние.
 • Никога не извършвайте манипулации или промени по продукта или принадлежностите.
 • Винаги дръжте продукта здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазки.
 • Ако работите с продукта без прахоуловител, при дейности с прахообразуващи материали трябва да използвате лека маска за дихателна защита.
 • Правете често работни паузи и упражнения за подобряване на кръвообращението в пръстите Ви. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва когато сте в работната зона. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да причини наранявания.
 • Преди да свалите продукта, изчакайте, докато продуктът спре напълно работа.
 • Продуктът не е предназначен за лица с ограничени способности без да им е проведен инструктаж. Пазете продукта далече от достъп на деца.
 • При шлайфане, обработка с шкурка, рязане и пробиване се образува прах, който може да съдържа опасни химикали. Някои примери са: олово или боя, базирана на олово; тухли, бетон и други продукти за зидария, естествен камък и други силикатосъдържащи продукти; определени дървета, като дъб, бук и химически обработена дървесина; азбест или азбестосъдържащи материали. Определете експозицията на оператора и страничните наблюдатели според класа на опасност на материалите, върху които се работи. Вземете необходимите мерки, за да поддържате експозицията на безопасно ниво, като напр. използване на система за събиране на прах или носене на подходяща дихателна защита. Общите мерки за намаляване на експозицията включват:
 • Работете в добре проветриво помещение,
 • Избягвайте продължителен контакт с прах,
 • Почиствайте праха от лицето и тялото,
 • Носете защитно облекло и измивайте откритите места с вода и със сапун.
 • При експлоатация на продукта потребителят и застаналите наблизо хора трябва да използват подходяща защита за очите, защитна каска и антифони.
 • При смяната на инструменти носете защитни ръкавици. Допирът до сменяемия инструмент може да доведе до порезни рани и изгаряния.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди започване на работата проверете дали акумулаторът и монтираните принадлежнасти са здраво закрепени.
 • Винаги оставяйте вентилационните отвори свободни. Опасност от изгаряния поради покрити вентилационни отвори!
 • Включете продукта едва тогава, когато го приведете в работно положение.
 • Преди да свалите продукта, изчакайте, докато продуктът спре напълно работа.
 • Ако продуктът разпознае превишаване на експлоатационните предели или празен акумулатор, може да възникне ситуация, в която двигателят не стопира инструмента.
 • Не прикрепяйте кука за колан към този продукт.
Внимателно боравене и употреба на електроинструменти
 • Шлифовъчните дискове трябва да бъдат грижливо съхранявани и използвани, съгласно указанията на производителя.
 • Никога не използвайте продукта без предпазен щит.
 • Обезопасете детайла. Използвайте затегателни механизми или менгеме, за да закрепите детайла неподвижно. По този начин закрепването е по-сигурно, отколкото ако придържате с ръка, а освен това и двете Ви ръце са свободни за работа с продукта.
 • Не употребявайте отрезни шлифовъчни дискове при грубо шлифоване.
 • Затегнете здраво сменяемия инструмент и фланеца. Когато сменяемият инструмент и фланецът на се затегнати здраво, съществува възможност след изключването сменяемият инструмент да се освободи от шпиндела чрез спиране на двигателя на уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Преди началотго на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
 • При честа обработка на проводящи материали предавайте замърсените продукти през регулярни интервали в сервиз на Hilti за проверка. Отлагащият се по повърхността на уреда прах, най-вече от проводящи материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар.
Работно място
 • При пробиване на проходни отвори обезопасете областта от срещуположната страна на дейностите. Отделящите се и/или падащите отломки могат да наранят намиращи се наблизо хора.
 • Прорези в носещи стени или други структури могат да повлияят на статиката, по-специално при рязане на арматурно желязо или носещи елементи. Преди началото на дейностите се консултирайте с отговорника за статиката, архитекта или компетентното ръководство на обекта.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Стандартен предпазен щит
 2. Шпиндел
 3. Стрелка за посока на въртене
 4. Бутон за деблокиране на щита
 5. Резбова втулка за ръкохватка
 6. Странична ръкохватка
 7. Бутон за застопоряване на шпиндела
 8. Включвател/изключвател
 9. Регулиране на скоростта
 10. Индикатор за статус на акумулатора
 11. Бутон за деблокиране на акумулатора
 12. Акумулатор
 13. Прахов филтър
 14. Предпазен щит срещу искри
 15. Затегателен фланец с О-пръстен
 16. Отрезен шлифовъчен диск/ диск за грубо шлифоване
 17. Затягаща гайка
 18. Бързозатягаща гайка Kwik lock (опционално)
 19. Гаечен ключ

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторен ъглошлайф с ръчно задвижване. Той е предназначен за отрезно шлифоване и грубо шлифоване на метални и минерални материали, за почистване с четки, както и за шлифоване с шкурка съответно без използване на вода. Той може да бъде използван само за сухо шлифоване и сухо рязане.

Image alternative
 • За този продукт използвайте само Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори от тип B 22. За оптимална работа Hilti препоръчва за този продукт посочените в тази таблица акумулатори.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените в тази таблица типове серии.

Обем на доставката

ъглошлайф, странична ръкохватка, стандартен предпазен щит, преден капак, затегателен фланец, затягаща гайка, гаечен ключ, прахов филтър, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

ATC

Продуктът е оборудван с електронно аварийно изключване ATC (Active Torque Control).
Ако сменяемият инструмент блокира или заклини, продуктът внезапно започва неконтролируемо да се върти в противоположна посока. ATC разпознава това внезапно въртящо движение на продукта и незабавно изключва продукта.
Продуктът трябва да може да се върти, за да функционира изправно.
След успешно аварийно изключване изключете продукта и отново го включете.

Функция за защита на двигателя

Функцията за защита на двигателя контролира както консумирания ток, така и загряването на двигателя и предпазва продукта от прегряване.
При претоварване на двигателя поради твърде голяма притискаща сила, мощността на продукта намалява осезаемо или продуктът може да спре работа.
Ако продуктът спре работа или честотата на въртене намалява поради претоварване, трябва да освободите продукта от товар и да го оставите да работи на празен ход около 30 секунди.

Интегрирана спирачка

Чрез интегрираната спирачка се намалява времето за движение по инерция на сменяемия инструмент до пълното му спиране.
Тази функция е достъпна само докато продуктът се захранва с електрически ток.
В зависимост от избрания сменяем инструмент времето за спиране е различно.

Преден капак

Image alternative
Използвайте предния капак със стандартен предпазен щит за приложенията, изброени по-долу:
 • Грубо шлифоване с прави дискове за грубо шлифоване
 • Отрезно шлифоване с отрезни шлифовъчни дискове

Прахов щит (рязане) DC-EX 125/5" C компактен щит (принадлежност)

Image alternative
За отрезно шлифоване на минерални основи с диамантени отрезни шлифовъчни дискове следва да се използва компактният щит DC-EX 125/5" C.
При обработка на метали се забранява използването на този щит.

Прахов щит (рязане) DC-EX 125/5"M (принадлежност)

Image alternative
Дейностите по рязане и прорязване на минерални основи с диамантени отрезни шлифовъчни дискове трябва да бъдат извършвани само с прахов щит.
ВНИМАНИЕ При обработка на метали се забранява използването на този щит.

Прахов щит (шлайфане) DG-EX 125/5" (принадлежност)

Image alternative
Системата за шлайфане е подходяща само за инцидентно шлайфане на минерални основи с помощта на диамантени чашковидни дискове.
При обработка на метали се забранява използване на този щит.

Индикатор за литиево-йонния акумулатор

Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори могат да показват състоянието на зареждане, известия за грешки и състоянието на акумулатора.

Индикатори за състояние на зареждане и известия за грешки

За да получите едно от следните показания, натиснете за кратко бутона за деблокиране на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ акумулатор!
 • При поставен акумулатор след натискане на бутона за деблокиране се уверете, че застопорявате отново правилно акумулатора в използвания продукт.
Състоянието на зареждане и възможните неизправности също се показват постоянно, докато свързаният продукт е включен.
Състояние
Значение
Четири (4) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 100 % до 71 %
Три (3) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 70 % до 51 %
Два (2) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 50 % до 26 %
Един (1) светодиод свети постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 25 % до 10 %
Един (1) светодиод мига бавно в зелено
Състояние на зареждане: < 10 %
Един (1) светодиод мига бързо в зелено
Литиево-йонният акумулатор е напълно разреден. Заредете акумулатора.
Ако след зареждането на акумулатора светодиодът все още мига бързо, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в жълто
Литиево-йонният акумулатор или свързаният с него продукт е претоварен, твърде горещ, твърде студен или има някаква друга неизправност.
Темперирайте продукта и акумулатора до препоръчителната работна температура и не претоварвайте продукта, когато го използвате.
Ако съобщението продължава да стои, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод свети в жълто
Литиево-йонният акумулатор и свързаният с него продукт не са съвместими. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в червено
Литиево-йонният акумулатор е блокирал и не може да се използва отново. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Индикатори за състоянието на акумулатора

За да проверите състоянието на акумулатора, задръжте натиснат деблокиращия бутон за повече от три секунди. Системата не разпознава потенциална неизправност на батерията поради злоупотреба, като напр. изпускане, пробиване, външни топлинни повреди и др.
Състояние
Значение
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в зелено.
Акумулаторът все още може да се използва.
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод мига бързо в жълто.
Запитването за състоянието на акумулатора не може да бъде осъществено. Повторете процеса или се обърнете към сервиз на Hilti .
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в червено.
Ако свързаният продукт може все още да бъде използван, оставащият капацитет на акумулатора е по-малък от 50%.
Ако свързаният продукт вече не може да бъде използван, акумулаторът е в края на своя експлоатационен живот и трябва да бъде сменен. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Консумативи

Може да се използват само свързани със синтетична смола армирани дискове със специални влакна за макс. Ø 125 мм, които са разрешени за най-малко 11000 об./мин. и за периферна скорост 80 м/сек.
Дебелината на диска може да бъде максимум 7 мм.
ВНИМАНИЕ! При рязане и прорязване с отрезни шлифовъчни дискове винаги използвайте стандартния предпазен щит с допълнителен преден капак или изцяло затворен прахов щит.
Дискове
Тип
Приложение
Съкратено обозначение
Основа
Абразивен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
AC‑D
метален
Диамантен отрезен шлифовъчен диск
Отрезно шлифоване, прорязване
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
минерален
Абразивен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
AG‑D, AF‑D, AN‑D
метален
Диамантен диск за грубо шлифоване
Грубо шлифоване
DG‑CW (SPX, SP, P)
минерален
Телена четка
Телени четки
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
метални
Диамантена боркорона
Пробиване в керамика
DD‑M14
минерален
Фибърен диск
Грубо шлифоване
AP-D
метален
Подреждане на дисковете спрямо използваното оборудване
Поз.
Оборудване
AC‑D
AP-D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
3CS, 4СS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Предпазен щит (стандартен


B
Преден капак (във връзка с A)


C
Прахов щит (шлайфане) DG‑EX 125⁄5"


D
Прахов щит (рязане) DC‑EX 125⁄5"C (във връзка с A)


E
Прахов щит (прорязване) DC-EX 125/5"M


F
Адаптер DC-EX SL (във връзка с E)


G
Странична ръкохватка (стандартна)


H
Затягаща гайка (стандартна)


I
Затегателен фланец (стандартен)


J
Kwik lock (опционално към H)


K
Затягаща гайка (фибърен диск)


L
Опорен диск (фибърен диск)


Технически данни


AG 4S-22-125
Номинално напрежение
21,6 В
Номинални обороти
8 500 об/мин
Максимален диаметър на диска
125 мм
Тегло в съответствие с EPTA Procedure 01 без акумулатор
2,1 кг
Резба на задвижващ шпиндел
M14
Дължина на шпиндела
22 мм
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 60745

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на потребителя срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
AG 4S‑22 (125) Информация за шума
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
83 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
94 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациитеДруги приложения като рязане може да доведат до отклонение на стойностите на вибрациите.

AG 4S-22-125
Шлайфане на повърхности (ah,AG)
B 22‑55
5,1 м/с²
B 22‑255
5,4 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Hilti Монтаж на защита срещу падане (опционално)

По време на работа с продукта трябва задължително да се спазват националните директиви за дейности в повдигнато положение.
Спазвайте Ръководството за експлоатация за защита срещу падане.
Image alternative
 1. Поставете двете планки на защитата срещу падане да прилягат точно върху искрозащитната плоча.
 2. Закрепете защитата срещу падане със съответните винтове през отворите, предвидени в искрозащитната плоча.
 3. Поставете акумулатора.

Защита срещу падане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • За Вашия продукт използвайте само препоръчаното Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте като защита срещу падане само комбинацията от Hilti защита срещу падане от височина с Hilti задържащото въже за инструменти #2261970.
 • Закрепете защитата срещу падане от височина в монтажните отвори за принадлежности. Проверете за надеждното закрепване.
 • Закрепете кука с пружинка на задържащото въже за инструменти към защитата срещу падане от височина, а втората кука с пружинка закрепете към носеща конструкция. Проверете за надеждното закрепване на двете куки с пружинка.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti защитата срещу падане от височина и на Hilti задържащото въже за инструменти.

Монтиране на странична ръкохватка

 • Завинтете страничната ръкохватка за една от предвидените резбови втулки.

Монтиране или демонтиране на предпазен щит

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да бъде горещ или да има остри ръбове.
 • Носете защитни ръкавици при монтаж, демонтаж, работи по настройките и отстраняване на смущения.
 • Съблюдавайте Ръководството за монтаж на съответния предпазен щит.

Монтиране на стандартен предпазен щит

Предпазният щит има палци с кодиращ диск, които гарантират, че към уреда може да бъде монтиран само подходящ предпазен щит. Предпазният щит влиза с палците си с кодиращ диск в гнездото за предпазния щит на продукта.
Image alternative
 1. Поставете предпазния щит върху шийката на шпиндела така, че двете триъгълни маркировки на предпазния щит и на продукта да застанат една срещу друга.
 2. Притиснете предпазния щит върху шийката на шпиндела.
 3. Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит в желаното положевие, докато се застопори.
  • Бутонът за деблокиране на предпазния щит отскача назад.

Регулиране на стандартен предпазен щит

 • Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит в желаното положевие, докато се застопори.

Демонтиране на стандартен предпазен щит

 1. Натиснете бутона за деблокиране на предпазния щит и завъртете предпазния щит така, че двете триъгълни маркировки на предпазния щит и на продукта да застанат една срещу друга.
 2. Отстранете предпазния щит.

Монтиране или демонтиране на преден капак

Предният капак трябва да се постави върху стандартния предпазен щит.
Image alternative
 1. Поставете предния капак със затворената страна, обърната нагоре, върху стандартния предпазен щит.
  • Ключалката трябва да се застопори с ясно щракване.
 2. За да демонтирате, отворете ключалката на предния капак.
 3. Свалете предния капак от стандартния предпазен щит.

Монтаж или демонтаж на сменяеми инструменти

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може да бъде горещ.
 • Носете защитни ръкавици при подмяната на сменяемия инструмент.
Диамантените дискове трябва да бъдат подменяни, когато режещата способност, респ. производителност при шлайфане осезаемо намалява. В общи линии такъв е случаят, когато височината на диамантените сегменти е по-малка от 2 мм.
Други типове дискове трябва да бъдат подменяни, ако режещата способност осезаемо намалява или части от ъглошлайфа (освен диска) по време на работа се намират в съприкосновение с работния материал.
Абразивните дискове трябва да бъдат подменяни след изтичане на срока на годност.

Монтаж на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. При спиране на мотора на уреда сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Изчакайте, докато сменяемият инструмент спре да работи, преди да хванете сменяемия инструмент или притягащата гайка.
 • Затегнете сменяемия инструмент и притягащата гайка с гаечния ключ толкова здраво, че при спиране на мотора на уреда да не се освободят части от шпиндела.
Image alternative
 1. Почистете затегателния фланец и затягащата гайка.
 2. Проверете дали О-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  • Подменете липсващия или повреден О-пръстен.
 3. Поставете затегателния фланец с геометрично затваряне върху шпиндела, като го фиксирате.
 4. Поставете сменяемия инструмент.
 5. Завийте здраво затягащата гайка според използвания сменяем инструмент.
 6. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 7. Затегнете здраво затягащата гайка с помощта на гаечния ключ, след това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете гаечния ключ.

Демонтаж на сменяем инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от счупване и разрушаване. Ако бутонът за блокиране на шпиндела е натиснат, докато шпинделът се върти, сменяемият инструмент може да се освободи.
 • Натискайте бутона за блокиране на шпиндела само ако шпинделът е неподвижен.
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 2. Развийте затягащата гайка, като нахлузите гаечния ключ и го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
 3. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Монтиране на Kwik lock

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от счупване. При твърде голямо износване бързозатягащата гайка Kwik lock може да се счупи.
 • Уверете се, че по време на работа бързозаягащата гайка Kwik lock няма контакт с основата.
 • Не използвайте повредена бързозатягаща гайка Kwik lock .
Вместо затягащата гайка опционално може да се използва бързозатягащата гайка Kwik lock . По този начин сменяемите инструменти могат да бъдат подменяни без допълнителен инструмент.
Image alternative
 1. Почистете затегателния фланец и затягащата гайка.
 2. Проверете дали О-пръстенът е наличен в затегателния фланец и дали не е повреден.
  • Подменете липсващия или повреден О-пръстен.
 3. Поставете затегателния фланец с геометрично затваряне върху шпиндела, като го фиксирате.
 1. Поставете сменяемия инструмент.
 2. Завийте бързозатягащата гайка Kwik lock , докато легне върху сменяемия инструмент.
  • Надписът Kwik lock е видим в завинтено положение.
 3. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 4. Продължете да завъртате енергично на ръка сменяемия инструмент по посока на часовниковата стрелка, докато бързозатягащата гайка Kwik lock бъде здраво затегната.
 5. Освободете бутона за блокиране на шпиндела.

Демонтиране на Kwik lock

В случай че бързозатягащата гайка Kwik lock не може да се развие на ръка, поставете гаечен ключ върху бързозатягащата гайка и го завъртете обратно на часовниковата стрелка. Никога не използвайте тръбен ключ. Погрешният инструмент може да повреди бързозатягащата гайка Kwik lock .
 1. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела.
 2. Развийте бързозатягащата гайка Kwik lock , като завъртите бързозатягащата гайка на ръка обратно на часовниковата стрелка.
 3. Освободете бутона за блокиране на шпиндела и извадете сменяемия инструмент.

Монтаж на боркорона

Image alternative
 1. Монтирайте страничната ръкохватка.
 2. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 3. Поставете боркороната и я завийте здраво на ръка.
 4. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 5. Затегнете здраво боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 6. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете вилкообразния гаечен ключ.

Монтаж на телена четка

Image alternative
 1. Монтирайте страничната ръкохватка.
 2. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 3. Поставете телената четка и я завийте здраво на ръка.
 4. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 5. Затегнете здраво телената четка с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 6. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете вилкообразния гаечен ключ.

Монтиране на фибърен диск

Image alternative
 1. Монтирайте страничната ръкохватка.
 2. Монтирайте стандартния предпазен щит.
 3. Поставете опорния диск и фибърния диск и затегнете здраво затягащата гайка.
 4. Натиснете бутона за блокиране на шпиндела и го задръжте в натиснато положение.
 5. Затегнете здраво затягащата гайка с гаечния ключ.
 6. След това освободете бутона за блокиране на шпиндела и отстранете гаечния ключ.

Експлоатация

Включване

 1. Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
 2. Плъзнете напред включвателя/изключвателя.
  • Двигателят работи.
 3. Застопорете включвателя/изключвателя.

Шлайфане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Сменяемият инструмент може внезапно да блокира или да заклини.
 • Използвайте продукта със страничната ръкохватка и винаги дръжте продукта здраво с две ръце.
Не оставяйте сменяемия инструмент да заклини и избягвайте прекомерен натиск върху продукта.

Отрезно шлифоване

 • При отрезното шлифоване работете с умерено тласкане напред и не изкривявайте продукта или отрезния шлифовъчен диск (работната позиция е прибл. 90° спрямо равнината на рязане).
  Профили и малки правоъгълни тръби се режат най-добре, като отрезният шлифовъчен диск се постави на най-малкото напречно сечение.

Грубо шлифоване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Отрезният шлифовъчен диск може да се разпадне и отскачащите части могат да доведат до наранявания.
 • Никога не употребявайте отрезни шлифовъчни дискове, които са предназначени за грубо шлифоване.
 • Придвижвайте продукта с ъгъл на наклона от 5° до 30° и умерен натиск напред и назад.
  • Детайлът не се нагорещява прекомерно, цветът не се променя и не се получават жлебове.

Изключване

 • Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
  • Включвателят/изключвателят отскача на позиция Изкл. и двигателят спира.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
ОПАСНОСТ
Електрически удар вследствие на липсваща защитна изолация. При екстремни условия на работа при преработването на метали може да се отложи проводящ прах (напр. метал, въглеродни нишки) във вътрешността на уреда и да повреди защитната изолация.
 • При екстремни условия на работа използвайте стационарна смукателна уредба.
 • Почиствайте често вентилационния отвор.
Грижи за продукта
 • Отстранявайте внимателно упоритите замърсявания.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При всички неизправности съблюдавайте индикатора за състоянието на зареждане и грешки на акумулатора. Виж Раздел Индикатори на литиево-йонния акумулатор .
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Продуктът не може да се включи.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се загрее бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращата планка на акумулатора е замърсена.
 • Почистете фиксиращата планка и поставете акумулатора отново.
Силно загряване на ъглошлайфа или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете продукта незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Запушени вентилационни отвори
 • Почиствайте редовно вентилационните отвори.
Няма спирачна функция на двигателя.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Продуктът е претоварен за кратко.
 • Изключете продукта и го включете отново.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ настоящата документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само с тях. Използвайте само оригинални Hilti акумулатори!
Описание Hilti акумулаторите са оборудвани със системи за управление и защита на клетките.
Акумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват голяма специфична енергийна плътност. Литиево-йонните клетки са подложени на много нисък ефект на паметта, но са много чувствителни към въздействието на сила, дълбоко разреждане или високи температури.
Разрешените продукти за Hilti акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Безопасност
 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Постъпвайте съгласно указанията в Раздел Мерки при горящ акумулатор .
Поведение при повредени акумулатори
 • Винаги се свързвайте със сервиз на Hilti , ако има повреден акумулатор.
 • Не използвайте акумулатор, от който излиза течност.
 • Избягвайте директен контакт с кожата и/или очите, ако течността изтича. Винаги носете защитни ръкавици и защита за очите при работа с батерийна течност.
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата батерийна течност. Спазвайте местните разпоредби за почистване на батерийна течност.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, с креда на прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Изхвърлете контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Внимавайте за необичайно поведение на акумулатора като неправилно зареждане, необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане ва течности. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако предполагате, че има проблем с вътрешния акумулатор, свържете се със сервиз на Hilti .
 • Ако акумулаторът спре да работи, вече не може да се зарежда или ако изтича течност, трябва да го изхвърлите. Виж Раздел Поддръжка и третиране на отпадъци .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално експлозивни газове.
 • При интензивно разпространение на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Повикайте на помощ пожарната команда преди да започнете опит за гасене.
 • Гасете горящия акумулатор само с вода от възможно най-голямо разстояние. Праховите пожарогасители и противопожарните одеяла са неефективни за литиево-йонни акумулатори. На околните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества горящи акумулатори. Отстранете всички незасегнати материали от най-близката околна среда, за да изолирате засегнатите акумулатори.
В случай, когато акумулаторите не се охлаждат, пушат или горят:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие ограничава разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на запалване.
 • Оставете акумулатора в кофа за най-малко 24 часа, докато се охлади напълно.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора чист и незамърсен от масла и смазки. Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка с власинки или с чиста, суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърле акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.