език

GDG 6‑A22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ПРЕДПАЗЛИВОСТ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Носете защитни очила!
Image alternative Номинални обороти
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Обороти в минута
Image alternative Диаметър

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Акумулаторна права шлайфмашина
  GDG 6‑A22
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Ние декларираме на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на действащите директиви и стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Тук се съхранява Техническата документация:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с тази течност. При случаен контакт изплакнете мястото обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния.
 • Не използвайте повреден или модифициран акумулатор. Повредените или модифицирани акумулатори могат да имат непредвидимо поведение и да предизвикат огън, експлозия или да породят опасност от наранявания.
 • Не подлагайте акумулатора на въздействието на огън или твърде високи температури. Огън или температури над 130 °C (265 °F) могат да предизвикат експлозия.
 • Следвайте всички инструкции относно зареждането и никога не зареждайте акумулатора или акумулаторния инструмент извън посочения в Ръководството за експлоатация температурен обхват. Неправилното зареждане или зареждането извън допустимия температурен обхват може да разруши акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира безопасността на съхранението на уреда.
 • Никога не обслужвайте повредени акумулатори. Цялостната поддръжка на акумулаторите следва да се извършва само от производителя или от оторизирани центрове за обслужване на клиенти.

Общи указания за безопасност при шлайфане, шлайфане с шкурка, работа с телени четки, полиране, фрезоване и отрезно шлифоване:

 • Този електроинструмент може да се използва като шлайфмашина, шлайфмашина с шкурка към нея, телена четка, машина за полиране, за фрезоване и като отрезно-шлифовъчна машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, фигури и данни, които получавате заедно с уреда. Несъблюдаването на следните инструкции може да доведе до възникване на електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Не използвайте принадлежности, които не са били предвидени и препоръчани от производителя специално за този електроинструмент. Това, че можете да закрепите принадлежностите към Вашия електроинструмент, не е гаранция за сигурна и безопасна употреба.
 • Допустимите обороти на сменяемия инструмент трябва да са най-малко равни на посочените максимални обороти на електроинструмента. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят и да се разпръснат наоколо.
 • Външният диаметър и дебелината на сменяемия инструмент трябва да съответстват на посочените размери на Вашия електроинструмент. Сменяеми инструменти с неподходящи размери не могат да бъдат достатъчно добре обезопасени или контролирани.
 • Шлифовъчните шайби, шлифовъчните валяци или други принадлежности трябва да се побират точно върху шлифовъчния шпиндел на Вашия електроинструмент. Сменяемите инструменти, които не пасват точно в гнездото на Вашия електроинструмент, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
 • Дискове, шлифовъчни цилиндри, режещи инструменти или други принадлежности, монтирани на дорник, трябва да бъдат поставени изцяло в затегателната цанга или затегателния патронник. „Изпъкналостта“, респ. откритата част на дорника между шлифовъчното тяло и затегателната цанга или затегателния патронник трябва да бъде минимална. Ако дорникът не е затегнат достатъчно здраво или шлифовъчното тяло стърчи твърде напред, сменяемият инструмент може да се разхлаби и да се изтласка с висока скорост.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти, като шлифовъчни дискове - за отломки и пукнатини, шлифовъчни валяци - за пукнатини, износване или силно изхабяване, телени четки - за разхлабени или счупени телчета. Ако електроинструментът или сменяемият инструмент паднат, проверете дали са повредени или използвайте изправен сменяем инструмент. След като сте проверили и монтирали сменяемия инструмент, внимавайте Вие и намиращите се в близост други лица да сте застанали извън равнината на въртящия сменяем инструмент и оставете уреда да поработи една минута на максимални обороти. В повечето случаи повредените сменяеми инструменти се чупят по време на този тест.
 • Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението използвайте цялостна защита за лицето, защита за очите или защитни очила. Ако е целесъобразно, носете прахозащитна маска, антифони, защитни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от отделящи се малки частици материал при шлайфане. Очите трябва да бъдат защитени от летящи наоколо чужди тела, които се отделят при различни приложения. Прахозащитната маска или респираторът трябва да филтрират отделящите се при работа прахове. Ако продължително време сте изложени на силен шум, може да постадате от загуба на слуха.
 • Внимавайте други лица да се намират на безопасно разстояние от Вашата работна зона. Влизайки в работната зона, всяко лице трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от обработвания детайл или счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и да причинят наранявания дори извън директната работна зона.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, ако извършвате дейности, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрита токопроводимост. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение металните части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
 • При стартиране винаги дръжте здраво електроинструмента. Когато ускорявате на пълни обороти, реактивният момент на двигателя може да доведе до усукване на електроинструмента.
 • Ако е възможно, използвайте скоби за фиксиране на детайла. Никога не дръжте малък детайл в едната ръка, а електроинструмента в другата ръка, когато боравите с него. При затягане на малки детайли и двете Ви ръце са свободни за по-добър контрол над електроинструмента. При рязане на кръгли детайли, като дървени дюбели, прътов материал или тръби, те са податливи на търкаляне, при което сменяемият инструмент може да заклини и да отхвръкне към Вас.
 • Никога не оставяйте електроинструмента, преди сменяемият инструмент да е спрял напълно работа. Въртящият сменяем инструмент може да попадне в контакт с повърхността, върху която оставяте уреда, при което може да загубите контрол над електроинструмента.
 • След подмяна на сменяемите инструменти или промяна на настройките на уреда затегнете здраво цанговата гайка, затегателния патронник или други крепежни елементи. Разхлабените крепежни елементи могат неочаквано да се разместят и да доведат до загуба на контрол; незакрепени, въртящи се компоненти се изхвърлят с голяма сила.
 • Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го пренасяте. Чрез случаен допир облеклото Ви може да бъде увлечено от въртящ сменяем инструмент и сменяемият инструмент може да се забие в тялото Ви.
 • Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия електроинструмент. Вентилаторът на двигателя привлича прах навътре в корпуса, а при силно натрупване на метален прах може да възникне електрическа опасност.
 • Не използвайте електроинструмента в близост до горими материали. Искрите могат да възпламенят тези материали.
 • Не използвайте сменяеми инструменти, които изискват течни охлаждащи средства. Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до възникване на електрически удар.
Откат и съответни указания за безопасностОткатът представлява внезапна реакция вследствие на заклещен или блокирал въртящ сменяем инструмент, като шлифовъчен диск, шлифовъчен кръг, телена четка и т.н. Заклещването или блокирането води до рязко спиране на въртящия сменяем инструмент. Вследствие на това в точката на блокиране възниква ускорено движение на неконтролируемия електроинструмент в посока, обратна на въртенето на сменяемия инструмент.
Ако напр. шлифовъчният диск заклинва или блокира в детайла, е възможно ръбът на шлифовъчния диск, който се потапя в детайла, да се закачи и по този начин да избие шлифовъчния диск или да предизвика откат. При това положение шлифовъчният диск се движи в посока към или от оператора, в зависимост от посоката на въртене на диска в точката на блокиране. В този случай шлифовъчните дискове също могат да се счупят.
Откат възниква вследствие на погрешно или неправилно използване на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.
 • Дръжте здраво електроинструмента и поставяйте Вашето тяло и Вашите ръце в позиция, в която можете да поемете силите на откат. Операторът може да контролира силите на откат с подходящи предпазни мерки.
 • Работете особено внимателно в близост до ъгли, остри ръбове и т.н. Не допускайте сменяеми инструменти да отскачат назад от детайла и да заклинват в него. Въртящият сменяем инструмент е податлив на заклинване в близост до ъгли, остри ръбове или когато отскача. Вследствие на това се губи контрол или има откат.
 • Не използвайте назъбен режещ диск. Такива сменяеми инструменти често предизвикват откат или загуба на контрол над електроинструмента.
 • Винаги насочвайте сменяемия инструмент в същата посока в материала, в която режещият ръб напуска материала (съответства на същата посока, в която се изхвърлят стружките). Насочването на електроинструмента в неправилната посока причинява откъртване на режещия ръб на сменяемия инструмент от детайла, при което електроинструментът е издърпан в тази посока на подаване.
 • Винаги затягайте здраво детайла, ако използвате въртящи се пили, отрезни дискове, високоскоростни фрезови инструменти или фрезови инструменти от твърд метал. Дори и с малък наклон в жлеба, тези сменяеми инструменти заклинват и могат да предизвикат откат. При заклинване отрезният диск обикновено се чупи. При заклинване на въртящи се пили, високоскоростни фрезови инструменти или фрезови инструменти от твърд метал приставката за инструмента може да изскочи от жлеба и да доведе до загуба на контрол над електроинструмента.
Специални указания за безопасност при шлайфане и отрезно шлифоване:
 • Използвайте само разрешените за Вашия електроинструмент шлифовъчни тела и само за препоръчаните области на приложение. Пример: Никога не шлайфайте със страничната повърхност на отрезен диск. Отрезните дискове са предназначени да отнемат материал с ръба на диска. При странично силово въздействие тези шлифовъчни тела могат да се счупят.
 • Използвайте само неповредени дорници с правилния размер и дължина за конусни и прави шлифовъчни щифтове с резба, без подрязване на рамото. Подходящите дорници намаляват възможността за счупване.
 • Избягвайте блокиране на отрезния диск или твърде голяма притискаща сила. Не правете прекалено дълбоки срезове. Претоварването на отрезния диск увеличава неговото напрежение и податливостта на заклинване или блокиране, а с това се увеличава и възможността за откат или счупване на шлифовъчното тяло.
 • Избягвайте зоната пред и зад въртящия се отрезен диск с ръка. Ако движите отрезния диск в детайла далеч от Вашата ръка, в случай на откат електроинструментът с въртящия се диск може да отскочи директно към Вас.
 • Ако отрезният диск заклинва или Вие прекъснете работа, изключете уреда и го оставете така, докато дискът спре да се върти. Никога не се опитвайте да извадите от среза още въртящ се отрезен диск, защото е възможно да възникне откат. Установете и отстранете причината за заклинването.
 • Не включвайте електроинструмента повторно, докато той се намира в детайла. Оставете отрезния диск да достигне най-напред своите максимални обороти, преди да продължите внимателно с рязането. В противен случай дискът може да се заклещи, да отскочи от детайла или да предизвика откат.
 • За да минимизирате риска от откат поради заклинване на отрезен диск, предварително укрепвайте плочи или големи детайли. Големите детайли могат да се огънат под въздействие на собствената си тежест. Детайлът трябва да бъде укрепен от двете страни на диска, което означава както в близост до мястото на среза, така и по ръба.
 • Бъдете особено внимателни при рязане чрез потапяне в готови стени или други невидими области. Потапящият отрезен диск може да предизвика откат при рязане на газо- или водопроводи, електрически проводници или други обекти.
Допълнителни указания за безопасност при работа с телени четки:
 • Имайте предвид, че телената четка губи телчета дори при нормална употреба. Не претоварвайте телчетата чрез прекомерна притискаща сила. Отхвърчащите телчета могат много лесно да проникнат през тънки дрехи и/или кожата.
 • Преди употреба оставете четките да поработят най-малко една минута с работна скорост. Уверете се, че през това време никой друг не стои пред или на същата линия с четката. Разхлабените телчета могат да се разхвърчат по време на работа.
 • Насочете въртящата се телена четка далеч от Вас. При работа с тези четки малки частици и дребни телчета могат да отхвърчат с висока скорост и да проникнат в кожата.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете продукта на незапалимо място, достатъчно отдалечено от запалими материали, където той може да бъде наблюдаван, и го оставете да се охлади. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .

Допълнителни указания за безопасност

 • Когато използвате продукта, дръжте го така, че тялото Ви да не бъде в допир с абразивен прах, със сноп искри и евентуално с тресчици от сменяемия инструмент или детайла.
 • При подмяната на сменяемия инструмент използвайте само добре пасващи и изправни ключове.
 • Сменяемите инструменти трябва да работят безпроблемно. Не използвайте овални сменяеми инструменти.
 • Не отстранявайте стружки или трески при работещ продукт. Изключете продукта.
 • Включете уреда едва на работното място.
 • При подмяната на инструменти използвайте защитни ръкавици, тъй като сменяемият инструмент и патронникът се нагорещяват при работа.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях. При продължителна работа вибрациите могат да предизвикат нарушения на кръвоносните съдове или нервната система в областта на пръстите, ръцете или китките.
 • Погрижете се за доброто проветряване на работното място и при нужда носете маска за дихателна защита, която е подходяща за съответните видове прах.
 • Почистете опашката на сменяемия инструмент, преди да го поставете. Уверете се, че опашката на сменяемия инструмент винаги е захваната най-малко 20 мм в затегателната цанга. Винаги затягайте здраво затягащата гайка след поставяне на инструмента. Недостатъчно закрепените сменяеми инструменти могат да се разхлабят по време на експлоатация и да бъдат изхвърлени.
 • Използвайте само сменяеми инструменти, които отговарят на спецификациите в техническите данни.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Затягаща гайка със затегателна цанга
 2. Шпиндел
 3. Гърловина / предна ръкохватка
 4. Блокиращ бутон за включвател/изключвател
 5. Ръкохватка
 6. Регулиращо колело за обороти
 7. Акумулатор
 8. Бутон за деблокиране на акумулатора
 9. Прахов филтър
 10. Малък ключ, 12 мм
 11. Голям ключ, 17 мм

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява права шлайфмашина. Тя е предназначена за обработка на метали. Тя е предназначена за шлайфане и отрезно шлифоване, за работа с телени четки, за полиране и за фрезоване.

Използвайте само сменяеми инструменти с диаметър на опашката, съответстващ на използваната затегателна цанга. Съблюдавайте данните в Техническата спецификация.
Продуктът е подходящ само за използване на сухо без вода.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само разрешените от Hilti зарядни устройства. Повече информация ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Обем на доставката

права шлайфмашина, 2 ключа, Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Индикация за състояние на зареждане на литиево-йонния акумулатор

Състоянието на зареждане на литиево-йонния акумулатор се индикира след натискане на един от двата бутона за деблокиране на акумулатора.
Състояние
Значение
4 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 75 % до 100 %
3 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 50 % до 75 %
2 светодиода светят.
Състояние на зареждане: 25 % до 50 %
1 светодиод свети.
Състояние на зареждане: 10 % до 25 %
1 светодиод мига.
Състояние на зареждане: < 10 %
По време на работа или непосредствено след спиране на работата не е възможно отчитане на състоянието на зареждане. При мигащи светодиоди на индикацията за състояние на зареждане на акумулатора, моля, съблюдавайте указанията в Раздел Помощ при наличие на смущения.

Технически данни

Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄8.0
2,6 кг
Номинални обороти
10 000 об/мин … 25 000 об/мин
Необходими минимални обороти на сменяем инструмент
≥ 25 000 об/мин
Работен диаметър на сменяем инструмент
≤ 55 мм
Диаметър на опашката на сменяем инструмент
Затегателна цанга 6 мм
6 мм
Затегателна цанга 1⁄4 цол
1/4 дюйм
Размер на гаечен ключ за шпиндел
12 мм
Размер на гаечен ключ за затягаща гайка
17 мм
Температура на съхранение
−20 ℃ … 70 ℃
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на работещия срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума
Емисионно ниво на звуково налягане (LpA)
76 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (KpA)
3 дБ(А)
Ниво на звукова мощност (LWA)
87 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (KWA)
3 дБ(А)
Информация за вибрациите
Емисионна стойност на трептенията (ah), в зависимост от диаметъра на сменяемия инструмент
< 25 мм
0,7 м/с²
25 ... < 50 мм
15,9 м/с²
50 ... 55 мм
22,2 м/с²
Отклонение (K)
1,5 м/с²

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Подготовка на работата

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора с разрешено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване поради късо съединение или паднал акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Поставете акумулатора в държача за уреда, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Подмяна на сменяем инструмент

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда на празната затегателна цанга чрез затягане на затягащата гайка.
 • Никога не затягайте здраво затягащата гайка, ако не е поставен сменяем инструмент.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда поради некръгов или повреден сменяем инструмент.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди работа проверете правата шлайфмашина за ниски вибрации.
Image alternative
 1. Задръжте затегателната цанга с малкия ключ и отворете затягащата гайка с помощта на големия ключ.
 2. Издърпайте сменяемия инструмент от затегателната цанга.
 3. Вкарайте опашката на сменяемия инструмент колкото е възможно по-навътре в затегателната цанга.
 4. Истинският размер на опашката L0 не може да надвишава 10 мм. Опашката на сменяемия инструмент трябва да влиза в затегателната цанга с най-малко 20 мм.
 5. Задръжте затегателната цанга с малкия ключ и затегнете здраво затягащата гайка с помощта на големия ключ.
 6. Проверете надеждното закрепване на сменяемия инструмент.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Включване

 1. Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
 2. Плъзнете напред включвателя/изключвателя.
  • Двигателят работи.
 3. Застопорете включвателя/изключвателя.

Дейности

Image alternative
 1. Включете продукта.
 2. С помощта на регулиращото колело за обороти настройте онези обороти, които са подходящи за сменяемия инструмент и за планираната цел на приложение.
 3. Винаги работете само с предвидената работна повърхност на сменяемия инструмент. Пример: Никога не шлайфайте със страничната повърхност на отрезния диск. Отрезните дискове са предназначени за отнемане на материал с ръба на диска.
 4. Фиксирайте детайла, който ще се обработва. По време на работа никога не дръжте малък детайл в едната ръка, а правата шлайфмашина в другата ръка. Винаги дръжте правата шлайфмашина здраво с две ръце за предвидените за целта ръкохватки.
 5. Насочвайте правата шлайфмашина към детайла. Работете с умерен натиск и не притискайте сменяемия инструмент към материала.

Изключване

 • Натиснете задната част на включвателя/изключвателя.
  • Включвателят/изключвателят отскача на позиция Изкл. и двигателят спира работа.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Подмяна на затягаща гайка

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреда на празната затегателна цанга чрез затягане на затягащата гайка.
 • Никога не затягайте здраво затягащата гайка, ако не е поставен сменяем инструмент.
Image alternative
 1. Задръжте шпиндела с малкия ключ и отворете затягащата гайка с помощта на големия ключ.
 2. При нужда издърпайте сменяемия инструмент от затегателната цанга.
 3. Развийте напълно затягащата гайка от правата шлайфмашина с помощта на затегателната цанга .
 4. С помощта на затегателната цанга поставете новата затягаща гайка върху шпиндела и завийте затягащата гайка хлабаво върху шпиндела. Не затягайте затягащата гайка докрай.

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда, сменяемите инструменти и акумулаторите за наличие на повреда.
Съхранение
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда, сменяемите инструменти и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Съхранявайте уреда, сменяемите инструменти и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда, сменяемите инструменти и акумулаторите за наличие на повреда.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Акумулаторът се разрежда по-бързо от обикновено.
Много ниска околна температура.
 • Оставете акумулатора да се нагорещи бавно до стайна температура.
Акумулаторът не се застопорява с ясно щракване.
Фиксиращите планки на акумулатора са замърсени.
 • Почистете фиксиращите планки и отново поставете акумулатора.
1 светодиод мига.
Уредът не функционира.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Акумулаторът е твърде студен или твърде горещ.
 • Оставете акумулатора да се нагорещи или охлади бавно до стайна температура.
Всички 4 светодиода мигат.
Уредът не функционира.
Уредът е претоварен.
 • Изключете уреда и отново го включете. След това оставете уреда да работи на празен ход около 30 секунди.
Силно нагорещяване на уреда или акумулатора.
Електрическа повреда
 • Изключете уреда незабавно, извадете акумулатора, наблюдавайте го, оставете го да се охлади и се свържете със сервиз на Hilti .
Уредът не работи на пълна мощност.
Акумулаторът работи с твърде малък капацитет.
 • Използвайте акумулатор с достатъчно голям капацитет.
Няма спирачна функция на двигателя.
Акумулаторът е разреден.
 • Сменете акумулатора и заредете изтощения акумулатор.
Уредът е претоварен за кратко.
 • Изключете уреда и отново го включете.
Уредът вибрира силно.
Сменяемият инструмент не е съвместим с уреда.
 • Използвайте само сменяеми инструменти, които отговарят на спецификациите в техническите данни.
Сменяемият инструмент е повреден, некръгъл или има дисбаланс.
 • Използвайте само изправни сменяеми инструменти.
Неизправен уред
 • Ако сменяемият инструмент може да бъде изключен като причина, свържете се със сервиз на Hilti .

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Изхвърляне на акумулаториПоради неправилно изхвърляне на акумулатори може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)

Таблица с опасни вещества ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/r11229136.
Линк към RoHS таблица ще намерите в края на настоящата документация като QR код.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.
Image alternative
Image alternative