език

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Общи задължителни означения
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използва защитна каска
Image alternative Продуктът поддържа NFC-технология, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Уред за директен монтаж
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Поколение
  03
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Указанията за безопасност за уреди за директен монтаж

 • Винаги изхождайте от мисълта, че в електроинструмента има пирони. Нехайното боравене с уреда за директен монтаж може да доведе до неочаквано изстрелване на пирони, което да Ви нарани.
 • Не се прицелвайте с електроинструмента в себе си или в намиращи се в близост хора. Посредством неочаквано задействане е избутан пирон, което може да доведе до наранявания.
 • Не задействайте електроинструмента, преди той да бъде закрепен здраво за детайла. Ако електроинструментът няма контакт с детайла, пиронът може да отскочи от мястото за закрепване.
 • Изключете електроинструмента от мрежата или от акумулатора, ако пиронът е заседнал в електроинструмента. Ако уредът за директен монтаж е включен, той може да бъде задействан по невнимание при отстраняването на здраво заседнал пирон.
 • Бъдете внимателни при освобождаването на здраво заседнал пирон. Системата може да бъде натегната и пиронът да бъде изтръгнат, докато Вие се опитвате да отстраните заклинването.
 • При закрепването на електрически кабели се уверете, че те не водят до електрическо напрежение. Хващайте уреда за директен монтаж само за изолираните повърхности за хващане. Използвайте само такива пирони, които са подходящи за инсталиране на електропроводници. Проверете дали пиронът не е повредил изолацията на електропроводника. Пиронът, повредил изолацията на електропроводника, може да предизвика електрически удар и опасност от пожар.

Указания за безопасност

Изисквания към потребителя
 • Можете да експлоатирате или поддържате този продукт, ако за целта сте били оторизирани и инструктирани.
Средства за персонална защита
 • По време на работа Вие и намиращите се наблизо хора трябва да носите защита за очите, антифони и защитна каска.
Безопасен начин на работа
 • Съблюдавайте данните за експлоатация, обслужване и поддръжка в Ръководството за експлоатация.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с уреда за директен монтаж. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Прекъснете работа при болки или неразположение. Един момент на разсеяност при употребата на уреда за директен монтаж може да причини сериозни наранявания.
 • Избягвайте неблагоприятно положение на тялото. Заемете стабилна стойка и по всяко време пазете равновесие.
 • Носете неплъзгащи обувки.
 • Никога не дърпайте назад с ръка болтоводача или крепежните елементи.
 • Чрез издърпване назад с ръка на болтоводача или крепежния елемент продуктът може при определени обстоятелства да бъде приведен в готовност за работа. В режим на готовност за работа уредът позволява забивания и в части от тялото.
 • При задействането на продукта дръжте ръцете си леко свити (не изпънати).
 • При работа ограничете достъпа на други хора, особено на деца, до работната зона на уреда.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали акумулаторът и монтираните принадлежности са здраво закрепени.
 • Винаги оставяйте вентилационните отвори свободни. Опасност от изгаряния поради покрити вентилационни отвори!
 • Не гледайте директно срещу осветлението (светодиод) и не осветявайте други хора в лицето. Съществува опасност от заслепяване.
Внимателно боравене и употреба на уреди за директен монтаж
 • Опасност поради пробиване на крепежни елементи! Преди забиването на крепежни елементи се уверете, че няма никой зад или под строителния компонент, в който се забива крепежният елемент.
 • Използвайте правилния продукт за Вашата работа. Не използвайте продукта за цели, за които той не е предназначен, а само по предназначение и в изправно състояние.
 • Никога не оставяайте зареден продукт без надзор.
 • Винаги разреждайте продукта преди извършване на дейности по почистване, сервиз и поддръжка, при смяна на болтоводача, при прекъсване на работата, както и при съхранение (крепежен елемент).
 • Съхранявайте неизползваните в момента продукти разредени на сухо и затворено място, далече от достъп на деца.
 • Проверявайте продукта и принадлежностите за наличие на евентуални повреди. Проверявайте дали подвижните части функционират изправно и не заклинват, както и дали има повредени части.
 • Всички части трябва да бъдат правилно монтирани и да отговарят на съответните условия за обезпечаване на изправната работа на продукта. Повредените части трябва да бъдат надлежно ремонтирани или подменени в сервиз на Hilti , ако не е посочено друго в Ръководството за експлоатация.
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводи. Външните метални части на продукта могат да предизвикат електрически удар или експлозия, ако сте повредили електрически кабел, газо- или водопроводна тръба.
 • Не забивайте крепежни елементи в неподходящ материал на основата.
 • Неподходящи материали са заваряема стомана и лята стомана, чугун, стъкло, мрамор, пластмаси, бронз, месинг, мед, изолационни материали, кухи тухли, керамични плочки, тънки ламарини (< 4 мм) и газобетон. Забиването в такива материали може да предизвика счупване на елемента, отхвърчане на парчета или пробив в основата.
 • Задействайте спусъка само ако продуктът е притиснат изцяло вертикално към основата.
 • Поддържайте продукта при забиването винаги под прав ъгъл към основата, за да предотвратите отскачане на крепежния елемент от материала на основата.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти, без масла и смазки по тях.
 • Никога не оставяйте продукта да падне.
 • Не използвайте магазинното устройство като ръкохватка.
 • Не използвайте продукта на места, където има опасност от пожари и експлозии освен ако не е налице специално разрешение за това.
 • Никога не забивайте елементи в налични отвори освен ако това се препоръчва от Hilti (напр. DX-Kwik).
Механични мерки за безопасност
 • Не предприемайте никакви манипулации, респ. промени по продукта или принадлежностите, особено по буталото.
 • Използвайте само крепежни елементи, които са предназначени за продукта и са разрешени за използване.
Термични мерки за безопасност
 • Никога не превишавайте препоръчаната максимална честота на забиване.
 • Ако продуктът е прегрял, оставете го да се охлади.
 • Не демонтирайте продукта, когато е горещ. Оставете продукта да се охлади.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Челен накрайник
 2. Болтоводач
 3. Застопоряване на болтоводач
 4. Бутон за единично забиване (BX 3-ME-22)
 5. Вентилационни отвори
 6. Отвор за задържащо въже за инструменти
 7. Кука за колан
 8. Разединител с предпазител
 9. Ръкохватка
 10. Кука за колан/кука за скеле
 11. Бутон за деблокиране на акумулатора
 12. Статус индикатор на акумулатор
 13. Литиево-йонен акумулатор
 14. Монтажен отвор за принадлежности
 15. Подавач на пирони
 16. Деблокиране на подавач на пирони
 17. Опорен крак
 18. Магазинирано устройство
 19. Статус индикатор за уред за директен монтаж
 20. Осветление в работната среда

Оборудване

Болтоводачът и опорният крак зависят от продукта. Следващата таблица показва опорния крак и болтоводача, с който е оборудван продуктът.
Повече информация ще намерите на капака за куфара, във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Продукт
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Болтоводач
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Опорен крак
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Употреба по предназначение

Продуктът представлява акумулаторен уред за директен монтаж с ръчно управление. Той е предназначен за забиване на специално произведени крепежни елементи в бетон, стомана, зидария, силикатни тухли и други, за директен монтаж на подходящи основи. Продуктът е предназначен също и за закрепване на електрически кабели с клипс, в случай че за тази цел се използват подходящи крепежни елементи. Използвайте само разрешени крепежни елементи в комбинация с предназначения за целта болтоводач (виж Раздел "Технически данни").

Уредът за директен монтаж, акумулаторът и крепежните елементи образуват техническо единство. Това означава, че безпроблемното закрепване с този уред за директен монтаж е гарантирано само ако се използват произведените специално за него крепежни елементи на Hilti и препоръчаните от Hilti зарядни устройства и акумулатори. Само при съблюдаване на тези условия са валидни посочените от Hilti препоръки за закрепване и приложение.
 • Уредът за директен монтаж може да се използва само като се държи с ръце.
 • Неправилното прилагане трябва да се изключи. За неправилно прилагане се считат забивания в много мека основа (напр. дърво) и забивания в прекалено твърда основа (напр. високоустойчива стомана или много твърд естествен камък).
Image alternative
 • За този продукт използвайте само Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори от тип B 22. За оптимална работа Hilti препоръчва за този продукт посочените в тази таблица акумулатори.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените в тази таблица типове серии.

Съоръжения за безопасност

При работа с магазинирано устройство детекторът за пирони предотвратява неправилно забиване, което може да причини щети на уреда за директен монтаж.
Предпазителят срещу притискане предотвратява свободното забиване на пирони. В магазинираното устройство уредът за директен монтаж може да бъде притиснат и задействан само с поставен пирон.

Характеристики на оборудването

Уредът за директен монтаж е оборудван с ергономична, противоплъзгаща и противовибрационна ръкохватка, кука за колан, кука за скеле и опорен крак. Уредът за директен монтаж е защитен от претоварване с електронна защита от претоварване, а от прегряване - с температурен контрол.

Статус индикатор на уред за директен монтаж

Статус индикаторът дава информация за състоянието на уреда за директен монтаж.
Състояние
Значение
Светодиодът е изключен.
Уредът за директен монтаж е изключен
Светодиодът свети в зелено.
Уредът за директен монтаж е включен и е в готовност за работа
Светодиодът мига в зелено.
Акумулаторът е твърде горещ или акумулаторът е твърде слаб
Светодиодът мига на всеки 3 секунди в зелено.
Уредът за директен монтаж е в режим на изчакване, притискането на челния накрайник включва уреда за директен монтаж
Светодиодът свети в синьо.
Уредът за директен монтаж е включен, лентите с пирони трябва да се презаредят
Светодиодът мига в синьо.
Уредът за директен монтаж е включен, магазинираното устройство е напълно празно
Светодиодът мига в жълто.
Уредът за директен монтаж е твърде горещ, вижте Ведомост за дефекти
Светодиодът мига в червено.
Дефект на уреда, вижте Ведомост за дефекти
Светодиодът свети в червено.
Дефект на уреда, вижте Ведомост за дефекти

Индикатор за литиево-йонния акумулатор

Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори могат да показват състоянието на зареждане, известия за грешки и състоянието на акумулатора.

Индикатори за състояние на зареждане и известия за грешки

За да получите едно от следните показания, натиснете за кратко бутона за деблокиране на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ акумулатор!
 • При поставен акумулатор след натискане на бутона за деблокиране се уверете, че застопорявате отново правилно акумулатора в използвания продукт.
Състоянието на зареждане и възможните неизправности също се показват постоянно, докато свързаният продукт е включен.
Състояние
Значение
Четири (4) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 100 % до 71 %
Три (3) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 70 % до 51 %
Два (2) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 50 % до 26 %
Един (1) светодиод свети постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 25 % до 10 %
Един (1) светодиод мига бавно в зелено
Състояние на зареждане: < 10 %
Един (1) светодиод мига бързо в зелено
Литиево-йонният акумулатор е напълно разреден. Заредете акумулатора.
Ако след зареждането на акумулатора светодиодът все още мига бързо, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в жълто
Литиево-йонният акумулатор или свързаният с него продукт е претоварен, твърде горещ, твърде студен или има някаква друга неизправност.
Темперирайте продукта и акумулатора до препоръчителната работна температура и не претоварвайте продукта, когато го използвате.
Ако съобщението продължава да стои, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод свети в жълто
Литиево-йонният акумулатор и свързаният с него продукт не са съвместими. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в червено
Литиево-йонният акумулатор е блокирал и не може да се използва отново. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Индикатори за състоянието на акумулатора

За да проверите състоянието на акумулатора, задръжте натиснат деблокиращия бутон за повече от три секунди. Системата не разпознава потенциална неизправност на батерията поради злоупотреба, като напр. изпускане, пробиване, външни топлинни повреди и др.
Състояние
Значение
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в зелено.
Акумулаторът все още може да се използва.
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод мига бързо в жълто.
Запитването за състоянието на акумулатора не може да бъде осъществено. Повторете процеса или се обърнете към сервиз на Hilti .
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в червено.
Ако свързаният продукт може все още да бъде използван, оставащият капацитет на акумулатора е по-малък от 50%.
Ако свързаният продукт вече не може да бъде използван, акумулаторът е в края на своя експлоатационен живот и трябва да бъде сменен. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Bluetooth® (опционално)

Словната марка Bluetooth ®, както и пиктограмите (лога) са регистрирани търговски марки и са собственост на Bluetooth SIG, Inc. Всяка употреба на тази словна марка/пиктограма от страна на Hilti Акционерно дружество се извършва след представяне на лиценз.

Употреба по предназначение

Този продукт е оборудван с Bluetooth ® Low Energy Module, който позволява проверка на състоянието на даден електроинструмент и пренасяне на настройки и данни, базирани на Bluetooth ® радиотехнология, безжичен пренос на данни, чрез който два Bluetooth съвместими продукта могат да комуникират помежду си на кратко разстояние. Този продукт е разработен, за да позволи комуникация и прехвърляне на данни с мобилни телефони и портали на Hilti . Уредът може да изпраща характеристики на данни като местоположение на приемащото крайно устройство, време на изпълнение, общ брой приложения, брой на приложенията през интервала и времеви печат на прехвърлянето. Можете да намерите информация за предлаганите функции за свързване в съответното приложение (App) на Hilti или в Ръководството за експлоатация на използвания електроинструмент.

Пренос на данни чрез Bluetooth ®

Интервалът за изпращане може да варира в зависимост от наличния източник на енергия на продукта. Обхватът може да варира значително в зависимост от външните условия, включително използваното приемащо устройство. В затворени помещения и поради метални прегради (напр. стени, рафтове, куфари и т.н.) обхватът на Bluetooth ® може да бъде значително по-малък. В зависимост от заобикалящата среда може да са необходими няколко интервала за изпращане, преди електроинструментът да бъде разпознат.
Ако електроинструментът не може да бъде разпознат, проверете следното:
Твърде голямо ли е разстоянието до мобилното крайно устройство?
→ Намалете разстоянието между мобилното крайно устройство и електроинструмента

Инсталиране и настройка на приложението

За да можете да използвате функциите за свързване, най-напред трябва да инсталирате съответното приложение на Hilti .
(1.) Изтеглете приложението от съответния магазин за приложения.
Изисква се потребителски акаунт в съответния магазин за приложения.
(2.) След като стартирате приложението за първи път, моля, влезте с Вашия акаунт или се регистрирайте.
(3.) Дисплеят на Вашето мобилно крайно устройство показва всички следващи стъпки за свързване на електроинструмента към мобилното крайно устройство.
Най-напред преминете целия обучителен курс на приложението. По този начин ще имате по-добър поглед върху процеса на свързване и използването на функциите за свързване.

Защита от дълбок разряд

Уредът разполага с режим на дълбок сън за защита на литиево-йонния акумулатор от дълбок разряд. По този начин се предотвратява дълбокият разряд на акумулатора.
 • Защитата от дълбок разряд се активира след 360 минути.
 • За да деактивирате защитата от дълбок разряд, извадете акумулатора и го поставете отново.

Обем на доставката

Уред за директен монтаж, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Тегло съгласно EPTA Procedure 01 без акумулатор
3,5 кг
3,5 кг
3,4 кг
Дължина на пироните серийно забиване
14 мм … 30 мм
14 мм … 36 мм
14 мм … 24 мм
Дължина на пироните при единично забиване
·/·
·/·
30 мм … 36 мм
Диаметър на пироните
3 мм
2,75 мм … 3,0 мм
3 мм
Капацитет на магазинирано устройство
30 пирона
30 пирона
20 пирона
Ход на притискането
12 мм
12 мм
12 мм
Притискаща сила
50 Н … 70 Н
50 Н … 70 Н
50 Н … 70 Н
Препоръчителна максимална честота на забиване при стайна температура
700/ч.
700/ч.
700/ч.
Номинално напрежение
21,6 В
21,6 В
21,6 В
Максимално излъчена предавателна мощност Bluetooth®
8 дБм
8 дБм
8 дБм
Bluetooth честотен обхват
2 402 МГц … 2 480 МГц
2 402 МГц … 2 480 МГц
2 402 МГц … 2 480 МГц
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Типово ниво на звуковата мощност на емисиите по крива А (при забиване на пирони) (LWA)
Бетон
96 дБ
96 дБ
96 дБ
Стомана
100 дБ
100 дБ
100 дБ
Типово ниво на звуковото налягане на емисиите по крива А (при забиване на пирони) (LpA)
Бетон
85 дБ
85 дБ
85 дБ
Стомана
89 дБ
89 дБ
89 дБ
Отклонение от посочените звукови нива (KWA, KPA)
3 дБ
3 дБ
3 дБ
Едноосови общи стойности на вибрациите (в z-посока)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Емисионна стойност на вибрациите (при забиване на пирони) с акумулатор B22 55 (a h)
Бетон
2,5 м/с²
2,5 м/с²
2,5 м/с²
Стомана
3,3 м/с²
3,3 м/с²
3,3 м/с²
Емисионна стойност на вибрациите (при забиване на пирони) с акумулатор B22 85 (a h)
Бетон
2,9 м/с²
2,9 м/с²
2,9 м/с²
Стомана
3,5 м/с²
3,5 м/с²
3,5 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²
1,5 м/с²
1,5 м/с²

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Сваляне на болтоводач

 1. Издърпайте надолу механизма за подаване на пирони, докато се застопори.
 2. Изпразнете магазинираното устройство.
 3. Плъзнете блокировката на болтоводача по посока на стрелката до ограничителя.
  • Болтоводачът е освободен.
 4. Извадете болтоводача.

Поставяне на болтоводач

 1. Издърпайте надолу механизма за подаване на пирони, докато се застопори.
 2. Изпразнете магазинираното устройство.
 3. Плъзнете блокировката на болтоводача по посока на стрелката до ограничителя и я задръжте в това положение.
 4. Плъзнете болтоводача в челния накрайник, докато се застопори с ясно щракване.
 5. Освободете блокировката на болтоводача.
  • Блокировката на болтоводача отскача в средно положение.
 6. С издърпване на болтоводача проверете стабилното му положение.

Безопасна работа с кука за колан и кука за скеле

  Image alternative
 • Преди да започнете работа се уверете, че куката за колан/скеле е надеждно закрепена към продукта.
 • Използвайте куката за колан/скеле само ако Ви е необходима. Съхранявайте продукта на сигурно място, ако не го използвате продължително време.

Защита срещу падане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • Използвайте само разрешеното за Вашия продукт препоръчано Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
 • Не закрепвайте задържащото въже за инструменти към куката за колан. Не използвайте кука за колан, за да повдигнете продукта.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте като защита срещу падане само Hilti задържащото въже за инструменти #2261970.
  Image alternative
 • Прикрепете задържащото въже за инструменти към продукта с карабинер, както е показано на снимката. Проверете за надеждното закрепване на куката с карабинер.
 • Закрепете втората кука с карабинер към носеща конструкция. Проверете за надеждното закрепване на куката с карабинер.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti задържащото въже за инструменти.

Зареждане на магазинирано устройство за работа

Image alternative
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване! Бързото връщане назад на механизма за подаване на пирони може да доведе до наранявания и да причини щети на уреда за директен монтаж.
 • При спускането на механизма за подаване на пирони следете той да се застопори добре. Не оставяйте механизма за подаване на пирони да се върне бързо назад.
 1. Издърпайте надолу подавача на пирони, докато се застопори.
 2. Оставете лентите с пирони да приплъзнат в магазинираното устройство (максимум 3 ленти с по 10 пирона).
 3. Дръжте здраво подавача на пирони и натиснете деблокировката на подавача на пирони.
 4. Върнете назад подавача на пирони, докато се допре до пирон.

Зареждане за режим на работа единично забиване

BX 3-ME-22
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване! Бързото връщане назад на механизма за подаване на пирони може да доведе до наранявания и да причини щети на уреда за директен монтаж.
 • При спускането на механизма за подаване на пирони следете той да се застопори добре. Не оставяйте механизма за подаване на пирони да се върне бързо назад.
 1. Издърпайте надолу механизма за подаване на пирони, докато се застопори.
 2. Оставете лентата с пирони да приплъзне от магазинираното устройство и се уверете, че магазинираното устройство е празно.
  Уредът за директен монтаж може да бъде повреден, ако не сте отстранили всички пирони от магазинираното устройство преди режима на работа единично забиване.
 3. Дръжте здраво механизма за подаване на пирони и натиснете деблокировката на механизма за подаване на пирони.
 4. Върнете назад механизма за подаване на пирони.
 5. Поставете пирона в предвидената за целта вдлъбнатина на болтоводача. След това опционално върху болтоводача допълнително можете да сложите разрешен крепежен елемент.
  Поставянето на повече от два пирона в болтоводача може да причини щети на уреда за директен монтаж. В режим на работа единично забиване зареждайте болтоводача с максимум един пирон.
 6. Задействайте прекъсвача за единично забиване.
  • Прекъсвачът за единично забиване се застопорява с ясно щракване.
  Ако механизмът за подаване на пирони се издърпа надолу с няколоко сантиметра, прекъсвачът за единично забиване се освобождава отново.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Използване на опорния крак

Image alternative
Опорният крак улеснява монтирането под прав ъгъл на уреда за директен монтаж върху равна основа, тъй като трябва да се внимава за позиционирането под прав ъгъл само в странична посока. Върху неравна основа може да се наложи сгъване на опорния крак, за да се подравни болтоводачът под прав ъгъл спрямо основата.

Сгъване на опорен крак

 1. Притиснете към опорния крак, за да го освободите от фиксиращата му позиция.
 2. Завъртете опорния крак назад.

Разгъване на опорен крак

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване! При обръщане на опорната пета съществува опасност от притискане на пръстите между опорната пета и корпуса.
 • При обръщане на опорната пета дръжте уреда за директен монтаж за ръкохватката.
 1. Завъртете опорния крак напред.
 2. Натиснете опорния крак в посока отдолу, за да го застопорите в разгънато положение.

Изключване на Bluetooth (опционално)

 • Притиснете уреда за директен монтаж върху основата за 10 секунди.
  • След 6 секунди пружинният елемент се отпуска с ясен звук (дръжте уреда за директен монтаж в натиснато положение още 4 секунди).
  • Статус индикаторът мига 3 пъти в синьо.
  • Шумът от двигателя се чува 3 пъти.
  • Преносът на данни вече не е възможен.
  Ако се намирате в сензитивна среда (напр. болница), където няма разрешение за Bluetooth, можете да деактивирате Bluetooth.
  За да включите Bluetooth, извадете акумулатора и го поставете отново.

Включване/изключване на уред за директен монтаж

Включване на уред за директен монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Притискането на уреда за директен монтаж към някоя част от тялото може да причини сериозни наранявания поради задействане по невнимание.
 • Никога на притискайте уреда за директен монтаж към ръката ви или към някоя друга част от тялото.
 1. При работа с магазинирано устройство заредете магазинираното устройство.
 2. Поставете акумулатора.
  • Статус индикаторът мига бавно в зелено.
  При работа с намалена мощност на акумулатора уредът за директен монтаж се изключва, преди да се повредят акумулаторните клетки.
 3. Притиснете уреда за директен монтаж към подходяща основа, за да го включите.
  • Уредът за директен монтаж се затяга.
  • Статус индикаторът свети в зелено.

Изключване на уред за директен монтаж

 • Отстранете акумулатора.
  • Пружинният елемент се отпуска с ясно щракване, а статус индикаторът изгасва.
  След 6 минути уредът за директен монтаж генерира шум от двигателя като индикация, че уредът за директен монтаж е на път да се изключи. Според указанието уредът за директен монтаж се изключва автоматично.

Извършване на единично забиване

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради пробиване на крепежни елементи!
 • Преди забиване на крепежни елементи се уверете, че няма никой зад или под компонента, в който се забива крепежният елемент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради разлетели се части! По време на процеса на забиване са възможни наранявания на тялото и очите поради отчупващ се от основата материал и разлетели се части на лентата с пирони.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защита за очите и защитни ръкавици. Намиращите се наблизо хора също трябва да носят защита за очите и защитна каска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Притискането на уреда за директен монтаж към някоя част от тялото може да причини сериозни наранявания поради задействане по невнимание.
 • Никога на притискайте уреда за директен монтаж към ръката ви или към някоя друга част от тялото.
 1. Преди да започнете работа, поставете 2 крепежни елемента за проба върху тяхната основа.
 2. Поставете уреда за директен монтаж върху основата под прав ъгъл и притиснете болтоводача до крайна позиция.
  • Уредът за директен монтаж е включен.
 3. Задействайте забиването чрез натискане на разединителя с предпазител.
 4. След забиването повдигнете уреда за директен монтаж изцяло от основата.
  Ако болтоводачът е притиснат към основата повече от 6 секунди, без да бъде извършено забиване, уредът за директен монтаж автоматично превключва в режим на готовност. Уредът за директен монтаж се презарежда чрез повторно поставяне на челния накрайник върху земята.

Изваждане на пирони при работа на магазинирано устройство

 1. Издърпайте надолу механизма за подаване на пирони, докато се застопори.
 2. Плъзнете пироните надолу от магазинираното устройство.
 3. Дръжте здраво механизма за подаване на пирони и натиснете деблокировката на механизма за подаване на пирони.
 4. Придвижете механизма за подаване на пирони назад в изходно положение.

Освобождаване на заседнали пирони

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване и повреда на уреда за директен монтаж. Използването на неподходящи предмети вместо препоръчаните оригинални принадлежнасти на Hilti може да причини наранявания и да повреди уреда за директен монтаж.
 • За освобождаването на заседнал пирон използвайте само препоръчания комплект тесли за вадене на пирони.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради разлетели се части! Забиването може да доведе до наранявания от разлетели се части, ако в периметъра на болтоводача има чужди тела или ако крепежни елементи са заседнали в болтоводача.
 • Никога не се опитвайте да отстранявате повреди по уреда чрез извършване на още забивания!
Отделни пирони могат да заседнат в болтоводача. С помощта на комплекта тесли X-NP заседналите пирони могат да бъдат извадени от болтоводача. Ще намерите принадлежностите във Вашия Център Hilti или онлайн на www.hilti.group .
 1. Извадете болтоводача (вижте).
 2. Пъхнете болтоводача в приемната втулка на комплекта тесли за изваждане на пирони.
 3. Избутайте заседналия пирон навън от болтоводача с помощта на тесла за изваждане на пирони и чук.
 4. Поставете болтоводача (вижте).

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранете внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почистете корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Почистване на вътрешната страна на челния накрайник

 1. Свалете болтоводача.
 2. Почистете вътрешната страна на челния накрайник.
 3. Поставете болтоводача.

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Транспортирайте и съхранявайте уреда винаги в обезопасено куфарче.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху топлинни източници или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите далече от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

Освен ако не е посочено друго, всички описани светлинни сигнали се отнасят до статус индикатора на уреда за директен монтаж. При всички неизправности съблюдавайте индикатора за състояние на зареждане и грешки на акумулатора. Вижте Раздел Индикатори на литиево-йонния акумулатор .
При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Статус индикаторът мига в зелено.
Акумулаторът е изтощен.
 • Сменете акумулатора.
Пружинният елемент не е опънат, статус индикаторът мига в зелено.
Акумулаторът е изтощен.
 • Сменете акумулатора.
Болтоводачът не може да се притисне и статус индикаторът свети в синьо .
Празно магазинирано устройство.
Болтоводачът не може да се притисне и статус индикаторът свети в зелено .
Заседнал механизъм за подаване на пирони.
 • Извадете лентите с пирони от магазинираното устройство и почистете магазинираното устроойство.
Заседнал пирон в болтоводача.
Пружинният елемент е обтегнат със закъснение, статус индикаторът мига в синьо, едновременно с това прозвучава звуков сигнал; след това статус индикаторът свети за 6 минути в синьо.
Празно магазинирано устройство.
Пружинният елемент не е опънат отново и статус индикаторът мига в жълто.
Свръхтемпература в уреда за директен монтаж.
 • Оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
Твърде висока температура на акумулатора.
 • Оставете акумулатора да се охлади.
Твърде ниска температура на акумулатора.
 • Оставете акумулатора да се затопли бавно до стайна температура.
Пружинният елемент не е обтегнат, а статус индикаторът мига в червено.
Болтоводачът не е поставен правилно.
Пружинният елемент не е обтегнат, а статус индикаторът свети в червено.
Грешка на уреда.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Пружинният елемент не е обтегнат; няма индикация за статус.
Акумулаторът е изтощен.
 • Сменете акумулатора.
Акумулаторът не е поставен правилно.
Защитата от дълбок разряд е активна.
 • Извадете акумулатора и го поставете отново.
Заседнал болтоводач в притиснато състояние.
Замърсяване между болтоводач и челен накрайник.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ настоящата документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само с тях. Използвайте само оригинални Hilti акумулатори!
Описание Hilti акумулаторите са оборудвани със системи за управление и защита на клетките.
Акумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват голяма специфична енергийна плътност. Литиево-йонните клетки са подложени на много нисък ефект на паметта, но са много чувствителни към въздействието на сила, дълбоко разреждане или високи температури.
Разрешените продукти за Hilti акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group
Безопасност
 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Постъпвайте съгласно указанията в Раздел Мерки при горящ акумулатор .
Поведение при повредени акумулатори
 • Винаги се свързвайте със сервиз на Hilti , ако има повреден акумулатор.
 • Не използвайте акумулатор, от който излиза течност.
 • Избягвайте директен контакт с кожата и/или очите, ако течността изтича. Винаги носете защитни ръкавици и защита за очите при работа с батерийна течност.
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата батерийна течност. Спазвайте местните разпоредби за почистване на батерийна течност.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, с креда на прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Изхвърлете контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Внимавайте за необичайно поведение на акумулатора като неправилно зареждане, необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане ва течности. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако предполагате, че има проблем с вътрешния акумулатор, свържете се със сервиз на Hilti .
 • Ако акумулаторът спре да работи, вече не може да се зарежда или ако изтича течност, трябва да го изхвърлите. Виж Раздел Поддръжка и третиране на отпадъци .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално експлозивни газове.
 • При интензивно разпространение на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Повикайте на помощ пожарната команда преди да започнете опит за гасене.
 • Гасете горящия акумулатор само с вода от възможно най-голямо разстояние. Праховите пожарогасители и противопожарните одеяла са неефективни за литиево-йонни акумулатори. На околните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества горящи акумулатори. Отстранете всички незасегнати материали от най-близката околна среда, за да изолирате засегнатите акумулатори.
В случай, когато акумулаторите не се охлаждат, пушат или горят:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие ограничава разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на запалване.
 • Оставете акумулатора в кофа за най-малко 24 часа, докато се охлади напълно.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните разпоредби за транспортиране на акумулатори.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора чист и незамърсен от масла и смазки. Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора със суха, мека четка с власинки или с чиста, суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Раздел Поведение при повредени акумулатори .
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърле акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Спазвайте местните разпоредби за повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.