език

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Обяснение на обозначенията

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В нашата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Внимание
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

В нашите фигури се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Забранителни знаци

Върху продукта се използват следните забранителни знаци:
Image alternative Забранено е транспортирането с кран

Специални стикери на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази прахосмукачка съдържа вредни за здравето прахове. Изпразване и поддръжка, включително отстраняване на торбата за прах, могат да се извършват само от специалисти, които носят подходящи лични предпазни средства. Работете с прахосмукачката само с цялостна и безупречно функционираща филтърна система.
Върху прахосмукачката се намира един от следните предупредителни стикери:
VC 20L-X
VC 40L-X
Предупредителен стикер при прахосмукачки клас L:
Image alternative
Уверете се, че предупредителният стикер се вижда ясно.
VC 20M-X
VC 40M-X
Предупредителен стикер при прахосмукачки клас L:
Image alternative
Уверете се, че предупредителният стикер се вижда ясно.

Информация за продукта

Hilti Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към наше представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Прахосмукачка за мокро/сухо почистване
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

Наред с указанията за безопасност в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация е задължително по всяко време стриктно да се спазват следните разпоредби.
 • Прочетете всички указания! Ако не спазвате дадените по-долу указания, може да възникне опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • При използване на уреда заедно с електроинструмент преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация на електроинструмента и съблюдавайте всички указания.
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Използвайте правилния уред. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предписание и в изправно състояние.
 • Преди работа с уреда се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, които могат да бъдат породени от материала, и за безопасното предаване на изсмуквания материал като отпадък.
 • Обърнете внимание на влиянието на околната среда. Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожар или експлозия.
 • Уредът може да бъде използван само от лица, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Уредът не е предназначен за ползване от деца. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
 • Съхранявайте на сигурно място неизползваните в момента уреди. Ако уредите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо място, което да бъде затворено или разположено на високо, далеч от достъпа на деца.

Безопасен начин на работа

 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте прахосмукачката, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на уреда може да причини сериозни наранявания.
 • Потребителят и намиращите се в близост лица трябва да използват при експлоатация и поддръжка на уреда подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, обезопасени обувки и лека маска за дихателна защита.
 • Уверете се, че прахосмукачката не може да се търкаля или да падне.
 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката. При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.
 • Съблюдавайте специфичните за страната разпоредби за предотвратяване на злополуки.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.

Грижливо отношение към уреда и правилното му използване

 • Никога не оставяйте уреда без надзор.
 • При изсмукването на опасни прахове не деактивирайте функцията за почистване на филтъра, особено при използването на електроинструменти, образуващи прах.
 • Пазете уреда от замръзване.
 • Почиствайте редовно с четка водното съоръжение за ограничаване на нивото съгласно инструкциите и проверявайте за признаци на повреда.
 • При поставяне на смукателната глава внимавайте да не се прищипете и да не повредите мрежовия кабел. Съществува опасност от нараняване и повреди.
 • Проверете уреда и принадлежностите му за наличие на повреди. Преди по-нататъшна употреба трябва да се проверят защитните съоръжения или леко повредените части за безупречното функциониране по предназначение. Проверете дали движещите се части работят изправно и не блокират, както и дали има повредени части. Всички части трябва да бъдат монтирани правилно и да изпълняват посочените условия за обезпечаване на прецизната работа на уреда.
 • Ремонтът на уреда Ви може да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на уреда.
 • Ако уредът не се използва (при почивки в работно време), преди поддръжка и ремонт, преди подмяна на принадлежности или филтри, винаги изваждайте мрежовия щепсел от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на уреда по невнимание.
 • Никога не премествайте прахосмукачката в друго работно положение, като дърпате мрежовия кабел. Не придвижвайте прахосмукачката върху мрежовия кабел.
 • Не транспортирайте уреда с кран.
VC 20M-X
VC 40M-X
Допълнително при прахосмукачки клас M
 • Ако транспортирате уреда или ако не го изполвате, затворете входящия фитинг с херметичната муфа .

Безопасност при работа с електроинструменти

 • Съединителният щепсел на уреда трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени уреди, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Включете щепсела в подходящ, заземен контакт, който е инсталиран надеждно и отговаря на всички местни условия. Ако се съмнявате дали контактът е заземен надеждно, подсигурете проверката му от квалифициран електроспециалист.
 • Избягвайте допир на тялото до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте уреда от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Уверете се, че мрежовият кабел не е попаднал в локви.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към сервизен отдел на Hilti за подмяна. Проверявайте редовно удължителните кабели и ги подменяйте, ако са повредени.
 • Ако по време на работа се повреди мрежовият съединителен проводник и/или удължителният кабел, не трябва да се допирате до тях. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени мрежови съединителни проводници и удължителни кабели създават опасност от възникване на електрически удар.
 • Мрежовият съединителен проводник може да бъде подменен само с посочения в Ръководството за експлоатация вид.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, като с него носите уреда, окачвате го или издърпвате щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на уреда. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на електрически удар.
 • Когато работите с електроуред на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи за работа на открито. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на електрически удар.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете уреда и извадете мрежовия щепсел.
 • Използвайте контакта на уреда само за посочените в Ръководството за експлоатация цели.
 • Никога не използвайте уреда в нечисто или мокро състояние. Влагата или прахът по повърхността на уреда, най-вече от проводими материали, при неблагоприятни условия могат да предизвикат електрически удар. Затова, особено при често обработване на електропроводими материали, предавайте на равни интервали замърсените уреди в сервиз на Hilti за проверка.

Работно място

 • Осигурете добро осветление в работната зона.
 • Осигурете добро проветрение на работното място. Лошо проветрените работни места могат да увредят здравето поради прекомерно запрашаване.
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работната среда предмети, с които бихте могли да се нараните. Безпорядъкът в работната зона може да доведе до възникване на злополуки.
 • Не работете с уреда във взривоопасна среда или на места, където има горими течности, газове или прахове. В електроуредите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или изпарения.

Изсмукван материал

 • Вредните за здравето прахове, чийто прахов клас е по-висок от този на прахосмукачката, не трябва да се изсмукват. Не трябва да бъдат изсмуквани запалими и/или експлозивни прахове (напр. магнезиев или алуминиев прах). Материали, които са по-горещи от 60 °C (140 °F), не могат да бъдат изсмуквани (напр. тлеещи цигари, гореща пепел).
 • Не трябва да бъдат изсмуквани запалими, експлозивни, агресивни течности (охлаждащи и мажещи средства, бензин, разтворители, киселини (pH < 5), основи (pH > 12,5) и т.н.).
 • При изпускане на пяна или течности изключете незабавно прахосмукачката.
 • Носете защитни ръкавици при събиране на горещ изсмукван материал до макс. 60 °C (140 °F).
 • При работа с минерален сондажен шлам носете защитно облекло и избягвайте контакт с кожата (pH > 9, разяждащ).
 • Избягвайте контакт с алкални или киселинни течности. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и потърсете допълнително лекарска помощ.
VC 20L-X
VC 40L-X
Допълнително при прахосмукачки клас L
 • Прахосмукачката с прахов клас L е подходяща за събиране/ изсмукване на сухи, незапалими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция > 1 мг/м³. Според опасността на праховете за събиране/ изсмукване прахосмукачката трябва да бъде оборудвана с подходящи филтри.
VC 20M-X
VC 40M-X
Допълнително при прахосмукачки клас M
 • Прахосмукачката с прахов клас M е подходяща за събиране/ изсмукване на сухи, незапалими прахове, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция ≧ 0,1 мг/м³. Според опасността на праховете за събиране/ изсмукване прахосмукачката трябва да бъде оборудвана с подходящи филтри.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Транспортна дръжка (разтегаема)
 2. Закрепващ контур за Hilti куфар
 3. Носеща дръжка
 4. Контакт на уреда
 5. Индикатор панел и пулт за управление
 6. Сляпо покритие за радиомодул (опционално)
 7. Превключвател
 8. Входящ фитинг (смукателен маркуч)
 9. Заключване на контейнера (2x)
 10. Мрежов кабел
 11. Фиксираща кука (2x) с гумен обтегач
 12. Смукателна глава
 13. Контейнер за отпадъци
 14. Филтърна касета със заключваща скоба

Употреба по предназначение

Описаните тук продукти представляват универсални индустриални прахосмукачки за промишлена употреба. Те са приложими за сухо и мокро почистване.

Този продукт не трябва да се използва за почистване на хора и животни. Използването под вода е забранено.
 • Преди работа с продукта се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите, породени от материала, и за безопасното предаване на материала като отпадък.

 • Не използвайте продукта стационарно в продължителен работен цикъл, както и в автоматични или полуавтоматични системи.

 • Използвайте само оригинални принадлежности и инструменти на Hilti , за да избегнете опасности от наранявания.

 • За да избегнете електростатични ефекти, използвайте антистатичен смукателен маркуч.

 • Не изсмуквайте предмети, които могат да пробият торбата за прах и да причинят наранявания (напр. остър или ръбест изсмукван материал).

 • Не използвайте продукта като заместител на проводник.

 • Спазвайте специалните местни наредби за предотвратяване на злополуки.

Допустими приложения:

При прахоуловителите е необходимо да се осигури достатъчна кратност на въздухообмена L в помещението, ако отработеният въздух нахлуе обратно в помещението.

Спазвайте националните разпоредби!
Допустими приложения:
 • Засмукване на големи количества прах при работа с Hilti диамантени шлайф машини, шлифовъчно-отрезни машини, ударно-пробивни машини и боркорони за сухо пробиване.
 • Засмукване на минерален сондажен шлам при работа с Hilti диамантени боркорони, респ. Hilti диамантени триони и течен изсмукван материал до максимална температура 60 °C (140 °F).
 • Засмукване на масла и течни среди до максимална температура 60 °C (140 °F).
 • Мокро и сухо почистване на повърхности на стени и подове.
VC 20M-X
VC 40M-X
Допълнително при прахосмукачки клас M
 • Засмукване на сухи, незапалими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция ≧ 0,1 мг/м³ (прахов клас M).

 • Машините, които са проектирани да поглъщат кварцов минерален прах, трябва да отговарят поне на прахов клас М.

Допълнително при прахосмукачки клас M VC 20L-X
VC 40L-X
Допълнително при прахосмукачки клас L
 • Засмукване на сухи, незапалими прахове, течности, дървесни частици и опасни прахове с гранични стойности на експозиция > 1 мг/м³ (прахов клас L).

Допълнително при прахосмукачки клас L

Възможни грешки при употреба

 • Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на азбест.
 • Прахосмукачката не трябва да се използва в легнало положение.
 • Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на взривоопасни, тлеещи, горящи или запалими вещества и агресивни прахове (напр. магнезиев или алуминиев прах) (изключение: дървесни стърготини).
 • Прахосмукачката не трябва да се употребява за изсмукване на запалими течности (напр. бензин, разтворители, киселини, охлаждащи и мажещи средства).

Индикатори на продукта

Индикатор
Описание
Image alternative Сервизен индикатор Смяна на филтър
Ако светодиодът свети, филтърът е блокиран.
 1. Проверете нивото на запълване на контейнера за отпадъци
 2. Натиснете бутона за управление Ръчно почистване на филтъра .
 3. Проверете филтъра и при нужда го подменете.
Image alternative Контрол на ниво на запълване
Ако светодиодът свети, защитното изключване е активно при мокро почистване.
Изпразнете контейнера и почистете сондите.
Image alternative Индикатор за мощност
Индикаторът предоставя информация за текущото състояние на филтъра. При максимална всмукателна мощност светят всичките 3 светодиода.

Бутони за управление на продукта

Бутон за управление
Описание
Image alternative Ръчно почистване на филтъра
Натиснете този бутон, за да извършите ръчно почистване на филтъра.
Image alternative Автоматично почистване на филтъра
Ако светодиодът свети, автоматичното почистване на филтъра е активирано.
Деактивирайте автоматичното почистване на филтъра, като натиснете бутона. Светодиодът изгасва.
Image alternative Настройка на диаметъра на маркуча (само за клас M)
Натиснете бутона, за да регулирате използвания в момента диаметър на маркуча.
Стойността, която трябва да се зададе, зависи от свързаното устройство и диаметъра му на засмукване и при нужда трябва да се коригира.

Обем на доставката

прахосмукачка за мокро/сухо почистване, включително филтърен елемент, смукателен маркуч в комплект с въртяща втулка (от страна на засмукването) и инструменти съединители, (синтетична) торба за прах PE, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Акустичен предупредителен сигнал

VC 20M-X
VC 40M-X
Прахосмукачките клас M са оборудвани с акустичен пхредупредителен сигнал. Сигналът прозвучава от съображения за сигурност, ако скоростта на въздуха в смукателния маркуч падне под 20 м/сек.
За да прозвучи предупредителният сигнал правилно, освен настройката за диаметъра на маркуча трябва да се регулира и диаметърът на използвания смукателен маркуч.

Почистване на филтъра

Почистването на филтъра функционира само при свързан смукателен маркуч.
Прахосмукачката разполага с функция за ръчно и автоматично почистване на филтъра, за да се осигури максимално освобождаване на филтърния елемент от натрупалия се прах.
Функцията за почистване на филтъра се изключва с натискане на бутона "Автоматично почистване на филтъра" и се включва с повторното му натискане.
Състояние
Значение
Светодиодът свети.
Почистването на филтъра е активирано.
Светодиодът не свети.
Почистването на филтъра е деактивирано.
При всяко задействане на прахосмукачката почистването на филтъра се активира автоматично.
Филтърният елемент се почиства автоматично чрез въздушен удар (пулсиращ шум).
При системни апликации (особено при шлайфане, рязане и прорязване) или при засмукване на по-големи количества прах трябва да се активира почистването на филтъра, за да се даде възможност за постоянно висока мощност на засмукване.
Независимо от автоматичното почистване на филтъра, филтърът може да бъде почистван по всяко време чрез натискане на бутона "Ръчно почистване на филтъра".
Мощност при почистване: Можете да постигнете максимална ефективност на почистване на филтъра, като затворите маркуча и едновременно натиснете бутона "Ръчно почистване на филтъра".

Препоръки при употреба

VC 20M-X
VC 40M-X
Използвайте прахосмукачката клас M само с торба за прах.
Клас M за изсмукване на прахове с гранични стойности на експозиция ≥ 0,1 мг/м3.
Принадлежности и видове приложения
Номер на материала
Принадлежности
Вид приложение
2261451
Синтетична торба за прах PE VC 20, VC 150-6
приложение при минерали, мокро и сухо
2262095
Синтетична торба за прах PE VC 40, VC 150-10
приложение при минерали, мокро и сухо
2261258
Торба за прах Premium VC 20, VC 150-6
приложение при дървесина и при минерали (бетон), сухо
2262130
Торба за прах Premium VC 40, VC 150-10
приложение при дървесина и при минерали (бетон), сухо
2261453
Филтър PTFE VC 20⁄40⁄150
универсален мокро и сухо
2261257
Филтър VC 20⁄40⁄150 универсален
универсален мокро и сухо
2278640
Филтър DRY VC 20⁄40⁄150 универсален
сухо
2261452
Филтър HEPA VC 20⁄40⁄150
мокро и сухо
203867
Смукателен маркуч 36x4,65M AS
мокро и сухо

Технически данни

Свойства на продукта

При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на типовата табелка на уреда. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на продукта.

VC 20-X
VC 40-X
Тегло
11 кг
14,4 кг
Размери (Д x Ш x В)
530 мм x 290 мм x 415 мм
560 мм x 365 мм x 590 мм
Макс. допълнително натоварване
25 кг
25 кг
Обем на контейнера
15 л
30 л
Използвано количество прах
15 кг
34 кг
Номинален обем вода
9 л
22,8 л
Температура на въздуха
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Автоматично почистване на филтъра
сензорно управление
сензорно управление
Мрежова честота
50 Гц … 60 Гц
50 Гц … 60 Гц
Клас на защита
I
I
Вид защита
IP X4
IP X4

Номинално напрежение


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Номинална консумация
1 200 Вт
1 100 Вт
1 100 Вт
1 100 Вт
Присъединена мощност вграден контакт на уреда за електроинструмент
·/·
·/·
650 Вт
1 600 Вт
Свързване към мрежа (тип)
CNS HVCTF 300 3x2 мм2
CNS HVCTF 300 3x2 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Номинална консумация
1 200 Вт
1 200 Вт
1 200 Вт
1 200 Вт
Присъединена мощност вграден контакт на уреда за електроинструмент
2 400 Вт
1 100 Вт
1 800 Вт
1 200 Вт
Свързване към мрежа (тип)
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2
H07 RNF 3G 1,5 мм2

Максимален обемен ток и максимално понижено налягане


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Макс. обемен поток (турбина)
71 л/с
71 л/с
74 л/с
74 л/с
74 л/с
Макс. обемен поток в края на маркуча
177,1 м³/ч (49,2 л/с)
177,1 м³/ч (49,2 л/с)
183 м³/ч (50,6 л/с)
183 м³/ч (50,6 л/с)
183 м³/ч (50,6 л/с)
Макс. понижено налягане
22,3 кПа
22,3 кПа
24,25 кПа
24,25 кПа
24,25 кПа

Информация за шума и вибрациите, измерени по EN 60335

Следните данни са валидни за всички индустриални прахосмукачки VC 20 и VC 40.
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
69 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
2,5 дБ(А)
Емисионна стойност на трептенията
< 2,5 м/с²

Използване на удължителен кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно захранващия кабел на уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменяйте повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.

Въвеждане в експлоатация

ОПАСНОСТ
Опасност от възникване на електрически удар. Неправилното свързване на прахосмукачката може да доведе до смърт или тежки наранявмания.
 • Свързвайте прахосмукачката само съм правилно заземен източник на ток.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване вследствие на неконтролируеми движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.
 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

Първо въвеждане в експлоатация

Изберете подходящата торба за прах според смукателните материали (минерал, дърво) и приложението (сухо/мокро. → Раздел "Инструкции за употреба"
 1. Отворете двете заключващи клеми.
 2. Отстранете смукателната глава от контейнера за боклук.
 3. Извадете принадлежностите от контейнера за боклук и от опаковката.
 4. Поставете торба за прах съгласно инструкциите.
 5. Поставете смукателната глава върху контейнера за боклук и затворете двете заключващи клеми.
 6. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
 7. Свържете смукателния маркуч.

Поставяне на торба за прах Premium

Острите предмети могат да пробият торбата за прах.
Уверете се, че никакви предмети не са пробили торбата за прах.
Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете 2-те заключващи скоби.
 3. Повдигнете смукателната глава от контейнера за отпадъци.
 4. Поставете торбата за прах Premium в контейнера за отпадъци.
 5. Уверете се, че адаптерът е застопорен правилно и торбата за прах не се показва извън ръба на контейнера.
 6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
 7. Затворете 2-те заключващи скоби.
 8. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
 9. Свържете смукателния маркуч.

Смяна на торба за прах (синтетична)

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете 2-те заключващи скоби.
 3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци.
 4. При нужда отстранете пълната синтетична торба за прах.
 5. Поставете нова торба за прах (синтетична) в контейнера за отпадъци и сгънете торбата за прах около ръба на контейнера за отпадъци.
  • Дупките на торбата за прах трябва да се намират във вътрешността на контейнера за отпадъци.
  • Подравнете поставената торба за прах, като използвате черната линия на ръба на контейнера.
 6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
 7. Затворете 2-те заключващи скоби.
 8. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.
 9. Свържете смукателния маркуч.

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. При повреда на филтрационната система може да излязат застрашаващи здравето прахове.
 • Im Notfall (z. B. Filterbruch) изключете прахосмукачката, извадете мрежовия щепсел от контакта и предайте прахосмукачката за проверка на специалисти преди по-нататъшното й използванея.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване вследствие на неконтролируеми движения! При отворени колесни спирачки прахосмукачката може да се задвижи неконтролируемо.
 • Задействайте колесните спирачки за стабилно положение на прахосмукачката.

Настройка на диаметъра на маркуча

 1. За събиране/изсмукване на сухи, незапалими прахове с гранични стойности на експозиция, както и на дървесни частици, съгласувайте диаметъра на смукателния маркуч с позицията на ключа за настройка на диаметъра на смукателния маркуч.
 2. Променете настройката за диаметъра на маркуча и по този начин прага за звуков предупредителен сигнал чрез повторно натискане на бутона Image alternative.

Работа без използване на контакта на уреда

 1. Преди да включите мрежовия щепсел, се уверете, че ключът на уреда е в положение "OFF".
 2. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 3. Завъртете ключа на уреда в положение "ON".

Работа с използване на контакта на уреда

Контактът на уреда е предназначен само за директно включване на електроинструменти към прахосмукачката.
За включените в контакта на уреда електроинструменти трябва да се съблюдават Ръководствата им за експлоатация и съдържащите се в тях указания за безопасност.
 1. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
 2. Проверете дали максималната консумирана мощност на електроинструмента, който предстои да се включи, е под допустимата максимална мощност на контакта на уреда, виж Раздел "Технически данни" и щампата върху контакта на уреда.
 3. Преди включване на мрежовия щепсел на електроинструмента се уверете, че електроинструментът е изключен.
 4. Включете мрежовия щепсел на електроинструмента в контакта на уреда.
 5. Включете мрежовия щепсел на прахосмукачката в контакта.
 6. Завъртете превключвателя в положение "Auto".
 7. Включете електроинструмента.
  След изключване на електроинструмента прахосмукачката продължава да работи още известно време, за да може да изсмуче останалия в смукателния маркуч прах.

Изсмукване на сухи прахове

Преди изсмукване на сухи прахове и особено на минерални прахове трябва да внимавате в контейнера винаги да е поставена правилната торба за прах. Изсмуканият материал може после да се изхвърли лесно без да причини замърсяване.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! Без използване на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.
 • Използвайте прахосмукачката само с поставен филтърен елемент.
 • Внимавайте филтърният елемент да бъде сух и да е поставена подходящата торба за прах.

Изсмукване на течности

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! Без използване на филтърен елемент може да излезе опасен изсмукван материал.
 • Използвайте прахосмукачката само с поставен филтърен елемент.
 1. Проверете наблюдението на нивото на запълване.
 2. При мокро почистване използвайте по възможност отделен филтърен елемент.
 3. След изсмукването на течности отворете двете заключващи клеми.
 4. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност, така че филтърният елемент да може да изсъхне.
 5. Изпразнете контейнера за отпадъци и го почистете с воден маркуч. Почистете електродите с четка, а филтърния елемент - чрез избърсване с ръка, след като е изсъхнал.
 6. Оставете контейнера за отпадъци да изсъхне.

След изсмукването

 1. Изключете електроинструмента.
 2. Завъртете превключвателя в положение "OFF".
 3. Извадете мрежовия щепсел на прахосмукачката от контакта.
 4. Навийте захранващия кабел и го закачете на поставената за тази цел кука на кабела.
 5. Изпразнете контейнера и почистете уреда, като го избършете с влажна кърпа.
 6. Навийте маркуча.
 7. Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

Изпразване на контейнер за отпадъци при сухи прахове

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете 2-те заключващи скоби.
 3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
 4. Изпразнете контейнера за отпадъци:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Хванете вдлъбнатите дръжки и обърнете контейнера за отпадъци, за да го изпразните.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • При прахосмукачки клас M: Извадете торбата за прах от контейнера за отпадъци.
  Използвайте прахосмукачката клас H само с торба за прах.
 5. След това поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци и затворете 2-те заключващи скоби.

Изпразване на контейнер за отпадъци без торба за прах (за течности)

 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
 3. Отворете 2-те заключващи скоби.
 4. Хванете се за вдлъбнатите дръжки и обърнете контейнера за отпадъци, за да го изпразните.
 5. Почистете ръбовете на контейнера за отпадъци с кърпа.
 6. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци и затворете 2-те заключващи скоби.

Използване на прекъсвач за защита срещу свръхток

Само за пазарите в Австралия и Нова Зеландия
Предпазителят защитава контакта на уреда от максимален ток. Когато предпазителят изключи, под прозрачния капак се показва прекъсвачът за защита срещу свръхток (бял). За да предотвратите повторното включване на предпазителя, отстранете причината, напр. изключете свързания електроуред от контакта на уреда.
Image alternative
 • За да възстановите свързаното към електроуреда електрическо захранване, натиснете прекъсвача за защита срещу свръхток.

Обслужване и поддръжка

Грижа за прахосмукачката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически ток!! Неправилните ремонти на електрически части може да доведат до сериозни наранявания поради токови удари.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Поддържайте прахосмукачката, и най-вече повърхностите за хващане, сухи, чисти и свободни от масла и смазки. Не използвайте почистващи средства, съдържащи силикон.
 • Никога не използвайте прахосмукачката със запушени вентилационни отвори! Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха четка. Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността на прахосмукачката.
 • Почиствайте редовно външната страна с леко навлажнена кърпа. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода, тъй като по този начин се застрашава електрическата безопасност на прахосмукачката.
При прахосмукачки клас L и M:При дейности по поддръжка и почистване трябва да боравите с прахосмукачката така, че да не възниква опасност за обслужващия персонал и за други хора.
 • Използвайте принудителна вентилация с филтриране.
 • Носете защитно облекло.
 • Почиствайте зоната за поддръжка така, че в околната среда да не попадат опасни вещества.
 • Преди прахосмукачката да бъде изнесена от замърсената с опасни вещества зона, изсмучете прахосмукачката от външната страна, избършете я или опаковайте плътно прахосмукачката. Освен това предотвратете разпръскването на отложен, опасен прах.
 • При дейности по поддръжка и ремонт всички замърсени части, които не са били почистени задоволително, трябва да се опаковат в непропускливи чували и да се изхвърлят съобразно валидните разпоредби за предаване на отпадъци.
 • Поне веднъж годишно следва да се извършва техническа проверка за прах от сервиз на Hilti или от обучено лице, напр. за повреда на филтъра, херметичност на прахосмукачката и функция на контролните устройства.

Почистване на филтъра

В процеса на почистване филтърният елемент не трябва да се удря в твърди предмети или да се обработва с твърди, респективно остри предмети. Така се намалява срокът на годност на филтърния елемент.
Филтърният елемент не трябва да се почиства с въздух под налягане. Това може да довете до разкъсване на филтърния материал.
Филтърният елемент е износваща се част.
 • Сменяйте филтърния елемент най-малко веднъж на половин година.
 • Но при интензивно използване сменяйте филтърния елемент по-често.

Смяна на филтърен елемент

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете заключващата скоба за филтърната касета.
 3. Отворете филтърната касета.
 4. Внимателно извадете филтърния елемент от наличните вдлъбнати дръжки в държача.
 5. Почистете уплътняващата повърхност с кърпа.
 6. Поставете новия филтърен елемент.
 7. Затворете филтърната касета, като сгънете ключалката на капака в посока напред.
 8. Затворете заключващата скоба за филтърната касета.
 9. Уверете се, че поради смяната на филтъра отново отстранявате праха, който излиза от прахосмукачката и / или филтърния елемент.

Проверка на наблюдението на нивото на запълване

Image alternative
 1. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 2. Отворете двете заключващи клеми.
 3. Отстранете смукателната глава от контейнера за отпадъци и я поставете върху равна повърхност.
 1. Проверете дали изключващите контакти (телени сонди) са замърсени, и ако е небходимо, почистете същите с четка.
 2. Проверете дали уплътнението на смукателната глава е замърсено, и ако е необходимо, го почистете с кърпа.
 3. Поставете смукателната глава върху контейнера за отпадъци.
 4. Затворете двете заключващи клеми.
 5. Уверете се, че смукателната глава е монтирана правилно и е застопорена.

Контрол след извършване на дейности по обслужване и поддръжка

 1. След извършване на дейности по обслужване и поддръжка проверете дали прахосмукачката е сглобена правилно и функционира изправно.
 2. Направете тест за изправна работа.

Транспорт и съхранение

Транспорт

Прахосмукачката не трябва да се носи с пълен контейнер за отпадъци.
Прахосмукачката не трябва да се окачва на кран.
 • При нужда отстранете източника на захранване или незакрепения инструмент от държача.
 • Изпразнете прахосмукачката, преди прахосмукачката да бъде пренесена на друго място.
 • Не накланяйте прахосмукачката и транспортирайте прахосмукачката само в изправено положение, когато сте засмукали течности.
 • При транспортиране можете да свържете двата края на маркуча с помощта на конусния адаптер.
VC 20M-X
VC 40M-X
При прахосмукачки клас M
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради вредни за здравето прахове! През входящия фитинг може за излезе опасен засмукан материал.
 • При транспортиране на прахосмукачки клас M и при неизползването им затваряйте входящия фитинг с херемтичната муфа.

Закрепване на куфар

Image alternative
 1. Осигурете стабилно положение на прахосмукачката и заключете ръчната спирачка. Издърпайте напълно транспортната дръжка.
 2. Поставете един или повече куфари на прахосмукачката.
  • Куфарът / куфарите не трябва да превишават височината на транспортната дръжка.
  • Съблюдавайте максималното допълнително натоварване.
 3. Издърпайте пристягащата скоба от държача и над куфара. При нужда удължете пристягащата скоба.
 4. Закачете куката на пристягащата скоба на транспортната дръжка и затегнете пристягащата скоба.

Съхранение

 • Поставете прахосмукачката в сухо помещение, защитена от неправомерно използване.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Неизправност на прахосмукачката

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Сервизният индикатор Смяна на филтър свети.
Филтърният елемент е запушен или е твърде стар.
Не е поставен филтърен елемент.
Image alternative
Уредът не работи или след кратко ускорение се изключва.
Изключването на водата е сработило.
 • Почистете сондите и мястото около сондите с четка.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Акустичен предупредителен сигнал (намалена всмукателна мощност)
Торбата за прах е пълна.
 • Сменете торбата за прах.
Филтърният елемент е силно замърсен.
 • В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете прахосмукачката да работи 30 секунди.
Смукателният маркуч или смукателната глава на електроинструмента са запушени.
 • Почистете смукателния маркуч и смукателната глава.
Диаметър на маркуча - настройка в неправилно положение.
От уреда се издухва прах.
Филтърният елемент не е монтиран правилно.
Филтърният елемент е повреден.
Уредът се вкючва и изключва самоволно или се появява електрически разряд през потребителя.
Не е гарантирана електростатична изолация, уредът не е включен към заземен контакт.
 • Включете уреда към заземен контакт, използвайте антистатичен маркуч.
Моторът вече не работи.
Предпазителят на мрежовия контакт се е изключил.
 • Включете предпазителя.
 • При повторно изключване потърсете причината за свръхток.
Контейнерът за боклук е пълен.
 • Изключете уреда и изпразнете контейнера за боклук.
Термозащитата на мотора е сработила.
 • Изключете уреда и го оставете да се охлади за около 5 минути.
 • Ако моторът не работи, предайте Вашия уред в отдел на Hilti за обслужване на клиенти.
Термозащитата на мотора многократно изключва мотора.
 • Почистете вентилационните отвори внимателно със суха четка.
Моторът не работи в автоматичен режим.
Свързаното устройство е дефектно или не е включено правилно.
 • Проверете дали свързаното устройство функционира или поставете щепсела здраво закрепен.
Автоматичното почистване на филтърния елемент не функционира.
Не е свързан смукателен маркуч.
 • Свържете смукателния маркуч.

Неизправност на системното устройство

Ако прахосмукачката се използва в безжична система, свързаните системни устройства могат да показват на дисплея си следните съобщения.
Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Сервизният индикатор Неизвестна грешка светва.
Свързаното системно устройство е получило непознат код за грешка от прахосмукачката.
 • Проверете прахосмукачката за наличие на смущения.
Image alternative
Сервизният индикатор Смяна на филтър свети.
Филтърният елемент е запушен или е твърде стар.
Не е поставен филтърен елемент.
Image alternative
Сервизният индикатор Изключване на водата свети.
Изключването на водата е сработило.
 • Почистете сондите и мястото около сондите с четка.
Image alternative
Сервизният индикатор намалена всмукателна мощност свети.
Торбата за прах е пълна.
 • Сменете торбата за прах.
Филтърният елемент е силно замърсен.
 • В случай, че автоматичната функция за почистване на филтъра е деактивирана, активирайте автоматичното почистване на филтъра и оставете прахосмукачката да работи 30 секунди.
Смукателният маркуч или смукателната глава на електроинструмента са запушени.
 • Почистете смукателния маркуч и смукателната глава.
Диаметър на маркуча - настройка в неправилно положение.

Третиране на отпадъци

Image alternative Hilti В по-голямата си част уредите на Хилти са произведени от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Съобразно Директивата на ЕС относно износени електрически и електронни уреди и отразяването й в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроуреди заедно с битови отпадъци!
Сондажен шламСъгласно разпоредбите за опазване на околната среда изхвърлянето на отпадъчната след пробиване вода във водни басейни или в канализация без предварителна обработка не е позволено.
 • Проучете действащите разпоредби в институциите по места.
Ние Ви препоръчваме следната предварителна обработка:
 • Съберете сондажния шлам (например с прахосмукачка за мокро почистване).
 • Оставете сондажния шлам да се утаи и изхвърлете твърдата маса на място за изхвърляне на чакъл (коагулиращите средства биха могли да ускорят процеса на утаяване).
 • Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, я неутрализирайте чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.
Прах от пробиване
 • Предайте за отпадъци събрания прах от пробиването съгласно действащите национални, законови разпоредби.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.