език

DD 250-CA

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Указателни знаци

Използват се следните указателни знаци:
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използва защитна каска
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използват защитни ръкавици
Image alternative Да се използват защитни обувки
Image alternative Да се използва лека маска за дихателна защита

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Данни за анализ
Image alternative Степен на пробиване на начални отвори
Image alternative Обороти на празен ход при измерване
Image alternative Променлив ток
Image alternative Диаметър
Image alternative Забранява се транспортиране с кран
Image alternative Bluetooth
Image alternative Застопоряване в отворено състояние
Image alternative Застопоряване в затворено състояние
Image alternative Продуктът поддържа безжичен пренос на данни, който е съвместим с iOS- и Android платформи.
Image alternative Защитно заземяване
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Указателни табелки

Върху стойка за пробиване, основна плоча или диамантено-пробивна машина за ядково пробиване
Image alternative На вакуумната основна плоча
Горна половина на изображение : При хоризонтално пробиване с вакуумно закрепване стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.
Долна половина на изображение : Не може да се извършва пробиване вертикално нагоре с вакуумно закрепване без допълнително обезопасяване.
Image alternative На диамантено-пробивната машина за ядково пробиване
При работа вертикално нагоре е предписано системата за водоулавяне да се използва заедно с прахосмукачка за мокро почистване.
Image alternative На диамантенао-пробивната машина за ядково пробиване
Да се работи само с изправна защита PRCD.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Диамантено-пробивна машина за ядково пробиване
  DD 250-CA
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, с които е снабден този електроинструмент. Пропуски при спазване на приведените по-долу инструкции могат да предизвикат електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Използваното в указанията за безопасност понятие "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) или до захранвани от акумулатор електроинструменти (без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона може да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Съединителният щепсел на електроинструмента трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Ако работите със заземени електроинструменти, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от електрически удар.
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на електрически удар се увеличава, ако тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от възникване на електрически удар.
 • Не използвайте съединителния проводник за цели, за които не е предназначен, напр. за носене на електроинструмента, за окачване или за изваждане на щепсела от контакта. Предпазвайте съединителния проводник от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части. Повредени или усукани съединителни проводници увеличават риска от електрически удар.
 • Ако работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които са подходящи и за работа навън. Използването на удължителен кабел, предназначен за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
 • Ако не можете да избегнете работа с електроинструмента във влажна среда, използвайте ключ с вградена дефектнотокова защита. Използването на ключ с вградена дефектнотокова защита намалява риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, ако сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като прахозащитна маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Избягвайте неволно включване на електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към електрозахранването и/или акумулатора, преди да го вземате или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите си и ръкавиците си на безопасно разстояние от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако е възможно монтирането на съоръжения за събиране и изсмукване на прах, се уверете, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Не се поддавайте на измамното усещане за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност за електроинструменти дори и след като много добре сте опознали електроинструмента и сте го използвали многократно. Нехайното действие може да доведе за части от секундата до тежки наранявания.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Извадете щепсела от контакта и/или отстранете разглобяемия акумулатор, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежности или прибирането на уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти далеч от достъпа на деца. Не допускайте използването на уреда от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции. В ръцете на неопитни потребители електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се грижливо към електроинструменти и принадлежности. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, дайте повредените части за ремонт. Много злополуки се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
 • Поддържайте ръкохватките и повърхностите за хващане сухи, чисти и незамърсени от масла и смазки. Хлъзгави ръкохватки и повърхности за хващане не позволяват безопасно обслужване и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с бормашини

Указания за безопасност за всички дейности
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които сменяемият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения си съединителен проводник. Контактът с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и метални части на уреда и да доведе до възникване на електрически удар.
Указания за безопасност при използване на дълги свредла
 • В никакъв случай не работете с по-високи обороти от определените за свредлото максимално допустими обороти. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Започвайте процеса на пробиване винаги с малък брой обороти и когато свредлото е в контакт с детайла. При по-високи обороти свредлото може леко да се огъне, когато може да се върти свободно без контакт с детайла, и да причини наранявания.
 • Не прилагайте прекомерен натиск и пробивайте само в надлъжна посока. Свредлата могат да се огънат и затова да се счупят или да причинят загуба на контрол и наранявания.

Указания за безопасност за диамантено-пробивни машини

 • При извършването на пробивни работи, които изискват захранване с вода, извеждайте водата далече от работната зона или използвайте устройство за водохващане. Подобни предпазни мерки поддържат работната зона суха и намаляват риска от възникване на електрически удар.
 • Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да попадне на скрити тоководещи проводници или на собствения си съединителен проводник. Контактът на режещ инсрумент с тоководещи проводници може да постави под напрежение също и металните части на електроинструмента и да доведе до възникване на електрически удар.
 • При диамантено пробиване носете антифони. Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.
 • Ако сменяемият инструмент блокира, по-нататък не извършвайте придвижване и изключете инструмента. Проверете основата на заклещването и отстранете причината за заклещване на сменяеми инструменти.
 • Ако искате отново да стартирате диамантено-пробивната машина, която е вкарана в детайла, преди включването проверете дали сменяемият инструмент се върти свободно. При заклинване на сменяемия инструмент е възможно той да не се върти и това може да доведе до претоварване на инструмента или до освобождаване на диамантено-пробивната машина от детайла.
 • При закрепване на стойката за пробиване за детайла посредством дюбели и винтове се уверете, че използваното укрепване при употреба е в състояние да поддържа висока стабилност на машината. Ако детайлът не е устойчив или е порест, дюбелът може да бъде изваден, при което стойката за пробиване се освобождава от детайла.
 • При закрепване на стойката за пробиване за детайла посредством вакуумна плоча внимавайте да има налична гладка, чиста и непореста повърхност. Не закрепвайте стойката за пробиване върху ламинирани повърхности, като напр. керамични плочки и напластени композиционни материали. Ако повърхността на детайла не е гладка, равна или достатъчно добре закрепена, вакуумната плоча може да се освободи от детайла.
 • Преди и след пробиване се уверете, че има достатъчно вакуум. Ако вакуумът не е достатъчен, вакуумната плоча може да се освободи от детайла.
 • Никога не извършвайте пробиване отгоре или в стена, ако машината е закрепена само посредством вакуумна плоча. При загубата на вакуум вакуумната плоча се освобождава от детайла.
 • При пробиване на отвори в стени или тавани се погрижете хората и работната зона от другата страна да са защитени. Боркороната може да излезе от свредловъчния отвор и сондажната ядка може да изпадне от другата страна.
 • При пробивни работи отгоре използвайте упоменатото в Ръководството за експлоатация устройство за водохващане. Погрижете се да не прониква вода в инструмента. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от възникване на електрически удар.

Допълнителни указания за безопасност

Безопасен начин на работа
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Уредът не е предназначен за лица с ограничени способности без да им е проведен инструктаж.
 • Пазете уреда далеч от достъпа на деца.
 • Избягвайте допира до въртящи се части. Включвайте уреда едва на работното място. Допирът до въртящи се части, и по-специално до въртящи се инструменти, може да причинш наранявания.
 • Избягвайте контакт на кожата с шлам от пробиването.
 • Прахове от материали, като съдържаща олово боя, някои видове дървесина, бетон / зидария / скала, които съдържат кварц и минерали, както и метали, могат да бъдат вредни за здравето. При допир или вдишване на прах могат да възникнат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия или на намиращите се в близост лица. Някои прахове, като прах от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за дървообработка (хромат, средства за защита на дървесина). Само оторизирани специалсти могат да си служат с азбестосъдържащ материал. Използвайте възможно най-ефективен прахоуловител. За целта използвайте препоръчана от Hilti мобилна прахосмукачка за дърво и/или минерални прахове, която е била настроена за този електроинструмент. Осигурете добро проветряване на работното място. Препоръчва се носене на маска за дихателна защита, която е подходяща за съответния прах. Спазвайте валидните във Вашата страна разпоредби за материалите за обработване.
 • Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и диамантената боркорона са тежки. Части от тялото може да бъдат притиснати. По време на работа с уреда потребителят и намиращите се в близост хора трябва да носят подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици и обезопасени обувки.
Грижливо отношение към електроинструменти и внимателно боравене с тях
 • Уверете се, че уредът е закрепен правилно към стойката за пробиване.
 • Внимавайте на стойката за пробиване винаги да бъде монтиран краен ограничител, тъй като в противен случай не е налице функцията краен ограничител, свързана с безопасността.
 • Уверете се, че на инструментите е осигурена подходяща система за захващане към уреда и че инструментите са надеждно фиксирани в патронника.
Безопасна работа с електроинструменти
 • Избягвайте употребата на удължителни кабели с няколко извода, към които са включени едновременно повече уреди.
 • Уредът може да се експлоатира само към мрежи със защитен проводник и с необходимите характеристики.
 • Преди започване на работа проверете работната зона за скрити електрически проводници, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник. Това създава сериозна опасност от възникване на електрически удар.
 • Внимавайте да не се повреди мрежовият кабел при придвижването на шейната напред.
 • Никога не работете с уреда без доставената защита PRCD (при уреди без PRCD - никога без разделителен трансформатор). Преди всяка употреба проверявайте защитата PRCD.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник за уреда и при повреда се обърнете към оторизиран специалист за подмяна. Ако съединителният проводник за електроинструмента е повреден, той трябва да бъде подменен със специално пригоден и разрешен съединителен проводник, който може да намерите в центровете за обслужване на клиенти. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени. Ако при работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени съединителни проводници и удължителни кабели пораждат опасност от възникване на електрически удар.
 • Никога не използвайте уреда в замърсено или мокро състояние. Прахът, особено от електропроводими материали, или влагата по повърхността на уреда, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар. Затова, най-вече при често обработване на електропроводими материали, през равни интервали от време предавайте замърсените уреди в сервиз на Hilti за проверка.
 • Ако работите с диамантено-пробивната машина за ядково пробиване без DD AF-CA H, винаги поставяйте капака върху токозахранването за DD AF-CA H. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от възникване на електрически удар.
Работно място
 • Поискайте разрешение от ръководството на обекта за извършване на пробивните работи. Пробивните работи в сгради и други структури могат да повлияят на статиката, особено при отделяне на арматурно желязо или носещи елементи.
 • При ненадеждно закрепена стойка за пробиване винаги придвижвайте монтирания на стойката за пробиване уред само в посока надолу, за да предотвратите преобръщане.
 • Внимавайте мрежовият и удължителният кабел, смукателният и вакуумният маркуч да не попаднат в близост до въртящи се части.
 • При работа вертикално нагоре при мокро пробиване следва задължително да се използва система за водохващане заедно с прахосмукачка за мокро почистване.
 • При работа вертикално нагоре се забранява вакуумното закрепване без допълнително закрепване.
 • При хоризонтално пробиване с вакуумно закрепване (принадлежност) стойката за пробиване не може да бъде използвана без допълнително обезопасяване.

Описание

Преглед на продукта

Диамантено-пробивна машина за ядково пробиване DD 250-CA

Image alternative
 1. Мултифункционален дисплей
 2. Бутон за управление Степен на пробиване на начални отвори
 3. Бутон за управление Данни за анализ
 4. Типова табелка
 5. Включвател/изключвател
 6. Капак за мрежов кабел
 7. Токозахранване за DD AF-CA H (принадлежност)
 8. Мрежов кабел, вкл. защита PRCD
 9. Захранване с вода
 10. Носеща дръжка (2x)
 11. Покритие на графитни четки (2x)
 12. Регулатор на вода
 13. Патронник
 14. Превключвател на предавки

Стойка за пробиване DD-HD 30

Image alternative
 1. Фиксиращ винт (принадлежност)
 2. Капак
 3. Релса
 4. Нивелиращ винт (3x)
 5. Индикатор за център за пробиване
 6. Дюбел
 7. Основна плоча
 8. Типова табелка
 9. Обтягащ шпиндел
 10. Притягаща гайка
 11. Опорна стойка
 12. Носеща дръжка
 13. Ограничителен винт
 14. Дълбокомер (принадлежност)
 15. Гнездо за ходов механизъм
 16. Държач за водохващане (принадлежност)
 17. Уплътнение (принадлежност)
 18. Гърне за водохващане (принадлежност)
 19. Уплътнителна шайба за водохващане (принадлежност)

Шейна DD-HD 30

Image alternative
 1. Муфа за кръстачка 1:1
 2. Муфа за кръстачка 1:3
 3. Ексценрик (заключване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване)
 4. Срезен щифт
 5. Кръстачка
 6. Либела (2x)
 7. Блокировка на шейна
 8. Кабелен провод
 9. Интерфейс за запис на DD AF-CA H
 10. Регулиращ винт луфт при шейната (4x)

Вакуумна основна плоча (принадлежност)

Image alternative
 1. Вакуумен вентилационен клапан
 2. Вход за вакуум помпа
 3. Гнездо за ходов механизъм
 4. Манометър
 5. Вакуумни уплътнения
 6. Нивелиращ винт (4x)

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява електрическа диамантено-пробивна машина за ядково пробиване. Тя е предназначена за мокро пробиване с помощта на стойка за пробиване на проходни отвори и глухи отверстия в (армирани) минерални основи. Не се разрешава ръчно приложение на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.

 • При експлоатацията на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване винаги използвайте стойка за пробиване. Стойката за пробиване трябва да бъде достатъчно добре закрепена с помощта на дюбелна или вакуумна основна плоча.

 • При юстиране на основната плоча не използвайте ударни инструменти (чук).

 • Уредът може да се експлоатира само при посочените върху типовата табелка мрежово напрежение и мрежова честота.

 • Съблюдавайте също така указанията за безопасност и експлоатация на използваните принадлежности.

Bluetooth®

Този продукт е оборудван с Bluetooth.
Bluetooth представлява безжичен пренос на данни, който позволява на два Bluetooth продукта да комуникират помежду си на кратко разстояние.
За да се осигури стабилна Bluetooth връзка, между свързаните едно към друго устройства трябва да има линия на видимост..
Функции на Bluetooth при този продуктПодробна информация за функциите на Bluetooth можете да намерите в ръководството за експлоатация на сдвоеното устройство.
 • Показване на съобщения за обслужване и състояние на сдвоените устройства на Hilti дисплея на диамантено пробивната машина за ядково пробиване.
 • Връзка към мобилно крайно устройство чрез Hilti ON!Track 3 приложение за сервизни функции и за пренасяне на свързани с продукта данни за анализ.
Включване или изключване на Bluetooth
Hilti продуктите се доставят с изключен Bluetooth. При първо пускане в експлоатация Bluetooth се изключва автоматично.
 • За да изключите, натиснете и за най-малко 10 секунди задръжте едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • За да включите, натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Сдвояване на продуктиСдвояването с Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti остава, докато диамантено пробивната машина за ядково пробиване не бъде свързана към друго устройство на Hilti от същия тип или Bluetooth не бъде изключен. Сдвояването остава и след изключване и включване на продуктите и сдвоените продукти се свързват отново автоматично.
 • За да сдвоите Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti или мобилно крайно устройство, натиснете при включен Bluetooth едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Времевият прозорец за свързване към Bluetooth-съвместимо устройство на Hilti е 2 минути. След изтичане на 2-те минути изграждането на връзка прекъсва.
Лиценз
Словната марка Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. , и употребата на тези търговски марки е лицензирана от Hilti .

Светлинни символи и пояснения за мултифункционален дисплей на диамантено-пробивна машина за ядково пробиване

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване трябва да бъде в готовност за работа (включена заедно със защита PRCD) за следните индикации.
Индикациите може да се различават в зависимост от избора на скорост и вида експлоатация.
Image alternative
Начален екран
Началният екран се показва, когато захранвате с ток диамантено-пробивната машина за ядково пробиване. Началният екран показва състоянието на Bluetooth, персонализираното име и серийния номер на диамантено-пробивната.машина за ядково пробиване.
 • Показаното на екрана продуктово име може да бъде променяно чрез Hilti ON!Track 3 приложение (предварителна настройка: 'Your name here ').
Image alternative
Либела
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не е включена. Индикацията помага за нивелирането на системата, както и за подравняването на стойката за пробиване при наклонено пробиване. Индикацията показва подравняването на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване с помощта на символи и градуси.
 • Ъглова точност при стайна температура: ±2°
Image alternative
Индикация за скорост
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване работи на празен ход. Индикацията помага да се уверим, че зададената скорост е подходяща за използваната диамантена боркорона. Индикаторът показва горе вляво зададената скорост, а в средата - препоръчания обхват на диаметъра на боркороната за тази скорост в милиметър и цол.
Image alternative
Активирана степен на пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е изключена или работи на празен ход. Функцията позволява намаляващо ниво на вибрациите при пробиване на начални отвори за боркорони с голям диаметър. Чрез повторно натискане на бутона Image alternative функцията може да бъде деактивирана по всяко време.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Остатъчна продължителност при степен на пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори е активирана. Индикацията показва остатъчната продължителност на работа на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване до автоматичното изключване.
 • За защита на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване степента на пробиване на начални отвори се изключва автоматично след максимум 2 минути.
  След това индикацията избледнява.
Image alternative
Деактивирана степен на пробиване на начални отвори
Степента на пробиване на начални отвори е била деактивирана. Оборотите и мощността на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се увеличават отново и пробиването може да продължи.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Невъзможно активиране на степен за пробиване на начални отвори
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива. Бутонът за активиране на степен за пробиване на начални отвори е бил натиснат, докато диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била под натоварване или в режим на охлаждане.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Твърде малка притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: жълт.
  Твърде малка притискаща сила. Увеличете притискащата сила.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Оптимална притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални онвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: зелен.
  Оптимална притискаща сила.
Image alternative
При 120 V
Премината граница на номинален ток
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Номиналният ток е преминал границата от 20 A.
 • Твърде висока притискаща сила. Намалете притискащата сила.
Image alternative
Индикатор за пробивна мощност: Твърде висока притискаща сила
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива и степента на пробиване на начални отвори не е активирана. Индикаторът помага да се уверите, че диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се експлоатира в оптималната сфера на възействие.
 • Фонов цвят: червен.
  Твърде висока притискаща сила. Намалете притискащата сила.
Image alternative
Статусен ред за указания
Статусният ред индикира различни указания относно актуалния статус на уреда, като напр. зададена скорост или активирана степен на пробиване на начални отвори.
Image alternative
Статусен ред за предупреждения
Статусният ред индикира различни предупреждения за актуалния статус на уреда, които няма да доведат да незабавно спиране на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Image alternative
Bluetooth ВКЛ
Bluetooth е активиран в началната настройка.
За да изключите функцията Bluetooth, при изключен двигател натиснете и за 10 секунди задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Bluetooth ИЗКЛ
Bluetooth е деактивиран. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не може да бъде свързана към други уреди или принадлежности.
За да включите функцията Bluetooth, при изключен двигател натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Изграждане на връзка
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е в готовност за свързване към друг уред или към принадлежности.
За да стартирате изграждането на връзка, натиснете и за най-малко 1 секунда задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • Времевият прозорец за връзка към друг уред възлиза на 2 минути. След изтичане на 2 минути изграждането на връзка прекъсва.
Свързването на друг уред или принадлежност към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване продължава, докато:
 • Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се сдвои с уред или принадлежност от същия тип.
 • Bluetooth се изключи.
Image alternative
Прекъсната връзка
Наличната Bluetooth връзка към уред или принадлежност е прекъсната.
Image alternative
Анализ на времето за работа
Индикаторът показва горе времето за пробиване (диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в режим пробиване), а долу - отработените часове (включена диамантено-пробивна машина за ядково пробиване) на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в часове, минути и секунди.
За да нулирате времето за пробиване и всички други данни за анализ, натиснете бутона Image alternative за няколко секунди.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на поведението на потребителите
Тази индикация показва на оператора оценка на притискащото налягане по време на пробиването в %. По този начин поведението на потребителите може да бъде оптимизирано.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на посоката на пробиване
Тази индикация показва оценка на посоките на пробиване в %.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на избор на скорост
Тази индикация показва оценка на времето на експлоатация на съответната скорост в %. Стрелката винаги сочи към скоростта с най-висок процент на използване.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Анализ на експлоатацията
Тази индикация показва използването на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване при ръчна работа, както и използването на AF-CA в %.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Свързани уреди
Тази индикация прави преглед на всички уреди и принадлежности, свързани към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Стартиране изграждането на връзка
Стартирайте изграждането на връзка най-напред на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и след това на уреда или принадлежностите, които ще се свързват.
За да стартирате изграждането на връзка, натиснете и за най-малко 1 секунда задръжте натиснати едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
 • След няколко секунди или чрез натискане на бутона Image alternative индикацията избледнява автоматично.
 • Чрез повторно натискане на бутона Image alternative преминете към следващите данни за анализ.
Image alternative
Превключвателят на предавки не е застопорен
Превключвателят на предавки остава в междинно положение или не е застопорен правилно.
Задействайте превключвателя на предавки, докато напълно се застопори.
Image alternative
Блокировка срещу повторно включване
Превишено е максималното време за работа с активирана степен на пробиване на начални отвори; смущения в мрежата; диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била претоварена; свръхтемпература, вода в двигателя или работата в охлаждане е приключила.
Превключвателят на уреда е настроен на I , докато се включи токозахранването.
Image alternative
Смущение в мрежата (понижено напрежение)
В електрическата мрежа възниква понижено напрежение. При понижено напрежение диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не се експлоатира на пълна мощност.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Свръхтемпература
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е прегряла и е изключена или се намира в режим на охлаждане. Индикаторът показва остатъчната продължителност на работа до охлаждането. Ако след изтичане на времето диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е все още твърде гореща, остатъчната продължителност на работа започва отначало.
Image alternative
Остатъчна продължителност на работа до подмяната на графитните четки
Двигателят на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се включва и границата на износване на графитните четки е почти достигната. Индикацията показва остотъчната продължителност на работа преди необходимостта от подмяна на графитните четки. Остатъчното време до автоматичното изключване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се индикира в часове и минути.
 • След няколко секунди индикацията избледнява автоматично.
Image alternative
Сервизен индикатор
Графитните четки са износени и трябва да бъдат сменени.
Image alternative
Сработване след смяна на графитните четки
Двигателят на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване работи. Графитните четки са били сменени и трябва да сработват непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута, за да достигнат оптимална издръжливост.
 • Индикаторът показва остатъчната продължителност на работа до завършване на процеса на сработване.

Обем на доставката

диамантена машина за ядково пробиване, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Принадлежности и резервни части

Резервни части
Артикул №
Обозначение
51279
Съединител за маркуч
2006843
Графитни четки 220-240 V
2104230
Графитни четки 100-127 V
За безопасна работа използвайте само оригинални Hilti принадлежности, резервни части и консумативи.

Технически данни

На специфичната за Вашата страна типова табелка ще намерите номинално напрежение, номинален ток, честота и/или номинална консумация.
При работа с генератор или трансформатор мощността им на отдаване трябва да бъде най-малко двойно по-висока от номиналната консумация, посочена на табелката за мощност на продукта. Работното напрежение на трансформатора или генератора по всяко време трябва да бъде в рамките на +5 % и -15 % от номиналното напрежение на уреда.

DD 250-CA
Тегло в съответствие с EPTA‑Procedure 01
15,4 кг
Дълбочина на пробиване без удължение
500 мм
Допустимо налягане във водопровода
≤ 7 бар
Обороти на празен ход при измерване
1-ва скорост
240 об/мин
2-ра скорост
580 об/мин
3-та скорост
1 160 об/мин
4-та скорост
2 220 об/мин
Оптимален диаметър на боркорона
1-ва скорост
152 мм … 500 мм
2-ра скорост
82 мм … 152 мм
3-та скорост
35 мм … 82 мм
4-та скорост
12 мм … 35 мм
Идеално разстояние на маркировката върху закрепената с дюбели основна плоча от центъра за пробиване
267 мм
Идеално разстояние на маркировката върху вакуумната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм

Допустим диаметър на боркорона при различно оборудване

Съблюдавайте на всяка цена посоките на пробиване, разрешени за различното оборудване.
За пробиване нагоре е предписано изполването на прахосмукачка за мокро изсмукване заедно със система за водохващане.

DD 250-CA
Ø без принадлежности
12 мм … 300 мм
Ø с дистанционер
12 мм … 500 мм
Ø със система за водохващане и прахосмукачка за мокро изсмукване
12 мм … 250 мм

Стойка за пробиване


DD-HD 30
Тегло
21,4 кг

Bluetooth


DD 250-CA
Честотна лента
2 400 МГц … 2 483 МГц
Максимално излъчена предавателна мощност
10 дБм

Информация за шума и стойности на вибрациите съгласно EN 62841

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти помежду им. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения.
Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да се появят отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация.
Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на потребителя срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Стойности на шума

DD 250-CA
Ниво на звукова мощност (L WA)
109 дБ(А)
Отклонение при ниво на звукова мощност (K WA)
3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (L pA)
93 дБ(А)
Отклонение при ниво на звуково налягане (K pA)
3 дБ(А)

Обща стойност на вибрациите (три посоки на векторната сума), измерена съласно EN 62841

Триаксиалните общи стойности на вибрациите (векторна сума на вибрациите) на кръстачката (кръстата ръчка) не надвишават съгласно EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (вкл. отклонение K ).

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! При недостатъчно здраво закрепване стойката за пробиване може да се преобърне или да се завърти.
 • Преди употреба на диамантено пробивната машина за ядково пробиване закрепете стойката за пробиване с дюбели или с помощта на вакуумна основна плоча върху основата за обработване.
 • Използвайте само дюбели, които са подходящи за наличната основа, и съблюдавайте указанията за монтаж на производителя на дюбели.
 • Използвайте вакуумна основна плоча само ако наличната основа е подходяща за закрепването на стойката за пробиване с вакуумно закрепване.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Неволно включване на продукта.
 • Извадете мрежовия щепсел, преди да предприемете действия по настройките на уреда или смяна на принадлежностите.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

DD-HD 30: Монтиране на стойката за пробиване и регулиране на ъгъла на пробиване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от приклещване! Разхлабването на регулирането на въртене на стойката за пробиване може да доведе до внезапно преобръщане на релсата.
 • За да избегнете смачкване, разхлабете внимателно регулирането на въртенето.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване! Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване може да падне.
 • Монтирайте капака винаги в края на релсата. Тя е едновременно защита и краен стопер.
Image alternative
 1. Развийте винта долу на въртящия се шарнир на шината и винта горе на опорната стойка.
 2. Поставете шината в желаната позиция.
  • Делението на степените на обратната страна служи като помощно средство за настройки.
 3. Затегнете отново двата винта докрай.

DD-HD 30: Блокиране на шейна на стойката за пробиване

 1. Заврътете блокировката на шейната в блокиращата позиция.
  • Фиксаторът трябва да се застопори.
 2. С леко завъртане на кръстачката се уверете, че шейната е блокирана.

Монтиране на кръстачка на стойката за пробиване

Кръстачката може да бъде монтирана от лявата или от дясната страна на шейната.
При стойката за пробиване DD‑HD 30 кръстачката може да бъде монтирана върху две различни оси на шейната. Горната ос действа директно, а долната ос действа с редукторна предавка 1:3 върху задвижването на шейната.
Image alternative
 1. За да монтирате кръстачката, изтеглете черния пръстен обратно.
 2. Сложете кръстачката върху оста.

Закрепване на стойка за пробиване с дюбел

Hilti Металните дюбели с разширяваща се втулка M16 (5/8") са пригодени обикновено за закрепване на оборудването на диамантената машина за ядково пробиване в ненапукан бетон. Въпреки това при определени условия може да бъде необходимо алтернативно закрепване.
При въпроси относно безопасното закрепване се обърнете към Техническия сервиз на Hilti .
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при използване на неправилни дюбели! Уредът може да се откъсне и да причини наранявания.
 • За наличната основа използвайте подходящ дюбел и съблюдавайте указанията за монтаж на производителя на дюбели.
 1. Поставете подходящия за съответната основа дюбел. Изберете разстоянието съобразно използваната основна плоча.
  • Идеално разстояние от пробивния център за DD-HD 30: 330 мм (13 инча)
 2. Завийте затегателния шпиндел (принадлежност) в дюбела.
 3. Поставете стойката за пробиване над шпиндела и я подравнете. При употреба на стойката за пробиване DD-HD 30 използвайте като помощно средство за подравняване индикатор за центриране при пробиване. При употреба на дистанционер стойката за пробиване не може да бъде подравнена посредством индикатор за центриране при пробиване.
 4. Завийте притягащата гайка върху шпиндела без да затягате докрай.
 5. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелиращите винтове. За целта използвайте индикатори за нивелиране. Уверете се, че нивелиращите винтове са закрепени здраво за основата.
 6. Завивайте нивелиращите винтове равномерно, докато стойката за пробиване бъде достатъчно добре закрепена.
 7. Уверете се, че стойката за пробиване е здраво закрепена.

Закрепване на стойката за пробиване с вакуум

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване при падаща диамантено-пробивна машина за ядково пробиване !
 • Не се разрешава закрепването на стойката за пробиване на тавана само с вакуумно закрепване. Допълнително закрепване може да бъде гарантирано напр. посредством тежка монтажна опора или ходов винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при неправилен контрол на налягането !
 • Преди и по време на пробивните работи трябва да се уверите, че стрелката на манометъра се намира в зеления сектор.
При използване на стойката за пробиване със закрепената с дюбели основна плоча изградете здрава и гладка връзка между вакуумната основна плоча и закрепената с дюбели основна плоча. Завинтете основната плоча с дюбели върху вакуумната основна плоча. Уверете се, че избраната боркорона не поврежда вакуумната основна плоча.
При хоризонтални пробивания подсигурете допълнително диамантено-пробивната машина за ядково пробиване (напр. верига, закрепена с дюбели).
Преди позициониране на стойката за пробиване внимавайте да има достатъчно място за монтаж и експлоатация.
Image alternative
 1. Завъртете всички нивелиращи винтове така, че да изпъкват на около 5 мм от вакуумната основна плоча в долната част.
 2. Свържете входа за вакуум помпата на вакуумната основна плоча с вакуум помпата.
 3. Определете центъра на отвора за пробиване. Изтеглете линия от центъра на отвора за пробиване в посоката, в която уредът ще застане.
 4. Поставете маркировка при посоченото разстояние от центъра на отвора за пробиване до линията.
  Разстояние маркировка
 5. Включете вакуум помпата, натиснете и задръжте вакуумния вентилационен клапан в натиснато положение.
 6. Подравнете маркировката на основната плоча върху линията.
 7. Ако стойката за пробиване е позиционирана правилно, освободете вентилационния вакуум клапан и притиснете основната плоча към основата.
 8. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелиращите винтове.
 9. Проверете надеждното закрепване на стойката за пробиване.
Разстояние маркировкаИзберете разстоянието съобразно използваната основна плоча.
Идеално разстояние на маркировката върху вакуумната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм
Идеално разстояние на маркировката върху комбинираната основна плоча от центъра за пробиване
292 мм

DD-HD 30: Закрепване на стойка за пробиване с ходов винт (принадлежност)

 1. Отстранете капака (с вграден краен ограничител) на горния край на шината.
 2. Вкарайте цилиндъра на ходовия винт в шината на стойката за пробиване.
 3. Затегнете ходовия винт чрез завъртане на ексцентрика.
 4. Позиционирайте стойката за пробиване върху основата.
 5. Нивелирайте основната плоча с помощта на нивелиращите винтове.
 6. Закрепете стойката за пробиване с ходовия винт и затегнете същия.
 7. Уверете се, че стойката за пробиване е здраво закрепена.

DD-HD 30: Удължаване на шина (принадлежност) при стойката за пробиване

При начално пробиване може да използвате боркорони или удължени боркорони само при обща дължина най-много 650 мм (25 1/2 инча).
Като допълнителен краен ограничител може да бъде използван дълбокомер на шината.
След демонтаж на удължителната шина капакът (с вграден краен ограничител) трябва да бъде монтиран отново на стойката за пробиване. В противен случай не е налице важната за безопасността функция краен ограничител.
Image alternative
 1. Отстранете капака (с вграден краен ограничител) на горния край на шината. Монтирайте капака на удължителната шина.
 2. Вкарайте цилиндъра на удължителната шина в шината на стойката за пробиване.
 3. Закрепете удължителната шина чрез завъртане на ексцентрика.

DD-HD 30: Монтиране на дистанционер (принадлежност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване. Закрепването може да бъде претоварено.
 • При използване на един или повече дистанциомери притискащата сила трябва да бъде намалена, за да не претовари закрепването.
При монтажа на дистанционера не е монтирана диамантената машина за ядково пробиване.
При диаметър на боркороната >300 мм (>11 1/2 инча) разстоянието между оста на сондиране и стойката за пробиване трябва да бъде увеличено посредством един или два дистанционера. При употребата на дистанционери не е дадена функцията индикация за център на пробиване.
Image alternative
 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната.
 2. Издърпайте навън ексцентрика за блокиране на диамантената машина за ядково пробиване на шейната.
 3. Поставете дистанционера в шейната.
 4. Плъзнете ексцентрика докрай до ограничителя в шейната.
 5. Затегнете ексцентрика докрай.
 6. Уверете се, че дистанционерът е закрепен здраво.

DD-HD 30: Закрепване на диамантена машина за ядково пробиване на стойката за пробиване

ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване Опасност поради неволно включване на диамантената машина за ядково пробиване.
 • При строително-монтажни работи диамантената машина за ядково пробиване не трябва да бъде включена в мрежата.
Image alternative
 1. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната.
 2. Издърпайте навън ексцентрика за блокиране на диамантената машина за ядково пробиване на шейната.
 3. Поставете диамантената машина за ядково пробиване в шейната или в дистанционера.
 4. Плъзнете ексцентрика докрай до ограничителя в шейната или в дистанционера.
 5. Затегнете ексцентрика докрай.
 6. Закрепете мрежовия кабел в кабеловода върху капака на водещата шейна.
 7. Уверете се, че диамантената машина за ядково пробиване е закрепена здраво на стойката за пробиване.

Инсталиране на вход за вода (принадлежност)

ВНИМАНИЕ
Опасност поради неправилно използване! При неправилно използване маркучът може да бъде повреден.
 • Редовно проверявайте маркучите за наличие на повреди и и се уверете, че максимално допустимото налягане във водопровода не е превишено (виж Технически данни).
 • Внимавайте за това маркучът да не допира въртящи се части.
 • Внимавайте за това маркучът да не се повреди при придвижване на шейната напред.
 • Максимална температура на водата: 40°C.
 • Проверете свързаната водна система за нейната плътност.
За да предотвратите повреди по компонентите, използвайте само свежа, чиста вода или вода без замърсяващи частици.
Като принадлежност може да бъде вграден дебитопоказател между уреда и водозахранването.
 1. Свържете регулатора на вода към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 2. Изградете връзка с източника на вода (съединител за маркуч).

Монтиране на система за водхващане (принадлежност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Ако всмукателната система е дефектна, водата може да премине през двигателя и капака!
 • Веднага преустановете всякакви дейности, ако всмукателната система спре да работи.
Машината за диамантено ядково пробиване трябва да стои под ъгъл 90° спрямо тавана. Уплътнителната шайба за водохващане на системата за водохващане трябва да бъде пригодена към диаметъра на диамантената боркорона.
С използване на системата за водохващане можете целенасочено да отведете водата и по този начин да предотвратите замърсяване на околната среда. Най-добър резултат се постига при комбинирано използване с прахосмукачка за мокро изсмукване.
Image alternative
 1. Развийте винта на стойката за пробиване от предната страна долу на шината.
 2. Плъзнете държача за водохващане в посока отдолу зад винта.
 3. Затегнете здраво винта.
 4. Поставете водохващащия пръстен с монтирано уплътнение и уплътнителна шайба за водохващане между двете подвижни рамена на държача.
 5. Фиксирайте водохващащия пръстен с двата винта на държача.
 6. Към водохващащия пръстен свържете прахосмукачка за мокро изсмукване или поставете съединител за маркуч, през който водата може да се оттича.

Дейности

Настройка на дълбокомер (принадлежност)

 1. Въртете с кръстачката, докато боркороната допре основата.
 2. С разстоянието между шейна и дълбокомер настройте желаната дълбочина на пробиване.
 3. Фиксирайте дълбокомера.

Работа с диамантена боркорона (патронник BL)

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване Отломки от детайла или от счупени сменяеми инструменти могат да изхвърчат и да причинят наранявания дори и извън границите на работната зона.
 • Не използвайте повредени сменяеми инструменти. Преди всяка употреба проверявайте сменяемите инструменти за разкъсвания и цепнатини, изхабяване или силно износване.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване при смяната на инструмент! Инструментът се нагрява по време на работа. Той може да има остри ръбове.
 • При подмяната на инструменти винаги носете защитни ръкавици.
Диамантените боркорони трябва да бъдат подменяни, щом мощността на рязане, респ. скоростта на пробиване започнат видимо да намаляват. В общи линии такъв е случаят, когато височината на диамантените сегменти е по-малка от 2 мм (1/16 инча).
Image alternative
 1. Застопорете шейна върху шината чрез блокировката на шейната. Уверете се, че тя е закрепена здраво.
 2. Отворете патронника с въртене в посока на символа "Отворени скоби".
 3. Вкарайте приемното приспособление на диамантената боркорона отдолу върху зацепването на патронника на диамантената машина за ядково пробиване.
 4. Затворете патронника с въртене в посока на символа "Затворени скоби".
 5. Проверете стабилното положение на диамантената боркорона в патронника.

Монтаж на диамантена боркорона с алтернативен патронник

 1. Блокирайте вала на уреда с подходящ вилкообразен гаечен ключ.
 2. Затегнете здраво боркороната с подходящ вилкообразен гаечен ключ.

Избор на обороти

Използвайте превключвателя само в покой.
Image alternative
 1. Изберете положението на превключвателя съгласно използвания диаметър на боркороната.
 2. Завъртете превключвателя в препоръчаната позиция, при едновременно ръчно завъртане на боркороната.

Ключ за дефектнотокова защита PRCD

 1. Включете мрежовия щепсел на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване в заземен контакт.
 2. Натиснете бутона "I", респ. "RESET" на ключа за дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.
 3. Натиснете бутона "0", респ. "TEST" на ключа за дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът изгасва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар! Ако индикаторът на проводника с диференциална защита не изгасва при натискане на бутона 0 респ. TEST , диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не може да бъде експлоатирана по-нататък!
 • Предайте диамантенао-пробивната машина за ядково пробиване в сервиза на Hilti за ремонт.
 1. Натиснете бутона "I", респ. "RESET" на ключа за дефектнотокова защита PRCD.
  • Индикаторът светва.

Работа с машина за диамантено ядково пробиване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за хора и материали Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • При работа вертикално нагоре при мокро пробиване е предписано задължителното използване на система за водохващане заедно с прахосмукачка за водно изсмукване.
ОПАСНОСТ
Опасност за хора и материали Прахосмукачката за мокро изсмукване се включва, респ. изключва със закъснение. По този начин може да потече вода по диамантената машина за ядково пробиване. Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • При пробиване вертикално нагоре прахосмукачката за мокро изсмукване трябва да се стартира ръчно преди отварянето на водозахранването и да се изключва ръчно след затварянето на водозахранването.
ОПАСНОСТ
Опасност за хора и материали Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • При пробиване прекъснете работата, в случай че изсмукването вече не функционира (напр. прахосмукачката за мокро изсмукване е пълна).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за хора и материали Водохващането не действа при наклонено пробиване в посока нагоре. Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • Не пробивайте косо нагоре.
Чрез натискане на бутона за степен за начално пробиване (в покой или на празен ход) се намаляват оборотите на началното пробиване. По този начин пробиването с диамантени боркорони с големи диаметри се извършва по-лесно и с намаляващи вибрации. Чрез повторно натискане на бутона за степен на начално пробиване се деактивира функцията и диамантената машина за ядково пробиване увеличава с регулиране предварително настроените обороти. Ако преди връщането функцията за начално пробиване не се деактивира за максимум 2 минути, диамантената машина за ядково пробиване се изключва автоматично.
 1. Отворете бавно регулатора на вода до постигане на желаното количество водна маса.
 2. Натиснете включвателя/изключвателя на диамантената машина за ядково пробиване на "I".
 3. Отворете блокировката на шейната.
 4. Въртете с кръстачката, докато боркороната вече не допира основата.
 5. Началното пробиване се извършва само с леко натискане, докато боркороната се центрира. Едва след това засилете натиска.
 6. Регулирайте притискащата сила съобразно индикатора за пробивна мощност.

Изключване на диамантена машина за ядково пробиване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност за хора и материали При пробиване вертикално нагоре диамантената боркорона се пълни с вода. Диамантената машина за ядково пробиване може да се повреди и опасността от електрически удар се повишава.
 • След приключване на пробиването вертикално нагоре най-напред трябва внимателно да източете водата. За целта прекъснете връзката между водоизточника и регулатора на вода и източете водата чрез отваряне на регулатора на вода. Водата не трябва да облива мотора и капака.
 1. Свържете регулатора на вода към диамантената машина за ядково пробиване.
 2. Извадете диамантената боркорона от отвора за пробиване.
 3. Изключете диамантената машина за ядково пробиване.
 4. Застопорете шейната върху шината чрез блокировката на шейната.
 5. Изключете прахосмукачката за мокро изсмукване, ако има налична такава.

DD-HD 30: Сваляне на диамантената машина за ядково пробиване от стойката за пробиване

 1. Застопорете водещата шейна върху шината чрез блокировката на шейната.
 2. Освободете мрежовия кабел от кабеловода върху капака на шейната.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност за хора и материали Опасност поради изпадаща диамантена машина за ядково пробиване.
 • Дръжте машината за ядково пробиване здраво с една ръка за дръжката за носене.
 1. Освободете ексцентрика за блокировката на уреда на шейната.
 2. Изтеглете ексцентрика.
 3. Свалете диамантената машина за ядково пробиване от шейната.
 4. Плъзнете ексцентрика докрай до ограничителя в шейната.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Винаги дръжте опашката за захващане и патрона на пробивната машина за ядково пробиване чисти и леко намаслени.
 • Редовно почиствайте външната страна на уреда с леко навлажнена кърпа за почистване. При почистването не използвайте пръскачки, пароструйки или течаща вода.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно го предайте в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

DD-HD 30: Настройка на луфт между шина и шейна

С помощта на 4-те регулиращи винта на шейната можете да настроите луфта между шината и шейната.
 1. Разхлабете регулиращите винтове с помощта на ключ с вътрешен шестостен SW5 (не се изважда).
 2. Завъртете регулиращите винтове с вилкообразен ключ SW19 и леко натиснете ролките спрямо шината.
 3. Затегнете здраво регулиращите винтове. Шейната е правилно настроена, ако остава в същото положение без диамантена боркорона, а с диамантена боркорона се придвижва надолу.

Подмяна на графитни четки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при електрически удар !
 • Уредът може да се експлоатира, обслужва и поддържа в изправност само от оторизиран и обучен персонал! Персоналът трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности.
Сервизният индикатор се появява на дисплея, когато графитните четки трябва да бъдат подменени. Подменяйте графитните четки винаги едновременно.
 1. Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване от електрическата мрежа.
 2. Отворете капаците на графитните четки отляво и отдясно на двигателя.
  • Обърнете внимание на това как са монтирани графитните четки и как са разположени кабелите!
 3. Извадете износените графитни четки от диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
 4. Поставете новите графитни четки точно по същия начин, по който са били разположени преди това старите графитни четки.
  • При поставянето внимавайте за това да не повредите изолацията на кабел детектора.
 5. Завинтете капаците на графитните четки отляво и отдясно на двигателя.
 6. Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
  След подмяна на графитните четки на дисплея се появява индикацията След подмяна на графитните четки . Времевата лента показва оставащота време до завършване на процеса на сработване.
  Ако не се съблюдава минималното време за сработване от 1 минута, продължителността на използване на графитните четки силно намалява.

Транспорт и съхранение

ВНИМАНИЕ
Опасност при ниски температури! Навлизането на вода може да повреди този продукт и да увеличи опасността от възникване на електрически удар.
 • Внимавайте при температури под точката на замръзване в уреда да няма останала вода.
Транспорт
 • Не транспортирайте този продукт с поставен инструмент.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
Съхранение
 • Преди съхранение на продукта отворете регулатора на вода.
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далеч от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • Проверявайте след продължително съхранение всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване e функционална

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Блокировка срещу повторно включване
Превключвателят на уреда е настроен на I , докато се е пускало токозахранването.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване е била претоварена
 • Изключете диамантено-пробивната машина с ядково пробиване и отново я включете.
 • Не претоварвайте диамантено-пробивната машина за ядково пробиване (напр. чрез непрекъснато задействане на плъзгащия съединител).
Максималното време на работа с активирана степен на пробиване на начални отвори е превишено.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Смущение в мрежата – прекъсване на захранването в електрическата мрежа.
 • Проверете дали други потребители не създават смущения в електрическата мрежа или евент. в генератора.
 • Проверете дължината на използвания удължителен кабел.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Двигателят е прегрял. Процесът на охлаждане е завършен.
 • Изключете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и отново я включете.
Image alternative
Свръхтемпература
Двигателят е прегрял. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се намира в режим на охлаждане.
 • Изчакайте няколко минути, докато двигателят изстине, или оставете диамантено-пробивната машина за ядково пробиване да работи на празен ход, за да ускорите процеса на охлаждане. При достигане на нормалната температура индикаторът изгасва и диамантено-пробивната машина за ядково пробиване преминава към блокировка за повторно включване. Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Image alternative
Оставащо време за работа до подмяната на графитните четки.
Границата на износване на графитните четки е почти достигната. Оставащото време за работа до автоматичното изключване на диамантено-пробивната машина за ядково пробиване възлиза на още няколко часа.
 • При следваща възможност предайте графитните четки за смяна.
Image alternative
Сработвнане след подмяна на графитните четки.
Графитните четки са били сменени и трябва да сработят.
 • Оставете графитните четки да работят непрекъснато на празен ход най-малко 1 минута.
Image alternative
Невъзможно активиране на степента за начално пробиване
Дамантено-пробивната машина за ядково пробиване пробива.
 • Въртете с кръстачката, докато боркороната не допира повече основата.
Двигателят е прегрял. Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване се намира в режим на охлаждане.
 • Завършете режима на охлаждане.
Image alternative
Ниско напрежение - диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не работи на пълна мощност.
Смущение в мрежата – поява на понижено напрежение в електрическата мрежа.
 • Проверете дали други потребители не създават смущения в електрическата мрежа или евент. в генератора.
 • Проверете дължината на използвания удължителен кабел .
Image alternative
При индикатор за предавка мултифункционалният дисплей показва „0“, а диамантената боркорона не се върти.
Превключвателят на скорости не е фиксиран.
 • Задействайте превключвателя на скорости, докато бъде фиксиран.
Image alternative
Връзката е била прекъсната
Съществуващата Bluetooth връзка е била прекъсната.
 • Уверете се, че е налице видима връзка между продукта и принадлежностите. Условията на околната среда, като напр. стоманобетонни стени, могат да повлияят на качеството на връзката.
 • Свържете принадлежностите отново към диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.
Image alternative
Bluetooth изкл.
Bluetooth е деактивиран.
 • Активирайте функцията на Bluetooth. Натиснете едновременно бутоните Image alternative и Image alternative.
Друга диамантено-пробивна машина за ядково пробиване се е свързала автоматично чрез Bluetooth с използваната принадлежност (напр. водопречистваща система).
Няколко диамантено-пробивни машини за ядково пробиване са сдвоени с една и съща принадлежност. Принадлежностите се свързват винаги автоматично с диамантено-пробивната машина за ядково пробиване, която позволява най-бързото изграждане на връзка.
 • Изключете Bluetooth от принадлежностите и отново го включете, след това свържете отново диамантено-пробивната машина за ядково пробиване с принадлежностите.
Диамантената боркорона не се върти.
Диамантената боркорона се е заклещила в основата.
 • Освобождаване на диамантената боркорона с гаечен ключ: Извадете мрежовия щепсел от контакта. Хванете диамантената боркорона близо до опашката с подходящ гаечен ключ и освободете диамантената боркорона чрез въртене.
 • Стойково пробиване: Завъртете с обръщателната ръчка и опитайте да освободите диамантената боркорона чрез придвижване на шейната нагоре надолу.
Скоростта на пробиване спада.
Достигната максимална дълбочина на пробиване.
 • Отстранете сондажната ядка и използвайте удължител за боркорона.
Сондажната ядка се е заклещила в диамантената боркорона.
 • Отстранете сондажната ядка.
Погрешна спецификация на основата.
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Висок процент на стомана (разпознава се при бистра вода с метални стружки).
 • Изберете по-подходяща спецификация за диамантена боркорона.
Неизправна диамантена боркорона.
 • Проверете диамантената боркорона за повреди и при нужда я подменете.
Избрана погрешна скорост на хода.
 • Изберете правилната скорост на хода.
Твърде малка сила на натиск.
 • Увеличете силата на натиск.
Твърде ниска мощност на уреда.
 • Изберете следващата по-ниска скорост на хода.
Износена диамантена боркорона.
 • Заточете диамантената боркорона върху заточващата плоча.
Твърде голямо количество водна маса.
 • Намалете количеството водна маса с регулатора на вода.
Твърде малко количество водна маса.
 • Проверете притока на вода до диамантената боркорона, респ. увеличете количеството водна маса с регулатора на вода.
Блокировката на шейната е затворена.
 • Отворете блокировката на шейната.
Прахът възпрепятства скоростта на пробиване.
 • Използвайте подходящ прахоуловител.
Кръстачката се върти без съпротивление.
Счупен срезен щифт.
 • Подновете срезния щифт.
Диамантената боркорона не може да се постави в патронника.
Опашката/патронникът са замърсени или повредени.
 • Почистете опашката, респ. патронника и смажете или подменете същите.
Изтича вода от промивната глава или предавателната кутия.
Твърде високо водно налягане.
 • Намалете водното налягане.
Изтича вода от патронника по време на работа.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са замърсени.
 • Почистете и смажете опашката, респ. патронника.
Уплътнението на патронника или опашката са повредени.
 • Проверете уплътнението и при нужда го подменете.
Няма приток на вода.
Запушен воден канал.
 • Увеличете водното налягане или промийте водния канал, като започнете от противоположната посока.
 • Почистете отвора за влизане и отвора за изход на водата.
Пробивната система има твърде голям луфт.
Диамантената боркорона не е достатъчно добре завинтена в патронника.
 • Завинтете здраво диамантената боркорона.
 • Отстранете диамантената боркорона. Завъртете диамантената боркорона на прибл. 90° около оста на боркороната. Монтирайте диамантената боркорона отново.
Опашката/патронникът са неизправни.
 • Проверете опашката и патронника и при нужда ги подменете.
Шейната има твърде голям луфт.
Хлабави винтови съединения на стойката за пробиване.
 • Проверете винтовете на стойката за пробиване за стабилност и при нужда дозатегнете същите.
Стойката за пробиване не е добре закрепена.
 • Закрепете по-добре стойката за пробиване.
Връзката между диамантено-пробивната машина за ядково пробиване и шейната, респ. дистанционните елементи е свободна.
 • Проверете свързването и при нужда закрепете отново диамантено-пробивната машина за ядково пробиване.

Диамантено-пробивната машина за ядково пробиване не функционира

Смущение
Възможна причина
Решение
Image alternative
Мултифункционалният дисплей не дава индикация.
Защитата PRCD не е включена.
 • Проверете защитата PRCD за работоспособност и я включете.
Прекъснато електрозахранване.
 • Включете друг електроуред и проверете дали функционира.
 • Проверете щепселните съединения, мрежовия кабел, токопроводимостта и предпазителя за мрежата.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.
Image alternative
Нужно е сервизиране.
Износени графитни четки.
Вода в двигателя.
 • Оставете диамантената машина за ядково пробиване да изсъхне на топло и сухо място.
 • Изключете димантено-пробивната машина за ядково пробиване и я включете отново.

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Препоръчано предварително обработване като отпадък на шлама от пробиването

Съгласно разпоредбите за опазване на околната среда не се разрешава изхвърлянето на шлам от пробиването във водни басейни или в канализацията без предварителна обработка. Проучете действащите разпоредби в местните административни инстанции.
 1. Съберете шлама от пробиването (напр. с прахосмукачка за мокро изсмукване).
 2. Оставете шлама от пробиването да се утаи и изхвърлете твърдите съставки в депо за строителни отпадъци (коагулиращите средства могат да ускорят процеса на отделяне).
 3. Преди да изхвърлите остатъчната вода (основен характер, pH > 7) в канализацията, неутрализирайте водата чрез смесване с киселинно неутрализиращо средство или чрез разреждане с много вода.

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.
Тайван RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Тайван.