език

R 6-22

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за документацията

Към настоящата документация

 • Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото ръководство.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в Ръководството за експлоатация

В настоящото Ръководство за експлоатация се използват следните символи:
Image alternative Да се съблюдава Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци
Image alternative Hilti Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Hilti Зарядно устройство

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото Ръководство за експлоатация.
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста.
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта .
Image alternative Този знак трябва да привлече Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Клас на защита II (двойна изолация)
Image alternative Да се използва само в закрити помещения
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Литиево-йонен акумулатор
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие се нуждаете от данните за продукта, когато се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Радио
  R 6-22
  Поколение
  01
  Сериен №

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всички инструкции. Неспазването на приведените по-долу инструкции може да предизвика електрически удар, пожар и/или да причини тежки наранявания.
Съхранявайте тези инструкции на сигурно място.
Работно място
 • Осигурете добро осветление на работния участък.
 • Не са разрешени манипулации или промени по уреда.
 • Уредът не е предназначен за закрепване на стена.
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление на работното място могат да доведат до злополуки.
Безопасна работа
 • Продуктът не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит, и/или недостатъчни познания. Тази група хора трябва да бъде инструктирана от отговорно лице за безопасното боравене с уреда и освен това следва да бъде контролирана при използването на уреда.
 • Обяснете на децата, че не им е позволено да играят с уреда.
 • Деца над 8 години трябва да бъдат инструктирани от отговорно лице за безопасното боравене с уреда и освен това слезва да бъдат контролирани при използването на уреда.
 • Не носете бижута, като пръстени или колиета. Бижутата могат да предизвикат късо съединение и да доведат до изгаряния.
 • Избягвайте допир с контактите.
Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях
 • Спазвайте специалните нормативни разпоредби за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, директна слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да е неизправен. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .
Сервизиране
 • Ремонтът на Вашия уред може да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на уреда.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Съблюдавайте следните указания за безопасност за надеждно боравене и използване на литиево-йонни акумулатори. Неспазването им може да предизвика дразнене на кожата, тежки корозивни увреждания, химични изгаряния, пожар и/или експлозии.
 • Използвайте акумулаторите само в технически изправно състояние.
 • Работете внимателно с акумулаторите, за да избегнете повреди и да предотвратите излизането на течности, които са много вредни за здравето!
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени или са повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда.
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани акумулатори.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като ударен механизъм.
 • Никога не излагайте акумулаторите на пряка слънчева светлина, повишена температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да доведе до експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други електропроводими предмети. Това може да повреди акумулатора, както и да причини материални щети и наранявания.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд, влага и течности. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния, пожар и експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в съответните Ръководства за експлоатация.
 • Не използвайте или не съхранявайте акумулатора във взривоопасна среда.
 • Ако акумулаторът е много горещ на допир, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Обърнете се към сервиз на Hilti или прочетете документа "Указания за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори".
  Спазвайте специалните директиви, приложими за транспортирането, съхранението и използването на литиево-йонни акумулатори.
  Прочетете указанията за безопасност и прилагане на Hilti литиево-йонни акумулатори, които можете да намерите, като сканирате QR кода в края на настоящото Ръководство за експлоатация.

Описание

Преглед

Image alternative
 1. Дисплей
 2. Бутон Power
 3. Носеща дръжка
 4. Антена
 5. Контролер
 6. Корпус
 7. Гумено покритие
 8. Бутон Mode
 9. Бутон Preset
 10. Бутон Bluetooth
 11. Бутон Equalizer
 12. Настройки за време
 13. USB връзка
 14. AUX връзка
 15. Акумулатор
 16. Интерфейс NFC
 17. Отделение за батерии

Употреба по предназначение

Описаният продукт представлява акумулаторно радио за строителна площадка. То е предназначено за възпроизвеждане на музика като радиоприемник или на различни крайни устройства, които могат да бъдат сдвоени чрез Bluetooth или свързани към продукта чрез AUX кабел.

 • Продуктът е проектиран за употреба на територията на строителна площадка. Не излагайте продукта на въздействието на влага, като напр. течаща вода.

 • Използвайте продукта само в затворени помещенияmen.

Image alternative
 • За този продукт използвайте само литиево-йонни акумулатори на Hilti от тип B 22. Hilti препоръчва за този продукт използването на посочените в таблицата акумулатори.

 • За тези акумулатори използвайте само зарядни устройства на Hilti от посочените тук типове серии.

Обем на доставката

радио за строителна площадка, батерии AAA (2x), Ръководство за експлоатация
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Bluetooth

Този продукт е оборудван с Bluetooth (опционално).
Bluetooth представлява безжичен пренос на данни, който позволява на два продукта с активиран Bluetooth да комуникират помежду си на кратко разстояние.

Индикатор за литиево-йонния акумулатор

Hilti Nuron литиево-йонни акумулатори могат да показват състоянието на зареждане, известия за грешки и състоянието на акумулатора.

Индикатори за състояние на зареждане и известия за грешки

За да получите едно от следните показания, натиснете за кратко бутона за деблокиране на акумулатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ акумулатор!
 • При поставен акумулатор след натискане на бутона за деблокиране се уверете, че застопорявате отново правилно акумулатора в използвания продукт.
Състоянието на зареждане и възможните неизправности също се показват постоянно, докато свързаният продукт е включен.
Състояние
Значение
Четири (4) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 100 % до 71 %
Три (3) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 70 % до 51 %
Два (2) светодиода светят постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 50 % до 26 %
Един (1) светодиод свети постоянно в зелено
Състояние на зареждане: 25 % до 10 %
Един (1) светодиод мига бавно в зелено
Състояние на зареждане: < 10 %
Един (1) светодиод мига бързо в зелено
Литиево-йонният акумулатор е напълно разреден. Заредете акумулатора.
Ако след зареждането на акумулатора светодиодът все още мига бързо, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в жълто
Литиево-йонният акумулатор или свързаният с него продукт е претоварен, твърде горещ, твърде студен или има някаква друга неизправност.
Темперирайте продукта и акумулатора до препоръчителната работна температура и не претоварвайте продукта, когато го използвате.
Ако съобщението продължава да стои, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод свети в жълто
Литиево-йонният акумулатор и свързаният с него продукт не са съвместими. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .
Един (1) светодиод мига бързо в червено
Литиево-йонният акумулатор е блокирал и не може да се използва отново. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Индикатори за състоянието на акумулатора

За да проверите състоянието на акумулатора, задръжте натиснат деблокиращия бутон за повече от три секунди. Системата не разпознава потенциална неизправност на батерията поради злоупотреба, като напр. изпускане, пробиване, външни топлинни повреди и др.
Състояние
Значение
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в зелено.
Акумулаторът все още може да се използва.
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод мига бързо в жълто.
Запитването за състоянието на акумулатора не може да бъде осъществено. Повторете процеса или се обърнете към сервиз на Hilti .
Всички светодиоди светят като бягаща светлина и след това един (1) светодиод свети постоянно в червено.
Ако свързаният продукт може все още да бъде използван, оставащият капацитет на акумулатора е по-малък от 50%.
Ако свързаният продукт вече не може да бъде използван, акумулаторът е в края на своя експлоатационен живот и трябва да бъде сменен. Моля, обърнете се към сервиз на Hilti .

Индикации на дисплея

Индикации на дисплея
Индикации на дисплея
Image alternative За звуков източник се избира AM.
Image alternative За звуков източник се избира FM.
Image alternative За звуков източник се избира DAB. (Не се предлага на всички пазари.)
За най-добро качество на звука винаги избирайте звуковия източник DAB, ако приемането е локално достъпно.
Image alternative За звуков източник се избира AUX.
Image alternative За звуков източник се избира Bluetooth.
Image alternative Мобилно крайно устройство за възпроизвеждане на музика, свързано чрез Bluetooth.
Символът мига, докато продуктът търси възможна връзка или установява връзка.
Image alternative Показва настройките за баси.
Image alternative Показва настройките за височини.
Image alternative Показва, че се извършва възпроизвеждане на стерео. Ако силата на сигнала е с достатъчно висок обхват, възпроизвеждането на стерео се извършва автоматично.
Image alternative Показва запаметяването на позицията на предавателя.
Image alternative Показва часа.
Символите мигат в режим настройки.
Image alternative DAB сигналът за приемане е твърде слаб.

Възможност за съхранение на мобилни крайни устройства

Image alternative
Радиото може да възпроизвежда музика от мобилни крайни устройства (напр. смартфони или таблети) чрез Bluetooth или AUX връзка. Мобилните крайни устройства могат безопасно да се съхраняват на радиото.

Технически данни

Свойства на продукта

Консумирана мощност
160 Вт
Работно напрежение на акумулатора
22 В
Акумулатор
Li-Ion
Тегло (без акумулатор)
5,1 кг
Честотен обхват AM
526,5 кГц … 1 606,5 кГц
Честотен обхват FM
87,5 МГц … 108 МГц
DAB / DAB+
174 МГц … 240 МГц
Изходно напрежение USB
5,0 V / 2,1 A
Околна температура
−17 ℃ … 40 ℃

Bluetooth

Bluetooth излъчена мощност
7,30 дБм
Bluetooth честота
2 402 МГц … 2 480 МГц

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Подготовка на работата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неволно включване!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че съответният продукт е изключен.
 • Отстранявайте акумулатора, преди да въвеждате настройки по уреда или да подменяте принадлежности.
Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутона за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от продукта.

Поставяне на Back-up батерии

Без батериите не могат да бъдат запаметявани настройки.
Внимавайте за правилната полярност на батериите.
Image alternative
 1. Отстранете капака от отделението за батерията.
 2. Поставете 2-те приложени AAA-батерии в отделението за батерии.
 3. Монтирайте капака на отделението за батериите.

Включване / изключване на уред

Image alternative
 • Натиснете бутона Power.

Експлоатация

Съблюдавайте указанията за безопасност и предупреждение в настоящата документация и върху продукта.

Създаване на Bluetooth-връзка

Ако от Вас се изисква да въведете код, моля, въведете кода 0000.
Image alternative
 1. Натиснете бутона Bluetooth.
 2. Ако искате да сдвоите радиото за първи път ръчно, натиснете и задръжте натиснат бутона Bluetooth за около 2 секунди.
  • Символът за Bluetooth мига.
  • Изберете Hilti радио на мобилното крайно устройство.
  • Когато уредите са сдвоени, на дисплея непрекъсното се появяват символите Bluetooth и Pairing.
 3. Ако радиото вече е сдвоено с мобилно крайно уствойство, натиснете бутона Bluetooth.
  • Връзката стартира автоматично и символът за сдвояване на екрана започва да мига.
  • Радиото търси сигнал максимум 3 минути.
  • Когато уредите са свързани, на дисплея се появява символът за сдвояване.
  • Когато радиото открие сдвоено мобилно крайно устройство, на дисплея се показва символът Bluetooth.
 4. Ако разполагате и с друго радио, можете да слушате стерео музика и на двете радиостанции едновременно.
  • Радиото (A) е свързано с Вашето мобилно крайно устройство. Това радио служи като главно устройство.
  • Включете радиото (B) .
  • Натиснете бутона Bluetooth на радиото (B) .
  • Натиснете бутона Preset на главното устройство (A) (звуков сигнал потвърждава успешната връзка).
  • Малко след това музиката се пуска стерео и на двете радиостанции.

Създаване на връзка NFC

Image alternative
 1. Активирайте функцията NFC на Вашето мобилно крайно устройство, ако то поддържа функцията NFC.
 2. Дръжте Вашето мобилно крайно устройство много близо до интерфейса NFC на радиото. Интерфейсът се намира от дясната страна и е отбелязан със символа NFC.
  По време на първия процес на сдвояване трябва да приемете връзката NFC на Вашето мобилно крайно устройство.

Настройка на звуков източник

Image alternative
 1. Натиснете бутона Mode.
 2. Изберете желания звуков източник.
  Можете да избирате между AM, FM, AUX, Bluetooth и DAB.

Търсене и запаметяване на радиостанции

Бързото, кратко завъртане на контролера стартира автоматичното търсене на станция.
Image alternative
 1. Изберете една честота с помощта на контролера.
 2. Натиснете бутона Preset.
 3. Запаметете тази честота, като натиснете контролера.

Подравняване на антена

Image alternative
 • Подравнете антената по такъв начин, че да получите най-доброто приемане.

Настройка на силата на звука

Image alternative
 1. Завъртете бутона Power по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука.
 2. Завъртете бутона Power в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука.

Настройки на еквалайзера

Тук могат да бъдат променяни настройките за баси и за височини.
Image alternative
 1. Натиснете бутона Equalizer (EQ) .
 2. С помощта на контролера изберете дали искате да регулирате басите или високите честоти.
 3. Променете Вашите настройки с помощта на контролера.

Възпроизвеждане на музика от мобилно крайно устройство чрез Bluetooth

За добро музикално качество силата на звука на външното устройство трябва да бъде настроена на много силна. След това по-нататъшното регулиране на силата на звука трябва да се извършва чрез уреда.
 1. Свържете мобилното крайно устройство към радиото чрез Bluetooth.
 2. Изберете режим на възпроизвеждане (Bluetooth).
 3. Натиснете бутона Старт/Пауза на Вашето мобилно крайно устройство или натиснете контролера, за да стартирате музика и да направите пауза.
 4. Използвайте клавишите със стрелки на мобилното крайно устройство или завъртете контролера, за да смените песента и да стартирате.

Възпроизвеждане на музика чрез AUX-връзка на външно устройство

За добро музикално качество силата на звука на външното устройство трябва да бъде настроена на много силна. След това по-нататъшното регулиране на силата на звука трябва да се извършва чрез уреда.
Image alternative
 1. Изберете режима на възпроизвеждане (AUX или Bluetooth).
 2. Натиснете бутона Старт/Пауза на Вашето мобилно крайно устройство, за да стартирате музика и да направите пауза.
 3. Използвайте клавишите със стрелки на външното устройство, за да смените песента и да стартирате.

Настройка на часовник

Можете да включите и изключите автоматичната синхронизация на часовото време с радио времето.
Image alternative
 1. Натиснете бутона за часовник.
 2. Задайте часовото време с помощта на контролера.
 3. Запаметете часа, като натиснете за кратко контролера.
 4. С помощта на контролера изберете дали искате да синхронизирате часовото време и потвърдете Вашия избор, като натиснете за кратко контролера.

Функция за зареждане на USB

USB връзката предлага само една възможност за зареждане. Преносът на данни не е възможен.
Image alternative
 • Свържете Вашето мобилно крайно устройство към USB порта на радиото с помощта на USB кабел.

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за продукта
 • Отстранете внимателно упоритите замърсявания.
 • Ако има вентилационни отвори, почистете същите внимателно със суха, мека четка.
 • Почистете корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Използвайте чиста, суха кърпа за почистване, за да избършете контактите на продукта.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Никога не използвайте акумулатор със запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно със суха, мека четка.
 • Избягвайте ненужното излагане на акумулатора на прах или замърсявания. Никога не излагайте акумулатора на висока влажност (напр. потопен във вода или оставен под дъжда).
  Ако акумулаторът е бил напоен с вода, третирайте го като повреден акумулатор. Изолирайте го в незапалим контейнер и се обърнете към сервиз на Hilti .
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Не позволявайте по акумулатора да се натрупват ненужно прах или замърсявания. Избърсвайте акумулатора със суха, мека четка или с чиста, суха кърпа за почистване. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
  Не се допирайте до контактите на акумулатора и не отстранявайте фабрично нанесената грес от контактите.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Поддръжка
 • Проверявайте редовно всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Предайте продукта незабавно в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете за изправното им функциониране.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от Hilti резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Транспортиране и съхранение на акумулаторни инструменти и акумулатори

Транспорт
  ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Извадете акумулатора/ите.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение. Спазвайте местните транспортни наредби за акумулатори.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени акумулатори.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително транспортиране.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите на хладно и сухо място. Съблюдавайте температурните гранични стойности, посочени в техническата спецификация.
 • Не съхранявайте акумулатори в зарядното устройство. След зареждане винаги изваждайте акумулатора от зарядното устройство.
 • Никога на съхранявайте акумулатори на слънце, върху източници на топлина или зад стъкло.
 • Съхранявайте продукта и акумулаторите извън досега на деца и неоторизирани лица.
 • Преди всяка употреба проверявайте продукта и акумулаторите за наличие на повреди, също преди и след продължително съхранение.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Радиото не се включва.
Разреден акумулатор
 • Заредете акумулатора или поставете нов акумулатор.
Неизправен акумулатор
 • Проверете акумулатора, като натиснете двата странични бутона. Ако светодиодите светят, радиото може да е неизправно. Ако светодиодите не светят, акумулаторът е неизправен.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Неизправно радио
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Рамката на символа за батерия мига, няма запълнено поле за състоянието на зареждане (тази индикация се показва за кратко, преди да се изключи уредът).
Акумулаторът е твърде горещ
 • Изчакайте и оставете акумулатора да се охлади.
Акумулаторът е твърде студен
 • Изчакайте и оставете акумулатора да се затопли.
Неизправен акумулатор
 • Проверете акумулатора, като натиснете двата странични бутона. Ако светодиодите светят, радиото може да е неизправно. Ако светодиодите не светят, акумулаторът е неизправен.
 • Свържете се със сервиз на Hilti .
Настройките, като часово време, вече не се запаметяватазват.
Батериите са празни
 • Подменете Back-up батериите.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Китай RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Китай.
Тайван RoHS (Директива за ограничаване на употребата на опасни вещества)
Image alternative
Тази таблица се прилага за пазара в Тайван.

Hilti литиево-йонни акумулатори

Указания за безопасност и прилаганеВ тази документация терминът акумулатор се използва за презареждащ се литиево-йонен акумулатор на Hilti, в който са свързани няколко литиево-йонни клетки. Те са предназначени за електроинструменти на Hilti и могат да бъдет използвани само със същите. Използвайте само оригинални акумулатори на Hilti !
Hilti акумулаторите са съвременни и са оборудвани със системи за управление на клетките и защита на клетките.
ОписаниеАкумулаторите се състоят от клетки, съдържащи литиево-йонни материали за съхранение, които позволяват висока специфична енергийна плътност. За разлика от NiMH и NiCd акумулатори, литиево-йонните акумулатори имат много малък ефект на паметта, но са много чувствителни към силово въздействие, дълбоко разреждане или високи температури. Виж Безопасност
Разрешените продукти за наши акумулатори ще намерите във Вашия Hilti Store или на:
www.hilti.group | САЩ: www.hilti.com
Безопасност
 • Акумулаторите не трябва по никъкъв начин да бъдат променяни или манипулирани!
 • Никога не използвайте рециклирани или ремонтирани батерии, които не са били одобрени от сервиза на Hilti .
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. Проверявайте редовно Вашите акумулатори за признаци на повреда, напр. натъртвания, разрези или пробиви.
 • Никога не използвайте акумулатора или електроинструмент, захранван от акумулатор, като инструмент за удар.
 • Избягвайте контакт на кожата и очите с излизащата от акумулатора течност!
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • При повредените акумулатори може да излиза течност и да намокри съседните предмети. Почистете засегнатите части с топла сапунена вода и подменете повредените акумулатори.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • Никога не излагайте акумулаторите на прекомерна температура, образуване на искри или открит пламък. Това може да причини експлозии.
 • Не допирайте полюсите на батериите с пръсти, инструменти, украшения или други метални предмети. Това може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Дръжте акумулаторите далече от дъжд и влага. Проникналата влага може да причини къси съединения, електрически удари, изгаряния или експлозии.
 • Използвайте само зарядни устройства и електроинструменти, предназначени за този тип акумулатори. За тази цел съблюдавайте данните в Ръководствата им за експлоатация.
 • Не съхранявайте или не използвайте акумулатора във взривоопасна среда със запалими течности или газове. При тези условия неочакваната повреда на акумулатора може да предизвика експлозия.
Поведение при повредени акумулатори
 • Свържете се с Вашия Hilti сервизен партньор, ако има повреден акумулатор.
 • Избягвайте директен контакт на кожата и/или очите с излизащата течност, като носите защитни очила и защитни ръкавици.
 • Поставете неизправния акумулатор в незапалим контейнер и го покрийте със сух пясък, кристален прах (CaCO3) или силикат (вермикулит). След това затворете капака херметически и съхранявайте контейнера далече от запалими газове, течности или предмети.
 • Отстранявайте контейнера във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • За целта използвайте одобрен химически почистващ препарат, за да отстраните излизащата течност от батерията.
Поведение при вече неработещи акумулатори
 • Бъдете наясно с анормалното поведение на акумулатора, като неправилно зареждане или необичайно дълги времена на зареждане, забележим спад в мощността, необичайна активност на светодиода или изтичане. Това са индикации за наличие на вътрешен проблем.
 • Ако подозирате, че имате проблем с вътрешния акумулатор, свържете се с Вашия Hilti сервизен партньор.
 • Ако акумулаторът вече не функционира и не може да се зарежда оттук нататък или ако излиза течност, трябва да третирате акумулатора като отпадък, както е описано по-горе.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори .
Мерки при горящ акумулатор
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Опасност от пожар на акумулатора! При пожар в акумулатора се отделят опасни и експлозивни течности и пари, което може да доведе до корозионни увреждания, изгаряния или експлозии.
 • Носете средствата си за персонална защита, когато гасите горящ акумулатор.
 • Осигурете подходяща вентилация, която позволява да се избегнат опасни и потенциално взривоопасни газове.
 • При интензивно разпространяване на дим напуснете незабавно помещението.
 • При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.
 • Гасете гоящите акумулатори само с вода. Праховите пожарогасители и противопожарните одеала са неефективни за литиево-йонните акумулатори. На външните пожари може да се противодейства с конвенционални средства за гасене.
 • Не се опитвайте да премествате големи количества повредени, горящи или изтичащи батерии. Отстранете всички незасегнати материали от непосредствената околна среда и по този начин изолирайте засегнатите акумулатори. Ако не можете да изгасите пожара с наличните ресурси, обадете се на местната пожарна служба.
В случай на отделен горящ акумулатор:
 • Вземете акумулатора с лопата и го хвърлете в кофа с вода. Охлаждащото въздействие овладява разпространението на пожара върху акумулаторни клетки, които все още не са достигнали критичната температура на възпламеняване.
 • Изчакайте, докато акумулаторът е напълно охладен.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори .
Данни за транспорт и съхранение
 • Експлоатационна температура на околната среда между -17°C и +60°C / 1°F и 140°F.
 • Температура на съхранение между -20°C и +40°C / -4°F и 104°F.
 • Не съхранявайте акумулаторите в зарядното устройство. След употреба винаги изключвайте акумулатора от зарядното устройство.
 • По възможност съхранявайте акумулаторите на хладно и сухо място. Съхранението на хладно място удължава живота на акумулатора. Никога на оставяйте акумулаторите на слънце, върху отоплителни уреди или зад стъкла на прозорци.
 • Акумулаторите не трябва да се изпращат по пощата. Свържете се със спедиторска фирма, ако искате да изпращате повредени батерии.
 • Никога не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние. При транспортиране акумулаторите трябва да бъдат защитени от прекомерни удари и вибрации и изолирани от всякакви проводящи материали или други акумулатори, за да не се осъществи контакт с други полюси на батерии и да се избегне късо съединение.
Поддръжка и третиране на отпадъци
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки. Отстранявайте такива замърсявания с чиста и суха кърпа за почистване.
 • Не работете с акумулатора при запушени вентилационни отвори. Почиствайте вентилационните отвори внимателно с мека четка.
 • Не допускайте попадането на чужди тела във вътрешността.
 • Избягвайте ненужен прах или замърсявания върху акумулатора. Почиствайте акумулатора с мека четка с власинки или чиста и суха кърпа за почистване.
 • Не допускайте проникването на влага в акумулатора. Ако в акумулатора е проникнала влага, третирайте същия като повреден акумулатор и го изолирайте в незапалим контейнер.
 • Виж Поведение при повредени акумулатори
 • Поради неправилно изхвърляне може да възникне опасност за здравето при излизане на газове или течности. Изхвърляйте акумулатори във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците. Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Не изхвърляйте акумулатори заедно с битови отпадъци.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца. Покривайте връзките с непроводим материал, за да избегнете къси съединения.