език

AIC 1000
AIC 2000

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Забранява се транспортиране с кран

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Пречиствател на въздух
  AIC 1000 | AIC 2000
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

Наред с указанията за безопасност в отделните раздели на настоящото Ръководство за експлоатация е задължително по всяко време стриктно да се спазват следните разпоредби.
 • Прочетете всички указания! Ако не спазвате дадените по-долу указания, може да възникне опасност от електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
 • Ако използвате продукта с електроинструмент, преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация на електроинструмента и съблюдавайте всички указания.
 • Не са разрешени манипулации или промени по продукта.
 • Използвайте правилния продукт. Не използвайте продукта за цели, за които той не е предназначен, а само по предназначение и в изправно състояние.
 • Преди работа с продукта се информирайте за неговата експлоатация, за опасностите породени от материала и за безопасното предаване на засмуквания материал като отпадък.
 • Имайте предвид влиянието на околната среда. Не използвайте продукта, ако е налице опасност от пожар или експлозия.
 • Продуктът може да бъде използван само от хора, които са наясно с неговите функции, получили са указания във връзка с безопасното му използване и разбират възникващите вследствие на това опасности. Продуктът не е предназначен за ползване от деца.
 • Съхранявайте неизползваните продукти на сигурно място. Когато продуктите не се използват, те следва да бъдат съхранявани на сухо, разположено на високо или затворено място, далече от достъп на деца.

Работно място

 • Осигурете добро осветление в работната зона.
 • Осигурете добро проветрение на работното място. Лошо проветрените работни места могат да увредят здравето поради прекомерно запрашаване.
 • Поддържайте работната зона чиста, свободна от предмети и обърнете внимание на положените в работната зона мрежови кабели. Небрежно положени мрежови кабели може да породят опасност от препъване и да причинят наранявания и повреди на прикрепени към стойки измервателни уреди, като ги съборят.
 • Не работете с продукта във взривоопасна среда или на места, където има запалими течности, газове или прахове. В електроуредите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или изпарения.

Електрическа безопасност

 • Съединителният щепсел на продукта трябва да бъде подходящ за контакта. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Не използвайте щепсели за адаптери заедно със защитни заземителни продукти. Използването на оригинални щепсели и подходящи контакти намалява риска от възникване на електрически удар.
 • Включете щепсела в подходящ, заземен контакт, който е инсталиран надеждно и отговаря на всички местни условия. Ако се съмнявате дали контактът е заземен надеждно, осигурете проверката му от квалифициран електроспециалист.
 • Предпазвайте продукта от дъжд или влага. Проникването на вода в електроуреда увеличава риска от възникване на електрически удар.
 • Уверете се, че мрежовият кабел не е попаднал в локви.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник на продукта и при повреда се обърнете към сервизен отдел на Hilti за подмяна. Проверявайте редовно удължителните кабели и подменяйте същите, ако са повредени.
 • Ако по време на работа се повреди мрежовият съединителен проводник и/или удължителният кабел, не трябва да ги допирате. Извадете мрежовия щепсел от контакта. Повредени мрежови съединителни проводници и удължителни кабели създават опасност от възникване на електрически удар.
 • Мрежовият съединителен проводник може да се подмени само с типа проводник, посочен в Ръководството за експлоатация.
 • Не използвайте кабела за непривични цели, за да носите продукта, да го окачвате или да издърпвате щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, масла, остри ръбове или движещи се части на продукта. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на електрически удар.
 • При прекъсване на електрозахранването изключете продукта и извадете мрежовия щепсел.
 • Използвайте контакта на продукта само за посочените в Ръководството за експлоатация цели.
 • Никога не използвайте продукта в замърсено или мокро състояние. Отлагащият се по повърхността на продукта прах, най-вече от проводящи материали, или влагата, могат при неблагоприятни условия да предизвикат електрически удар. Затова, особено при често обработване на проводящи материали, предавайте на равни интервали замърсените уреди в сервиз на Hilti за проверка.

Безопасен начин на работа

 • Не използвайте продукта в среда, която е замърсена с азбест.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с продукта. Не използвайте продукта, ако сте уморени или се намирате под влиянието на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на продукта може да доведе до сериозни наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки един момент поддържайте равновесие.
 • При експлоатация и поддръжка на продукта потребителят и намиращите се в близост хора трябва да използват подходящи защитни очила, защитна каска, антифони, защитни ръкавици, обезопасени обувки и лека маска за дихателна защита.
 • Уверете се, че продуктът не може да се търкаля или да падне.
 • Имайте предвид специфичните за страната наредби за предотвратяване на злополуки.
 • Ако е възможно да се монтират съоръжения за събиране и засмукване на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
 • Продуктът не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит, и/или недостатъчни познания. Тази група хора трябва да бъде инструктирана от отговорно лице за безопасното боравене с продукта и освен това следва да бъде контролирана при използването на продукта.
 • Децата трябва да бъдат контролирани и инструктирани, че не трябва да играят с продукта.
 • Този продукт може да бъде използван от деца над 8 години, а също така и от лица с ограничени психически, сензорни или ментални способности, или с недостатъчно опит и познания, ако те са били надзиравани или ако им е било показано как правилно и безопасно да използват продукта, като същевременно разбират резултиращата от употребата му опасност. С продукта не трябва да играят деца. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца, оставени без надзор.

Допълнителни указания за безопасност

 • Не използвайте продукта, ако мрежовият кабел и/или щепселът е повреден. Уверете се, че кабелите не са изложени на мокрота и/или влага. Не допирайте мрежовия кабел, ако по време на работа е бил повреден.
 • Педи стартирането проверете всички филтри и уплътнения и сменете повредените филтри. Използвайте продукта само с монтирани, одобрени филтри (предфилтър и основен филтър).
 • Избягвайте натрупването на вода във вдлъбнатината на ръкохватката. Редовно почиствайте дренажния отвор.
 • Ако в помещението има хора, винаги работете с продукта на най-високото ниво на мощност.
 • Уверете се, че рамката за основния филтър е монтирана здраво и е поставена правилно.
 • Не поставяйте въздушния филтър в близост до запалими и експлозивни газове.
 • Носете защитни ръкавици при работа с горещи материали и при дейности по поддръжката на продукта.
 • Уверете се, че пречиствателят на въздух е стабилен и няма риск да се преобърне.
 • Когато продуктът се стартира, има силен поток отработен въздух. Това може да причини издухване на прах в непосредствена близост до продукта.
 • Винаги изключвайте продукта с помощта на мрежовия превключвател! Стартовият кондензатор може да бъде под напрежение дори ако щепселът е изваден от контакта.
 • Продуктът не трябва да се използва за филтриране на горещи или тлеещи части или частици. Уверете се, че температурата на засмукания замърсен въздух не надвишава 60 °C.
 • Продуктът не трябва да се претоварва или блокира от препълнен филтър. Не е възможна по-нататъшна работа, когато сигналната лампа свети.
 • За да предотвратите опасност от нараняване, използвайте само оригинални Hilti принадлежности и резервни части или такива със същото качество.
 • Преди дейности по почистване и поддръжка изключете продукта и извадете мрежовия щепсел. Преди да отворите капака на филтъра, изчакайте, докато турбината напълно спре да се върти.
 • Не транспортирайте продукта с помощта на кран или с подемно оборудване.
 • Не използвайте продукта като заместител на проводник.
 • Свържете продукта само към правилно заземен източник на ток.
 • Преди да издърпате мрежовия кабел на електроинструмента от контакта на уреда, винаги най-напред изключвайте продукта от основното електрозахранване.
 • Съхранявайте продукта и неговите принадлежности в сухи помещения. Съхранявайте го на място, недостъпно за деца.

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Освобождаване на приплъзваща скоба
 2. Приплъзваща скоба
 3. Капак за предфилтър
 4. Носеща дръжка
 5. Контакт на уреда
 6. Сигнална лампа Смяна на филтър
 7. Включвател/изключвател
 8. Транспортна кука за мрежов кабел
 9. Мрежов кабел
 10. Изпускателен отвор
 11. Основен филтър
 12. Предфилтър
 13. Затегателна ключалка (капак на корпус)
 14. Опъваща закопчалка
 15. Прахоустойчив стенен адаптер
 16. Капак на входа за въздух

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява пречиствател на въздух за пречистване на въздуха от фини прахови частици в помещения и е предназначен за търговска употреба, напр. на строителни обекти, в хотели, училища, болници, фабрики, магазини и офиси под наем. Продуктът е разработен за употреба в сухи зони, които не са застрашени от експлозия.

Продуктът не трябва да се експлоатира в среда, замърсена с азбест.
Продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Обем на доставката

пречиствател на въздух, сменяем мрежов кабел, предфилтър (3×), основен филтър (3×), Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Свойства на продукта

Данни за номинално напрежение, номинален ток, честота и/или номинална входна мощност може да намерите на специфичната за съответната страна типова табелка на Вашия продукт.

AIC 1000
AIC 2000
Тегло
15,2 кг
16,3 кг
Размери (Д × Ш × В)
492 мм × 419 мм × 674 мм
492 мм × 419 мм × 674 мм
Електрозахранване
1-фазово
1-фазово
Повърхност на филтър (3 основни филтъра)
3,1 м²
3,1 м²

Обемни потоци и понижено налягане

AIC 1000

100 V 
110 V
220‑240 V
Макс. обемен поток (Изпускателен отвор)
955 м³/ч
982 м³/ч
861 м³/ч
Макс. обемен поток (Турбина)
1 475 м³/ч
1 495 м³/ч
1 425 м³/ч
Макс. понижено налягане
390 Па
410 Па
380 Па

Обемни потоци и понижено налягане

AIC 2000

220‑240 V
Макс. обемен поток (Изпускателен отвор)
1 600 м³/ч
Макс. обемен поток (Турбина)
2 295 м³/ч
Макс. понижено налягане
880 Па

Информация за шума и вибрациите, измерени съгласно EN 60335


AIC 1000
AIC 2000
Ниво на звукова мощност (LWA)
76,2 дБ(А)
82,3 дБ(А)
Ниво на звуково налягане (LpA)
62,8 дБ(А)
68,9 дБ(А)
Отклонение
3 дБ(А)
3 дБ(А)

Използване на удължителен кабел

Използване на удължителен кабел
Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност поради повредени кабели! Ако по време на работа се повреди мрежовият или удължителният кабел, не трябва да допирате кабела. Извадете мрежовия щепсел от контакта.
 • Проверявайте редовно съединителния проводник на уреда и при наличие на повреда го подменете.
 • Използвайте само разрешени за областта на приложение удължителни кабели с достатъчно голямо напречно сечение. В противен случай може да възникне загуба на мощност на уреда и прегряване на кабела.
 • Проверявайте редовно удължителния кабел за наличие на повреди.
 • Подменяйте повредените удължителни кабели.
 • Използвайте на открито само разрешените за тази цел и съответно маркирани удължителни кабели.

Експлоатация

Ще постигнете оптимално пречистване, ако работите с продукта без свързващи маркучи и с отворена приплъзваща ключалка. В зависимост от условията и приложението можете да свържете смукателен маркуч или да поставите продукта директно в праховата стена.
Продуктът разполага с 2 степени на пречистване на въздуха. При работа използвайте степен 2 с най-висока производителност на пречистване. Степен 1 се използва за последващо пречистване на въздуха и може да се активира, когато в помещението няма хора.
Преди да започнете работа, свалете капака на входа за въздух.
 1. Уверете се, че продуктът е закрепен надеждно и не може да се преобърне.
 2. За да включите, завъртете превключвателя на уреда на степен 2 (пълна мощност).
 3. За да изключите, завъртете превключвателя на уреда на степен OFF .

Интеграция в прахозащитна стена

Можете да работите с продукта със смукателен маркуч или да го интегрирате директно в прахозащитна стена, като използвате прахоустойчивия стенен адаптер и да почистите вътрешността на прахозащитната стена, без продуктът да е директно в помещението. За да работите с продукта със смукателен маркуч или да го интегрирате директно в стената за защита от прах, приплъзващите ключалки от двете страни на продукта трябва да бъдат затворени.
Image alternative
 1. Издърпайте прахоустойчивия стенен адаптер от капака на входа за въздух (1) .
 2. Позиционирайте продукта на прахозащитната стена.
 3. Използвайте прахоустойчивия стенен адаптер, за да прикрепите прахозащитната стена към входа за въздух.
  Завъртете прахоустойчивия стенен адаптер на 180°, така че вътрешният пръстен да пасне във входа за въздух.
 4. Ако е необходимо, изрежете отвор в прахозащитната стена, притисната към входа за въздух.
 5. Затворете страничните филтри, като издърпате приплъзващата ключалка нагоре.
 6. Включете продукта.

Смяна на предфилтър

Image alternative
 1. Изключете пречиствателя на въздух и изчакайте, докато турбината спре да се върти.
 2. Отворете капака на предфилтъра (1) .
 3. Извадете предфилтъра навън и поставете нов предфилтър (2) .
 4. Отстранете всички остатъци от прах.
 5. Затворете капака на предфилтъра (3) .

Смяна на основен филтър

Image alternative
 1. Изключете пречиствателя на въздух и изчакайте, докато турбината спре да се върти.
 2. Отворете двете опъващи закопчалки и издърпайте капака на корпуса нагоре (1) .
 3. С прахосмукачка отстранете по-големите натрупвания на прах в корпуса.
  Отбележете праховия клас на праха и използвайте прахосмукачка, одобрена за този прахов клас.
 4. Отстранете предфилтрите (2) .
 5. Отстранете всички остатъци от прах.
 6. Отворете въртящите закопчалки (3) и сменете основния филтър (4) .
 7. Подменете предфилтрите (5) .
 8. Поставете капака на корпуса върху (6) и затворете капака на филтъра с помощта на опъващите закопчалки (7) .

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Обслужването и поддръжката с поставен мрежов щепсел могат да причинят тежки наранявания и изгаряния.
 • Преди всяка дейност по обслужване и поддръжка винаги изваждайте мрежовия щепсел!
Обслужване
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от електрически удар! Неправомерните ремонти по електрическата част могат да доведат до тежки наранявания и да причинят изгаряния.
 • Ремонти по електрическата част могат да се извършват само от правоспособни електроспециалисти.
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно предавайте уреда в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Интервали за смяна на филтър

Смяна на предфилтър
 • Сменяйте всички предфилтри поне 1 × дневно.
 • Сменете всички предфилтри най-късно веднага щом сигналната лампа (смяна на филтър) светне.
Смяна на основен филтър
 • Сменяйте всички основни филтри поне 3 × дневно.
 • Сменете всички основни филтри най-късно веднага щом сигналната лампа (смяна на филтър) светне отново, след като сте сменили предфилтрите.

Транспортиране и съхранение

Транспортиране
 • Не гранспортирайте този продукт с включени принадлежности, напр. смукателен маркуч.
 • При транспортиране внимавайте за надеждното закрепване.
 • След всяко транспортиране проверявайте всички видим части за повреди и се уверете в изправното функциониране на елементите за управление.
 • Преди транспортиране затворете приплъзващата ключалка. По този начин ще предотвратите попадане на прах от продукта в околната среда и навлизане на прах в продукта отвън.
Съхранение
 • Съхранявайте този продукт винаги с изваден мрежов щепсел.
 • Съхранявайте този продукт на сухо място, далече от достъп на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение проверявайте всички видим части за повреди и за изправно функциониране на елементите за управление.

Помощ при наличие на смущения

За наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Продуктът не може да се включи.
Мрежовият щепсел не е включен правилно.
 • Включете мрежовия щепсел в контакта.
Мрежовият кабел или щепселът са неизправни.
 • Обърнете се към сервиз на Hilti .
В отработения въздух има прах.
Уплътнението на филтъра е повредено.
 • Подменете филтъра и почистете вътрешността на продукта.
Филтърът има отвори.
 • Подменете филтъра и почистете вътрешността на продукта.
Индикаторът за филтъра светва след смяна на предфилтъра.
Основният филтър е замърсен.
 • Подменете основния филтър. Ако индикаторът за филтъра все още свети, свържете се със сервиз на Hilti .

Третиране на отпадъци

Уредите на Image alternative Hilti са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни фирмата Hilti изкупува обратно Вашите употребявани уреди. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски представител.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия партньор на Hilti по места.

Допълнителна информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай .
Тайван RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Тайван.
Русия RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Русия.