език

BX 3-SCT

Оригинално Ръководство за експлоатация

Данни за Ръководството за експлоатация

Към Ръководството за експлоатация

 • Преди пускане в експлоатация прочетете настоящото Ръководство за експлоатация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.
 • Спазвайте указанията за безопасност и предупреждение в това Ръководство за експлоатация и върху продукта.
 • Съхранявайте Ръководството за експлоатация винаги заедно с продукта и предавайте продукта на други лица само заедно с настоящото Ръководство за експлоатация.

Условни обозначения

Предупредителни указания

Предупредителните указания предупреждават за опасност в зоната около продукта. Използват се следните сигнални думи:
ОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ !
 • Отнася се за непосредствена опасност от заплаха, която води до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасност от заплаха, която може да доведе до тежки телесни наранявания или смърт.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
ВНИМАНИЕ !
 • Отнася се за възможна опасна ситуация, която може да доведе до телесни наранявания или материални щети.

Символи в документацията

В настоящата документация се използват следните символи:
Image alternative Преди употреба прочетете Ръководството за експлоатация
Image alternative Препоръки при употреба и друга полезна информация
Image alternative Боравене с рециклируеми материали
Image alternative Не изхвърляйте електроуреди и акумулатори в битовите отпадъци

Символи във фигурите

Във фигурите се използват следните символи:
Image alternative Тези числа препращат към съответната фигура в началото на настоящото ръководство
Image alternative Номерацията възпроизвежда последователното изпълнение на работните стъпки в изображението и може да се различава от работните стъпки в текста
Image alternative Позиционните номера се използват във фигурата Преглед и препращат към номерата на легендата в Раздел Преглед на продукта
Image alternative Този знак трябва да предизвика Вашето специално внимание при работа с продукта.

Символи в зависимост от продукта

Символи върху продукта

Върху продукта може да се използват следните символи:
Image alternative Общи задължителни означения
Image alternative Да се използва защита за очите
Image alternative Да се използват антифони
Image alternative Да се използва защитна каска
Image alternative Постоянен ток
Image alternative Уредът поддържа NFC-технологията, която е съвместима с iOS- и Android платформи.
Image alternative Използвани типове Hilti литиево-йонни акумулатори. Съблюдавайте указанията в Раздел Употреба по предназначение .
Image alternative Никога не използвайте акумулатора като ударен механизъм.
Image alternative Не оставяйте акумулатора да падне. Не използвайте акумулатор, който е бил ударен или е повреден по друг начин.
Image alternative Ако присъства на продукта, продуктът е бил сертифициран от този сертифициращ орган за пазарите в САЩ и Канада в съответствие с приложимите стандарти.

Информация за продукта

Image alternative Продуктите са предназначени за професионални потребители и могат да бъдат обслужвани, поддържани в изправност и ремонтирани само от оторизиран компетентен персонал. Този персонал трябва да бъде специално инструктиран за възможните опасности. Продуктът и неговите приспособления могат да бъдат опасни, ако бъдат експлоатирани неправомерно от неквалифициран персонал или ако бъдат използвани не по предназначение.
Обозначението на типа и серийният номер са отбелязани върху типовата табелка.
 • Пренесете серийния номер в представената по-долу таблица. Вие ще се нуждаете от данните за продукта, ако се обръщате с въпроси към нашето представителство или сервизен отдел.
  Данни за продукта
  Тип:
  BX 3-SCT
  Поколение:
  02
  Сериен номер:

Декларация за съответствие

Image alternative
Производителят декларира на собствена отговорност, че описаният тук продукт отговаря на приложимото законодателство и действащите стандарти. Копие на Декларацията за съответствие ще намерите в края на настоящата документация.
Техническата документация се съхранява тук:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Безопасност

Общи указания за безопасност при електроинструменти

Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Безопасност на работното място
 • Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или недостатъчното осветление в работната зона могат да доведат до злополуки.
 • Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, където има горими течности, газове или прах. В електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахове или изпарения.
 • Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента. Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол върху уреда.
Безопасност при работа с електроинструменти
 • Избягвайте допира на тялото Ви до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, печки и хладилници. Рискът от възникване на токов удар се увеличава, когато тялото Ви е заземено.
 • Предпазвайте електроинструментите от дъжд или влага. Проникването на вода в електроинструмента увеличава риска от електрически удар.
Безопасен начин на работа
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с електроинструменти. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или се намирате под въздействие на наркотици, алкохол или медикаменти. Само един момент на невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
 • Носете лични предпазни средства и работете винаги със защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като противопрахова маска, обезопасени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или антифони, според вида и употребата на електроинструмента, намалява риска от наранявания.
 • Внимавайте да не включите неволно електроинструмента. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към акумулатора, преди да го вдигнете или пренасяте. Ако при носене на електроинструмента държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако свържете включения уред към електрозахранването, съществува опасност от злополука.
 • Преди да включите електроинструмента, се уверете, че сте отстранили от него всички инструменти за настройка или гаечни ключове. Инструмент или ключ, който се намира на въртящо се звено, може да доведе до наранявания.
 • Избягвайте неудобните положения на тялото. Работете при стабилно положение на тялото и пазете равновесие във всеки един момент. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре, ако възникнат неочаквани ситуации.
 • Работете с подходящо облекло. Не работете с широки и дълги дрехи или украшения. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далече от въртящи се части. Свободните дрехи, украшенията или дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се части.
 • Ако могат да бъдат монтирани съоръжения за събиране и изсмукване на прах, уверете се, че те са включени и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали породените от прахове опасности.
Използване и обслужване на електроинструмента
 • Не претоварвайте уреда. Използвайте електроинструмента само съобразно неговото предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, ако използвате подходящия електроинструмент в посочения диапазон на мощност.
 • Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може повече да бъде включван или изключван, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 • Отстранете акумулатора, преди да предприемете действия по настройките на уреда, смяната на принадлежностите или преди да приберете уреда. Тази предпазна мярка предотвратява опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
 • Съхранявайте неизползвани в момента електроинструменти извън досега на деца. Не допускайте уредът да бъде използван от лица, които не са запознати с него или не са прочели настоящите инструкции . Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат опасни.
 • Отнасяйте се към електроинструментите грижливо. Проверявайте дали подвижните елементи функционират безупречно и не заклинват, дали има счупени или повредени части, които нарушават функциите на електроинструмента. Преди да използвате уреда, предайте повредените части за ремонт. Много от злополуките се дължат на лошо поддържани електроинструменти.
 • Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове заклинват по-рядко и се водят по-лесно.
 • Използвайте електроинструменти, принадлежности, сменяеми инструменти и т.н. съгласно настоящите инструкции. Съобразявайте се и с конкретните работни условия и с дейностите, които трябва да бъдат извършвани. Употребата на електроинструменти за цели, различни от предвидените от производителя, може да доведе до опасни ситуации.
Използване и обслужване на акумулаторния инструмент
 • Зареждайте акумулаторите само с препоръчани от производителя зарядни устройства. При зарядно устройство, подходящо за определен вид акумулатори, съществува опасност от пожар, ако то се използва с други акумулатори.
 • Използвайте в електроинструментите само предвидените за съответния модел акумулатори. Употребата на други акумулатори може да доведе до наранявания и опасност от пожар.
 • Съхранявайте неизползваните акумулатори далече от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, тъй като те могат да предизвикат късо съединение в контактите. При късо съединение в контактите на акумулатора може да се получат изгаряния или да възникне пожар.
 • Ако акумулаторът се използва неправилно, от него може да излезе течност. Избягвайте контакт с течността. Излизащата от акумулатора течност може да причини кожни раздразнения или изгаряния. При случаен контакт промийте мястото с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително лекарска помощ.
Сервизиране
 • Ремонтът на електроинструмента Ви трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхранение на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасност за уреди за закрепване

 • Винаги изхождайте от мисълта, че електроинструментът съдържа скоби. Небрежното боравене с уреда за закрепване може да доведе до неочаквано изстрелване на скоби и да Ви нарани.
 • Не се прицелвайте с електроинструмента в себе си или в намиращи се в близост хора. Чрез неочаквано задействане е избутана скоба, което може да доведе до наранявания.
 • Не задействайте електроинструмента, преди той да бъде закрепен здраво за детайла. Ако електроинструментът няма контакт с детайла, скобата може да отскочи от мястото за закрепване.
 • Изключете електроинструмента от мрежата или от акумулатора, ако скобата е заседнала в електроинструмента. Ако уредът за закрепване е свързан, той може да бъде задействан по невнимание при отстраняването на здраво заседнала скоба.
 • Бъдете внимателни, когато изваждате здраво заседнала скоба. Системата може да бъде натегната и скобата да бъде изтръгната, докато Вие се опитвате да отстраните заклинването.
 • При закрепването на електрически кабели се уверете, че те не водят до електрическо напрежение. Хващайте уреда за закрепване само за изолираните повърхности за хващане. Използвайте само такива скоби, които са подходящи за инсталиране на електропроводници. Проверете дали скобата не е повредила изолацията на електропроводника. Скобата, повредила изолацията на електропроводника, може да предизвика електрически удар и опасност от пожар.

Указания за безопасност

Основни препоръки за безопасност Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запознайте се с всички указания за безопасност и инструкции. Неспазването на приведените по-долу указания за безопасност и инструкции може да причини електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.
Съхранявайте всички указания за безопасност и инструкции за бъдещи справки.
Изисквания към потребителя
 • Можете да експлоатирате или поддържате този уред, ако за целта сте били оторизирани и инструктирани.
Средства за персонална защита
 • При употреба на уреда Вие и намиращите се наблизо хора трябва да носите подходящи защитни очила и защитна каска.
 • Носете антифони.
 • Прекалено силният шум може да увреди слуха.
Безопасен начин на работа
 • Съблюдавайте данните за експлоатация, обслужване и поддръжка в Ръководството за експлоатация.
 • Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте разумно при работа с уред за директен монтаж. Не използвайте уреда, ако сте уморени или сте под въздействие на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Прекъснете работа при болки или неразположение. Един момент на разсеяност при употребата на уреда може да доведе до сериозни наранявания.
 • Избягвайте неблагоприятно положение на тялото. Заемете стабилна стойка и по всяко време пазете равновесие.
 • Правете работни паузи, както и упражнения за отмора и гимнастика на пръстите за подобряване на кръвообращението в тях.
 • Носете неплъзгащи обувки.
 • При работа с уреда дръжте ръцете си леко свити (не изпънати).
 • При работа ограничете достъпа на други хора, особено на деца, до работната зона на уреда.
 • Опасност от нараняване поради падащи инструменти и/или принадлежности. Преди да започнете работа, проверете дали монтираната принадлежност е здраво закрепена.
Грижливо отношение и боравене с уреди за директен монтаж Image alternative ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност поради проникващ крепежен елемент! Преди забиването на крепежни елементи се уверете, че няма никой зад или под компонента, в който се забива крепежният елемент.
 • Използвайте правилния уред за Вашата работа. Не използвайте уреда за цели, за които той не е предназначен, а само по предназначение и в изправно състояние.
 • Никога не оставяайте зареден уред без надзор.
 • Транспортирайте и съхранявайте уреда в обезопасен куфар.
 • Винаги изключвайте уреда преди извършване на дейности по почистване, сервиз и поддръжка, при смяна на болтоводача, при прекъсване на работата, както и при съхранение.
 • Съхранявайте неизползваните в момента уреди разредени на сухо и затворено място, недостъпно за деца.
 • Проверявайте уреда и принадлежностите за наличие на евентуални повреди. Проверявайте дали подвижните части функционират изправно и не заклинват, както и дали има повредени части.
 • За да се гарантира изправната работа на уреда, е необходимо всички части да са монтирани правилно и да отговарят на всички изисквания. Повредените части трябва да бъдат надлежно ремонтирани или подменени в сервиз на Hilti , ако не е посочено друго в Ръководството за експлоатация.
 • Преди началото на работния процес проверете работната зона за скрити електрически кабели, газо- и водопроводни тръби, напр. с металотърсач. Външните метални части на уреда могат да станат токопроводящи, ако напр. по невнимание сте повредили тоководещ проводник.
 • Не забивайте крепежни елементи в неподходящ материал на основата.
 • Неподходящи материали са стъкло, мрамор, пластмаси, бронз, месинг, мед, изолационни материали, кухи тухли, керамични тухли, тънки ламарини (< 4 мм) и газобетон. Забиването в такива материали може да предизвика счупване на елемента, отхвърчане на парчета или пробив в основата.
 • Задействайте спусъка само ако уредът е притиснат изцяло вертикално към основата.
 • При забиването дръжте уреда за директен монтаж винаги под прав ъгъл към основата, за да предотвратите отскачане на крепежния елемент от материала на основата.
 • Поддържайте ръкохватките сухи, чисти, без масла и смазки по тях.
 • Никога не оставяйте уреда да падне.
 • Не използвайте уреда на места, където има опасност от пожари и експлозии освен ако не е налице специално разрешение за това.
Работно място
 • Поддържайте ред на работното си място. Дръжте далече от работния участък предмети, на които бихте могли да се нараните.
 • Безпорядъкът в работната зона може да предизвика злополуки.
 • Осигурете добро осветление и проветряване на работната зона.
Механични мерки за безопасност
 • Не предприемайте никакви манипулации, респ. промени по уреда, особено по буталото.
 • Използвайте само крепежни елементи, които са предназначени за уреда и са одобрени за използване.
Термични мерки за безопасност
 • Никога не превишавайте препоръчаната максимална честота на забиване (виж Раздел Технически данни).
 • Ако уредът е прегрял, оставете го да се охлади.
 • Не демонтирайте уреда, когато е горещ. Оставете уреда да се охлади.

Грижливо отношение към акумулатори и внимателно боравене с тях

 • Спазвайте специалните нормативни изисквания за транспорт, съхранение и експлоатация на литиево-йонни акумулатори.
 • Дръжте акумулаторите далече от високи температури, пряка слънчева светлина и огън.
 • Акумулаторите не трябва да се разглобяват, смачкват, да се нагряват над 80°C (176°F) или да се изгарят.
 • Не използвайте или не зареждайте акумулатори, които са били ударени, паднали са от височина повече от един метър или са били повредени по друг начин. В този случай винаги се свързвайте с Вашия Hilti  сервиз .
 • Ако акумулаторът е много горещ на пипане, той може да има дефект. Поставете акумулатора на видимо, незапалимо място с достатъчно разстояние до запалими материали. Оставете акумулатора да се охлади. Ако след един час акумулаторът е все още твърде горещ на допир, той е неизправен. Свържете се с Hilti  сервиз .

Описание

Преглед на продукта

Image alternative
 1. Болтоводач
 2. Застопоряване на болтоводач
 3. Вентилационни отвори
 4. Кука за колан
 5. Освобождаващо устройство
 6. Ръкохватка
 7. Бутони за деблокиране с допълнителна функция Активиране на индикация за състоянието на зареждане
 8. Литиево-йонен акумулатор
 9. Статус индикатор
 10. Бутон Вкл./Изкл.

Употреба по предназначение

Продуктът представлява акумулаторен уред за директен монтаж с ръчно управление. Той е предназначен за забиване на крепежни елементи в бетон. Използвайте само разрешени крепежни елементи заедно с предназначения за целта болтоводач.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Грешна оценка на якостта на бетона Използването на неправилния болтоводач или неправилния крепежен елемент може да доведе до лошо качество на монтаж на крепежния елемент и впоследствие до грешна оценка на якостта на бетона.

 • Винаги използвайте правилния болтоводач!

 • Винаги използвайте правилния крепежен елемент!

Уредът за директен монтаж, акумулаторът и крепежните елементи образуват техническо единство. Използвайте произведените специално за този уред крепежни елементи на Hilti и препоръчаните от Hilti зарядни устройства и акумулатори. Само при съблюдаване на тези условия са валидни посочените от Hilti препоръки за закрепване и приложение.
 • Уредът за директен монтаж може да се използва само като се държи с ръце.
 • Неправилното прилагане трябва да се изключи. За неправилно прилагане се счита задействане, без да е поставен елемент в болтоводача.
 • За този продукт използвайте само литиево-йонните акумулатори на Hilti от тип B 22.

 • За тези акумулатори използвайте само разрешените от Hilti зарядни устройства. Повече информация ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Статус индикатор

Статус индикаторът дава информация за състоянията на уреда за директен монтаж.
Състояние
Значение
Изкл.
Уредът за директен монтаж е изключен
Светодиодът свети в зелено.
Уредът за директен монтаж е включен и е в готовност за работа
Светодиодът мига на всеки 3 секунди в зелено.
Уредът за директен монтаж е в режим на изчакване, притискането на челния накрайник включва уреда за директен монтаж
Светодиодът мига постоянно в зелено.
Уредът за директен монтаж е твърде горещ или акумулаторът е изтощен, виж Ведомост за дефекти
Светодиодът мига в червено.
Дефект на уреда, виж Ведомост за дефекти
Светодиодът свети в червено.
Дефект на уреда, виж Ведомост за дефекти
Светодиодът мига в жълто.
Моля, предайте уреда в сервиз на Hilti .

Индикация за състоянието на зареждане на акумулатора

При задействането на бутон за деблокиране на акумулатора дисплеят индикира състоянието на зареждане на акумулатора.
По време на процеса на забиване и непосредствено след него става невъзможно достоверното отчитане на данни за състоянието на зареждане.
Състояние
Значение
Всички четири светодиода светят в зелено.
Състоянието на зареждане е 75 % до 100 %.
Три светодиода светят в зелено.
Състоянието на зареждане е 50 % до 75 %.
Два светодиода светят в зелено.
Състоянието на зареждане е 25 % до 50 %.
Един светодиод свети в зелено.
Състоянието на зареждане е 10 % до 25 %.
Един светодиод мига в зелено.
Състоянието на зареждане е под 10 %.

Обем на доставката

Уред за директен монтаж BX 3-SCT, Ръководство за експлоатация.
Други системни продукти, разрешени за Вашия продукт, ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group

Технически данни

Уред за директен монтаж

Тегло съгласно EPTA Procedure 01 включително акумулатор B22⁄2.6
4,0 кг
Болтоводач
X‑FG B3‑SCT 02
Крепежен елемент
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Дължина на крепежен елемент
52 мм / 62 мм / 87 мм
Диаметър на крепежни елементи
6 мм
Ход на притискането
12 мм
Притискаща сила
50 Н … 70 Н
Работна температура (околна температура)
−15 ℃ … 50 ℃
Температура на приложение на крепежен елемент
−10 ℃ … 50 ℃
Препоръчителна максимална честота на забиване
650/ч.
Номинално напрежение
21,6 В
Честота
2 400 МГц … 2 483,5 МГц
Максимална излъчена мощност
−11,9 дБм

Акумулатор

Работно напрежение на акумулатора
21,6 В
Температура на околната среда при работа
−17 ℃ … 60 ℃
Температура на съхранение
−20 ℃ … 40 ℃
Температура на акумулатора в началото на зареждането
−10 ℃ … 45 ℃

Информация за шума и стойности на вибрациите

Посочените в настоящите инструкции стойности на звуковото налягане и на вибрациите са били измерени в съответствие със стандартизиран метод на измерване и могат да бъдат използвани при сравняването на електроинструменти. Те са подходящи и за предварителна оценка на натоварването от трептения. Посочените данни представят основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се използва за други приложения, с различни сменяеми инструменти или при недостатъчна поддръжка, в данните може да има отклонения. Това може значително да повиши натоварването от трептения през целия период на експлоатация. За точна преценка на натоварването от трептения трябва да се вземат предвид и периодите, в които уредът е изключен или работи, но не е в реална експлоатация. Това може значително да намали натоварването от трептения през целия период на експлоатация. Определете допълнителни мерки за безопасност с цел защита на потребителя срещу въздействието на звука и/или вибрациите, като например: поддръжка на електроинструмент и сменяеми инструменти, поддържане на топли ръце, организация на работните процеси.
Информация за шума и вибрациите (измерени съгласно EN 60745‑2‑16)
Типово ниво на шумовата мощност по крива A, LWA (при забиване на болтове в бетон)
96 дБ
Типово емисионно ниво на звуково налягане по крива А, LpA (при забиване на болтове в бетон)
85 дБ
Отклонение от посочените нива на звука, K
3 дБ
Едноосови общи стойности на вибрациите (в z-посока)
Емисионна стойност на вибрациите (при забиване на болтове в бетон) с акумулатор B22 2.6 (a h)
6,3 м/с²
Отклонение, K
1,5 м/с²

Кофражни дейности

Поставяне на акумулатор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради късо съединение или падащ акумулатор!
 • Преди поставянето на акумулатора се уверете, че контактите на акумулатора и контактите на продукта са почистени от замърсявания.
 • Уверете се, че акумулаторът се застопорява винаги правилно.
 1. Преди първото пускане в експлоатация зареждайте акумулатора докрай.
 2. Плъзнете акумулатора в продукта, докато се застопори с ясно щракване.
 3. Контролирайте стабилното положение на акумулатора.

Отстраняване на акумулатор

 1. Натиснете бутоните за деблокиране на акумулатора.
 2. Извадете акумулатора от уреда.

Зареждане на акумулатор

 1. Преди зареждането прочетете Ръководството за експлоатация на зарядното устройство.
 2. Уверете се, че контактите на акумулатора и на зарядното устройство са чисти и сухи.
 3. Заредете акумулатора в одобрено зарядно устройство.

Сваляне на болтоводач

 1. Изключете уреда за директен монтаж.
 2. Отстранете акумулатора.
 3. Извадете крепежния елемент от болтоводача.
 4. Плъзнете блокировката на болтоводача по посока на стрелката до ограничителя.
  • Болтоводачът е освободен.
 5. Извадете болтоводача.

Поставяне на болтоводач

 1. Изключете уреда за директен монтаж.
 2. Отстранете акумулатора.
 3. Плъзнете блокировката на болтоводача по посока на стрелката до ограничителя и я задръжте в това положение.
 4. Плъзнете болтоводача в челния накрайник, докато се застопори с ясно щракване.
 5. Освободете блокировката на болтоводача.
  • Блокировката на болтоводача отскача в средно положение.
 6. С издърпване на болтоводача проверете стабилното му положение.

Защита срещу падане от височина

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради падащ инструмент и/или принадлежност!
 • Използвайте само разрешеното за Вашия продукт препоръчано Hilti задържащо въже за инструменти.
 • Преди всяка употреба проверявайте точката на закрепване на задържащото въже за инструменти за възможни повреди.
 • Не закрепвайте задържащото въже за инструменти към куката за колан. Не използвайте кука за колан, за да повдигнете продукта.
Спазвайте националните разпоредби за работа на височина.
За този продукт използвайте само като защита от падане Hilti задържащото въже за инструменти #2261971.
  Image alternative
 • Прикрепете задържащото въже за инструменти с примката към продукта, както е показано на снимката. Проверете за надеждното закрепване.
 • Закрепете куката с пружинка към носеща конструкция. Проверете надеждното закрепване на куката с пружинка.
  Съблюдавайте Ръководствата за експлоатация на Hilti задържащото въже за инструменти.

Експлоатация

Включване на уред за директен монтаж

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Притискането на уреда за директен монтаж към някоя част от тялото може да причини сериозни наранявания поради задействане по невнимание.
 • Никога на притискайте уреда за директен монтаж към ръката ви или към някоя друга част от тялото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване! Чрез издърпване назад с ръка на болтоводача при определени обстоятелства уредът може да бъде приведен в готовност за работа. В режим на готовност за работа уредът позволява забивания и в части от тялото.
 • Никога не издърпвайте назад с ръка болтоводача.
 • Натиснете бутона Вкл./Изкл.
  • Пружинният елемент се обтяга с ясно щракване, а статус индикаторът свети в зелено.
  При ниски температури мощността на акумулатора спада.
  Обтягането на пружинния елемент протича по-бавно при намалена мощност на акумулатора, отколкото при напълно зареден акумулатор.
  При работа с намалена мощност на акумулатора уредът за директен монтаж се изключва, преди да се повредят акумулаторните клетки.

Изключване на уред за директен монтаж

 • Натиснете бутона Вкл./Изкл.
  • Пружинният елемент се отпуска с ясно щракване, а индикаторът за статус угасва.

Извършване на единично забиване

Image alternative
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване поради неправилно боравене и/или отчупване на материал!
 • Риск от забиване на пирон в ръката! Винаги работете с продукта като го държите с две ръце! Винаги дръжте продукта с другата си ръка здраво, така както е показано на снимките.
 • Никога на притискайте уреда за директен монтаж към ръката или друга част на тялото! Това може да причини тежки наранявания чрез случайно задействане на забиването.
 • Носете лични предпазни средства и винаги работете със защитни очила и защитни ръкавици. Намиращите се наблизо хора също трябва да носят защита за очите и защитна каска. По време на процеса на забиване са възможни наранявания на тялото и очите поради отчупващ се от земята материал или ако в работния периметър на болтоводача се намират чужди тела.
 • Никога не се опитвайте да отстранявате повреди по уреда чрез извършване на още забивания!
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда на уреда за директен монтаж!
 • Никота не дозабивайте повторно един и същ крепежен елемент! Това може да доведе до счупване на елемента и заклещване на елемента.
 • За този уред използвайте само разрешени оригинални принадлежнасти на фирма Hilti . Използването на неподходящи материали и принадлежности може да причини наранявания и повреди на уреда за директен монтаж.
 1. Включете уреда за директен монтаж.
 2. Монтирайте крепежния елемент.
 3. Поставете уреда за директен монтаж към основата под прав ъгъл и притиснете болтоводача до ограничителя.
 4. Задействайте забиването чрез натискане на освобождаващото устройство.
  След всяко забиване използвайте контролен калибър, за да проверите болта за правилна дълбочина на настройка.
 5. След забиването повдигнете уреда за директен монтаж изцяло от основата.
  • Ако болтоводачът е притиснат към основата повече от 6 секунди, без да бъде извършено забиване, уредът за директен монтаж се изключва автоматично. Чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. уредът за директен монтаж може да бъде включен отново.
   Никота не дозабивайте повторно един и същ крепежен елемент!
  • Ако уредът за директен монтаж не е бил използван 6 минути, той се изключва автоматично.

Обслужване и поддръжка

Обслужване и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване при поставен акумулатор !
 • Винаги изваждайте акумулатора преди всяка дейност по обслужване и поддръжка!
Грижи за уреда
 • Изключете уреда за директен монтаж.
 • Отстранете акумулатора.
 • Извадете крепежния елемент от болтоводача.
 • Отстранявайте внимателно напластените замърсявания.
 • Почиствайте внимателно вентилационните отвори със суха четка.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
Грижи за литиево-йонни акумулатори
 • Поддържайте акумулатора почистен от масла и смазки.
 • Почиствайте корпуса само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати за почистване със силикон, тъй като те могат да увредят пластмасовите части.
 • Не допускайте проникване на влага.
Поддръжка
 • Редовно проверявайте всички видими части за наличие на повреди, а елементите за управление - за изправно функциониране.
 • Не работете с продукта при наличие на повреди и/или смущения във функциите. Незабавно го предайте в сервиз на Hilti за ремонт.
 • След извършване на дейности по обслужване и поддръжка монтирайте всичи защитни устройства и проверете функциите.
За безопасна работа използвайте само оригинални резервни части и консумативи. Разрешените от нас резервни части, консумативи и принадлежности за Вашия продукт ще намерите във Вашия Hilti Store или на: www.hilti.group .

Транспорт и съхранение на акумулаторни уреди

Транспорт
 • Изключете уреда за директен монтаж.
 • ПРЕДПАЗЛИВОСТ
  Неволно включване при транспортиране !
 • Винаги транспортирайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Отстранете акумулатора.
 • Извадете крепежния елемент от болтоводача.
 • Не транспортирайте акумулаторите в насипно състояние.
 • След продължително транспортиране преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.
Съхранение
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Неволна повреда, дължаща се на дефектни или изтичащи акумулатори !
 • Винаги съхранявайте Вашите продукти без поставени акумулатори!
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите по възможност на сухо и прохладно място.
 • Никога не съхранявайте акумулаторите на слънце, върху източници на топлина или зад стъкла.
 • Съхранявайте уреда и акумулаторите далеч от достъпа на деца и неоторизирани лица.
 • След продължително съхранение преди употреба проверявайте уреда и акумулаторите за наличие на повреди.

Помощ при наличие на смущения

При наличие на смущения, които не са посочени в таблицата или които Вие сами не можете да отстраните, моля, обърнете се към нашия сервиз на Hilti .
Смущение
Възможна причина
Решение
Пружинният елемент не се обтяга; няма индикация за статус.
Акумулаторът е изтощен.
 • Сменете акумулатора.
Акумулаторът не е поставен правилно.
Пружинният елемент не се обтяга, индикаторът за статус мига в зелено, а 1 светодиод на индикацията за сътоянието на зареждане мига.
Акумулаторът е изтощен.
 • Сменете акумулатора.
Твърде ниска температура на акумулатора.
 • Оставете акумулатора да се затопли бавно на стайна температура.
Пружинният елемент не се дообтяга, индикаторът за статус мига в зелено, а 4 светодиода на индикацията за сътоянието на зареждане мигат.
Свръхтемпература в уреда за директен монтаж.
 • Оставете уреда за директен монтаж да се охлади.
Пружинният елемент не се обтяга, а индикаторът за статус мига в червено.
Болтоводачът не е поставен правилно.
Пружинният елемент не се обтяга, а индикаторът за статус свети в червено.
Грешка на уреда
Елементът е забит накриво.
Уредът е притиснат твърде силно чрез ръкохватката.
 • Притиснете уреда към основата с по-малък натиск.
Уредът е натиснат извън оста за забиване.
 • Притиснете уреда под прав ъгъл, респ. над повърхността на хващане на задната част на уреда.

Третиране на отпадъци

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск от нараняване поради неправилно третиране на отпадъците! Опасности за здравето поради изпускане на газове и течности.
 • Не доставяйте или не изпращайте повредени акумулатори!
 • Покривайте връзките с непроводим материал, за да предотвратите къси съединения.
 • Изхвърляйте акумулаторите по такъв начин, че да не могат да попаднат в ръцете на деца.
 • Изхвърляйте акумулатора във Вашия Hilti Store или се свържете с местната компания за управление на отпадъците.
Image alternative Hilti продуктите са произведени в по-голямата си част от материали за многократна употреба. Предпоставка за многократното им използване е тяхното правилно разделяне. В много страни Hilti взема Вашите употребявани уреди обратно за рециклиране. Попитайте отдела на Hilti за обслужване на клиенти или Вашия търговски консултант.
Image alternative
 • Не изхвърляйте електроинструменти, електронни устройства и акумулатори в битовите отпадъци!

Гаранция на производителя

 • При въпроси относно гаранционните условия, моля, обърнете се към Вашия местен Hilti партньор.

Повече информация

Image alternative
Допълнителна информация за експлоатацията,технологията, околната среда и рециклирането ще намерите на следния линк: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Този линк ще намерите също и в края на документацията като QR код.